Editörler : ÇOTANAK
04 Ekim 2022 22:37   


TCK 105 2 d mahkeme kararları atarmisiniz
105 2 d emsal mahkeme kararları
05 Ekim 2022 06:51

Yol Gösteren
Kapalı

Ceza Genel Kurulu - Karar: 2015/34

TCK 105

Cinsel taciz suçu

Katılanın telefonunu değişik zamanlarda ısrarla arayarak söylediği ?evde misin canım seni çok özledim, eve geliyorum? şeklindeki sözlerin cinsel amaç taşıdığı ve eyleminin bir bütün halinde zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.

Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak rahatsız etmektir. Suçun manevi unsuru ise kast olup, failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir. Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından takdir edilecektir. Nitekim yargısal kararlarda pencereye tırmanarak seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim demek, mağdura karşı çiçek koklamak, telefonla kısa aralıklarla arayıp evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim, seni seviyorum, evlenmek istiyorum, mağdurun yüzüne seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam? şeklinde sözler söylemek, ?konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz içerikli mesajlar göndermek cinsel taciz olarak kabul edilmiştir.

Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları gündeme gelebilecektir. Uyuşmazlık konusunda isabetli bir hukuki çözüme ulaşılabilmesi için, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu üzerinde de durulmalıdır.

Türk Ceza Kanunu?nun hürriyete karşı suçlar başlıklı yedinci bölümünde yer alan 123. maddesinde kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarl ; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Madde gerekçesinde açıkça belirtildiği üzere, bu suçla kişilerin huzur ve sükûnunun bozulması hususunda gösterilen davranışlar cezalandırılmakta, bu şekilde psikolojik ve ruhsal sükûn içerisinde yaşama hakları korunmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için özel bir maksatla hareket edilmesi, dolayısıyla ısrarla telefon etmek ya da gürültü yapmak veya aynı amaçla hukuka aykırı başka bir fiilde bulunmak suretiyle kişilerin rahatsız edilmesi ve bu hareketlerin de mağdurun huzur ve sükûnunu bozma amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunun maddi unsuru; belirli bir kimseye ısrarla telefon edilmesi veya gürültü yapılması ya da hukuka aykırı bir başka davranışta bulunulması, korunan hukuki yarar; cinsel taciz suçundan farklı olarak ısrarlı davranışlarla kişilerin rahatsız edilmeden sükûn içerisinde, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşama haklarıdır. Suç oluşturacak eylemler bakımından herhangi bir sınırlama getirilmediğinden, seçimlik hareketli bir suçtur.

Suçun manevi unsuru ise özel kast olup, eylemin sırf başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu suç, ancak doğrudan kastla işlenebilir. Olası kastla ya da taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde

Sanığı tanımayan, aralarında önceye dayalı herhangi bir husumet ya da kendi şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için sebep bulunmayan katılanın aşamalarda birbiriyle uyum gösteren samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddüde mahal bırakmayan beyanı, bu beyanları doğrulayan tanık anlatımı, sanığın katılanın evini birkaç kere aradığı ve çarşıda buluşalım, geçerken uğrarım dediği yönündeki, tevilli ikrar olarak değerlendirilen savunması ve tüm dosya muhtevası göz önünde bulundurulduğunda, katılanın telefonunu değişik zamanlarda ısrarla arayarak söylediği evde misin canım seni çok özledim, eve geliyorum şeklindeki sözlerin cinsel amaç taşıdığı ve eyleminin bir bütün halinde zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.

05 Ekim 2022 07:01

Yol Gösteren
Kapalı

''...sanığın cinsel taciz eylemini whatsapp uygulamasından gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında kurulan hükümde cezanın TCK nın 105/2-d maddesi ile artırılması gerektiği gözetilmedenyazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini...'' Y.4.Ceza Dairesi 2019/6436 Esas;2021/29433 Karar

05 Ekim 2022 07:23

mustafa1661
Aday Memur

''...sanığın cinsel taciz eylemini whatsapp uygulamasından gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında kurulan hükümde cezanın TCK nın 105/2-d maddesi ile artırılması gerektiği gözetilmedenyazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini...'' Y.4.Ceza Dairesi 2019/6436 Esas;2021/29433 Karar


Yol Gösteren, 2 ay önce - Alıntıya git
Üstadım bu kararı nasıl ulaşabilirim karar aramadan bulamıyorum teşekkür ediyorum
Toplam 3 mesaj