Editörler : ÇOTANAK
31 Mayıs 2022 08:26

Yol Gösteren
Daire Başkanı

hocam son olarak şunu sormak istiyorum.

yetki şekil sebep maksat diyince sormak istedim.

memurun başarı belgesi olmasına rağmen.(alt ceza verip vermeme idarenin takdirindedir biliyorum)

bir alt ceza verilip verilmemesinin değerlendirilmediği yada alt ceza verilmeme sebebi belirtilmeden yapılan işlem hukuken geçerli midir. hukuka aykırı ise ceza iptal mi olur yoksa idare alt ceza yönüne mi gider yeniden..


NeyapalımHayırlısı, 1 ay önce - Alıntıya git

Kanunun gereği olan disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların ilgilinin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için bir derece hafif disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirmesinin yapılması, eğer bir derece hafif disiplin cezası uygulanmayacaksa bunun gerekçelendirilmesidir. Dolayısıyla bu durumdaki bir personele disiplin soruşturmasında bir alt ceza uygulaması, ceza verecek makam veya kurulların takdirine bırakılmıştır. Ancak takdir yetkisi keyfi ve mutlak bir yetki değildir. İdari yargı mercilerinde bu yetkinin yerinde kullanılıp kullanılmadığı denetlenebilmektedir.

Danıştay?ın yerleşik kararlarına göre geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Bununla birlikte, Danıştay?a göre idare, bu koşulları sağlayan ilgili hakkında söz konusu hafifletici nedeni uygulamaması halinde, bunun gerekçesini göstermek zorundadır.

ÖNEMLİ OLAN İYİ HAL HUSUSUNDA DEĞERLEDİRME YAPILMASI VE NEDEN BİR ALT CEZA VERİLDİĞİNİN VEYA VERİLMEDİĞİNİN AÇIKLANMASIDIR. Zira Danıştay yerleşik kararlarında, başarılı ve sicili temiz olan görevlilere bir alt ceza uygulamama nedeninin açıklanması gerektiği gerekçesiyle buna riayet edilmeden verilen disiplin cezası kararlarını bozmaktadır.

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi...

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2021/3718

KARAR NO: 2021/6534

''Bir alt ceza uygulaması ile ilk defa disiplinsiz davranan personelin aynı ağırlıkta disiplin kurallarını ihlal eden emsallerine göre korunması ve bu yolla hizmetinden azami istifade edilmesi için ıslah yolu seçilmiştir.

Disiplin kurullarının veya disiplin amirlerinin bu madde kapsamındaki takdir yetkisinin kullanımı kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olup, bu yetki keyfi olarak kullanılamaz.

Bu nedenle uygulama, kamu yararı ve hizmet gerekleri, hakkında soruşturma yapılanın geçmiş hizmetleri, taltif-tecziye durumu, disiplin kurulu ile disiplin amirlerinin emsal kararları, eşitlik ilkesi ve hakkaniyet ölçüsü gibi objektif kriterlere dayandırılmalıdır.

Aksi bir uygulama, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olup iyi derecede sicil notu alan personelin bir kısmı için alt ceza uygulanırken bir kısmının ise alt ceza uygulanmaksızın daha ağır cezalarla karşı karşıya kalması sonucunu doğurur ki bu durum Anayasada ifade edilen eşitlik ilkesine uymaz.

Bununla birlikte, kullanılan yetkinin, mevcut düzenlemenin amacına, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda yapılacak yargısal denetimin de idarenin takdir yetkisini kaldıracak mahiyette olmaması gerektiği kuşkusuzdur. Bu itibarla davacının 125/D-f maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmesi gerekirken bu cezanın uygulanma imkanı bulunmadığından bahisle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9/b maddesi uyarınca 1/2 oranında maaş kesim cezası ile tecziye edilmesine ilişkin dava konusu işlemde 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere davacının geçmiş hizmetleri değerlendirilmeden karar verildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.''

https://www.memurlar.net/haber/1020457/danistay-hafif-disiplin-cezasi-uygulamasina-aciklik-getirdi.html

31 Mayıs 2022 11:18

NeyapalımHayırlısı
Memur

Kanunun gereği olan disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların ilgilinin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için bir derece hafif disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirmesinin yapılması, eğer bir derece hafif disiplin cezası uygulanmayacaksa bunun gerekçelendirilmesidir. Dolayısıyla bu durumdaki bir personele disiplin soruşturmasında bir alt ceza uygulaması, ceza verecek makam veya kurulların takdirine bırakılmıştır. Ancak takdir yetkisi keyfi ve mutlak bir yetki değildir. İdari yargı mercilerinde bu yetkinin yerinde kullanılıp kullanılmadığı denetlenebilmektedir.

Danıştay?ın yerleşik kararlarına göre geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Bununla birlikte, Danıştay?a göre idare, bu koşulları sağlayan ilgili hakkında söz konusu hafifletici nedeni uygulamaması halinde, bunun gerekçesini göstermek zorundadır.

ÖNEMLİ OLAN İYİ HAL HUSUSUNDA DEĞERLEDİRME YAPILMASI VE NEDEN BİR ALT CEZA VERİLDİĞİNİN VEYA VERİLMEDİĞİNİN AÇIKLANMASIDIR. Zira Danıştay yerleşik kararlarında, başarılı ve sicili temiz olan görevlilere bir alt ceza uygulamama nedeninin açıklanması gerektiği gerekçesiyle buna riayet edilmeden verilen disiplin cezası kararlarını bozmaktadır.

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi...

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2021/3718

KARAR NO: 2021/6534

''Bir alt ceza uygulaması ile ilk defa disiplinsiz davranan personelin aynı ağırlıkta disiplin kurallarını ihlal eden emsallerine göre korunması ve bu yolla hizmetinden azami istifade edilmesi için ıslah yolu seçilmiştir.

Disiplin kurullarının veya disiplin amirlerinin bu madde kapsamındaki takdir yetkisinin kullanımı kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olup, bu yetki keyfi olarak kullanılamaz.

Bu nedenle uygulama, kamu yararı ve hizmet gerekleri, hakkında soruşturma yapılanın geçmiş hizmetleri, taltif-tecziye durumu, disiplin kurulu ile disiplin amirlerinin emsal kararları, eşitlik ilkesi ve hakkaniyet ölçüsü gibi objektif kriterlere dayandırılmalıdır.

Aksi bir uygulama, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olup iyi derecede sicil notu alan personelin bir kısmı için alt ceza uygulanırken bir kısmının ise alt ceza uygulanmaksızın daha ağır cezalarla karşı karşıya kalması sonucunu doğurur ki bu durum Anayasada ifade edilen eşitlik ilkesine uymaz.

Bununla birlikte, kullanılan yetkinin, mevcut düzenlemenin amacına, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda yapılacak yargısal denetimin de idarenin takdir yetkisini kaldıracak mahiyette olmaması gerektiği kuşkusuzdur. Bu itibarla davacının 125/D-f maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmesi gerekirken bu cezanın uygulanma imkanı bulunmadığından bahisle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9/b maddesi uyarınca 1/2 oranında maaş kesim cezası ile tecziye edilmesine ilişkin dava konusu işlemde 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere davacının geçmiş hizmetleri değerlendirilmeden karar verildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.''

https://www.memurlar.net/haber/1020457/danistay-hafif-disiplin-cezasi-uygulamasina-aciklik-getirdi.html


Yol Gösteren, 4 hafta önce - Alıntıya git
emeğinize sağlık hocam. benim durmumun bu aslında. başarı belgem var ve daha önce hiç bir disiplin cezam yok. şuan dosyam bölge adliyede. bu durumu sadece danıştay mı değerlendiriyor yoksa bölge adliyeden de böyle iptal kararı çıkabilir mi?
Toplam 22 mesaj