Editörler : gubaz"eskiyara"
22 Ocak 2022 19:28

Maaş Farki

Maas farki alan var mı


Reno19alize
Aday Memur
22 Ocak 2022 19:29

Sistem açılmamış galiba %2.5 tan dolayi


yorguntarihçi
Kapalı
22 Ocak 2022 20:01

Hocam resmi gazetede daha yeni yayınlandı şimdi maliye genelge yayınlayacak sonra muhasebeler hesaplamaları yapacak bankaya gidecek banka bekleyecek falan derken şubata bile sarkabilir.

Reno19alize, 2 yıl önce

Sistem açılmamış galiba %2.5 tan dolayi


Reno19alize
Aday Memur
23 Ocak 2022 08:46

Hocam teşekkür ederim


yalnizzlink
Genel Müdür
23 Ocak 2022 10:22

maliye genelge yayınlamış artık haftaiçi yatırsınlar bi zahmet


yorguntarihçi
Kapalı
23 Ocak 2022 11:01

Hocam maliye genelgeyi yayınlamış cumaya kadar hesaplarda olur muhtemelen. Yarın mahasebeler hesaplamaları yapar salı mal müdürlüğüne gitse Çarşamba Perşembe yatar herhalde

Reno19alize, 2 yıl önce

Hocam teşekkür ederim


okuryazar3
Müsteşar
23 Ocak 2022 13:54

Farkı farkedemeden eridi:))


tarhici29
Müsteşar Yardımcısı
23 Ocak 2022 17:41

Haftaya yatar


uca
Daire Başkanı
23 Ocak 2022 18:46

takıpp


hazalozturk
Aday Memur
24 Ocak 2022 01:48

Takip :)


1stanbu1
Şef
24 Ocak 2022 21:00

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (2022/2)

1- MEMUR 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ;

Bilindiği üzere, Personel Ödemeleri 2022 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Kılavuzunun "A.3- 14

Günlük Fark Maaş İşlemleri" başlıklı bölümünde 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri ile ilgili ayrıca

duyuru yapılacağı belirtilmişti.

Bu çerçevede, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) katsayı

artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi 24.01.2022 tarihinde saat 16.00"

da harcama birimlerinin kullanımına açılacak olup, 14 günlük fark maaş işlemleri aşağıdaki

açıklamalara göre yapılacaktır;

1.1- 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri ile % 2,5 Refah Payı Ödemesi

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması

işlemi, 01 Ocak 2022-14 Ocak 2022 maaş dönemine ait maaş hesaplaması eski katsayı

üzerinden hesaplanan kamu personeli için yapılmakta olup, 01.01.2022 tarihinden sonra işe

başlayan ve Ocak-2022 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Ocak 2022 dönemi kıst

maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark

maaşı hesaplanmaması gerekmektedir.

Ancak, 15.12.2021-14.01.2022 maaş döneminde eski katsayı üzerinden maaşı

hesaplanan kamu personelinden, çeşitli nedenlerle (nakil vb) "Fark Maaş Bilgi Girişi

Formunda" kaydı bulunmayan ve bilgileri aktarılmamış olanların, bu forma bilgilerinin

aktarılabilmesi işlemi 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "MAAŞ FARK

TABLOSUNA AKTARMA" Formunda, Personel No alanına ilgilinin personel numarası

yazılarak SORGULA butonuna tıklandıktan sonra AKTAR butonuna tıklanarak ilgili

personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımı yapılacaktır.

Bu kapsamda, 19 Ocak 2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 38 inci madde olarak eklenerek 01 Ocak 2022

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ve 22/01/2022 tarihli ve 903791 sayılı Mali ve

Sosyal Haklar konulu 4 Sıra No lu Genelge ile yeniden düzenlenmesi nedeniyle14 Günlük Fark

Maaş İşlemleri Modülü 24.01.2022 tarihinde açılacak olup, bu modülden;

- 14 Günlük Katsayı Artışından Kaynaklanan Fark Maaş Hesaplaması 22.01.2021

tarihinde belirlenen katsayılar ile Aralık 2021 katsayısı arasındaki artış üzerinden hesaplanarak

ayrı bir bordro oluşturulacak,

- 14 günlük katsayı farkı hesaplaması yapılırken aynı zamanda Ocak-2021 için de % 2,5

puanlık fark maaş hesaplaması yapılarak ayrı bir bordro oluşturacak,

- Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesinde iki bordro birleştirilerek,

muhasebeye tek Ödeme Emri Belgesi gönderilecektir.

1.2- Aralık Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini

Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Ocak Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince

Ödenmiş Olması)

Harcama biriminin banka şube değişikliği nedeniyle Ocak ayı maaşları yeni banka

şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı

www.uzmanmutemet.com

olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince 14 Günlük Maaş

İşlemleri menüsünde bulunan "14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar"

formundan yapılacaktır.

1.3- Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan "27-Fark Tazminatı" ve "29-Devir ve

Özelleştirme Fark Tazminatı" Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark

Maaşları

Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer

Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu "27- Özelleştirme Fark Tazminatı" veya "29-

Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" girilen personele 14 günlük fark maaş hesaplaması

yapılmamaktadır.

Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin

maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci

maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark tazminatı

ödenmemesi gerekiyorsa; 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda Diğer Tazminat Bilgi

Girişi Tablosundan 27- Özelleştirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve Özelleştirme Fark

Tazminatı kodunun silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması

gerekmektedir.

Ayrıca, Ocak 2022 maaş döneminde fark tazminat ödemesi tamamlananlar için 14

günlük ve 2,5 puanlık fark maaşı hesaplanmayacak olup, bu personel için Şubat 2022 maaşı ile

Ocak 2022 maaşının karşılaştırılması ve eksik bir ödeme var ise manuel olarak hesaplanıp ek

bordro ile ödenmesi gerekmektedir

2- KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK

MAAŞ İŞLEMLERİ;

Kadro karşılığı sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 25.01.2022

tarihinde saat 14.00"de açılacak olup, 14 Günlük Katsayı Artışından Kaynaklanan Fark Maaş

Hesaplaması 22.01.2021 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2021

ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

Kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenmesi gereken 2,5 puanlık fark maaş

hesaplaması ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

3- 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK ÜCRET İŞLEMLERİ;

4/B Sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 25.01.2022 tarihinde

saat 14.00 `de açılacak olup, 14 Günlük Katsayı Artışından Kaynaklanan Fark Maaş

Hesaplaması 22.01.2021 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2021

ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

4/B Sözleşmeli personel için ödenmesi gereken 2,5 puanlık fark maaş hesaplaması ile

ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

4- SİSTEM ÜZERİNDEN ALINAN BELGELERİN KONTROLÜ;

Aylık/Ücret hesaplamaları yapıldıktan sonra mutlaka Bordro İcmal, Banka Listesi ve

Ödeme Emri Belgesi karşılıklı olarak kontrol edilmelidir.

www.uzmanmutemet.com

Ayrıca, Sözleşmeli Personel ile Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin ESKİ VE YENİ

brüt sözleşme ücretleri ile artış oranını gösteren kontrol raporu alınarak, Sistem üzerinde

yapılan artış oranları mutlaka kontrol edilmelidir.

5- 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ HESAPLAMALARINA İLİŞKİN BANKA

LİSTELERİNİN İLGİLİ BANKALARA ELEKTRONİK ORTAMDA

GÖNDERİLMESİ;

14 Günlük Fark Maaş Hesaplamalarına ilişkin banka listelerinin ilgili banka

şubelerine merkezden elektronik ortamda aktarılmasına yönelik çalışmaların devam

etmesi ve 14 günlük fark maaş banka listelerinin henüz tamamlanmamış olması

nedeniyle, harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle

ilgili banka şubelerine ulaştırılması ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken

bildirgelerin zamanında verilmesi için gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve fark maaş ödemelerinde aksama yaşanmaması bakımından muhasebe

birimleri ile harcama birimleri tarafından yapılan açıklamalara göre gereken tedbirleri alınması

hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.

Serkan YÜCEER

Bakan a.

Muhasebat Genel Müdür V


uca
Daire Başkanı
25 Ocak 2022 16:43

yttı mı


shalke-04
Kapalı
25 Ocak 2022 17:11

Kadroluyum herhangi bir odeme yapilmadi.29 ocaka kadar yatar zaten.Birkac gun idare edelim.


Kenann34
Kapalı
25 Ocak 2022 18:17

956 lira

25 Ocak 2022 18:23

derece kademenizi yazsaydınız arkadaş. sanki herkese aynı yatacak.

Kenann34, 2 yıl önce

956 lira


okuryazar3
Müsteşar
25 Ocak 2022 20:54

1/4 28 yıl kıdem sendikalı Uzman Öğr. Eş çalışan 1.208.05 hesaplandı hesaba geçeceği günü bekliyem..


okuryazar3
Müsteşar
25 Ocak 2022 20:56

ilkokul sınıf öğrt..

okuryazar3, 2 yıl önce

1/4 28 yıl kıdem sendikalı Uzman Öğr. Eş çalışan 1.208.05 hesaplandı hesaba geçeceği günü bekliyem..


Birpatlıcan
Aday Memur
25 Ocak 2022 21:27

Kbsye biz giriş yapbilir miyiz? Evet ise nasıl yapacağız.?
1stanbu1, 2 yıl önce

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (2022/2)

1- MEMUR 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ;

Bilindiği üzere, Personel Ödemeleri 2022 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Kılavuzunun "A.3- 14

Günlük Fark Maaş İşlemleri" başlıklı bölümünde 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri ile ilgili ayrıca

duyuru yapılacağı belirtilmişti.

Bu çerçevede, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) katsayı

artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi 24.01.2022 tarihinde saat 16.00"

da harcama birimlerinin kullanımına açılacak olup, 14 günlük fark maaş işlemleri aşağıdaki

açıklamalara göre yapılacaktır;

1.1- 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri ile % 2,5 Refah Payı Ödemesi

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması

işlemi, 01 Ocak 2022-14 Ocak 2022 maaş dönemine ait maaş hesaplaması eski katsayı

üzerinden hesaplanan kamu personeli için yapılmakta olup, 01.01.2022 tarihinden sonra işe

başlayan ve Ocak-2022 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Ocak 2022 dönemi kıst

maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark

maaşı hesaplanmaması gerekmektedir.

Ancak, 15.12.2021-14.01.2022 maaş döneminde eski katsayı üzerinden maaşı

hesaplanan kamu personelinden, çeşitli nedenlerle (nakil vb) "Fark Maaş Bilgi Girişi

Formunda" kaydı bulunmayan ve bilgileri aktarılmamış olanların, bu forma bilgilerinin

aktarılabilmesi işlemi 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "MAAŞ FARK

TABLOSUNA AKTARMA" Formunda, Personel No alanına ilgilinin personel numarası

yazılarak SORGULA butonuna tıklandıktan sonra AKTAR butonuna tıklanarak ilgili

personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımı yapılacaktır.

Bu kapsamda, 19 Ocak 2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 38 inci madde olarak eklenerek 01 Ocak 2022

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ve 22/01/2022 tarihli ve 903791 sayılı Mali ve

Sosyal Haklar konulu 4 Sıra No lu Genelge ile yeniden düzenlenmesi nedeniyle14 Günlük Fark

Maaş İşlemleri Modülü 24.01.2022 tarihinde açılacak olup, bu modülden;

- 14 Günlük Katsayı Artışından Kaynaklanan Fark Maaş Hesaplaması 22.01.2021

tarihinde belirlenen katsayılar ile Aralık 2021 katsayısı arasındaki artış üzerinden hesaplanarak

ayrı bir bordro oluşturulacak,

- 14 günlük katsayı farkı hesaplaması yapılırken aynı zamanda Ocak-2021 için de % 2,5

puanlık fark maaş hesaplaması yapılarak ayrı bir bordro oluşturacak,

- Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesinde iki bordro birleştirilerek,

muhasebeye tek Ödeme Emri Belgesi gönderilecektir.

1.2- Aralık Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini

Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Ocak Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince

Ödenmiş Olması)

Harcama biriminin banka şube değişikliği nedeniyle Ocak ayı maaşları yeni banka

şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı

www.uzmanmutemet.com

olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince 14 Günlük Maaş

İşlemleri menüsünde bulunan "14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar"

formundan yapılacaktır.

1.3- Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan "27-Fark Tazminatı" ve "29-Devir ve

Özelleştirme Fark Tazminatı" Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark

Maaşları

Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer

Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu "27- Özelleştirme Fark Tazminatı" veya "29-

Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" girilen personele 14 günlük fark maaş hesaplaması

yapılmamaktadır.

Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin

maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci

maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark tazminatı

ödenmemesi gerekiyorsa; 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda Diğer Tazminat Bilgi

Girişi Tablosundan 27- Özelleştirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve Özelleştirme Fark

Tazminatı kodunun silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması

gerekmektedir.

Ayrıca, Ocak 2022 maaş döneminde fark tazminat ödemesi tamamlananlar için 14

günlük ve 2,5 puanlık fark maaşı hesaplanmayacak olup, bu personel için Şubat 2022 maaşı ile

Ocak 2022 maaşının karşılaştırılması ve eksik bir ödeme var ise manuel olarak hesaplanıp ek

bordro ile ödenmesi gerekmektedir

2- KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK

MAAŞ İŞLEMLERİ;

Kadro karşılığı sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 25.01.2022

tarihinde saat 14.00"de açılacak olup, 14 Günlük Katsayı Artışından Kaynaklanan Fark Maaş

Hesaplaması 22.01.2021 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2021

ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

Kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenmesi gereken 2,5 puanlık fark maaş

hesaplaması ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

3- 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK ÜCRET İŞLEMLERİ;

4/B Sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 25.01.2022 tarihinde

saat 14.00 `de açılacak olup, 14 Günlük Katsayı Artışından Kaynaklanan Fark Maaş

Hesaplaması 22.01.2021 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2021

ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

4/B Sözleşmeli personel için ödenmesi gereken 2,5 puanlık fark maaş hesaplaması ile

ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

4- SİSTEM ÜZERİNDEN ALINAN BELGELERİN KONTROLÜ;

Aylık/Ücret hesaplamaları yapıldıktan sonra mutlaka Bordro İcmal, Banka Listesi ve

Ödeme Emri Belgesi karşılıklı olarak kontrol edilmelidir.

www.uzmanmutemet.com

Ayrıca, Sözleşmeli Personel ile Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin ESKİ VE YENİ

brüt sözleşme ücretleri ile artış oranını gösteren kontrol raporu alınarak, Sistem üzerinde

yapılan artış oranları mutlaka kontrol edilmelidir.

5- 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ HESAPLAMALARINA İLİŞKİN BANKA

LİSTELERİNİN İLGİLİ BANKALARA ELEKTRONİK ORTAMDA

GÖNDERİLMESİ;

14 Günlük Fark Maaş Hesaplamalarına ilişkin banka listelerinin ilgili banka

şubelerine merkezden elektronik ortamda aktarılmasına yönelik çalışmaların devam

etmesi ve 14 günlük fark maaş banka listelerinin henüz tamamlanmamış olması

nedeniyle, harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle

ilgili banka şubelerine ulaştırılması ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken

bildirgelerin zamanında verilmesi için gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve fark maaş ödemelerinde aksama yaşanmaması bakımından muhasebe

birimleri ile harcama birimleri tarafından yapılan açıklamalara göre gereken tedbirleri alınması

hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.

Serkan YÜCEER

Bakan a.

Muhasebat Genel Müdür V


1stanbu1
Şef
25 Ocak 2022 21:35

Okul idarecileri bu sisteme girebilir sadece
Birpatlıcan, 2 yıl önce
Kbsye biz giriş yapbilir miyiz? Evet ise nasıl yapacağız.?

Ulubahtlı07
Memur
26 Ocak 2022 00:25

Yatırmasada yattı derler

eser_best
Kapalı
26 Ocak 2022 11:03

5510 lar ile eskiler arasi 14 günlük fark ödemeleri 100 den fazla değişiyor. 5510 daha daha neler getirecen başımıza...

Toplam 26 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi