Editörler : crops35

sahinbaba
Genel Müdür
18 Temmuz 2022 09:13

buradan anlaşılan eş ve sağlık mazereti devam eden personeller, en fazla 10 yıl görev süresi olanlara uygulanan rotasyona tabi değillerdir.

herhangi bir mazereti olmayan veya mazereti sona eren kişiler ise aynı görev yerinde en fazla 10 yıl çalışacaklardır.

BENZER HÜKÜMLER

MEB yönetmeliklerinde de görülür.

MADDE 35- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilir. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına resen yapılır.

sahinbaba, 2 yıl önce

MADDE 7 ? (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller; sosyal, kültürel, ulaşım imkânları ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen dört hizmet bölgesine ayrılır. Merkez teşkilatı birinci hizmet bölgesi kapsamındadır.

(2) Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıldır.

(3) Personelin tüm bölgelerde sırasıyla görev yapması esastır. Bölge hizmet sırası personelin Bakanlık kadrolarına ilk atandığı bölge esas alınmak kaydıyla dördüncü bölgeden yukarıya doğrudur. Birinci bölgede zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olan personelin sonraki hizmet bölgeleri dördüncü bölgeden başlamak üzere yukarı doğrudur. Ancak personelin talebi halinde bu Yönetmelikte yer alan diğer hususlara uyulmak kaydı ile alt bölgelere doğrudan atamaları yapılabilir.

(4) Personelin, atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu Yönetmelik ile tespit edilmiş süre kadar fiilen çalışması zorunludur. Personelin, hizmet bölgeleri ve bölge içerisindeki yerler için belirlenen süreler kadar fiilen çalışmadan, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yer alan mazeretler ve durumlar hariç doğrudan bir üst hizmet bölgesine atamaları yapılamaz. Ancak bulunduğu yerin zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personelin, aynı hizmet bölgesinde veya alt hizmet bölgelerinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere talepleri halinde atamaları yapılabilir.

(5) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere atanma talebinde bulunabilir. Ancak, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personelin atanabileceği kadro ve unvanına uygun bir yerin Bakanlıkça ihtiyaç gösterilmemesi veya personelin tercihlerine atanamaması durumunda Bakanlıkça, bulunduğu yerde çalışma süresi uzatılmış sayılır. Bu şekilde ataması yapılamayan ve çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

(6) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının dengeli bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Bakanlıkça değerlendirilir. Bu şekilde çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

(7) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin iki katı kadar görev yapan personele, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir üst hizmet bölgesinde görev yapmadan, bir sonraki üst bölge için Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak için tercih yapma hakkı verilir.

(8) Personelin bulunduğu yerde görev yapma süresi 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık veya eş mazereti bulunanlar hariç, en fazla on yıldır. Bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin, Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak üzere, bölge sırası gözetilmek ve en az beş tercih olmak kaydıyla tercihleri alınarak yer değiştirme suretiyle atama döneminde hizmet puanına göre ataması yapılır. Tercihte bulunmayan personelin ataması, durumuna uygun bir yere Bakanlıkça resen yapılabilir.


sahinbaba
Genel Müdür
18 Temmuz 2022 09:17

evet öğretmenler için her bir okul farklı bir görev yeri sayıldığından dolayı, aynı ilde emekli olana kadar okul mahalle ilçe değiştirmek suretiyle kalabilmektedirler.


sahinbaba
Genel Müdür
18 Temmuz 2022 09:32

eş, sağlık ve eğitim gibi mazeret durumu devam eden bir ASHB memurunun görev yerini kralı gelse DEĞİŞTİREMEZ.


Topal.sprinter
Aday Memur
18 Temmuz 2022 10:08

Tam teşeküllü devlet hastanesinden alınan ve sürekli ibaresi bulunan %40 ve üstü engelli raporu zaten başlı başına bir kanıt diye düşünüyorum. Kaldı ki aksi durumda bu rapora istinaden atamalarım gerçekleşmezdi. Tayin için ilk defa talep ettim.

sahinbaba, 2 yıl önce

mevzuatta var olan bir hakkı kullanmanız engellenemez. eğer eş durumu, sağlık durumu vb gibi mazereterle tayin yapacakksanız bu engellense bile yargı önünde yolunuz açıktır.

burada dikkat edilmesi gereken şey, gerekçenizin ihtiyaç olup olmadığı değildir. yaşadığınız mağduriyet değildir.

gerek ashb yönetmeliği gerekse de çerçeve yönetmelikte anılan hükümleri sağlıyor olmanızdır.

sağlık durumu nedeniyle tayin isteme mazeretinizi somut gerekçelerle kanıtlamanız gerek


Suleymane
Aday Memur
18 Temmuz 2022 18:31

Arkadaşlar bugün ismi sisteme düşen oldu mu


felekdünya
Aday Memur
18 Temmuz 2022 20:58

Ben başladım arkadaşlar. Bayramdan önce tebligat geldi .


sahinbaba
Genel Müdür
19 Temmuz 2022 11:25

sizin dert ettiğiniz şey tayin mi?.

ek-3 madde yoluyla pekala gidebilirsiniz. eş durumu yoluyla "İL EMRİNE ALINMAK SURETİYLE" eşinizin olduğu ile gidersiniz. ha aynı ilde 3 5 saat uzaklıktaki ilçelerde yaşayan eşler yok mu?

elbette var.

ancak bu sadece ASHB nın değil MEB in bile kanayan yarası. binlerce öğretmen il emriyle geldiği için il emrindeki en uzak köylere verilebiliyor.

Topal.sprinter, 2 yıl önce

Tam teşeküllü devlet hastanesinden alınan ve sürekli ibaresi bulunan %40 ve üstü engelli raporu zaten başlı başına bir kanıt diye düşünüyorum. Kaldı ki aksi durumda bu rapora istinaden atamalarım gerçekleşmezdi. Tayin için ilk defa talep ettim.


sahinbaba
Genel Müdür
19 Temmuz 2022 12:16

rotasyon uygylaması elbette her bakanlıkta uygulanan bir sistem. elbette memurun her bölgeyi gezmesi esastır. bunda şüphe yok. veya eş durumu, engel durumu eğitim dujrumu gibi bir mazereti olmayan birisinin 10 yıldan fazla aynı yerde çalışamayacağı da açıktır zaten yönetmeliklerde

ancak burada dikkat çekecek unsur, mazeretin söz konusu olmayışı. eş durumu, engel durumu ve eğitim durumu nedeniyle mazeretleri olan ve devam eden birisiinin yerini değiştirilmesi mümkün değildir. Yalnızca 10 yıl sonra il içinde başka bir ilçede görev verilme ihtimali de söz konusudur.

Topal.sprinter, 2 yıl önce

Tam teşeküllü devlet hastanesinden alınan ve sürekli ibaresi bulunan %40 ve üstü engelli raporu zaten başlı başına bir kanıt diye düşünüyorum. Kaldı ki aksi durumda bu rapora istinaden atamalarım gerçekleşmezdi. Tayin için ilk defa talep ettim.


sahinbaba
Genel Müdür
19 Temmuz 2022 12:21

(8) Personelin bulunduğu yerde görev yapma süresi 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık veya eş mazereti bulunanlar hariç, en fazla on yıldır. Bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin, Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak üzere, bölge sırası gözetilmek ve en az beş tercih olmak kaydıyla tercihleri alınarak yer değiştirme suretiyle atama döneminde hizmet puanına göre ataması yapılır. Tercihte bulunmayan personelin ataması, durumuna uygun bir yere Bakanlıkça resen yapılabilir.

bu madde açıkçası benim de çok hoşuma gitmeyen bir madde.

evet en fazla 10 yıl aynı yerde çalışmak mümkün. bu süreden fazlasını çalışmak için mazeret durumları oluşması zorunda. aksi takdirde eğer kişi tercihte bulunmazsa bakanlık kişiyi mağdur edebilir. aile bireylerinin bakımı ve sağlık mazereti nedeniyle kimse yerinden kıpırdamaz. ancak eş durumu mazereti çok geçişli bir konu. eşiyle aynı ilde görev yapan bir memur, belki il dışı tercihe zorlanmaz ama il içinde başka bir SHM veya şubeye zorla verilebileceğini düşünüyorum.


Topal.sprinter
Aday Memur
20 Temmuz 2022 09:29

Siz mayıs 2013 yılında çıkan yönetmeliğin ilk haline bakıyosunuz zannedersem. Doğru böyle bir madde vardı. Fakat 2013 temmuz ayında bu madde kısmi olarak kaldırıldı. Resen yazan kısım en azından kaldırıldı. Yönetmeliğin güncel haline ashb sayfasında mevzuatlar sekmesinin yönetmelikler kısmından bakabilirsiniz. İlgili maddenin ilk çıkan halinden farklı olduğunu ben dün bire bir karşılaştırarak gördüm.

sahinbaba, 2 yıl önce

(8) Personelin bulunduğu yerde görev yapma süresi 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık veya eş mazereti bulunanlar hariç, en fazla on yıldır. Bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin, Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak üzere, bölge sırası gözetilmek ve en az beş tercih olmak kaydıyla tercihleri alınarak yer değiştirme suretiyle atama döneminde hizmet puanına göre ataması yapılır. Tercihte bulunmayan personelin ataması, durumuna uygun bir yere Bakanlıkça resen yapılabilir.

bu madde açıkçası benim de çok hoşuma gitmeyen bir madde.

evet en fazla 10 yıl aynı yerde çalışmak mümkün. bu süreden fazlasını çalışmak için mazeret durumları oluşması zorunda. aksi takdirde eğer kişi tercihte bulunmazsa bakanlık kişiyi mağdur edebilir. aile bireylerinin bakımı ve sağlık mazereti nedeniyle kimse yerinden kıpırdamaz. ancak eş durumu mazereti çok geçişli bir konu. eşiyle aynı ilde görev yapan bir memur, belki il dışı tercihe zorlanmaz ama il içinde başka bir SHM veya şubeye zorla verilebileceğini düşünüyorum.


Topal.sprinter
Aday Memur
20 Temmuz 2022 09:33

Google'dan ashb atama ve yer değiştirme yönetmeliği diye aratıldığında direkt 2013 mayıs ayı yönetmeliği çıktığı için ilk başta ben de aynı yanılgıya düştüm.


Suleymane
Aday Memur
28 Temmuz 2022 10:27

Arkadaşlar ismi sisteme düşen yok mu yada bakanlıktan bilgi alabilen yok mu


Suleymane
Aday Memur
05 Ağustos 2022 15:23

Yahu bi tek benmi başlamadım işe yada bi tek benim mi umrumda bu mesele niye kimse bişey demiyor


mylife27
Aday Memur
08 Ağustos 2022 08:29

Ben de başlamadım hala.Bakanlığımızı arıyorum fakat kimse bakmıyor anlamadım.


ENGİNGLMSR56
Aday Memur
26 Ağustos 2022 09:50

Hepiniz görevlerinize başlamışsınızdır her halde. Görevlerinizde başarılar dilerim.


ENGİNGLMSR56
Aday Memur
26 Ağustos 2022 09:53

2013'te 17 gün içinde göreve başlamıştım belediyede. Size göre ne kadar da şanslıymışız. 5 6 ay bekl


Suleymane
Aday Memur
01 Eylül 2022 17:40

Ben hala başlamadım maalesef haber ses seda yok


TheCezzar
Aday Memur
29 Eylül 2022 15:41

Ne kadar acayip bakanlık . Hala iş başı yapmayanlar var. 20-40 kişi kadar


Demetdemet71
Aday Memur
15 Nisan 2024 04:40

güvenlik soruşturması hala var deniyor sizde olmadı mı
TheCezzar, 2 yıl önce

Ashb de arşiv araştırması sonuçları geçen hafta sonuçlandı. Güvenlik soruşturması yok zaten dolayısıyla tamamen bürokratik hıza baglı durum

Toplam 199 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi