Editörler : E.Kayı Han
12 Eylül 2021 08:31

Danıştay Meslekten Çıkarma Cezalarındaki Ceza Zaman Aşımı Süresinin Belirlenmesinde Yüksek Disiplin

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/14

Karar No : 2021/245

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Emniyet Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Av. ?

KARŞI TARAF (DAVACI): ?

VEKİLİ: Av. ?

İSTEMİN KONUSU: ? Bölge İdare Mahkemesi ? İdari Dava Dairesi?nce verilen ? günlü, E: ?, K: ? sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu?nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; ?.. Emniyet Müdürlüğü ????.Şube Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken 7068 sayılı Yasa?nın 8/6-ç maddesinde yer alan ?Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkasına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak? fiilini işlediğinden bahisle ?meslekten çıkarma cezası? ile tecziye edilen davacı tarafından, meslekten çıkarılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu?nun ? tarih ve ? sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ? İdare Mahkemesi?nin ? günlü, E: ? , K: ? sayılı kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda, disiplin soruşturma raporu ve dosyada bulunan diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, disiplin cezasına konu eylemin 22/01/2017 tarihinde gerçekleştiği, bu tarihten itibaren en geç iki yıl içinde söz konusu eylem nedeniyle disiplin cezası uygulanabilecek olmasına karşın belirtilen tarihten itibaren iki yıllık süre geçtikten sonra, 18/07/2019 tarihli Bakan Olur?lu dava konusu işlemin tesis edildiği, her ne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu?nca 22/01/2017 tarihinden itibaren 2 yıllık ceza zamanaşımı süresi içerisinde 11/01/2019 tarihli karar ile davacı hakkında meslekten çıkarma cezası verilmesi gerektiğine karar verilmiş ise de; 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun?un ?Emniyet teşkilatı disiplin kurullarınca verilen kararların kesinleşmesi? başlıklı 18?inci maddesinde, il polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası kararlarının valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşeceğinin hükme bağlandığı görüldüğünden, Yüksek Disiplin Kurulu kararının görüş mahiyetinde olduğu ve söz konusu cezanın Bakan Olur tarihi olan 18/07/2019 tarihinde verildiği, bu durumda; davacının, hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde ceza verilebilmesi için gerekli iki yıllık zaman aşımı süresi geçirildikten sonra meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi Kararının Özeti: ? Bölge İdare Mahkemesi ? İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurusu reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından; davacının 22.01.2017 günü karıştığı söz konusu eylemin öncesi ve sonrasında ? isimli şahsa ait Gürcistan plakalı otomobili yakaladıktan sonra adli yönden işlem yapması gerekirken işlem yapmak yerine otonun satılması için aracı olmaya çalıştığı, disiplin yönünden yetkisini aşarak başkalarına çıkar sağlama amaçlı görevini kötüye kullandığının sübuta erdiği, daha öncesinde de disiplin cezası bulunduğu, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek ? Bölge İdare Mahkemesi ? İdari Dava Dairesi?nce verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: İstemin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ?

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu?nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ? Bölge İdare Mahkemesi ? İdari Dava Dairesi?nce verilen ? günlü, E: ?, K: ? sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu?nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ? Bölge İdare Mahkemesi ? İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ? İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23/02/2021 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi.


rdemir126.rd
Daire Başkanı
12 Eylül 2021 17:17

Zaten olması gereken bu. Yüksek disiplin kurulu kararı kesinlik kazanması ancak bakan olııru ile oluyor. Aksi takdirde yüksek disiplin kurulu kararı verildiğinde ilgili memurun ilişiğinin kesilmesi gerekir. Halbu ki yüksek disiplin kurulu kararı bakan tarafından onaylanana dek memur çalıştırılmaktadır


Hüseyinatın
Aday Memur
13 Eylül 2021 14:05

Kararı veren idare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi hangi mahkemeler bilgisi olan varmı?

guneysu5353
Aday Memur
13 Eylül 2021 18:20

Onu paylaşmamis ilgili site

Hüseyinatın, 2 yıl önce
Kararı veren idare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi hangi mahkemeler bilgisi olan varmı?

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
15 Eylül 2021 09:31

Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nce verilen 18/11/2020 günlü, E:2020/1175, K:2020/1679 sayılı kararıdır.


guneysu5353
Aday Memur
15 Eylül 2021 19:02

bilgilendırme ıcın tesekkur ederım.danıştayın bu kararı onaması cok onemlı bır nokta.ınsallah aynı durum ile alakalı tum zaman asımı dosyalarına emsal teskıl eder

ÇOTANAK, 2 yıl önce

Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nce verilen 18/11/2020 günlü, E:2020/1175, K:2020/1679 sayılı kararıdır.


ankarabuk78
Memur
17 Eylül 2021 15:57

Başkan sen dava dilekçene bunu ekle sanırım seninkonu Danıştayda idi istinafta olumsuz olmuştu diye hatırlıyorum

Danıştay yine fikir değiştirmezse sen dönersin inşallah

Yapacağın tek şey Danıştaydaki dosyanı hızlandırmak işin uğraşmak

guneysu5353, 2 yıl önce

bilgilendırme ıcın tesekkur ederım.danıştayın bu kararı onaması cok onemlı bır nokta.ınsallah aynı durum ile alakalı tum zaman asımı dosyalarına emsal teskıl eder


guneysu5353
Aday Memur
17 Eylül 2021 16:59

Doğrudur kardesum,bu kararı veren 2. Dairede benim dosyada.ak dediklerine kara demezler de döneriz inşallah.ama beklmekten başka çare yok şuanda,29 Mart 2021 de açılmış dosya,sanırım 3 5 ay içinde bir karar verirler.

ankarabuk78, 2 yıl önce

Başkan sen dava dilekçene bunu ekle sanırım seninkonu Danıştayda idi istinafta olumsuz olmuştu diye hatırlıyorum

Danıştay yine fikir değiştirmezse sen dönersin inşallah

Yapacağın tek şey Danıştaydaki dosyanı hızlandırmak işin uğraşmak


ankarabuk78
Memur
17 Eylül 2021 19:00

O kadar çabuk olacağını sanmam şayet hızlandırmaz isen ama en azından elin ve gönlün biraz rahatlamıştır sonuçta aynı kişilerin verdiği bi karar var elinde artık

guneysu5353, 2 yıl önce

Doğrudur kardesum,bu kararı veren 2. Dairede benim dosyada.ak dediklerine kara demezler de döneriz inşallah.ama beklmekten başka çare yok şuanda,29 Mart 2021 de açılmış dosya,sanırım 3 5 ay içinde bir karar verirler.


guneysu5353
Aday Memur
17 Eylül 2021 19:09

Haklısın belkide 1 sene daha bekleyeceğiz.ama olsun.o dosya ile buna farklı karar verirseler zaten adeletten söz edemeyiz.bekleyip gorecegizm

ankarabuk78, 2 yıl önce

O kadar çabuk olacağını sanmam şayet hızlandırmaz isen ama en azından elin ve gönlün biraz rahatlamıştır sonuçta aynı kişilerin verdiği bi karar var elinde artık


sessizgce
Kapalı
17 Ocak 2022 14:23

selam okudum yazdıklarınızı bana dönüş yapın


Avnenenn
Aday Memur
18 Ocak 2022 18:17

Memuriyet giriş 2019 ancak hakkımda açılan dava hakaret davası sosyal medya paylaşımı 2015 yılına ait ve sonuc olarak mahkemeden ceza aldımmahkeme hagb verdi bir yılın altında olduğu için ve yüksek disiplin kurulu ihracı onayladı de sizce süreç nasıl ilerler. Şuanda yürütmeyi durdurma için dava açtım


Aslan9090
Şef
01 Şubat 2022 22:53

Memuriyet den önceki bir olayla ilgili, idare sana nasıl soruşturma açıp ceza verebildi? İkincisi 2 yıllık ceza verme zamanaşımı neden uygulanmadı?
Avnenenn, 1 yıl önce

Memuriyet giriş 2019 ancak hakkımda açılan dava hakaret davası sosyal medya paylaşımı 2015 yılına ait ve sonuc olarak mahkemeden ceza aldımmahkeme hagb verdi bir yılın altında olduğu için ve yüksek disiplin kurulu ihracı onayladı de sizce süreç nasıl ilerler. Şuanda yürütmeyi durdurma için dava açtım


Avnenenn
Aday Memur
03 Şubat 2022 18:31

Bende açıkçası anlamadm mahkeme başladığı dönemde idari soruşturma da başladı ve. Sonuçta mahkemeden aldığim ceza nedeniyle hagb aldım ancak buna dayanarak ihraç edildim paylaşım siyasi olduğu için diye düşündüm ben bu durumu yaşadım galiba

Aslan9090, 1 yıl önce
Memuriyet den önceki bir olayla ilgili, idare sana nasıl soruşturma açıp ceza verebildi? İkincisi 2 yıllık ceza verme zamanaşımı neden uygulanmadı?

Aslan9090
Şef
03 Şubat 2022 18:35

İdare mahkeme si kararı bozması lazım gibi duruyor.. Karar çıktığında paylaşırsan burdan sevinirim
Avnenenn, 1 yıl önce

Bende açıkçası anlamadm mahkeme başladığı dönemde idari soruşturma da başladı ve. Sonuçta mahkemeden aldığim ceza nedeniyle hagb aldım ancak buna dayanarak ihraç edildim paylaşım siyasi olduğu için diye düşündüm ben bu durumu yaşadım galiba


Avnenenn
Aday Memur
03 Şubat 2022 19:19

İdare mahkemesine yürütme durdurma talepli başvuru yaptık açıkçası şuanda ama konu cmhbsknina hkrat diye geçince sıkıntı ama meslek öncesi durumu ve suçun işlendiği tarihten 2 yıllık süreç zaman aşımı süreci ortada var ve en yüksekten ceza verildo idare mahkemesi yürütmeyi durdurma verir mi sizce

Aslan9090, 1 yıl önce
İdare mahkeme si kararı bozması lazım gibi duruyor.. Karar çıktığında paylaşırsan burdan sevinirim

Aslan9090
Şef
03 Şubat 2022 22:15

Yürütme durdurma kararı için birşey diyemem ancak normal şartlarda karar aşamasında Usul eksikliği-hatası sebebi ile lehine karar vermesi gerekiyor diye düşünüyorum
Avnenenn, 1 yıl önce

İdare mahkemesine yürütme durdurma talepli başvuru yaptık açıkçası şuanda ama konu cmhbsknina hkrat diye geçince sıkıntı ama meslek öncesi durumu ve suçun işlendiği tarihten 2 yıllık süreç zaman aşımı süreci ortada var ve en yüksekten ceza verildo idare mahkemesi yürütmeyi durdurma verir mi sizce


Turhan06
Daire Başkanı
04 Şubat 2022 01:14

Devlet Memuru olmadan önce işlenen bir fiil, bir eylem, bir suç sebebiyle hakkında ceza davası bulunan ve mevcut durumda Devlet Memuru olan bir memur hakkında disiplin soruşturması başlatılamaz. Disiplin Soruşturması Usul ve Esaslarına Göre yukarıda da az önce belirttiğimiz üzere disiplin soruşturması; "Disiplin suçunu işlediği sırada görevli bulunan ancak daha sonra emekliye ayrılan, istifa eden, çekilmiş sayılan, bir başka olay sebebiyle Devlet Memurluğundan çıkarma cezası almış olan memurlar dahil tüm devlet memurları hakkında yapılabilir." Yani devlet memuru olmayan bir kimseye nasıl olur da disiplin soruşturması başlatılabilir? Zaten siz Devlet Memuru olurken Güvenlik Soruşturmasına tabi tutuluyorsunuz. Güvenlik Soruşturmanız olumsuz sonuçlansa daha başından Devlet Memurluğuna başlatılmazdınız. Bırak disiplin cezasında zamanaşımını falan, daha oralara gelinceye kadar yahubDevlet Memuru değil bu adam. Devlet Memuru olmaya engel bir mahkumiyetiniz olsa zaten Devlet Memurluğuna baştan kabul edilmezdiniz. DMK 48/5. Madde gayet açık. Vallahi anlamıyorum billahi anlamıyorum. Ya bunlar hukuk bilmiyor ya da bizle ..... geçiyorlar.
Avnenenn, 1 yıl önce

İdare mahkemesine yürütme durdurma talepli başvuru yaptık açıkçası şuanda ama konu cmhbsknina hkrat diye geçince sıkıntı ama meslek öncesi durumu ve suçun işlendiği tarihten 2 yıllık süreç zaman aşımı süreci ortada var ve en yüksekten ceza verildo idare mahkemesi yürütmeyi durdurma verir mi sizce


Turhan06
Daire Başkanı
04 Şubat 2022 01:19

Kurumunuz neydi hocam? Güvenlik Sorustuması Yapıldı mı? Güvenlik Soruşturması yapıldiysa HAGB kararını da görmüş olmaları lazım? Madem C.başkanına hakaretten HAGB niz var başta neden güvenlik soruşturmanız olumsuz gelmemiş? Olayı nasıl öğrendiler? Yani Cumhurbaskanına hakaretten HAGB niz olduğunu nasıl öğrendiler?
Avnenenn, 1 yıl önce

İdare mahkemesine yürütme durdurma talepli başvuru yaptık açıkçası şuanda ama konu cmhbsknina hkrat diye geçince sıkıntı ama meslek öncesi durumu ve suçun işlendiği tarihten 2 yıllık süreç zaman aşımı süreci ortada var ve en yüksekten ceza verildo idare mahkemesi yürütmeyi durdurma verir mi sizce


Avnenenn
Aday Memur
04 Şubat 2022 08:21

Kurum egm mesleğe başladıktan sonra sosyal medya incelemesi yapılmış ve orada görüldükten sonra adlı boyut başladı ve idari açıdan da değerlendirme başlatıldı adli boyut bitince 11 ay 20 gün ve hagb verildi idarede de bu nedenlerle ihracı onayladı meslek öncesi olan birşeyi mesleğe bağladılar ve zaman aşımı durumu da var ortada

Turhan06, 1 yıl önce
Kurumunuz neydi hocam? Güvenlik Sorustuması Yapıldı mı? Güvenlik Soruşturması yapıldiysa HAGB kararını da görmüş olmaları lazım? Madem C.başkanına hakaretten HAGB niz var başta neden güvenlik soruşturmanız olumsuz gelmemiş? Olayı nasıl öğrendiler? Yani Cumhurbaskanına hakaretten HAGB niz olduğunu nasıl öğrendiler?

Avnenenn
Aday Memur
04 Şubat 2022 11:29

İnşaallah dediğiniz gibi olur kardeşim çünkü insanın elinden mesleğinin alınması çok ağır ama süreç çok uzun olacak gibi Danıştay aşamasına kadar gidrr gibi malum. Mesleğe de başlatılmiyorlar

Aslan9090, 1 yıl önce
Yürütme durdurma kararı için birşey diyemem ancak normal şartlarda karar aşamasında Usul eksikliği-hatası sebebi ile lehine karar vermesi gerekiyor diye düşünüyorum
Toplam 62 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi