Editörler : ÇOTANAK
25 Haziran 2022 19:36   


Kapalı
Kamu davasının açılmasınır ertelenmesi kararı

Devlet memuru hakkında uyuşturucu kullanmaktan kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilirse ve denetimli serbestlik alırsa. Bu durum memur olduğumuz kuruma bildirilirmi. Denetimli serbestlik şartlarına uyarsak eğitimi olumlu tamamlarsak yinede bağlı olduğumuz kuruma durum bildirilirmi. cevap verene teşekkürler

26 Haziran 2022 03:54

Android60
Şef

Hangi kurum? Ona göre cvap vereyim

26 Haziran 2022 05:29

casuskurt
Kapalı

kurum maliye

26 Haziran 2022 06:46

Yol Gösteren
Daire Başkanı

kurum maliye


casuskurt, 3 ay önce - Alıntıya git

Memurlar hakkında disiplin soruşturmasına başlanabilmesi için disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Bu çerçevede disiplin amirleri bu fiil ve halleri,

-Bizzat,

-Basında çıkan bir haber yoluyla,

-Yapılan çeşitli teftiş ve denetimler sırasında,

-Şikâyet veya ihbar üzerine (Savcılık, vatandaş, meslektaş v.b.)

Öğrenebilirler.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı

Kamu davasının açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen, savcının kamu davası açılmasını 5 yıl süreyle ertelemesi ve bu süre boyunca kişi hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilmiş olması memuriyete engel bir durum teşkil etmemektedir.

Yalnız Uyuşturucu suçu olduğu için önemli bir nokta var:

657 sayılı Yasa nın 131. maddesinde, Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. hükmüne yer verilmiştir. Ceza Mahkemesinde kovuşturmaya başlanmasına neden olan fiil nedeniyle disiplin zamanaşımı süresi geçirilmeden disiplin soruşturması başlatılmasına hukuki yönden bir engel bulunmamaktadır. Memurun fiili ceza hukuku anlamında suç teşkil etmese dahi, disiplin yönünden ceza verilmesini gerektirebilir.

Sonuç olarak, memurun işlediği iddia edilen suç nedeniyle hakkında yapılan soruşturma sonucu verilen KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ kararı memurun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48/A-5 ve 98. maddeleri uyarınca devlet memurluğundan çıkarılması için yeterli olmamakla birlikte, süresi içerisinde başlatılan disiplin soruşturması sonucunda memurun suç teşkil eden eylemi 657 sayılı Yasa nın 125/E-g maddesi uyarınca memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareket olarak değerlendirilerek yetkili kurullar tarafından devlet memurluğundan çıkarılmasına da engel teşkil etmeyecektir.

Danıştay 10. Daire 2020/3197 E. 2020/5208 K. Sayılı İlamı

.davacı hakkında verilen ? Sulh Ceza Mahkemesinin kararı incelendiğinde, davacı hakkında 5237 sayılı Kanunun 191/2. maddesi uyarınca tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunduğu, tedavi süresinin 1 yıl olarak belirlendiği, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde 5237 sayılı Kanun?un 191/5. maddesi uyarınca açılmış olan davanın düşmesine aksi takdirde davaya kaldığı yerden devam olunarak hüküm kurulmasına karar verildiği, davacının tedavi ve denetimli serbestlik hükmünün gereklerine uygun davranmış olması nedeniyle 5237 sayılı Kanunun 191/5. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar verildiği, ayrıca kararda tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uygun davranılmaması halinde davaya kaldığı yerden devam edileceği belirtildiğinden davacı hakkında henüz bir mahkumiyet kararı verilmediğinin açık olduğu, davacının da anılan Mahkeme kararı ile getirilen tedavi yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle açılan kamu davasının düşürüldüğü, bu bağlamda davacı hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan verilmiş herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı??.. denilmiştir.

KALIN SAĞLICAKLA

26 Haziran 2022 15:46

casuskurt
Kapalı

moderatör açtığım konuyu ve yazdığım yorumları kaldırırmısın lütfen rica ediyorum 🤲

26 Haziran 2022 19:28

Android60
Şef

Maliye ise bişey olmaz soruşturma bile açılmayabilir.

Toplam 5 mesaj