Editörler : E.Kayı Han
02 Mayıs 2022 22:42

Yarım zamanlı çalışma

Merhaba arkadaşlar eşim adalet bakanlığında memur olarak çalışmaktadir. Doğum sonrası yarim zamanlı çalışma hakkında bilgisi olan var mı adalet bakanliginda sıkıntı oluyor mu yarim zamanlı çalışan var mi bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.


E.Kayı Han
Editor
02 Mayıs 2022 23:15

Kanunda izin süreleri bellidir. Kanun maddesi şu şekilde düzenlenmiş.

Kadın çalışan, doğum sonrasında analık izni süresinin bitme tarihinden itibaren de ilk altı aylık sürede günde üç saat süre, ikinci altı aylık sürede ise günde bir buçuk saat süreli bir süt izni verilir.

Bu süreler kanuni bir hak olup, kullanılmasında sıkıntı olmamaktadır.


alistanbul034
Aday Memur
03 Mayıs 2022 00:31

DOĞUM SONRASI YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKININ KULLANIMINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının

kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı,

kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,

b) Kanun: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

c) Kurum: Memurun görev yapmakta olduğu kamu kurum veya kuruluşunu,

ç) Mecburi ilköğretim çağı: 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul

Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca belirlenen dönemde ilkokula

başlama tarihini,

d) Normal haftalık çalışma süresi: 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi veya ilgili

mevzuatı uyarınca memurlar için belirlenen haftalık çalışma süresini,

e) Yarım zamanlı çalışma: Doğum sonrası yarım zamanlı çalışmayı,

f) Yetkili amir: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununda belirtilen ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında sorumlu ve yetkili olan üst

yöneticiyi veya üst yönetici tarafından hizmet birimleri itibarıyla yetki verilen amiri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Doğum Halinde Yarım Zamanlı Çalışma

Yarım zamanlı çalışma dönemi

MADDE 5- (1) Doğum yapan memurun yarım zamanlı çalışma dönemi, doğum sonrası

analık izninin veya Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin

bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan

dönemdir.

(2) Eşi doğum yapan memurun yarım zamanlı çalışma dönemi, babalık izninin

bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan Yararlanma şartları

MADDE 6- (1) Doğum halinde yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için

memurun;

a) Kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması,

b) Çocuğunun sağ olması,

c) Bu Yönetmeliğin 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı çocuk için

daha önce bu haktan yararlanmamış olması,

ç) Kadro unvanının bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması,

şarttır.

Müracaat

MADDE 7- (1) Memur, yarım zamanlı çalışma döneminin herhangi bir periyodunda,

yarım zamanlı çalışmayı talep edebilir. Bu talebi, yarım zamanlı çalışmaya başlamadan bir ay

önce dilekçe ile kurumuna bildirir. Dilekçede, çalışma usulü ile günlük çalışma saatlerinin

başlangıç ve bitiş tercihi de belirtilir.

Değerlendirme

MADDE 8- (1) Müracaatlar, yararlanma şartlarına uygunluk yönünden

değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirme neticesinde memurun çalışma usulü ve günlük

çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi yetkili amir tarafından belirlenir.

Yarım zamanlı çalışma esasları

MADDE 9- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memur, bu maddenin

üçüncü veya dördüncü fıkralarında belirtilen çalışma usullerinden birine göre çalıştırılır.

(2) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi,

normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenir.

(3) Memurun haftalık çalışma süresi, haftada üç günü ve günde sekiz saati aşmamak

kaydıyla günlere bölünebilir. Bu şekilde çalışan memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği

gibi farklı da belirlenebilir.

(4) Memurun haftalık çalışma süresi, günde üç saatten az olmamak kaydıyla günlere

bölünebilir. Bu şekilde çalışan memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da

belirlenebilir.

(5) Memur, ilgili mevzuat uyarınca tespit edilen günlük çalışmanın başlama ve bitme

saatleri dışında ve öğle dinlenme süresinde çalışamaz.

(6) Günlük çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi günlere göre farklı belirlenebilir.

(7) Yetkili amir, memurun talebi veya hizmet ihtiyacına göre memurun günlük çalışma

saatlerinin başlangıcı ve bitişi ile çalışma usulünde, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere

yılda iki defa değişiklik yapabilir.

(8) Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı

yapılmaz. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından

istekleri üzerine her iki eş de faydalanır. Eşler, bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip

eden dönemlerde yararlanabilir.

(9) Memur, aylıksız izin hariç olmak üzere, çalışma saatleri içinde kalan yıllık izin,

hastalık ve mazeret izni ile diğer izinlerde geçen süreler ile ulusal bayram ve genel tatil

günlerinde yarım zamanlı çalışmış sayılır.

(10) Yarım zamanlı çalışan kadın memura ayrıca süt izni verilmez.

Yer değiştirme suretiyle veya naklen atanma hali

MADDE 10- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmakta olan memurun

kurum içinde aynı veya farklı kadro unvanına yer değiştirme suretiyle atanması veya başka

kurumda bulunan aynı veya farklı kadro unvanına naklen atanması ve atanılan kadro unvanının

bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer almaması halinde memur yarım zamanlı çalışma hakkını

kullanmaya devam eder. Ancak, memurun bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü veya

dördüncü fıkralarındaki çalışma usullerinden hangisine göre çalışacağı ile günlük çalışma

saatlerinin başlangıcı ve bitişi memurun talebi veya hizmet ihtiyacına göre yetkili amir

tarafından bir ay içinde yeniden belirlenebilir.

Vekaleten atanma veya görevlendirme hali

MADDE 11- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurun bu

Yönetmeliğin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına vekaleten atanması veya

görevlendirilmesi halinde, memur bu süre içinde yarım zamanlı çalışma hakkından

yararlanmaya devam eder.

Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetler

MADDE 12- (1) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev

yapan memurun yarım zamanlı çalışma esasları, normal haftalık çalışma süresinin yarısı dikkate

alınarak kurum tarafından düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Evlat Edinme Halinde Yarım Zamanlı Çalışma

Yarım zamanlı çalışma dönemi

MADDE 13- (1) Evlat edinme halinde memurun yarım zamanlı çalışma dönemi, evlat

edinilen çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya Kanunun 104 üncü maddesinin

(A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca

kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına

kadar olan dönemdir.

Yararlanma şartları

MADDE 14- (1) Evlat edinme halinde, çocuğun sağ olması kaydıyla, yarım zamanlı

çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun;

a) Bir çocuğu eşiyle birlikte evlat edinmesi veya bekar ya da evli memurların bir çocuğu

münferit olarak evlat edinmesi ya da memur olmayan eşinin bir çocuğu münferit olarak evlat

edinmesi,

b) Bu Yönetmeliğin 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı çocuk için

daha önce bu haktan yararlanmamış olması,

c) Kadro unvanının bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması,

şarttır.

Yarım zamanlı çalışma esasları

MADDE 15- (1) Evlat edinme halinde memur, yarım zamanlı çalışma hakkından bu

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

Yarım zamanlı çalışma hakkının sona erme halleri

MADDE 16- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkı memurun;

a) Bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına yer değiştirme suretiyle

veya naklen atanması,

b) Kadro unvanının bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına

eklenmesi,

c) Çocuğunun hayatını kaybetmesi,

ç) Evlatlık ilişkisinin kaldırılması,

d) Normal zamanlı çalışmaya dönme talebi,

e) Çocuğunun ilköğretime başlaması,

f) Çocuğunun ilköğretime başlamaması halinde, ilgili mevzuata göre ilköğretime

başlaması gereken dönemin sona ermesi,

halinde sona erer.

(2) Memur, yarım zamanlı çalışma hakkının birinci fıkranın (a) bendine göre sona

ermesi halinde atamanın tebellüğ edildiği tarihi; (b) bendine göre sona ermesi halinde mevzuat

değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihi; (c) bendine göre sona ermesi halinde çocuğun hayatını

kaybettiği tarihi; (ç) bendine göre sona ermesi halinde evlatlık ilişkisinin kaldırıldığı tarihi; (d)

bendine göre sona ermesi halinde talep tarihini; (e) bendine göre sona ermesi halinde çocuğun

ilköğretime başlama tarihini ve (f) bendine göre sona ermesi halinde çocuğun ilköğretime

başlaması gereken dönemin sona erme tarihini izleyen aybaşından itibaren normal zamanlı

çalışmaya döner.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımını kesmeyen durumlar

MADDE 17- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmakta iken aylıksız izne ayrılan

memur aylıksız izin bitiminde yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmaya devam eder.

(2) Memur, yarım zamanlı çalışma hakkının 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve

(b) bentlerine göre sona ermesinden sonra kadro unvanının bu Yönetmeliğin eki cetvellerden

çıkarılması veya bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer almayan bir kadro unvanına atanması

halinde isteği üzerine aynı çocuk için bu haktan tekrar yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurlar

MADDE 18- (1) Bu Yönetmeliğin eki (I) sayılı Cetvelde yer alan memurlar yarım

zamanlı çalışma hakkından yararlanamaz.

Memuriyetten önce gerçekleşen doğum veya evlat edinme

MADDE 19- (1) Doğumun veya evlat edinmenin Devlet memurluğuna atanmadan önce

gerçekleşmesi halinde memur, göreve başlamak kaydıyla, yarım zamanlı çalışma dönemi içinde

talebi üzerine bu haktan yararlanır.

Mali ve sosyal haklar

MADDE 20- (1) Yarım zamanlı çalışan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı

tarihi izleyen aybaşından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme

unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında

ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Diğer personel

MADDE 21- (1) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa

tabi öğretim elemanları, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki

(II) sayılı Cetvelde yer alan sözleşmeli personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan

ve ilgili mevzuatında tabi olduğu hükümler hususunda Kanuna atıf yapılan personel de doğum

veya evlat edinme sebebiyle yarım zamanlı çalışma hakkından bu Yönetmelikte belirtilen usul

ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen personelden bu Yönetmeliğin eki (II) sayılı Cetvelde yer

alanlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamaz.

Bildirim

MADDE 22- (1) Kurumlar, yarım zamanlı çalışan memurlar ile normal zamanlı

çalışmaya dönen memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı ve teşkilat bazında en geç otuz gün

içinde DPB e-Uygulama yolu ile Başkanlığa bildirir.

Yürürlük tarihinden önce gerçekleşen doğum veya evlat edinme

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Doğum veya evlat edinmenin bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten önce gerçekleşmesi halinde memur, talebi üzerine bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren yarım zamanlı çalışma dönemi içinde bu haktan yararlanır.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


E.Kayı Han
Editor
03 Mayıs 2022 00:44

Yarım zamanlı çalışma hakkında siz daha bilgili imişsiniz.

Bizim bakanlıkta yarım zamanlı çalışan birini duymadım görmedim


bernyy
Aday Memur
18 Eylül 2022 09:07

Merhaba, doğum iznim bitmek üzere. Yarım zamanlı çalışma mümkün mü şuan? Yürürlükte mi bu yönetmelik?


Gizaslan
Aday Memur
07 Kasım 2022 20:48

Özel sektörde yönetmelik de olduğundan mümkün ancak memuriyette talepte bulunmanız gerekiyor genellikle kurumlar reddediyor. Bu red cevabına karşı dava açmanız gerekli

bernyy, 1 yıl önce

Merhaba, doğum iznim bitmek üzere. Yarım zamanlı çalışma mümkün mü şuan? Yürürlükte mi bu yönetmelik?


bernyy
Aday Memur
28 Aralık 2022 17:15

Bu konuda açılmış bir dava var mı peki bilginiz var mı?

Gizaslan, 11 ay önce

Özel sektörde yönetmelik de olduğundan mümkün ancak memuriyette talepte bulunmanız gerekiyor genellikle kurumlar reddediyor. Bu red cevabına karşı dava açmanız gerekli


Gizaslan
Aday Memur
12 Nisan 2023 22:01

bu konuda açılıp kazanılan davalar var memurlar netin de yayınladığı polis memuruna ilişkin medyaya yansıyan bir karar var bulabilirsiniz

13 Nisan 2023 23:50

merhaba emsal karara nasil ulasabiliriz

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi