Editörler : E.Kayı Han

Turhan06
Daire Başkanı
06 Haziran 2021 00:58

Ceza hukukunda "yüz kızartıcı suçlar" şeklinde bir suç kategorisi mevcut değildir. Yüz kızartıcı suç kavramı, ceza kanunu (TCK) dışındaki bazı özel kanun hükümlerinde ve 1982 Anayasa'nın 76. maddesinde tanımı yapılmadan düzenlenmiştir. Ceza hukuku alanında hiçbir sonuç doğurmayan yüz kızartıcı suç kavramı; uygulamada ceza hukuku dışındaki alanlarda, örneğin, bir kimsenin bir mesleğe, memuriyete vs. kabul edilmesinde, bir hak veya statüyü elde etmesinde ölçü olarak kullanılmaktadır. Esasen yüz kızartıcı suç deyimi; hukuk doktrininde toplumun şiddetle tepki gösterdiği, ahlaki açıdan kabul edilemez bulduğu, utanç verici suçlar için kullanılmaktadır. Ancak, bu kullanım biçimi de somut bir çerçeve sunmaktan uzaktır. Çünkü, hangi suçlara şiddetle tepki verilmesi gerektiği, hangi suçların ahlaki açıdan kabul edilemez olduğu tartışmalıdır. Örneğin, "güveni kötüye kullanma suçu" yüz kızartıcı suçlardan olmasına rağmen, mevzuatın hiçbir yerinde "ihaleye fesat karıştırma suçu", "cinsel taciz suçu" veya "cinsel saldırı suçu" yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmemiştir. Bazı kanun, yönetmelik ve tüzüklerde, "yüz kızartıcı eylem" , "yüz kızartıcı fiil" gibi deyimlerin kullanıldığı da görülmektedir. Yüz Kızartıcı Suçlar Nasıl Tespit Edilir? Bir suçun yüz kızartıcı suç olup olmadığı, kişiye uygulanacak özel kanun hükümleri dikkate alınarak tespit edilir. Özel bir kanun ile bir suçun "yüz kızartıcı suçlar" kategorisinde olduğu açıkça düzenlenmemiş ise o suç yüz kızartıcı suç değildir. Anayasa'nın 76. maddesi ve özel kanunlarda bazı yüz kızartıcı suçlar sayıldıktan sonra ".gibi yüz kızartıcı suçlar" şeklinde bir ibareye yer verilmektedir. Anayasa ve özel kanunlarda yer alan ".gibi." ibaresi yanıltıcıdır. Bu ibareden dolayı özel kanunlarda tek tek sayılmayan ve birbirine benzeyen fiiller içeren suçların da yüz kızartıcı suçlar arasında yer aldığı kabul edilemez. Bir suçun yüz kızartıcı suç olarak kabul edilebilmesi için, kanunlardaki ".gibi." edatından önce açıkça sayılması gerekir. Danıştay İDDGK Kararı: Daire kararında; 2802 sayılı Kanun'un 8. maddesinin (h) bendinde yer alan, ".zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı ." ifadesindeki "gibi" sözcüğü ile, sayılan suçlar dışında başka suçların da yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı olabileceğinin düzenlendiği belirtilmiş ise de, burada yer verilen "gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suç" ibaresindeki "gibi" sözcüğü, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suç olarak anılan Kanun'da sayma yoluyla belirtilen "zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas suçlarından biri"ni ifade etmek üzere kullanılmıştır. Nitekim, 29/03/2011 günlü, 6215 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ek 9. maddesinin 5. fıkrasının (d) bendi ile, federasyon başkanı olabilmek için getirilen, "zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan hükümlü olmamak" koşulundaki "gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan" ibaresinin iptali istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesince verilen 14/02/2013 günlü, E:2011/63, K2013/28 sayılı kararda da; "gibi" edatının, metinde sayılan "zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas" suçlarının yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı birer suç olduklarını nitelemek için kullanıldığı, federasyon başkanı olabilmek için sadece maddede sayılan suçlardan mahkum olmamak şartının aranabileceğinin kabul edilmesi gerektiği, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi gereği, "gibi" kelimesine dayanarak "yüz kızartıcı suçlar" veya "şeref veya haysiyet kırıcı suçlar" kavramlarının kapsamını genişletmenin mümkün olmadığı belirtilmiştir (Danıştay İDDGK Kararı - Karar No: 2016/126). Hangi Kanunlarda "Yüz Kızartıcı Suçlar" Kavramı Vardır? Hemen belirtelim ki, "yüz kızartıcı suçlar" deyimi, yapılan yeni değişikliklerle birçok kanundan çıkarılmıştır. Bazı özel kanunlarda bu deyim kullanılmak yerine hangi suçların hangi hakka engel olduğu açıkça düzenlenmektedir. Ancak birçok özel kanunda yüz kızartıcı suçlar ifadesi kullanılmaya devam edilmektedir. Bu kanunlar şunlardır: Anayasa (md. 76 ): "..zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla." şeklinde ibare yer almaktadır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (md.3/2): Anonim şirket olarak kurulan sigorta şirketinin kurucusu olabilmek için ".basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar" nedeniyle mahkum olmama şartı vardır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md.48): Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan yüz kızartıcı suçlar deyimi yürürlükten kaldırılmış; bu kavram yerine, hangi suçların devlet memuriyetine engel olduğu açıkça düzenlenmiştir. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu (md.12/1-b): ". Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkümiyetler.." şeklindeki ibare ile yüz kızartıcı suç kavramını dolaylı yoldan adli sicil kaydının silinmesi için daha uzun bir süreye tabi tutmuştur. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu (md. 5/a): Avukatlık Kanunu'nda da yüz kızartıcı suçlar kategorisi kaldırılarak, hangi suçların avukatlık mesleğine kabulde engel olarak kabul edildiği tek tek sayılmıştır. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu: Bu kanunun 4/d maddesinde yer alan yüz kızartıcı suçlar deyimi kanun metninden çıkarılmıştır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu (md. 11/1): "..Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar" işleyenler milletvekili olamazlar. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun: Bu kanunda yer alan yüz kızartıcı suçlar ibaresi çıkartılarak, suçlar tek tek sayılmıştır. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu (md.8/h): Hakim veya savcı olarak mesleğe kabul edilebilmek için "..zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan.soruşturma ve kovuşturma altında olmamak." gerekir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (md. 8/d): "... basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar" işleyenler bankaların kurucu ortağı olamaz. 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun (md.7/7): ".Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahküm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez." ifadesiyle yüz kızartıcı suç ifadesinden daha geniş bir yasaklama rejimi kabul edilmiştir. Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir? Yukarıda açıkladığımız üzere yüz kızartıcı suç kavramı, özel kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmiş ve o kanunun amacına göre uygulanan bir kavramdır. Bir özel kanunda yüz kızartıcı suç olarak kabul edilen bir suç, başka bir özel kanunda yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmemişse; kabul edilmeyen kanunun amacı açısından o suç yüz kızartıcı suç olarak değerlendirilemez. Özel kanunlar incelendiğinden genel olarak yüz kızartıcı suçların şu suçlar olduğu anlaşılmaktadır: Hırsızlık Suçu,Dolandırıcılık Suçu,Güveni Kötüye Kullanma Suçu,Görevi Kötüye Kullanma Suçu,Rüşvet Suçu,İrtikap Suçu,Zimmet Suçu,Özel Belgede Sahtecilik Suçu,Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu,Parada Sahtecilik Suçu (TCK md.197),Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK md.199),Mühürde Sahtecilik Suçu (TCK md. 202),Hileli İflas (TCK md.161).

azmah
Genel Müdür
08 Haziran 2021 22:35

Önce benim yorumumu kabul etmeyip bunlar yüz kızartıcı suç mu demen ardından benim yorumlarımı destekler bir yazıyı paylaşman...

Turhan06, 3 yıl önce
Ceza hukukunda "yüz kızartıcı suçlar" şeklinde bir suç kategorisi mevcut değildir. Yüz kızartıcı suç kavramı, ceza kanunu (TCK) dışındaki bazı özel kanun hükümlerinde ve 1982 Anayasa'nın 76. maddesinde tanımı yapılmadan düzenlenmiştir. Ceza hukuku alanında hiçbir sonuç doğurmayan yüz kızartıcı suç kavramı; uygulamada ceza hukuku dışındaki alanlarda, örneğin, bir kimsenin bir mesleğe, memuriyete vs. kabul edilmesinde, bir hak veya statüyü elde etmesinde ölçü olarak kullanılmaktadır. Esasen yüz kızartıcı suç deyimi; hukuk doktrininde toplumun şiddetle tepki gösterdiği, ahlaki açıdan kabul edilemez bulduğu, utanç verici suçlar için kullanılmaktadır. Ancak, bu kullanım biçimi de somut bir çerçeve sunmaktan uzaktır. Çünkü, hangi suçlara şiddetle tepki verilmesi gerektiği, hangi suçların ahlaki açıdan kabul edilemez olduğu tartışmalıdır. Örneğin, "güveni kötüye kullanma suçu" yüz kızartıcı suçlardan olmasına rağmen, mevzuatın hiçbir yerinde "ihaleye fesat karıştırma suçu", "cinsel taciz suçu" veya "cinsel saldırı suçu" yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmemiştir. Bazı kanun, yönetmelik ve tüzüklerde, "yüz kızartıcı eylem" , "yüz kızartıcı fiil" gibi deyimlerin kullanıldığı da görülmektedir. Yüz Kızartıcı Suçlar Nasıl Tespit Edilir? Bir suçun yüz kızartıcı suç olup olmadığı, kişiye uygulanacak özel kanun hükümleri dikkate alınarak tespit edilir. Özel bir kanun ile bir suçun "yüz kızartıcı suçlar" kategorisinde olduğu açıkça düzenlenmemiş ise o suç yüz kızartıcı suç değildir. Anayasa'nın 76. maddesi ve özel kanunlarda bazı yüz kızartıcı suçlar sayıldıktan sonra ".gibi yüz kızartıcı suçlar" şeklinde bir ibareye yer verilmektedir. Anayasa ve özel kanunlarda yer alan ".gibi." ibaresi yanıltıcıdır. Bu ibareden dolayı özel kanunlarda tek tek sayılmayan ve birbirine benzeyen fiiller içeren suçların da yüz kızartıcı suçlar arasında yer aldığı kabul edilemez. Bir suçun yüz kızartıcı suç olarak kabul edilebilmesi için, kanunlardaki ".gibi." edatından önce açıkça sayılması gerekir. Danıştay İDDGK Kararı: Daire kararında; 2802 sayılı Kanun'un 8. maddesinin (h) bendinde yer alan, ".zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı ." ifadesindeki "gibi" sözcüğü ile, sayılan suçlar dışında başka suçların da yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı olabileceğinin düzenlendiği belirtilmiş ise de, burada yer verilen "gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suç" ibaresindeki "gibi" sözcüğü, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suç olarak anılan Kanun'da sayma yoluyla belirtilen "zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas suçlarından biri"ni ifade etmek üzere kullanılmıştır. Nitekim, 29/03/2011 günlü, 6215 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ek 9. maddesinin 5. fıkrasının (d) bendi ile, federasyon başkanı olabilmek için getirilen, "zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan hükümlü olmamak" koşulundaki "gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan" ibaresinin iptali istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesince verilen 14/02/2013 günlü, E:2011/63, K2013/28 sayılı kararda da; "gibi" edatının, metinde sayılan "zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas" suçlarının yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı birer suç olduklarını nitelemek için kullanıldığı, federasyon başkanı olabilmek için sadece maddede sayılan suçlardan mahkum olmamak şartının aranabileceğinin kabul edilmesi gerektiği, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi gereği, "gibi" kelimesine dayanarak "yüz kızartıcı suçlar" veya "şeref veya haysiyet kırıcı suçlar" kavramlarının kapsamını genişletmenin mümkün olmadığı belirtilmiştir (Danıştay İDDGK Kararı - Karar No: 2016/126). Hangi Kanunlarda "Yüz Kızartıcı Suçlar" Kavramı Vardır? Hemen belirtelim ki, "yüz kızartıcı suçlar" deyimi, yapılan yeni değişikliklerle birçok kanundan çıkarılmıştır. Bazı özel kanunlarda bu deyim kullanılmak yerine hangi suçların hangi hakka engel olduğu açıkça düzenlenmektedir. Ancak birçok özel kanunda yüz kızartıcı suçlar ifadesi kullanılmaya devam edilmektedir. Bu kanunlar şunlardır: Anayasa (md. 76 ): "..zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla." şeklinde ibare yer almaktadır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (md.3/2): Anonim şirket olarak kurulan sigorta şirketinin kurucusu olabilmek için ".basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar" nedeniyle mahkum olmama şartı vardır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md.48): Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan yüz kızartıcı suçlar deyimi yürürlükten kaldırılmış; bu kavram yerine, hangi suçların devlet memuriyetine engel olduğu açıkça düzenlenmiştir. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu (md.12/1-b): ". Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkümiyetler.." şeklindeki ibare ile yüz kızartıcı suç kavramını dolaylı yoldan adli sicil kaydının silinmesi için daha uzun bir süreye tabi tutmuştur. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu (md. 5/a): Avukatlık Kanunu'nda da yüz kızartıcı suçlar kategorisi kaldırılarak, hangi suçların avukatlık mesleğine kabulde engel olarak kabul edildiği tek tek sayılmıştır. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu: Bu kanunun 4/d maddesinde yer alan yüz kızartıcı suçlar deyimi kanun metninden çıkarılmıştır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu (md. 11/1): "..Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar" işleyenler milletvekili olamazlar. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun: Bu kanunda yer alan yüz kızartıcı suçlar ibaresi çıkartılarak, suçlar tek tek sayılmıştır. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu (md.8/h): Hakim veya savcı olarak mesleğe kabul edilebilmek için "..zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan.soruşturma ve kovuşturma altında olmamak." gerekir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (md. 8/d): "... basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar" işleyenler bankaların kurucu ortağı olamaz. 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun (md.7/7): ".Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahküm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez." ifadesiyle yüz kızartıcı suç ifadesinden daha geniş bir yasaklama rejimi kabul edilmiştir. Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir? Yukarıda açıkladığımız üzere yüz kızartıcı suç kavramı, özel kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmiş ve o kanunun amacına göre uygulanan bir kavramdır. Bir özel kanunda yüz kızartıcı suç olarak kabul edilen bir suç, başka bir özel kanunda yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmemişse; kabul edilmeyen kanunun amacı açısından o suç yüz kızartıcı suç olarak değerlendirilemez. Özel kanunlar incelendiğinden genel olarak yüz kızartıcı suçların şu suçlar olduğu anlaşılmaktadır: Hırsızlık Suçu,Dolandırıcılık Suçu,Güveni Kötüye Kullanma Suçu,Görevi Kötüye Kullanma Suçu,Rüşvet Suçu,İrtikap Suçu,Zimmet Suçu,Özel Belgede Sahtecilik Suçu,Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu,Parada Sahtecilik Suçu (TCK md.197),Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK md.199),Mühürde Sahtecilik Suçu (TCK md. 202),Hileli İflas (TCK md.161).

mybh34
Aday Memur
09 Haziran 2021 03:03

Arkadaşlar hepinize yazdıklarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ailevi sorunuz var sakinleştirici bir ilaç alıp uyudunuz. Yanında kaldığınız arkadaşınız siz uyurken sabaha kadar madde kullanmış. Buna bağlı olarak teneffüs edilen hava ile illaki uyuyanda bunu vücuduna alıyor.

Doğru değil mi bu?

2. Adli tıp raporunda etken madde ve miktarı yazıyor, bu kullanıcı miktarı vs belirtmiyor. Uyuşturucu maddelerin hepsinin insan vücudundan atilma süresi farklı olmakla birlikte 12-24-48 saat içinde kişinin bünyesine metabolizma hızına bağlı olarak atılım hızı değişiyor. Yani rapor 2 gün mü 3 gün mü 1 gün mü önce kullanıldığı ile ilgili herhangi bir yargı belirtmiyor.

Boşanma aşamasında yaşadığım kavgadan ve eşimin seni şikayet edicem demesinden sonra telefonumukapatarak ortalıktan kayboldum. Emniyet her yerde beni aramış bulamamış. Ben kendi rizam ile 1.5 gün sonra beni arıyolar ise kaçıyormuş gibi olmamak için kendim gidip emniyete müracaat ettim.

İfade verdikten sonra kan ve idrar numunelerini kendi rızam ile verdim. Rizam olmasa sulh ceza hakimi onayınin gelmesi vs 1 gun sonra alinbilirdi numuneler. Eğer madde kullanmış olsam bu süreci geciktirir, 2 gün daha bekleyip öyle ortaya çıkardım ki bu süre zarfında vücudumda hiçbir şey kalmazdı.

Test sonucu ile ilgili rapor olaydan 5 ay sonra geldi nasıl böyle bi sonuç çıktığına gerçekten anlam veremezken ve denetime gitmeye başlayınca ortamdan da kaynaklanabildigini öğrendim. Ifade vermeden önce ki akşam yanında kaldığım arkadaşıma durumu anlatınca itiraf etti o gece ben uyurken sabaha kadar elindeki işi uyumadan bitirebilmek için madde kullandığını söyledi. Yalvardım durumumu anlattım, sabıka alma pahasına hakkına dava açılma pahasına tanıklık yapmayı ve olanı anlatmayı kabul etti.

Savunmada delil sunulabilir tanık dinletilebilir diyor. Bu arkadaşın tanıklık etmesinin yararı olurmu?

Bu konu gerçekten utanç verici bir konu hele meslek içerisinde. Yıllarca torbacı toplayıp tutuklandığında sevinen biri olarak. Böyle bir konu ile meslekten çıkarmak gerçekten insanın başını öne eğiyor.

Öte yandan meslekte ne soruşturma lar geçirip hala göreve devam edenleri görünce, hasbelkader bi hatası olmuş, yıllarca hiç bir kusuru görülmemiş birinin meslekten çıkarılması durumuyla karşı karşıya kalması insanın canını daha çok yakıyor. 😔😔😔

09 Haziran 2021 11:49

Eğer durum anlattığın gibiyse cidden haksızlık olur ama o arkadaşını hem adli hem de idari soruşturmada tanık olarak dinletin dinletmeyi kabul ederler ama değerlendirme konusuna gelince ne sonuç verirler bilemeyiz ama ihraç etseler bile idari yargı senin lehine karar verecektir.

Uyuşturucu kullanan ile ortamdaki havadan istemeden bilginiz olmadan tenefüs edilen maddeden ihraç olması haksızlık olacaktır Sizin sağlam bir avukat ile bu olayı çözeceğinizi düşünüyorum.

mybh34, 3 yıl önce

Arkadaşlar hepinize yazdıklarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ailevi sorunuz var sakinleştirici bir ilaç alıp uyudunuz. Yanında kaldığınız arkadaşınız siz uyurken sabaha kadar madde kullanmış. Buna bağlı olarak teneffüs edilen hava ile illaki uyuyanda bunu vücuduna alıyor.

Doğru değil mi bu?

2. Adli tıp raporunda etken madde ve miktarı yazıyor, bu kullanıcı miktarı vs belirtmiyor. Uyuşturucu maddelerin hepsinin insan vücudundan atilma süresi farklı olmakla birlikte 12-24-48 saat içinde kişinin bünyesine metabolizma hızına bağlı olarak atılım hızı değişiyor. Yani rapor 2 gün mü 3 gün mü 1 gün mü önce kullanıldığı ile ilgili herhangi bir yargı belirtmiyor.

Boşanma aşamasında yaşadığım kavgadan ve eşimin seni şikayet edicem demesinden sonra telefonumukapatarak ortalıktan kayboldum. Emniyet her yerde beni aramış bulamamış. Ben kendi rizam ile 1.5 gün sonra beni arıyolar ise kaçıyormuş gibi olmamak için kendim gidip emniyete müracaat ettim.

İfade verdikten sonra kan ve idrar numunelerini kendi rızam ile verdim. Rizam olmasa sulh ceza hakimi onayınin gelmesi vs 1 gun sonra alinbilirdi numuneler. Eğer madde kullanmış olsam bu süreci geciktirir, 2 gün daha bekleyip öyle ortaya çıkardım ki bu süre zarfında vücudumda hiçbir şey kalmazdı.

Test sonucu ile ilgili rapor olaydan 5 ay sonra geldi nasıl böyle bi sonuç çıktığına gerçekten anlam veremezken ve denetime gitmeye başlayınca ortamdan da kaynaklanabildigini öğrendim. Ifade vermeden önce ki akşam yanında kaldığım arkadaşıma durumu anlatınca itiraf etti o gece ben uyurken sabaha kadar elindeki işi uyumadan bitirebilmek için madde kullandığını söyledi. Yalvardım durumumu anlattım, sabıka alma pahasına hakkına dava açılma pahasına tanıklık yapmayı ve olanı anlatmayı kabul etti.

Savunmada delil sunulabilir tanık dinletilebilir diyor. Bu arkadaşın tanıklık etmesinin yararı olurmu?

Bu konu gerçekten utanç verici bir konu hele meslek içerisinde. Yıllarca torbacı toplayıp tutuklandığında sevinen biri olarak. Böyle bir konu ile meslekten çıkarmak gerçekten insanın başını öne eğiyor.

Öte yandan meslekte ne soruşturma lar geçirip hala göreve devam edenleri görünce, hasbelkader bi hatası olmuş, yıllarca hiç bir kusuru görülmemiş birinin meslekten çıkarılması durumuyla karşı karşıya kalması insanın canını daha çok yakıyor. 😔😔😔


Tayinci2454
Kapalı
10 Haziran 2021 15:52

Gecmis olsun. Esiniz bosanmadaki mahkemede mi dedi sizon uyusturucu kullandiginizi yoksa gidip savciliga veya karakola adli tahkikata esas mi soyledi. Ikincisi pasif icicilik dedigin seyde idrarda veya kanda uyusturucuya rastlanmaz rastlansa bilr 2 saatlik yarilanma omru vardir ve 2 3 saat sonra hoc biseu gozukmez , cikmasi icin cok yogun bir duman ortamina maruz kalmalisin sen burda olayi farkli anlatiyorsun gibime geldi.


barans1
Şef
11 Haziran 2021 18:27

İnfaz koruma memuruyum bekçilerle olayım oldu hakaret ve görevi yaptırmamaya direnmekten mahkemem görüldü ceza aldım hagb verildi son savunmam istendi yüksek disiplin kuruluna sevki her an gerçekleşebilir eğerki uyuşturucu madde olayı olsaydı kesin ihraç ederlerdi diye düşünüyorum


Turhan06
Daire Başkanı
11 Haziran 2021 18:29

Bu olay sebebiyle bir insanın ekmeğiyle oynanır mı? Hangi maddeden ihracınızı talep ettiler?
barans1, 3 yıl önce

İnfaz koruma memuruyum bekçilerle olayım oldu hakaret ve görevi yaptırmamaya direnmekten mahkemem görüldü ceza aldım hagb verildi son savunmam istendi yüksek disiplin kuruluna sevki her an gerçekleşebilir eğerki uyuşturucu madde olayı olsaydı kesin ihraç ederlerdi diye düşünüyorum


barans1
Şef
11 Haziran 2021 20:19

Dmk 125 e g yüz kızartıcı ve Utanç verici maddeden sevki mi istediler

Turhan06, 3 yıl önce
Bu olay sebebiyle bir insanın ekmeğiyle oynanır mı? Hangi maddeden ihracınızı talep ettiler?

azmah
Genel Müdür
11 Haziran 2021 21:56

Dmk 125 veriyor dediğim gibi senin için bazı şeyleri öğrenmek için geç artık

Turhan06, 3 yıl önce
Polise mukavemet, hakaret yüz kızartıcı suç mu? Alkol almak yüz kızartıcı suç mu? Yüz kizartıcı suç ile hareket aynı şeyler mi? Uyuşturucu kullanmak yüz kızartıcı suç mu? Sana kalırsa TCK da yer alan tümbsuçlar yüz kizartıcı? Anayasanın 76. DMK'nın 48. Maddesi vs. Dışında kalan suçlara ne hakla yüz kizartıcı suç diyorsun? Bu hakkı sana kim veriyor?

NhtYlmz1
Aday Memur
22 Haziran 2021 18:33

Arkadaşlar bende saglık bakanlığında çalışıyorum ve uyusturucu madde ile yakalandım ilk defa kullandım ve bir saat içinde yakaladılar üstümde 1.5 gram ile bekçiler işlem yaptılar henüz mahkemem olmadı ama vereceği ceza 1 yıl denetimli serbestlik ve 5 yıl hugb kararı çıkacak . Bu durumda bakanlık benim hakkımda soruşturma açacakmış üç farklı avukat ile görüştüm ve ikisi memurluktan ihraç gibi bir durumun olmayacağını bunun yüz kızartıcı bir suç olmadığını söyledi ama bir tanesi de bu durumun yüz kızartıcı suç olduğunu ve memurluktan ihraç olacağımı söyledi daha önce basına böyle bi olay gelen var mı saglıkbakanlığı için . Ve bu soruşturma nasıl oluyor direk gidip bakanlığa durumu anlatsam yardımcı olurlar mı acaba


duyarka
Aday Memur
01 Temmuz 2021 20:48

hocam öncelikle geçmiş olsun, beni yanlış anlamayın ama bu ifadeye itibar edilmesi zor duruyor, yine de umarım hakkınızda hayırlısı olur

mybh34, 3 yıl önce

Arkadaşlar hepinize yazdıklarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ailevi sorunuz var sakinleştirici bir ilaç alıp uyudunuz. Yanında kaldığınız arkadaşınız siz uyurken sabaha kadar madde kullanmış. Buna bağlı olarak teneffüs edilen hava ile illaki uyuyanda bunu vücuduna alıyor.

Doğru değil mi bu?

2. Adli tıp raporunda etken madde ve miktarı yazıyor, bu kullanıcı miktarı vs belirtmiyor. Uyuşturucu maddelerin hepsinin insan vücudundan atilma süresi farklı olmakla birlikte 12-24-48 saat içinde kişinin bünyesine metabolizma hızına bağlı olarak atılım hızı değişiyor. Yani rapor 2 gün mü 3 gün mü 1 gün mü önce kullanıldığı ile ilgili herhangi bir yargı belirtmiyor.

Boşanma aşamasında yaşadığım kavgadan ve eşimin seni şikayet edicem demesinden sonra telefonumukapatarak ortalıktan kayboldum. Emniyet her yerde beni aramış bulamamış. Ben kendi rizam ile 1.5 gün sonra beni arıyolar ise kaçıyormuş gibi olmamak için kendim gidip emniyete müracaat ettim.

İfade verdikten sonra kan ve idrar numunelerini kendi rızam ile verdim. Rizam olmasa sulh ceza hakimi onayınin gelmesi vs 1 gun sonra alinbilirdi numuneler. Eğer madde kullanmış olsam bu süreci geciktirir, 2 gün daha bekleyip öyle ortaya çıkardım ki bu süre zarfında vücudumda hiçbir şey kalmazdı.

Test sonucu ile ilgili rapor olaydan 5 ay sonra geldi nasıl böyle bi sonuç çıktığına gerçekten anlam veremezken ve denetime gitmeye başlayınca ortamdan da kaynaklanabildigini öğrendim. Ifade vermeden önce ki akşam yanında kaldığım arkadaşıma durumu anlatınca itiraf etti o gece ben uyurken sabaha kadar elindeki işi uyumadan bitirebilmek için madde kullandığını söyledi. Yalvardım durumumu anlattım, sabıka alma pahasına hakkına dava açılma pahasına tanıklık yapmayı ve olanı anlatmayı kabul etti.

Savunmada delil sunulabilir tanık dinletilebilir diyor. Bu arkadaşın tanıklık etmesinin yararı olurmu?

Bu konu gerçekten utanç verici bir konu hele meslek içerisinde. Yıllarca torbacı toplayıp tutuklandığında sevinen biri olarak. Böyle bir konu ile meslekten çıkarmak gerçekten insanın başını öne eğiyor.

Öte yandan meslekte ne soruşturma lar geçirip hala göreve devam edenleri görünce, hasbelkader bi hatası olmuş, yıllarca hiç bir kusuru görülmemiş birinin meslekten çıkarılması durumuyla karşı karşıya kalması insanın canını daha çok yakıyor. 😔😔😔


Gamze tek
Aday Memur
12 Ocak 2022 03:33

Sonuç ne oldu

22 Nisan 2022 13:05

Benzer bir durumla karşı karşıyayım. Isterseniz konusalim


Meg4545
Aday Memur
08 Mart 2024 23:18

Sonuç ne oldu?


Meg4545
Aday Memur
10 Mart 2024 22:39

merhaba durum ne oldu yazabilirmisiniz?
31 Mart 2024 20:02

Sonuç ne oldu

Onur01030, 2 yıl önce

Benzer bir durumla karşı karşıyayım. Isterseniz konusalim

31 Mart 2024 20:04

Sizinde mi benzer bir durumunuz var bilgilendirebilir misiniz

Meg4545, 3 ay önce
merhaba durum ne oldu yazabilirmisiniz?

Meg4545
Aday Memur
01 Nisan 2024 01:16

Merhaba özelden yazdım size konuşalım

Ayşelina34, 3 ay önce

Sizinde mi benzer bir durumunuz var bilgilendirebilir misiniz


memurcuru
Aday Memur
04 Nisan 2024 22:25

Aynı durumdayım sonuç lütfen kafayı yemek üzereyim


Policeofficerr
Aday Memur
06 Nisan 2024 15:50

Görevde ikenmi kullandınız yoksa sivil hayattamı bu önemli özelden dönüş yapabilirsiniz

Toplam 41 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi