Editörler : crops35
22 Nisan 2022 10:59

Arazide Çalışan Sosyolog ve Müze Araştırmacısı Arazi Tazminatı Alıyor mu?

Arazide çalışan Sosyolog ve Müze Araştırmacısı Arazi Tazminatı alıyor mu?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
22 Nisan 2022 13:47

2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanları Teknik hizmetler sınıfına alınmıştır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101210-5.htm

2022-2023 yıllarına yönelik 6. dönem toplu sözleşmenin Genel hükümler kapsamındaki 13. maddesi uyarınca belirtilen unvanların da 2006/10344 sayılı kararname kapsamında teknik hizmetler sınıfına yönelik zam ve tazminatlardan Teknikerler için uygulananlardan yararlanmaları gerektiği kararlaştırılmıştır. Aynı hüküm önceki toplu sözleşmelerde de bulunmaktadır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210825-11.pdf

"Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyologların zam ve tazminatları

MADDE 13- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez."

Dolayısıyla belirtilen unvandaki personeller eğer arazi üzerinde çalışma yapıyorlarsa bu tazminattan diğer personeller gibi yararlanmaları gerekmektedir.


yorumcugenc
Aday Memur
22 Nisan 2022 14:48

Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez." bu ibareye göre ödeme yapılmaz diyor

YUSUF YILDIRIM, 2 yıl önce

2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanları Teknik hizmetler sınıfına alınmıştır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101210-5.htm

2022-2023 yıllarına yönelik 6. dönem toplu sözleşmenin Genel hükümler kapsamındaki 13. maddesi uyarınca belirtilen unvanların da 2006/10344 sayılı kararname kapsamında teknik hizmetler sınıfına yönelik zam ve tazminatlardan Teknikerler için uygulananlardan yararlanmaları gerektiği kararlaştırılmıştır. Aynı hüküm önceki toplu sözleşmelerde de bulunmaktadır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210825-11.pdf

"Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyologların zam ve tazminatları

MADDE 13- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez."

Dolayısıyla belirtilen unvandaki personeller eğer arazi üzerinde çalışma yapıyorlarsa bu tazminattan diğer personeller gibi yararlanmaları gerekmektedir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
22 Nisan 2022 15:03

Bahsedilen ek özel hizmet tazminatı başka bölümde yer almıyor yalnız, Teknik hizmetler sınıfında yer alıyor. O başka bölümlerden kasıt, "sağlık hizmetleri sınıfı bölümü", "Genel İdare Hizmetleri sınıfı bölümü", "Adalet hizmetleri tazminatı" "eğitim öğretim tazminatı" gibi bölümlerdir. Bu kişiler zaten Teknik hizmetler sınıfı bölümünden yararlanmaktadır.

yorumcugenc, 2 yıl önce

Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez." bu ibareye göre ödeme yapılmaz diyor


sahinbaba
Genel Müdür
17 Ekim 2022 11:57

Ancak bu ünvanlar 2013 YÖK kararıyla teknik bilimler lisansiyeri ve mesleki ve teknik üst öğrenim sayılmadığı için bu ünvanlara tazminat ödenmemektedir.

YUSUF YILDIRIM, 2 yıl önce

Bahsedilen ek özel hizmet tazminatı başka bölümde yer almıyor yalnız, Teknik hizmetler sınıfında yer alıyor. O başka bölümlerden kasıt, "sağlık hizmetleri sınıfı bölümü", "Genel İdare Hizmetleri sınıfı bölümü", "Adalet hizmetleri tazminatı" "eğitim öğretim tazminatı" gibi bölümlerdir. Bu kişiler zaten Teknik hizmetler sınıfı bölümünden yararlanmaktadır.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Ekim 2022 13:53

Üst öğrenim olayı başka bu konuda bahsedilen ek özel hizmet yani arazi tazminatı başkadır. Ek özel hizmet tazminatı zaten üst öğrenime göre değil kadro unvanına göre ödenir.

İlk mesajımın en başında da belirttiğim gibi bu unvanlar teknik hizmetler sınıfındadır.

Dolayısıyla ilk mesajımda belirttiğim hususlar aynen geçerlidir.

sahinbaba, 2 yıl önce

Ancak bu ünvanlar 2013 YÖK kararıyla teknik bilimler lisansiyeri ve mesleki ve teknik üst öğrenim sayılmadığı için bu ünvanlara tazminat ödenmemektedir.


sahinbaba
Genel Müdür
17 Ekim 2022 15:43

12) Yukarıdan bu yana yapılan açıklamalar, anılan mevzuat hükümleri, idarenin cevabi yazıları ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde; 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020-2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı?nın 12 inci maddesi gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan sosyolog unvanlı personelin sahip olabileceği zam ve tazminatların sayma yoluyla açık şekilde belirtildiği, başvuru konusu arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatın söz konusu düzenlemenin kapsamında olmadığı, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenebilmesi için personelin Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapıyor olması ve aynı zamanda Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar?ın II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında yer alan açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmasının bulunması gerektiği, sosyolog kadrosunda görev yapan başvuranın ise Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapmadığı, fiili görev tanımında ek özel hizmet tazminatı ödemesini gerektiren iş ve işlemlerle ilgili görev sorumluluğunun bulunmadığı ve aynı zamanda arazide görevlendirildiğine dair her hangi bir görevlendirme onayının da bulunmadığı anlaşıldığından başvuranın tarafına arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenmesi talebinin reddedilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

---

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI: 2021/2937-S.21.4704

BAŞVURU NO: 2020/97647

KARAR TARİHİ: 19/02/2021

YUSUF YILDIRIM, 2 yıl önce

Üst öğrenim olayı başka bu konuda bahsedilen ek özel hizmet yani arazi tazminatı başkadır. Ek özel hizmet tazminatı zaten üst öğrenime göre değil kadro unvanına göre ödenir.

İlk mesajımın en başında da belirttiğim gibi bu unvanlar teknik hizmetler sınıfındadır.

Dolayısıyla ilk mesajımda belirttiğim hususlar aynen geçerlidir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Ekim 2022 15:58

Bu konuda memur "arazide görev yaptığını belgeleyememiş" yani arazide görev yapmamış. Dolayısıyla fiilen yapılmamış bir iş için ek tazminat ödenmesi de mümkün değildir.

Ancak bu konuda sosyolog olan birinin arazide yaptığı çalışmaların karşılığının olup olmadığını tartışıyoruz.

Öncelikle sosyologların da teknik hizmetler sınıfında olduğunda tereddüt yoktur.

Sosyologların özel hizmet tazminatının 2006/10344 sayılı kararnameye ekli II sayılı cetvelin E teknik hizmetler bölümünün 1-d bölümünden yararlanması gerektiğine şüphe yoktur.

Ek tazminatla ilgili maddede 1-d sırasında sayılanların günlük %2 ek tazminat almaları gerektiğine şüphe yoktur.

Sonuç olarak arazide görev yapan sosyologlara ek tazminat ödenmesine dair bir engel yoktur, mevzuattta buna dair gerekli düzenlemeler açık şekilde her almaktadır.

sahinbaba, 2 yıl önce

12) Yukarıdan bu yana yapılan açıklamalar, anılan mevzuat hükümleri, idarenin cevabi yazıları ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde; 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020-2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı?nın 12 inci maddesi gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan sosyolog unvanlı personelin sahip olabileceği zam ve tazminatların sayma yoluyla açık şekilde belirtildiği, başvuru konusu arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatın söz konusu düzenlemenin kapsamında olmadığı, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenebilmesi için personelin Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapıyor olması ve aynı zamanda Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar?ın II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında yer alan açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmasının bulunması gerektiği, sosyolog kadrosunda görev yapan başvuranın ise Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapmadığı, fiili görev tanımında ek özel hizmet tazminatı ödemesini gerektiren iş ve işlemlerle ilgili görev sorumluluğunun bulunmadığı ve aynı zamanda arazide görevlendirildiğine dair her hangi bir görevlendirme onayının da bulunmadığı anlaşıldığından başvuranın tarafına arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenmesi talebinin reddedilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

---

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI: 2021/2937-S.21.4704

BAŞVURU NO: 2020/97647

KARAR TARİHİ: 19/02/2021


sahinbaba
Genel Müdür
18 Ekim 2022 09:36

zıtlaşmak için değil gerçeğe ulaşmak için size itiraz ediyorum sn. Yusuf Bey. bizleri okuyan arkadaşlarımız da haklarını öğrenmiş olurlar, gerek şimdi gerek ileriki yıllarda forumdaki araştırmalarda.

-

Alıntı yaptığım Ombudsmanlık kararı özetinde,

evet bahsettiğiniz gibi fiili görev alanı ibaresi bulunuyor olsa da bunu tek koşul gibi değil aksine "başvuru konusu arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatın söz konusu düzenlemenin kapsamında olmadığı" hükmüne olduğu gibi

ayrıca "2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenebilmesi için personelin Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapıyor olması ve aynı zamanda Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar?ın II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında yer alan açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmasının bulunması gerektiği, sosyolog kadrosunda görev yapan başvuranın ise Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapmadığı, fiili görev tanımında ek özel hizmet tazminatı ödemesini gerektiren iş ve işlemlerle ilgili görev sorumluluğunun bulunmadığı" özetinde de görüldüğü gibi SOSYOLOG kadrosunda bulunanların ek tazminat, arazi tazminatı vs. almaya hak kazanması için ön koşulu, bahsettiğiniz 2006/10344 sayılı kararnameye ekli II sayılı cetvelin E teknik hizmetler bölümünde sosyolog ünvanının yer alması gerektiği ancak yer almadığı açıktır.

Saygılarımla.

YUSUF YILDIRIM, 2 yıl önce

Bu konuda memur "arazide görev yaptığını belgeleyememiş" yani arazide görev yapmamış. Dolayısıyla fiilen yapılmamış bir iş için ek tazminat ödenmesi de mümkün değildir.

Ancak bu konuda sosyolog olan birinin arazide yaptığı çalışmaların karşılığının olup olmadığını tartışıyoruz.

Öncelikle sosyologların da teknik hizmetler sınıfında olduğunda tereddüt yoktur.

Sosyologların özel hizmet tazminatının 2006/10344 sayılı kararnameye ekli II sayılı cetvelin E teknik hizmetler bölümünün 1-d bölümünden yararlanması gerektiğine şüphe yoktur.

Ek tazminatla ilgili maddede 1-d sırasında sayılanların günlük %2 ek tazminat almaları gerektiğine şüphe yoktur.

Sonuç olarak arazide görev yapan sosyologlara ek tazminat ödenmesine dair bir engel yoktur, mevzuattta buna dair gerekli düzenlemeler açık şekilde her almaktadır.


sahinbaba
Genel Müdür
18 Ekim 2022 09:42

Sosyolog ünvanının teknik hizmetler sınıfında yer alıyor olması, ek hizmet tazminatı alması için yeterli değildir. zira ekli listede sosyolog ünvanının yer almıyor olmasındandır.

Aynı eksiklik, kitap patologu, müze araştırmacısı,arşivci, folklor araştırmacısı gibi ünvanlarda da bulunmaktadır.

söz konusu ünvanlara 1 derece verilmemesinin nedeni yine başka bir mevzuatta (657 sayılı Kanunun 36A/4 üncü maddesinde) yer almamasından kaynaklansa da temel de tüm bu bağlamdaki teknik personele dair çıkarılan tüm mali özlük vs içerikli mevzuatlarda yer alamıyor oluşundan kaynaklanmaktadır. Teknikerlere dahi 1 derece verilirken, Sosyologlara 1 derece verilmemektedir.

anlatmak istediğim budur.


sahinbaba
Genel Müdür
18 Ekim 2022 09:46

Sosyologların özel hizmet tazminatının 2006/10344 sayılı kararnameye ekli II sayılı cetvelin E teknik hizmetler bölümünün 1-d bölümünden yararlanması

demişsiniz.

Mesele de tam olarak burda Sn. Yusuf Bey.

atıf yaptığınız 1-d bölümünde sosyolog ünvanı yer almamaktadır. yukarıda örneğini verdiğim ombudsmanlık kararında da ".......sosyolog kadrosunda görev yapan başvuranın ise Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapmadığı......." ibaresi çok açıktır.

aynı ombudsmanlık kararının 11. maddesinde ise,

01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020-2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı?nın 12 inci maddesi ile sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin ?(B) Teknik Hizmetler? bölümünün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(E) Teknik Hizmetler? bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarının uygulanmasına imkan tanındığı, ancak söz konusu düzenlemenin devamında ?bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.? denilmek suretiyle Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan sosyolog unvanlı personelin sahip olabileceği zam ve tazminatların sayma yoluyla açık şekilde belirtildiği tespit edildiğinden başvuru konusu arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatın söz konusu düzenlemenin kapsamında olmadığı sonucuna varılmıştır.


sahinbaba
Genel Müdür
18 Ekim 2022 10:53

kalkınmada öncelikli illerde ek tazminat uygulaması, sosyologlara da verilmektedir. bunda şüphe yoktur.

ancak arazi tazminatı ayrı bir başlıktır.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Ekim 2022 11:44

Konuyu uzatmayalım:

2006/10344 sayılı kararnameye ekli II sayılı cetvelin E-Teknik hizmetler bölümünün 1-d sırası şöyledir:

"d) Unvanları (a), (b) ve (c)?de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;"

Aynı cetvelin 6-b maddesi de şöyledir:

"b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0"

Bu maddelerde bana unvan gösterir misiniz? Unvanı 1-a, b ya da c'de olmayan teknik yükseköğrenimli kişiler (örneğin sosyologlar) bu kapsama nasıl girmiyor sizce? Sosyologların teknik yükseköğrenmli olduğu konusunda bir tereddüt var mı?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Ekim 2022 12:01

Öncelikle toplu sözleşmelerde sosyologların 1-d sırasından yararlanmasının belirtilmesi gereksizdir, çünkü zaten diğer maddelerden yararlanamadığı için "diğer teknik yükseköğrenimli" olarak 1-d sırasından yararlanmaları gerekmektedir.

İkinci olarak Ombudsman kararı kesin bir karar olmayıp tavsiye niteliğindedir ve kararda da görüleceği üzere başvurucu isterse idareye karşı dava açabilir.

Her ne kadar mahkeme sonucu konusunda yorum yapılamasa da mevzuat hükümlerine göre "fiilen arazide görev yapan" sosyologların ek özel hizmet tazminatı almasına engel yoktur. Mahkeme reddetse de yoktur.


sahinbaba
Genel Müdür
18 Ekim 2022 12:03

https://cdn.bartin.edu.tr/personel/ae8f57c8ad4254b5019c6fb31b079871/15_ln4jDuw.pdf

MÜLGA DPB görüşü. ektedir.

ayrıca

2013 YÖK kararında,

?kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi açısından folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarında haiz olanların görmüş olduğu yükseköğrenimin mesleki, teknik yükseköğrenim olarak, söz konusu unvanlarda görev yapan personelin ise ?Teknik Bilimler Lisansiyeri? sayılmadıklarına? karar verildiği belirtilmektedir.Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca;

? 10/12/2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 27/9/2010 tarihli ve 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınmakla birlikte, anılan Bakanlar Kurulu Kararında söz konusu unvanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi kapsamına alınmadığı,

? Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 maddesinde belirtilen unvanları taşımaması, aynı madde de belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmaması ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz personelin söz konusu madde metninde yer alan ?teknik bilimler lisansiyerleri? kapsamında sayılmaması sebebiyle, bahsi geçen personele mezkur hüküm gereğince bir derece verilemeyeceği,

-Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarında görev yapan personelin ?Teknik Bilimler Lisansiyeri? sayılmadıklarına ilişkin Kararın verildiği 26/07/2012 tarihinden önce söz konusu unvanlarda görev yapan personele 657 sayılı Kanunun 36/A-4 üncü maddesi gereğince verilen derecenin, ilgili bakımından kazanılmış hak teşkil etmesi sebebiyle geri alınmaması gerektiği,

YUSUF YILDIRIM, 2 yıl önce

Konuyu uzatmayalım:

2006/10344 sayılı kararnameye ekli II sayılı cetvelin E-Teknik hizmetler bölümünün 1-d sırası şöyledir:

"d) Unvanları (a), (b) ve (c)?de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;"

Aynı cetvelin 6-b maddesi de şöyledir:

"b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0"

Bu maddelerde bana unvan gösterir misiniz? Unvanı 1-a, b ya da c'de olmayan teknik yükseköğrenimli kişiler (örneğin sosyologlar) bu kapsama nasıl girmiyor sizce? Sosyologların teknik yükseköğrenmli olduğu konusunda bir tereddüt var mı?


sahinbaba
Genel Müdür
18 Ekim 2022 12:08

Unvanı 1-a, b ya da c'de olmayan teknik yükseköğrenimli kişiler (örneğin sosyologlar) bu kapsama nasıl girmiyor sizce?

haklısınız giriyor elbette. aslında sizinle aynı yerdeydim. Ancak teknik yükseköğrenim olup olmadığımız büyük bir tartışma. Yaptığım tüm tartışmalarda sizin gibi idda ettim. lakin sosyolog mesleğinin teknik yükseköğrenim sayılmadığına dair YÖK kararı bulunmaktadır denildi.

bu nedenle başta derece verilmesi olmak üzere diğer arazi taz. gibi ödemelerden yararlanamayacağı konusunad İKNA EDİLDİM.

DURUM BUDUR. TEŞEKKÜR EDERİM.

YUSUF YILDIRIM, 2 yıl önce

Konuyu uzatmayalım:

2006/10344 sayılı kararnameye ekli II sayılı cetvelin E-Teknik hizmetler bölümünün 1-d sırası şöyledir:

"d) Unvanları (a), (b) ve (c)?de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;"

Aynı cetvelin 6-b maddesi de şöyledir:

"b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0"

Bu maddelerde bana unvan gösterir misiniz? Unvanı 1-a, b ya da c'de olmayan teknik yükseköğrenimli kişiler (örneğin sosyologlar) bu kapsama nasıl girmiyor sizce? Sosyologların teknik yükseköğrenmli olduğu konusunda bir tereddüt var mı?


sahinbaba
Genel Müdür
18 Ekim 2022 12:12

Benim kafamı karıştıran benden daha tecrübeli mutemet tanıdıklarım bulunmakta.

onlar kafamı iyice karıştırdı.

karşıma çıkarılan ve ANLAM VEREMEDİĞİM YÖK kararını paylaşıyorum.

denilmek suretiyle öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmış olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hem 16/08/2012 tarihli 5175 sayılı yazısında hem de 16/01/2013 tarihli ve 335 sayılı yazısında 26/07/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi açısından sosyolog unvanına haiz olanların görmüş olduğu yükseköğrenimin mesleki, teknik yükseköğrenim olarak, söz konusu unvanda görev yapan personelin ise ?Teknik Bilimler Lisansiyeri? sayılmadıklarına karar verildiği belirtilmektedir.

bu cevabın,

https://www.bbyhaber.com/bby/2012/02/03/sosyoloji-derneginden-yoke-ths-ile-ilgili-dilekce

DBP nin YÖK e görüş sunması sonucu çıktı.


sahinbaba
Genel Müdür
18 Ekim 2022 12:16

Bu maddelerde bana unvan gösterir misiniz? Unvanı 1-a, b ya da c'de olmayan teknik yükseköğrenimli kişiler (örneğin sosyologlar) bu kapsama nasıl girmiyor sizce? Sosyologların teknik yükseköğrenmli olduğu konusunda bir tereddüt var mı?

Bu haklardan yararlanmanın ön koşulu, teknik yükseköğrenimli olmak ise,

BENİM KAFAMI KARIŞTIRANLAR haklı galiba.

YUSUF YILDIRIM, 2 yıl önce

Konuyu uzatmayalım:

2006/10344 sayılı kararnameye ekli II sayılı cetvelin E-Teknik hizmetler bölümünün 1-d sırası şöyledir:

"d) Unvanları (a), (b) ve (c)?de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;"

Aynı cetvelin 6-b maddesi de şöyledir:

"b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0"

Bu maddelerde bana unvan gösterir misiniz? Unvanı 1-a, b ya da c'de olmayan teknik yükseköğrenimli kişiler (örneğin sosyologlar) bu kapsama nasıl girmiyor sizce? Sosyologların teknik yükseköğrenmli olduğu konusunda bir tereddüt var mı?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Ekim 2022 14:01

Konumuz üst öğrenim değil, en baştan bakarsanız arazide çalışan sosyologlarla ilgili görüş belirtiyoruz.

Sosyologlar teknik personeldir ve teknik hizmetler sınıfında görevlidir

Sosyologlar kararnameye ekli cetvelin 1-d bendindeki özel hizmet tazminat oranlarından yararlanırlar.

Sosyologlar arazide/açık alanda görev yaparlarsa kararnamedeki ilgili hükümler uyarınca ek özel hizmet tazminatı almalıdır.

bir derece verilip verilmemesi ya da teknik lisansiyer sayılıp sayılmaması bu konuyla ilgili değildir. Ayrıca "teknik lisansiyer" sayılmayan bir unvan/bölüm nasıl teknik hizmetler sınıfında görev yapabiliyor, bu da ayrı konu.


Umut0621
Genel Müdür
18 Ekim 2022 18:16

Malesef alıyor. Sosyologları nasıl teknik sınıftan sayıyorlar anlamıyorum ne alaka? Hadi sayıyorlar neden psikologları da saymıyorlar?

sahinbaba
Genel Müdür
19 Ekim 2022 09:13

maalesef alıyor ne demek? bu nasıl bir öfke?

Psikologlar ve Sosyal Çalışmacılar SH sınıfındadır ki, bu sınıf özel bir sınıftır.

zaten ASDEP kapsamında tarifi açıklanmış meslekler GİH TH SH olmamalı.

SDH adlı sosyal destek hizmetler sınıfı adı altında yeni bir sınıf üretilmeli.

Psikologlar, Sosyologlar, Sosyal Çalışmacıları, Çocuk Gelişimcisi Lisansiyerleri, Aile Danışmanları, Meslek Danışmanları, Bu sınıfta yer almalı.

Sosyolog ünvanının TH olmasını istememeniz kişisel olarak saygısızca. Bence de TH sınıfı ruhuna uygun değil. SH sınıfı daha uygun.

Umut0621, 2 yıl önce
Malesef alıyor. Sosyologları nasıl teknik sınıftan sayıyorlar anlamıyorum ne alaka? Hadi sayıyorlar neden psikologları da saymıyorlar?
Toplam 36 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi