Editörler : Lanet
31 Temmuz 2021 23:03   


Editör
Divan Edebiyat'indan nazireler, en güzel beyitler

Divan Edebiyatından Sizi anlatan ya da en beğendiğiniz beyitleri paylaşabilirsiniz.

Ben birkaç nazire ve beğendiğim beyitleri bırakıyorum, Saygılar - Sevgiler.

Bir güne zevkıyâb-i gam-i firkat olmuşuz,

Kim yâre hasretiz demeğe hasret olmuşuz.

(Ayrılık gamından öyle zevk almışız ki, sevgiliye hasretiz demeğe bile hasret olmuşuz)

Nâbî

-

Kendi yüzümü gördüm senin yüzünde,

Kendi sesimi duydum senin dudağında.

Muhyiddin Arabi

-

Didiler te'sîr ider ism-i müsemmâ da velî

Ey Sürûrî! görmedüm âlemde handân olduğun..

Sürûrî sevinç, mutluluk anlamına gelir..

Ey Sürûrî! İsmin, sahibine geçtiğini söylerler

fakat hiç mutlu olduğunu görmedim, diyerek mahlasına gönderme yapar. )

-

Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal

Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş!

Davud gibi sesini aleme bırak, Baki kalan hoş bir ses imiş alemde diyerek

kendi sesinin alemde Baki kalacağını söyler. (ikinci anlam)

-

Bende yok sabr-ı sükû, sende vefadan zerre,

İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere.

Nâ ve bî kelimeleri Arapça ve Farsçada 'yok' anlamına gelir.

iki yoktan ne çıkar düşünelim, diyerek Nabi mahlasına gönderme yapar.

-

Kanuni çok sevdiği şair Baki'yi Bursa'ya sürer. Fermanı da bir şiirle bildirir.

-

Bâkî bed

Bursa'aya red

Nefy-i ebed

Azm-i bülend

(Huyu kötü olan Bâkî'yi Bursa'ya sürdüm. Orada kalsın. Yüksek kararım budur.)

-

Bu ferman üzerine Baki de Padişah'a bi dörtlük yazar ve yeniden teveccühünü kazanır.

N'ola kim nefy-i ebed azm-i bülend oldunsa ey Bâkî

Bilesin ki cihân mülkü değil Süleymân'a bâkî

Şahâ! Azminde isbât-ı tehevvür eyledin ammâ

Buna çarh-ı felek derler, ne sen bâkî ne ben bâkî

-

(Ey Padişahım! Kararınızda celâliniz, gazabınız pek sarih biçimde görülüyor amma!

Unutmayın ki bu dünya geçicidir, bana kalmadığı gibi size de kalmaz.)

-

Değil kâbusun artık, devr-i devlet intibâhındır.

Gel ey nâzende hürriyyet ki canlar ferş-i râhındır.

Mehmet Akif Ersoy

-

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet,

Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten.

Namık Kemal

( İki büyük şairin istibdat dönemine karşı şiirle çektikleri hürriyet kılıcı )

-

IV. Murad Bağdat Seferi için Hafız Ahmet Paşa'yı görevlendirir, Sefer sırasında zor duruma düşen Ahmet Paşa, Padişah'tan yardım ister, bunu da bir şiir ile bildirir,

Aldı etrâfı adû imdâda asker yok mudur

Din yolunda baş verir bir merd-i server yok mudur

Hasmı geşt ile oyunda ruh-be-ruh şeh mât eder

Cenkde bir at oynadur ferzâne bir er yok mudur

Bir aceb girdâba düştük çâresiz kaldık meded

Âşinâlar zümresinden bir şinâver yok mudur

Cenkde hem-pâmız olup baş verip baş almağa

Arsa-i âlemde bir merd-i hünerver yok mudur

Def'-i bî-dâda tekâsülden garaz ne bilmezüz

Derd-i mazlûmdan suâl olmaz mı mahşer yok mudur

Âteş-i sûzân-ı a'dâya bizimle girmeğe

Dehr içinde imtihân olmuş semender yok mudur

Dergeh-i Sultân Murâd'a nâmemiz irsâline

Bâd-ı sarsar gibi bir çâbük-kebûter yok mudur

-

(Etrafı düşmanlar sardı,yardıma yetişecek asker yok mudur?

Din yolunda başını verecek cesur askerler nerede!

Savaşta iyi at süren ve yüz yüze düşmanı şah-mat edecek bilgili bir asker de mi kalmadı?

Tehlikeli bir akıntıya düştük ve çaresiz kaldık.

Bizi bu sıkıntıdan kurtaracak tecrübeli bir dalgıç yok mudur?

Cenkte yoldaşımız olup, baş verip ve almak için dünya arsasında hüner sahibi asker yok mudur?

Zulmü def etmede gevşek davranmanın kastının ne olduğunu bilmeyiz.

Zulme uğramış bir mazlumdan sual edecek bir mahşer de mi yoktur?

Bizimle düşmanın yakıcı ateşine girmek için

ateşte yanmadığına inanılan semender gibi asker kalmadı mı?

Sultan Murad'ın dergâhına mektubumuzu ulaştıracak rüzgar gibi bir güvercin de mi yoktur?)

-

Henüz 14/15 Yaşlarında olan Padişah da bu şiire aynı vezin ve kafiye hatta her dizeye mukabele yaparak bir cevap yazar yollar.

-

Hâfızâ Bağdâd'a imdâd etmeğe er yok mudur

Bizden istimdâd edersin sende asker yok mudur

Düşmeni mât etmeğe ferzâneyim ben der idin

Hasma karşı şimdi at oynatmağa er yok mudur

Gerçi lâf urmakda yokdur sana hem-pâ bilürüz

Lîk senden dâd alur bir dâd-güster yok mudur

Merdlik da'vâ ederken bu muhanneslik neden

Havf edersin bâri yânında dilâver yok mudur

Râfizîler aldı Bağdâd'ı tekâsül eyledin

Sana hasm olmaz mı Hazret rûz-ı mahşer yok mudur

Bû-Hanîfe şehrin ihmâlinle vîrân etdiler

Sende âyâ gayret-i dîn ü peyamber yok mudur

Bî-haberken saltanat ihsân eden Perverdigâr

Yine Bağdâd'ı eder ihsân mukadder yok mudur

Rüşvet ile cünd-i İslâm'ı perîşân eyledin

İşidilmez mi sanursun bu haberler yok mudur

Avn-i Hak'la intikâm almağa a'dâdan meğer

Bende-i dîrîn vezîr-i dîn-perver yok mudur

Bir Alî-sîret vezîri şimdi serdâr eylerim

Hazret-i Peygamber mu'în olmaz mı rehber yok mudur

Şimdi hâlî mi kıyâs eylersin âyâ âlemi

Ey Murâdî pâdişâh-ı heft-kişver yok mudur

-

Ey Hâfız! Bağdat'a imdat etmek için sende asker yok mudur?

Bizden yardım dilersin, senin yanında asker kalmadı mı?

Düşmanı mat etmek için ''ben hünerliyim'' derdin.

Şimdi düşmana karşı at oynatacak bir asker de mi yoktur?

Laf söylemekte sana yoldaş bulunmaz, biliriz.

Fakat senden hakkını alacak bir adalet dağıtıcı yok mu sanırsın?

Erkeklik davasında iken bu kadınsı hareketler neden?

Korkmaktasın fakat hiç olmazsa yanında erkek de mi yoktur?

Gevşeklik göstererek Bağdat'ı Şiilere bıraktın.

Bundan dolayı yarın mahşer gününün sahibi sana düşman olmaz mı?

Senin ihmalinle sebebiyle Ebû Hanife hazretlerinin şehrini vîrân ettiler;

Acaba sende hiç din ve peygamber gayreti kalmadı mı?

Vakitsiz bir şekilde saltanat ve devlet ihsan eden Allah, yine bize Bağdat şehrini geri verir.

Rüşvet ile İslam askerini perişan eyledin.

Bu haberler bizim kulağımıza gelmez mi sanırsın?

Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla düşmandan intikam almak için

Dinini seven sâdık bir vezirim yok mu zannedersin?

Şimdi Hazret-i Ali gibi cengâver bir veziri kumandan tayin ederim.

Ona Hazret-i Peygamberin yardımcı olmayacağını mı zannediyorsun?

Hâfız! Acaba sen âlemi başı boş bırakılmış mı sandın?

Ey Murad! Yedi iklimin padişahı sen değil misin!

31 Temmuz 2021 23:12

Kayıhan2020
Editor

Fırakın kıssası gelmez beyane,

Velev kulna ila yevmil kıyame.

Kıyamet gününe kadar anlatmaya çalışsan da ayrılığın zerresini anlatamazsın.

01 Ağustos 2021 19:54

Lanet
Editor

Bayezid, Cem Sultan hacca gidip döndükten sonra da saltanat davasını güdünce ona,

Çün rûz-ı ezel kısmet olınmış bize devlet

Takdire rıza vermeyesin buna sebeb ne?

Haccü'l-haremeynem diyüben da'vi kılursın

Bu saltanat-ı dünye içün bunca taleb ne?

'' Ezelden kısmet olmuş bize devlet, rıza göstermeyişine sebep ne?

Hacıyım diye övünüyorsun, dünya saltanatına bu talep niye? ''

demiştir.

.

Cem Sultan durur mu, Bayazıd'a

Sen bister-i gülde yatasın şevk ile handan

Cem hecrile bâlin edine hârı sebeb ne ?

" Sen gül yastıklarda coşku içinde mutlu bir şekilde gününü geçiriyorsun.

Cem'in ayrılıkla dikeni yastık edinmesine sebep ne? ''

diyerek aynı vezin ve kafiyede bir beyit göndermiş.

02 Ağustos 2021 23:28

G0khan
Aday Memur

Ne derd-i aşkı bilirsin ne mihnet-i hecri

Hey âfet-i dil ü cân kadr-i hüsni bil bâri

(ne aşkın derdini ne ayrılığın sıkıntısını bilirsin

hey canımın ve gönlümün belası, güzelliğinin kıymetini bil bari.)

( Bakî )

04 Ağustos 2021 22:27

Lanet
Editor

Tahammül mülkünü yıktın, hulâgu han mısın kafir

Aman dünyayı yaktın, âteş-i suzan mısın kafir.

Nedim

04 Ağustos 2021 22:30

Lanet
Editor

Tevfik Fikret bi dönem savaşları eleştirirken dine de ağır ithamlarda bulunur.

M.Akif de ağır ithamların içerdiği bir şiir yazar T.Fikret'e

-

Ne var ne yoksa mukaddes onunla bitti demek!

Gençliğe hak veririm, çünkü üç beyinsiz inek

Yazıp dağıttı o isyan beratını;

Çocukların yüreğinden kopardı imanı.

-

Serseri; hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok;

Feylosof hepsi; fakat pek çoğunun mektebi yok! ( hepsi; Servet-i Funun yazarları)

Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver,

Hiç utanmaz; protestanlara zangoçluk eder.

-

Tevfik Fikret de bu şiire iki yıl sonra cevap verir.

-

Bana anlatma o ra'nâ dini:

Bilirim ben de senin bildiğini.

Okudum ben de kitab-ı gabı;

Dinledim ben de itâb-ı gaybı

-

Doğruluk, hubb ü vefâ, mahviyyet;

Merhamet, hayr ü hamiyyet, nasfet.

Sonra bir şaire zangoç dememek;

İşte vicdânıma bunlar mahrek!

05 Ağustos 2021 09:54

valonqar
Aday Memur

diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm

dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm

bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı bab-ı âli'de

felatun'u beğenmez anda çok divaneler gördüm.

Ziya Paşa

06 Ağustos 2021 02:07

hllyksl
Aday Memur

Haddeden geçmiş nezaket yal-ü bal olmuş sana 

Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana (Nedim)

Toplam 7 mesaj
 
ANKET
Yemek siparişi için hangi uygulamayı daha sık kullanıyorsunuz?