Editörler : afulutas
26 Temmuz 2020 21:40   


Sözleşmeli Adliye de Çalışan Personel Ünvan değişikliği veya Görevde Yükselme Sınavına Girebilir Mi?
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200201-2.htm sayfasındaki ilanda : "b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt katibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker, teknisyen veya mübaşir kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak." İbaresi yer alıyor. Ancak sözleşmeli ( 4/b ) personelinin girip giremeyeceği veya sadece kadrolu personelin girebileceğine yönelik bir ibare yok. Sözleşmeli personelin görevde yükselme sınavlarına girip giremeyeceği konusunda net bir yönetmelik, kanun vb. bir şey var mı? Yoksa sözleşmeli personel neye istinaden giremiyor deniliyor görevde yükselme sınavına?
27 Temmuz 2020 07:58

aslindagece
Aday Memur
Giremez hocam hiç vaktini harcama
27 Temmuz 2020 21:45

emre2929
Aday Memur
Neye istinaden giremez?
28 Temmuz 2020 22:35

Cenilmen Delikanlı
Aday Memur
Neye istinaden giremez?
emre2929, 2 ay önce - Alıntıya git

bir kere sen memur olmayacaksın sözleşmel personel memur değildir bunu unutmayın devlet memuru olmayan personel hiçbir şekilde sınava giremez

30 Temmuz 2020 16:16

emre2929
Aday Memur

bir kere sen memur olmayacaksın sözleşmel personel memur değildir bunu unutmayın devlet memuru olmayan personel hiçbir şekilde sınava giremez


Cenilmen Delikanlı, 2 ay önce - Alıntıya git
657 ye değil başka bir şeye mi tabi 4/b Li?? 657 de sadece kadrolu personel mi yer alıyor? 4/b ayrı bir kanun mu? 4/b li personelde 657 ye tabi olup devlet memuru statüsündedir. Ayrıca konuya hakim kişilerin cevap vermesi iyi olur. Benim sorum sınava girip girmeyeceği. Giremiyor ise dayanağı nedir?
30 Temmuz 2020 18:42

afulutas
Editor

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmeliğin birinci maddesi ile adalet bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinden dolayı.

adalet bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin 2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar. " hükmü bulunmakta olup 5. madde de ise;

Hizmet grupları

Madde 5 ? (Değişik:RG-29/12/2005-26038)

Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Bilgi İşlem Müdürü, (?), Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü,(3)

2) (Değişik:RG-1/2/2020-31026) Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Şef.

b) Araştırma ve Plânlama Hizmetleri Grubu;

Eğitim Uzmanı, (?), Araştırmacı.(3)

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı.(3)

d) İdarî Hizmetler Grubu;

1) Sayman, Ayniyat Saymanı,

2) (Değişik:RG-1/2/2020-31026) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Mübaşir.

e) (Değişik:RG-1/2/2020-31026) Yardımcı Hizmetler Grubu;

Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.

(Değişik fıkra:RG-1/2/2020-31026) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar:

Kütüphaneci, Mütercim, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Avukat.

Beşinci madde de sözleşmeli personeller sayılmadığından dolayı görevde yükselme sınavına giremiyorsunuz.

657 sayılı yasanın 4/B maddesinde sözleşmeli personel şu şekilde tanımlanmıştır.

B) Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ih d a s e d ile n p o zisy o n la r d a , mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Maddeyi iyi okuyup yorumlamak lazım.

30 Temmuz 2020 20:10

Cenilmen Delikanlı
Aday Memur
657 ye değil başka bir şeye mi tabi 4/b Li?? 657 de sadece kadrolu personel mi yer alıyor? 4/b ayrı bir kanun mu? 4/b li personelde 657 ye tabi olup devlet memuru statüsündedir. Ayrıca konuya hakim kişilerin cevap vermesi iyi olur. Benim sorum sınava girip girmeyeceği. Giremiyor ise dayanağı nedir?
emre2929, 2 ay önce - Alıntıya git

arkadaşım sen 657 ye tabi değilsin senin özlük hakkın 4b yönetmeliğidir 657 ye tabi olmadığını sigorta türünden de anlayabilirsin ssk dan yatar senin sigortan kesinlikle yükselme şansın yok

31 Temmuz 2020 19:04

erkimge
Şef

Sözleşmeli personel de 657'le tabi sadece özlük hakları farklı.

01 Ağustos 2020 00:05

engineer 3147
Memur

Sözleşmeli personel de 657'le tabi sadece özlük hakları farklı.


erkimge, 2 ay önce - Alıntıya git
sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmelik var sözleşmeli personelin her türlü hakkı o yönetmelikle düzenlenmiştir. 657 sayılı kanunun 4. maddesi kamu da çalışan tüm statüleri tanımlamıştır. 4a b c d diye. örneğin 4 a kadro karşılığı çalışan devletin memurudur. 4/b sözleşmeli personeldir 4/c mevsimlik işçi 4/d kadrolu kamu iscisidir. 657 nin 4. maddesinde geçiyor diye memur sayılmaz 4/b liler. ama memur statüsündedir. ona bakarsanız mevsimlik işçide 657 de yer alıyor onlarda devlet memuru mu olacak yani. sigorta olarakta 4/a yani kadrolu memur emekli sandığına tabi iken diğer tüm personel grupları SSK ya tabi
01 Ağustos 2020 20:10

Cenilmen Delikanlı
Aday Memur

Sözleşmeli personel de 657'le tabi sadece özlük hakları farklı.


erkimge, 2 ay önce - Alıntıya git

hala daha ısrar ediyorsunuz 4b liyi kurum isterse işten atar ama 657 4a lıyı çok zor

01 Ağustos 2020 20:17

benkatip
Memur

Biz memur değiliz...!

01 Ağustos 2020 20:44

aslindagece
Aday Memur

hala daha ısrar ediyorsunuz 4b liyi kurum isterse işten atar ama 657 4a lıyı çok zor


Cenilmen Delikanlı, 2 ay önce - Alıntıya git
Sus da alim sansınlar
02 Ağustos 2020 20:37

altungök2323
Aday Memur

4b liyi yüz kızartıcı suç olmaması halimde kimse işten çikaramaz çıkarsa bile idare mahkemesinde ger

02 Ağustos 2020 20:49

Cenilmen Delikanlı
Aday Memur

4b liyi yüz kızartıcı suç olmaması halimde kimse işten çikaramaz çıkarsa bile idare mahkemesinde ger


altungök2323, 2 ay önce - Alıntıya git

sen geçeceksin onu neye dayanarak dönecek senin kadron mu var al sana sözleşme maddesi sesli oku kurum seni istediği zaman çıkarır mahkemeye gidermiş :)

d) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zamanfeshedebilir.

03 Ağustos 2020 15:40

altungök2323
Aday Memur

sen geçeceksin onu neye dayanarak dönecek senin kadron mu var al sana sözleşme maddesi sesli oku kurum seni istediği zaman çıkarır mahkemeye gidermiş :)

d) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zamanfeshedebilir.


Cenilmen Delikanlı, 2 ay önce - Alıntıya git

senin hiç bir şey bildiğin yok konuşmak için konus

03 Ağustos 2020 15:42

altungök2323
Aday Memur

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele yönelik 2008 yılı hizmet sözleşmesinde yer alan "Taraflar sebep göstermeksizin bir ay önceden ihbar ederek sözleşmeyi fesh edebilir" ibaresi Danıştay 12. Dairesinin 2008/285 E., 2010/426 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu kararın gerekçesinde "zayıf durumda bulunan bireyin çalışma güven ve huzurunu her zaman bozabilecek nitelikte sebepsiz yere sözleşmenin feshedileceğine ilişkin kuralın getirilmesi çalışma barışını ve güvenini bozup çalışanları sürekli olarak işten çıkarılma tehdidi altında bırakarak çalışma verimini olumsuz etkileyecek nitelikte olması nedeniyle çalışanların barış ve huzurunu sağlamakla yükümlü devlet ve hukuk devleti ile bağdaşmayacağı" belirtilmiştir. buda emsal örnek

03 Ağustos 2020 17:28

Cenilmen Delikanlı
Aday Memur

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele yönelik 2008 yılı hizmet sözleşmesinde yer alan "Taraflar sebep göstermeksizin bir ay önceden ihbar ederek sözleşmeyi fesh edebilir" ibaresi Danıştay 12. Dairesinin 2008/285 E., 2010/426 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu kararın gerekçesinde "zayıf durumda bulunan bireyin çalışma güven ve huzurunu her zaman bozabilecek nitelikte sebepsiz yere sözleşmenin feshedileceğine ilişkin kuralın getirilmesi çalışma barışını ve güvenini bozup çalışanları sürekli olarak işten çıkarılma tehdidi altında bırakarak çalışma verimini olumsuz etkileyecek nitelikte olması nedeniyle çalışanların barış ve huzurunu sağlamakla yükümlü devlet ve hukuk devleti ile bağdaşmayacağı" belirtilmiştir. buda emsal örnek


altungök2323, 2 ay önce - Alıntıya git

heeee işte boş sallayan zat bu karar da bir üst kurulda iptal edildi ve o madde tekrar yürürlüğe girdi bana inanmıyorsan sözleşmene bak orada yazımıyor mu sen de buna seve seve imza attın mı attın seni var ya iki dakka da kovarlar her iddiasına varım 500 lirasına iddiasına var mısın

03 Ağustos 2020 18:55

aslindagece
Aday Memur

heeee işte boş sallayan zat bu karar da bir üst kurulda iptal edildi ve o madde tekrar yürürlüğe girdi bana inanmıyorsan sözleşmene bak orada yazımıyor mu sen de buna seve seve imza attın mı attın seni var ya iki dakka da kovarlar her iddiasına varım 500 lirasına iddiasına var mısın


Cenilmen Delikanlı, 2 ay önce - Alıntıya git
Ya sen kesin sözleşmeli personel olmak için uğraşıp her mülakatta eleniyorsun işsizlik başına vurmuş bu hırsın başka izahı olamaz :)))
07 Ağustos 2020 18:10

trabzonlu6134
Aday Memur

Giremez !!!

edit : forumda büyük harfle yazışma yapmayın lütfen

editör : afulutas

Toplam 18 mesaj