Editörler : Safak Vaktii
15 Eylül 2020 09:37   


İhraç edilen memur HAGB sonucu göreve döner mi?

yüz kızartıcı suç nedeniyle açığa alınan adli soruşturma sonucu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen memur göreve döner mi varsa belge rica ederim

15 Eylül 2020 13:32

İcra Memuruuu
Kapalı
yüz kızartıcı suç ister hagb olsun ister erteleme olsun ister ceza olsun cezası ihraçtır
15 Eylül 2020 17:37

Tenruhde13
Aday Memur
yüz kızartıcı suç ister hagb olsun ister erteleme olsun ister ceza olsun cezası ihraçtır
İcra Memuruuu, 9 ay önce - Alıntıya git
Peki memur kovuşturmaya yer olmadığına dair karar almışsa döner mi ?
15 Eylül 2020 18:04

İcra Memuruuu
Kapalı
Peki memur kovuşturmaya yer olmadığına dair karar almışsa döner mi ?
Tenruhde13, 9 ay önce - Alıntıya git
Takipsiz verirse sıkıntı olmaz ne memur olmaya engeldir ne de memursa memurluğunun devamına engeldir.
15 Eylül 2020 18:12

Turhan06
Daire Başkanı
Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre; "Hüküm", beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkümiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür (Md. 223/1). "Hükmün açıklanması", duruşma sonunda, duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır. Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir. Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hal varsa bu da bildirilir. Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Hüküm fıkrasında, verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir (Md. 231, 232 ve 223). Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar (Md. 231/11). "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması", kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder (Md. 231/5). Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulur. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar (Md. 231/8,9,10,11). Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, sanık hakkında bir hüküm kurulmuş olmakla beraber, açıklanması geri bırakıldığından, bu hüküm, sanık açısından mahkümiyete ilişkin herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Dolayısıyla, sanık hakkında kesinleşen bir hüküm olmadığından sanık hükümlü olmayacaktır. Mahkümiyet hükümlerinin sonuçları, haklarında kurulan hükümaçıklanmayan sanıklar açısından geçerli olmayacaktır. Sanık hakkında herhangi bir mahkümiyet hükmü verilmemiş gibi sonuç doğuracaktır. Sanık açısından öngörülen tek sonuç ise, sanığın denetim süresine tabi kılınması ve bu denetim süresi içinde, mahkemece belirlenmişse yükümlülüklerine uygun davranması olacaktır. Ayrıca, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hüküm açıklanacağından, daha dikkatli olmak ve yeni bir suç işlememek için gerekli gayreti göstermek zorunda kalacaktır (Sökmen, 2009:82-83). Taksirle işlenen bir suçtan mahküm olan kimse hakkında süresi ne olursa olsun, hükmolunan hapis cezası ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde bu karar, denetim süresinin sonunun beklenmesine gerek olmaksızın bu kimsenin memur olmasına engel teşkil etmez. Bu kimse memur ise görevine son verilemez (Pınar, 2008:553). Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan az hapis cezası ile mahküm olan bir kimse hakkında hükmolunan hapis cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile geri bırakıldığı takdirde, bu kimse memur olabilir. Bu kimse memur ise görevine son verilemez (Pınar, 2008:553). Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile mahküm olanlarla, Kanunda tek tek sayılan suçlardan mahküm olanlar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği takdirde bunların memur olması için denetim süresinin sonunun beklenmesine gerek bulunmadığı gibi memur olanların da görevlerine son verilemez (Pınar, 2008:555). Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile mahkümiyet hükmü açıklanmadığından ve denetim süresini de başarı ile geçirdikten sonra dava düştüğünden ortada bir mahkümiyet kalmamakta ve adli cezanın geçmiş ve geleceğe yönelik hak yoksunluklarının kişi hakkında tatbiki söz konusu olmamaktadır. Bu uygulama kişinin memur olması halinde memuriyetinin sona erdirilmemesi sonucunu doğurduğu gibi kişi memur değilse açıklanmayan mahkümiyet memuriyete alınmasına engel teşkil etmemektedir (Durmuş, 447). Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olan kimselerin henüz kesinleşmiş bir mahkümiyeti olmadığından ve yine denetim süresini iyi halle geçirmiş olan kimseler hakkında da açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinden bu kimselerin memur olmaları mümkün olduğu gibi memur olan kimse hakkında da memuriyet görevi sona ermeyecektir (Karaarslan, 2009:108). Sonuç olarak, ister Kanunda tek tek sayılan suçlardan olsun, isterse sayılmayan suçlardan olsun, yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ise mahkümiyet hükmü verilmemiş gibi sonuç doğuracağından ve Devlet Memurları Kanunu'na göre mahküm olmamış olmak şartını muhafaza edeceğinden herhangi bir şartsızlık da söz konusu olmayacaktır.
15 Eylül 2020 18:16

Turhan06
Daire Başkanı
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına dayanılarak ihraç edilemez bu konufa Danıştay 12. dairesinin kararı var; ancak aynı olay, fiil, hareket ya da suç sebebiyle disiplin soruşturması başlatıp idari yargılama ve soruşturma usülüne göre 657 Sayılı DMK 125. Mad. E bendi G fıkrasına göre yani "Devlet Memuru sıfatı ile bağdaşmayacak yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" maddesinden ihraç edebilir.
15 Eylül 2020 18:19

Turhan06
Daire Başkanı
(HAGB), sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur (CMK md.231). Kural olarak, bir suçun karşılığı olan cezai yaptırım ile ilgili verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı memuriyete engelini ortadan kaldırır. Aynı şekilde hagb kararı verilen bir mahkumiyet memuriyetten çıkarılmaya gerekçe yapılamaz. Özellikle belirtelim ki; hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), işlenen fiilin disiplin hukuku açısından yeniden değerlendirilmesine engel değildir. Örneğin, cinsel taciz suçu işleyen bir kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilse bile, ceza dosyasındaki beyanlar disiplin hukuku açısından yeniden değerlendirilerek memuriyetten çıkarılma cezası verilebilir. Memuriyetten çıkarılma işleminin sebep unsuru sadece suç işlenmiş olması gösterilmiş ve suçun karşılığı olan ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişse, işlem hukuka aykırı hale gelir. Memurun bağlı olduğu idarenin suç teşkil eden eylemi disiplin hukuku açısından yeniden değerlendirerek memuriyetten çıkarma kararı vermesi ile doğrudan ceza mahkemesi kararına dayanarak memuriyetten çıkarma kararı vermesi birbirinden farklı hukuki sebeplere dayalı işlemlerdir.
15 Eylül 2020 18:21

Turhan06
Daire Başkanı
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin E fıkrasının (g) bendinde; "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili, disiplin hukuku açısından devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirmektedir. Özellikle vurgulayalım ki, memuriyetten çıkarılma işleminin sebep unsuru, 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesi olarak gösterilmişse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması memuriyet görevine son verilmesine engel değildir. Bu maddeye dayanarak yapılan memuriyetten çıkarma işlemlerine karşı, memurun yargılandığı fiilin "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareket" olmadığı yönünde işlem aleyhine iptal davası açılmalıdır.
15 Eylül 2020 22:26

Tenruhde13
Aday Memur
Takipsiz verirse sıkıntı olmaz ne memur olmaya engeldir ne de memursa memurluğunun devamına engeldir.
İcra Memuruuu, 9 ay önce - Alıntıya git
kardeşim bana ilk derece mahkemesi ve bölge red verdi şimdi Danıştay'da en az elli avukata sordum ve o avukatlara dosyamı gönderdim baktılar kesinlikle dönersin dediler ama ben Danıştay'da Sürünüyorum.
25 Eylül 2020 19:52

idarehukukcusu48
Aday Memur

disiplin soruşturması ve adli soruşturma birbirinden bağımsızdır. Soruşturmacı atanarak lehe ve aleyhe delillerin tahlili sonucu disiplin cezası verildi ise mahkeme kararının (beraat hariç) idareyi bağlayıcılığı yoktur yani ihraç edebilir. Ancak usulüne uygun soruşturma yapılmadan salt HAGB kararına istinaden ceza veriliyorsa bu hukuka uygun değildir.

25 Eylül 2020 20:07

Tenruhde13
Aday Memur

disiplin soruşturması ve adli soruşturma birbirinden bağımsızdır. Soruşturmacı atanarak lehe ve aleyhe delillerin tahlili sonucu disiplin cezası verildi ise mahkeme kararının (beraat hariç) idareyi bağlayıcılığı yoktur yani ihraç edebilir. Ancak usulüne uygun soruşturma yapılmadan salt HAGB kararına istinaden ceza veriliyorsa bu hukuka uygun değildir.


idarehukukcusu48, 9 ay önce - Alıntıya git
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar idareyi bağlar mi ayrıca delil yetersizliğinden ya başka bir şekilden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar idare için değişir mi
25 Eylül 2020 20:19

idarehukukcusu48
Aday Memur

savcı her önüne gelen şikayetle ilgili kamu davası açmak zorunda değildir. Yeterli delil var ise davayı açar ama dava açmasını gerektirecek yeterlilikte delil yok ise takipsizlik kararı verebilir ve bu karara istinaden ceza verilemez keza Anayasaya aykırılık teşkil eder.

25 Eylül 2020 20:23

Tenruhde13
Aday Memur

savcı her önüne gelen şikayetle ilgili kamu davası açmak zorunda değildir. Yeterli delil var ise davayı açar ama dava açmasını gerektirecek yeterlilikte delil yok ise takipsizlik kararı verebilir ve bu karara istinaden ceza verilemez keza Anayasaya aykırılık teşkil eder.


idarehukukcusu48, 9 ay önce - Alıntıya git
MEB'in avukatı bana hocam kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldın ama delil yetersizliğinden ise donemezsin dedi. ama benim kararda yeterli şüphe yok diye yaziyor.
25 Eylül 2020 20:25

idarehukukcusu48
Aday Memur

fetö konusunda ise farklı durum olabilir.

25 Eylül 2020 20:27

Tenruhde13
Aday Memur

fetö konusunda ise farklı durum olabilir.


idarehukukcusu48, 9 ay önce - Alıntıya git
hayır konu 125/E-g cinsel istismar il idare ve bölge idare red etti dosya Danıştay'da o da YD yi red verdi şimdi esastan bekliyorum.
28 Eylül 2020 10:57

Süleyman Yalçın34
Aday Memur
İdari olarak dmktan ihracın talep edilebilir, mahkeme beraat, savcılık kyok kararı verirse, kademe cezasıyla sürgün edip göreve de başlatılabilirsin. Değerlendirilen birçok faktör var, detaylı bilgiyi burada bulamazsın idari bir avukata danışmanlısın
28 Eylül 2020 11:02

ercys1
Aday Memur

bildiğiniz yada önereceğiniz avukat varsa yazar mısınız ben kimseye ulaşamadım

28 Eylül 2020 11:34

Tenruhde13
Aday Memur
İdari olarak dmktan ihracın talep edilebilir, mahkeme beraat, savcılık kyok kararı verirse, kademe cezasıyla sürgün edip göreve de başlatılabilirsin. Değerlendirilen birçok faktör var, detaylı bilgiyi burada bulamazsın idari bir avukata danışmanlısın
Süleyman Yalçın34, 9 ay önce - Alıntıya git
bütün avukatlar dönersiniz hocam diyor ama donemiyorum ne hikmetse en az 20 avukatla görüştüm dosyanın bütün detaylarıyla.
28 Eylül 2020 11:49

Süleyman Yalçın34
Aday Memur
bütün avukatlar dönersiniz hocam diyor ama donemiyorum ne hikmetse en az 20 avukatla görüştüm dosyanın bütün detaylarıyla.
Tenruhde13, 9 ay önce - Alıntıya git
İhraç kararı verildi mi, hangi bakanlıktasınız kadrolu musunuz
28 Eylül 2020 12:55

Tenruhde13
Aday Memur
İhraç kararı verildi mi, hangi bakanlıktasınız kadrolu musunuz
Süleyman Yalçın34, 9 ay önce - Alıntıya git
evet ihraç kararı verildi daha sonra çıktı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar. li idare bu karara rağmen red verdi. bölge de red verdi dosya Danıştay'da YD de red geldi şimdi esası bekliyorum.
28 Eylül 2020 12:56

Tenruhde13
Aday Memur
MEB kadrolu öğretmen
Toplam 24 mesaj