Editörler : ÇOTANAK
21 Kasım 2021 22:48   


İftira ile 125/E-den memuriyetten çıkarıldım?

Eski Kız arkadaşım iftira attığı için 125-E-g maddesiyle devlet memurluğundan çıkarıldım. Adli süreç bitmeden , disiplin zaman aşımına bir gün kalasıya beni attılar. Kız arkadaşım bana iftara attığını mahkemede itiraf etti. Beraat alınca tekrar göreve iade edilir miyim? Çevrenizde adlı konudan beraat alıpta göreve iade edilen birisi var mı

22 Kasım 2021 00:48

hakanbalkanov
Aday Memur
Hocam ozelden yazabilir miisniz
22 Kasım 2021 11:31

Meftun 01
Aday Memur

Kesin dönersin kardeş..

22 Kasım 2021 13:25

r.diyojen
Daire Başkanı

Devlet memurluğundan çıkarmaya karşı idari yargıya başvurdunuz mu?.

idare mahkemesine ceza mahkemesinin kararını sunun, beraat aldıysanız suçu işlemediğiniz kanıtlanmıştır, idare mahkemesi bunu dikkate almalıdır, alacaktır.

Ayrıca kız arkadaşınıza tck 267'den iftira davası açılmalıdır, mahkeme resen suç duyurusunda bulunmadıysa bile siz bulunabilirsiniz.

22 Kasım 2021 16:08

ulpianus14
Aday Memur

Adli yargılama ile disiplin kovuşturması birlikte yürütülmez. Bu sebeple idare, disiplin cezasına konu eyleme ilişkin ceza davası sonucunu beklemeden idari işlem tesis eder. Disiplin cezasına karşı ise süresi içinde dava açmalısınız. Eğer dava açma süresi geçti ise; ceza Mahkemesi beraat kararı da verse idare göreve dönme talebinizi reddedecektir. Çünkü görevden çıkarma cezası idari olarak kesinleşmiştir.

22 Kasım 2021 21:17

saxa
Aday Memur

Idare mahkemesi ret verdi. Sebebi adlı yargılanmam bitmediği için. Bölge idare mahkemesine, eski kız arkadaşımın şikayetten vazgeçme ve ıftira attığına dair verdiği ifadeyi BİM dosyasına ekledik. Yerel mahkemeden Beraat gelme olasılığı çok yüksek. Yanı beraat edersem mesleğe geri dönebilir miyim. Çevrenizde var mı böyle arkadaşlar

22 Kasım 2021 22:06

hakanbalkanov
Aday Memur
Iftira icerigi ne hocam cok ozel degilse.
22 Kasım 2021 22:07

hakanbalkanov
Aday Memur

Idare mahkemesi ret verdi. Sebebi adlı yargılanmam bitmediği için. Bölge idare mahkemesine, eski kız arkadaşımın şikayetten vazgeçme ve ıftira attığına dair verdiği ifadeyi BİM dosyasına ekledik. Yerel mahkemeden Beraat gelme olasılığı çok yüksek. Yanı beraat edersem mesleğe geri dönebilir miyim. Çevrenizde var mı böyle arkadaşlar


saxa, 2 ay önce - Alıntıya git
Bir de kurum hangisi hocam? Kurumdan kuruma isleyiste farklilik var midir
26 Kasım 2021 09:00

Fatih131
Aday Memur
İftira konusu dmk ve kurum disiplin tüzüğünde ihracı gerektiriyormu araştır. Arkadaşım daha önce sarkintilik suçundan 24 ay kıdem Tenzile aldı ihrac verdiler ama onaylanmadi sendika üyesinden kurulda sendika yetkilisi varmıydi üzülen itiraz edebileceğin konular. Beraat kararlarının çeşitleri var delil yetersizliğinden beraat edersen sorun yaşayabilirsin hakimle onceden konuşmanı öneririm.
27 Kasım 2021 10:38

Hukukseverr
Aday Memur
Bütünç şuanda idare mahkemesinde iftira attım dediği kısımları çizerek Bim e Sun dönersin. Kız mevzusundan başı yanan yanana. Dikkatli olmak lazım
27 Kasım 2021 15:25

aşkim
Aday Memur
Danıştay 5. Dairesi'nin Esas No : 2016/18117 ve Karar No : 2017/24013 No'lu Kararı'nda mevzuatta açıkça belirlenmeyen yüz kızartıcı suçların neler olduğunun, yasaları uygulamakla görevli yargı organlarınca saptanması gerektiğine karar vermiştir. Ankara Batı Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken emekli olan davacının, 657 sayılı Kanun'un 125/E-g. maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararı, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 13.12.2013 tarihli ve E:2013/66, K:2013/1911 sayılı kararıyla; davacının mesleğini yaparken elde ettiği bilgileri suç örgütü zanlılarına aktardığı eylemine ilişkin olarak 657 sayılı Kanun'un 125/E-g. maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası hukuka uygun bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi yüz kızartıcı ve utanç verici davranışa nasıl yaklaşıyor 657 sayılı Kanun'un 125/E-g maddesinde; "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır. Anılan yasa hükmü ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 16.1.2014 tarihli ve E:2013/110, K:2014/8 sayılı kararında; 657 sayılı Kanun'un 125/E-g maddesinin, Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmedilmiş olup, kararın gerekçesinde özetle; dava konusu kuralda belirsiz olduğu ileri sürülen "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerin" tümünün önceden öngörülmesinin ve tespitinin imkansız olduğu ve söz konusu hareketlerin tek tek ortaya konulmasının mümkün olmadığı, normun daha kesin ve açık bir düzenlemeye olanak tanımaması nedeniyle kullanıldığı anlaşıldığından anılan kavramların kullanılmasında belirlilik ilkesine aykırılık bulunmadığı, fıkrada genel bir belirleme yapılmadığı, disiplin cezası gerektiren hareketlerin, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı ve utanç verici olması gerektiği düzenlenerek çerçevesinin çizildiği, kaldı ki, itiraz konusu kural dayanak alınarak tesis edilen idari işlemlere karşı yargı yolu açık olup belirsiz olduğu ileri sürülen kavramlar ve bu kavramların belirttiği hareketler yargı kararları yoluyla da somutlaştırıldığından, itiraz konusu kuralın Anayasa'nın 2. maddesine aykırı olmadığı, ... İdarenin faaliyetleri çok çeşitli, karmaşık ve değişken olduğundan disiplin cezasını gerektirecek fiillerin tümünün kanunda tek tek belirlenmesinin güç olduğu, kuralın incelenmesinden de görüleceği üzere memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler denilmek suretiyle disiplin cezası gerektiren fiil ve hareketlerin çerçevesinin çizildiği anlaşıldığından, itiraz konusu kuralın Anayasa'nın 38. ve 128. maddelerine de aykırı olmadığı vurgulanmıştır.
27 Kasım 2021 15:27

aşkim
Aday Memur
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yüz kızartıcı ve utanç verici davranışa nasıl yaklaşıyor Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 12.11.2014 tarihli ve E:2012/482, K:2014/3992 sayılı kararında, "Burada yer verilen 'gibi yüz kızartıcı suçlar' ibaresindeki "gibi" sözcüğü, yüz kızartıcı suç olarak anılan Kanunda sayma yoluyla belirtilen "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas suçlarından biri"ni ifade etmek üzere kullanılmıştır. Aksi yorumla, "gibi" sözcüğünün, "sayılanlara benzer suçları" ifade ettiğinin kabul edilmesi, Anayasa'nın 128. maddesinin ikinci fıkrası ile 657 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca memurların memurluklarının sona erdirilmesine ilişkin durumların bizzat kanunda düzenlenmesi gerektiğine ilişkin memur güvencesine aykırı olduğu gibi; idarelere, kanunda gösterilen suçlar dışında benzer suçların yüz kızartıcı suç sayılması konusunda, ölçütleri belirsiz, geniş bir takdir yetkisi tanınması sonucunu da doğurabilecektir" ifadelerine yer vererek, 5525 sayılı Kanun'da sayma yoluyla belirtilen eylemler arasında yer verilmeyen "intihal" fiilinin yüz kızartıcı suç olarak kabul edilemeyeceğine ve bu fiile dayanılarak verilmiş dava konusu disiplin cezasının, nitelik itibarıyla 5525 sayılı Kanunun kapsamına girdiğine karar vermiştir.
27 Kasım 2021 15:28

aşkim
Aday Memur
Bu karalar bak
27 Kasım 2021 15:30

aşkim
Aday Memur
Hem.anayasa mahkeme hem yargitay kararı hemde danistay karı hepsini oku
Toplam 13 mesaj