Editörler : gubaz
21 Ocak 2021 22:09   


Disiplin cezası konusunda

Arkadaşlar hakkımda adli olay Belgede sahtecilikten işlem yapıldı.Mahkeme devam ediyor.idari olarak müffetişe ifade vermiştik.zaman aşımı 1 nisanda doluyor.Bugün il pol.dis.kur. evrak geldi sorular var yazılı savunmanızı 1 haftada yazın diye.Ancak müffettişin istediği ceza yazmıyor evrakta ve kurula sözlü savunma yapıp yapmayacağımızda sorulmuyor Acaba ihraç harici bi cezamı istenmiştir burdan böyle bir sonuç çıkarmı?

21 Ocak 2021 22:27

Yol Gösteren
Şube Müdürü

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında kanunun 31. maddesinde 1-Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. 2-Disiplin amirince veya yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından ilgiliden savunma istenir. Savunma için verilen süre yedi günden az olamaz. Süresi içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 3-Hakkında disiplin soruşturması yapılan personel, ikinci fıkra gereğince kendisinden savunma istenmesinden itibaren soruşturma evrakını inceleme hakkına sahiptir. düzenlemeleri yer almaktadır.

Disiplin cezasıyla cezalandırılması için hakkında soruşturma açılan kamu görevlisinin savunması alınırken disiplin suçunu oluşturduğu belirtilen eylemi açık bir şekilde belirlenmelidir. Aksi durumun, disipline konu hangi eylemi, ne zaman ve ne şekilde işlediği tam olarak ortaya konulamayan ilgilinin Anayasayla güvence altına alınan savunma hakkını kısıtlayacağı açıktır. Savunma hakkının kullanılabilmesi bakımından önemli hususların başında, savunması istenen kamu görevlisine suçlama konusunun ve hakkındaki isnatın ne olduğunun açıkça bildirilmesi gelmektedir.

YUKARIDA YAPTIĞIM AÇIKLAMALAR IŞIGINDA SORUNUN CEVABI KANUNDA MEVCUT...

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İKİNCİ İDARE DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2019/578

KARAR NO : 2020/454

Savunma hakkı minvalinde uyuşmazlığın irdelenmesinden davacı hakkında tesis edilen 07.11.2017 tarihli ve 5477 sayılı savunma istem yazısının tebliğ durumuna dair idare personeli tarafından tanzim edilen 16.11.2017 tarihli telefonla görüşme tutanağında; 'davacının telefonla arandığı, kendisine son savunmasının yapması için İdari Büro Amirliğine gelmesinin söylendiği, davacının ise maddi durumunun olmadığı için Barodan avukat talep ettiğini belirttiği, avukatı olmadığı için tebliğ belgesini de imzalamayacağı savunmasını da yapmayacağını söylediği, daha sonra son savunma yazısının görüntülü olarak WhatsApp uygulaması ile davacıya gönderildiği hususlarına yer verildiği görülmekte olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile başkaca bir mevzuatta dayanağı olmayan bir şekilde yapılan bu iş ve işlemler sonucunda savunma istem yazısının davacıya usulüne göre tebliğ edildiğinden söz edilemeyeceğinden, davacının savunma hakkının kısıtlanması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, aksi yorumlarla davanın reddine hükmeden mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir .Açıklanan nedenlerle; istinaf talebinin kabulü ile İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 30/10/2018 tarih ve E:2018/508, K:2018/1659 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 416,20 -TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, istinaf aşamasında davacıdan fazladan tahsil edilen 44,40-TL karar harcının istemi halinde davacıya iadesine, posta avansından varsa artan kısmın mahkemesince ilgilisine iadesine, kararın taraflara tebliği için dosyanın ait olduğu mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45/6. ve 46. maddeleri uyarınca temyizi kabil olmamak üzere kesin olarak, 19/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

21 Ocak 2021 23:06

ayez
Aday Memur

Yol gösteren abi.Gelen evrakta tutuğumuz tutanakta ekip arkadasımızın yerine imza atmak ve aynı bürodaki arkadaşın izinli gününde yaptığı yakalamayı bizim ekibin yakalamış gibi tutanakta tuttuğumuz sorularına cevap vermemiz isteniyor..Ama bize gelen evrakta müffettişin bizle ilgili istediği ceza kanaati yazmıyor.birde kurula sözlü savunma yapıp yapmayacağımız sorulmuyor ve şu disiplin cezasını işlemişiniz bu ceza isteniyor diye belirtilmemiş

29 Ocak 2021 00:14

Bankacıbankacı
Aday Memur
İl dsiplin kurulundan geldiyse uyarma kınama aylıktan kesme vs bir ceza alacaksin. Sayet son savunman yüksek dsiplin kurulunca isteseydi ihraç veya men ile yargılaniyirsun demekti.
29 Ocak 2021 08:27

rdemir126.rd
Şef
İl dsiplin kurulundan geldiyse uyarma kınama aylıktan kesme vs bir ceza alacaksin. Sayet son savunman yüksek dsiplin kurulunca isteseydi ihraç veya men ile yargılaniyirsun demekti.
Bankacıbankacı, 1 ay önce - Alıntıya git
Hatalı bir yorum. İhraç falan hepsi il polis Disiplin Kurulu tarafından gelir. Yüksek disiplin kurulu, il polis Disiplin Kurulu tarafından önerilen ceza yı kabul ya da Red eder. Ceza önermez, alt ceza yada üst ceza veremez
29 Ocak 2021 08:31

rdemir126.rd
Şef

Yol gösteren abi.Gelen evrakta tutuğumuz tutanakta ekip arkadasımızın yerine imza atmak ve aynı bürodaki arkadaşın izinli gününde yaptığı yakalamayı bizim ekibin yakalamış gibi tutanakta tuttuğumuz sorularına cevap vermemiz isteniyor..Ama bize gelen evrakta müffettişin bizle ilgili istediği ceza kanaati yazmıyor.birde kurula sözlü savunma yapıp yapmayacağımız sorulmuyor ve şu disiplin cezasını işlemişiniz bu ceza isteniyor diye belirtilmemiş


ayez, 1 ay önce - Alıntıya git
Uygulama da. Farklılık gösterebiliyor. Bir dilekçe ile sözlü savunma yapmak istediğini belirt. Meslekten çıkarma cezası isteyecek olsalar sözlü savunma hakkın olduğunu belirtmeleri lazım
29 Ocak 2021 08:32

rdemir126.rd
Şef

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında kanunun 31. maddesinde 1-Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. 2-Disiplin amirince veya yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından ilgiliden savunma istenir. Savunma için verilen süre yedi günden az olamaz. Süresi içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 3-Hakkında disiplin soruşturması yapılan personel, ikinci fıkra gereğince kendisinden savunma istenmesinden itibaren soruşturma evrakını inceleme hakkına sahiptir. düzenlemeleri yer almaktadır.

Disiplin cezasıyla cezalandırılması için hakkında soruşturma açılan kamu görevlisinin savunması alınırken disiplin suçunu oluşturduğu belirtilen eylemi açık bir şekilde belirlenmelidir. Aksi durumun, disipline konu hangi eylemi, ne zaman ve ne şekilde işlediği tam olarak ortaya konulamayan ilgilinin Anayasayla güvence altına alınan savunma hakkını kısıtlayacağı açıktır. Savunma hakkının kullanılabilmesi bakımından önemli hususların başında, savunması istenen kamu görevlisine suçlama konusunun ve hakkındaki isnatın ne olduğunun açıkça bildirilmesi gelmektedir.

YUKARIDA YAPTIĞIM AÇIKLAMALAR IŞIGINDA SORUNUN CEVABI KANUNDA MEVCUT...

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İKİNCİ İDARE DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2019/578

KARAR NO : 2020/454

Savunma hakkı minvalinde uyuşmazlığın irdelenmesinden davacı hakkında tesis edilen 07.11.2017 tarihli ve 5477 sayılı savunma istem yazısının tebliğ durumuna dair idare personeli tarafından tanzim edilen 16.11.2017 tarihli telefonla görüşme tutanağında; 'davacının telefonla arandığı, kendisine son savunmasının yapması için İdari Büro Amirliğine gelmesinin söylendiği, davacının ise maddi durumunun olmadığı için Barodan avukat talep ettiğini belirttiği, avukatı olmadığı için tebliğ belgesini de imzalamayacağı savunmasını da yapmayacağını söylediği, daha sonra son savunma yazısının görüntülü olarak WhatsApp uygulaması ile davacıya gönderildiği hususlarına yer verildiği görülmekte olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile başkaca bir mevzuatta dayanağı olmayan bir şekilde yapılan bu iş ve işlemler sonucunda savunma istem yazısının davacıya usulüne göre tebliğ edildiğinden söz edilemeyeceğinden, davacının savunma hakkının kısıtlanması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, aksi yorumlarla davanın reddine hükmeden mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir .Açıklanan nedenlerle; istinaf talebinin kabulü ile İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 30/10/2018 tarih ve E:2018/508, K:2018/1659 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 416,20 -TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, istinaf aşamasında davacıdan fazladan tahsil edilen 44,40-TL karar harcının istemi halinde davacıya iadesine, posta avansından varsa artan kısmın mahkemesince ilgilisine iadesine, kararın taraflara tebliği için dosyanın ait olduğu mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45/6. ve 46. maddeleri uyarınca temyizi kabil olmamak üzere kesin olarak, 19/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yol Gösteren, 1 ay önce - Alıntıya git
Bu mahkeme kararı savunma hakkının kısıtlandığını ortaya koymuş. Dolayısı ile usulüne uygun tekrar savunma alırlar. Ve ceza yı yine verirler
Toplam 6 mesaj