Editörler : crops35
08 Ekim 2022 11:04

Kamu işçilerinin memurluğa geçişi

Arkadaşlar isteğe bağlı olarak kamu işçilerinin memur statüsüne geçirilmesi için tbmm dilekçe komisyonuna dilekçe yazıldı. Geçmek isteyen ve destekleyen e devletten imzaya katılabilir!!!


yenycery
Şef
08 Ekim 2022 23:07

Link


linanida
Aday Memur
11 Ekim 2022 06:51

Kesin mi var bi söylenti ama ne derece doğru? İşçiyim başka kuruma sözleşmeli geçicem memur olmak için ama bilsem kesin memuriyet gelecek kurumumda yerimi bozmam
11 Ekim 2022 09:59

Link varsa paylaşır mısınız?


sezaiiii
Memur
11 Ekim 2022 18:33

Böyle bisey olması imkansız 4857 sayılı iş sözleşmesine bağlı işçi nasıl olurda 657 iş kanuna geçebilir.
linanida, 2 yıl önce
Kesin mi var bi söylenti ama ne derece doğru? İşçiyim başka kuruma sözleşmeli geçicem memur olmak için ama bilsem kesin memuriyet gelecek kurumumda yerimi bozmam

braveheartgs43
Daire Başkanı
11 Ekim 2022 20:27

Olmayan birşeyi olacakmış gibi yazıyorlar sonra da varmış zannediyor herkes. Arkadaşlar böyle bi durum yok. Kamu işçisi zaten kamuda bi işi yapıyor halihazırda. Memura ihtiyaç olduğunda da kpss üzerinden falan alıyor devlet memurunu. Kamudaki işçiyi memurluğa geçirip neden tekrar işçi aramak zorunda kalsın devlet...


rednick2016
Genel Müdür
11 Ekim 2022 21:12

Ben konuya yorum yapmak istemiyorum ama senin sözüne yorum yapıcam .

İşci 2 sinede tabi ama kamu işcisi.

657 ana bendleri onun icinde gecerli zaten 657 - 4 parca

1-4A MEMUR

2-4B SÖZLEŞMELI PERSONEL

3-4C GECICI ISCİ

4- DAIMI ISCI

Tek fark dedigin gibi isçi , iş kanunu da kullanıyor.

Ama ana bendler isciyede gecerli 657 nin....

sezaiiii, 2 yıl önce
Böyle bisey olması imkansız 4857 sayılı iş sözleşmesine bağlı işçi nasıl olurda 657 iş kanuna geçebilir.

sezaiiii
Memur
11 Ekim 2022 21:16

yok işte yanlış biliyorsun.Sürekli işçi 657ye tabi olamaz. 657 devlet memuru kanunudur. İşçiler 4857 iş sözleşmesine bağlı kamu iscisidir.
rednick2016, 2 yıl önce

Ben konuya yorum yapmak istemiyorum ama senin sözüne yorum yapıcam .

İşci 2 sinede tabi ama kamu işcisi.

657 ana bendleri onun icinde gecerli zaten 657 - 4 parca

1-4A MEMUR

2-4B SÖZLEŞMELI PERSONEL

3-4C GECICI ISCİ

4- DAIMI ISCI

Tek fark dedigin gibi isçi , iş kanunu da kullanıyor.

Ama ana bendler isciyede gecerli 657 nin....


rednick2016
Genel Müdür
11 Ekim 2022 22:26

Neden anlamak istemiyorsun.

657 nin 4 . Maddesi 4 parca diyorum. 4A , 4B ,4C ,4D de buradan geliyor. 657 nin icinde sadece bu 4 başlıga atıfta bulunuyor ve 5. Madde ne diyor sence?

"657 nin Madde 5 ? (Değişik: 23/12/1972 - KHK-2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar."

Yanı gökten vahii gelmemiş bu 657 nin icinde yazıyor ;)

Tabi isci mevzuat olarak iş kanunu kullanıyor ama istihdam olarak 657 icinde yaziyor bu kanun olmasa bu 4 calisma seklide olmaz demi?

sezaiiii, 2 yıl önce
yok işte yanlış biliyorsun.Sürekli işçi 657ye tabi olamaz. 657 devlet memuru kanunudur. İşçiler 4857 iş sözleşmesine bağlı kamu iscisidir.

rednick2016
Genel Müdür
11 Ekim 2022 22:53

dayanamadım mevzuat.gov.tr den 657 kanunun 4 ve 5 maddeleri direkt kopyalayayım oku bari :D

Genel olarak Kamu çalışanı hepsi...

657 nin 4 ve 5 maddesi:

"Madde

4 ? (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12;

Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A)Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B)Sözleşmeli personel:(1)

Kalkınma

planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli

projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve

işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır

olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç

gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve

usuller çerçevesinde,

ihdas edilen pozisyonlarda,

mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına

karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.(6)

(Mülga

ikinci paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.)

Ancak,

yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış

arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin;

tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu

ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen

istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava

adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli

olmadığı yerlerde avukatlarını, (....)(2) kadrolu

istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman

tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet

Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul

Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu

Ka­nu­na tâbi ka­mu ida­re­le­rin­de ve

dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak

personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları

caizdir.(3)(4)

(Ek

paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) Sözleşmeli

personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara

ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu

tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon

unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması

hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların

iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri

Cumhurbaşkanınca belirlenir. (Ek

cümle: 25/6/2009 - 5917/47 md.) Bu

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı

hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi

veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri

halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların

sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.(5)(7)

??????????????????

4182

(Ek

paragraf: 20/11/2017-KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17

md.) Bir

yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanınca

karar verilen görevlerde (?)(1) sözleşme

ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam

edilebilir.(1)

(Ek

paragraf: 20/11/2017-KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17

md.) Özelleştirme

uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör

işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu

kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra

kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak

kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam

edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma

şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar

Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1)

(Ek

fıkra: 5/7/1991 - KHK-433/1 md.; Mülga: 27/12/1991 - KHK-475/11

md.)

C) (Mülga:20/11/2017 - KHK-696/17 md.; Aynen

kabul: 1/2/2018-7079/17 md.)

D)İşçiler:

(Değişik birinci cümle: 4/4/2007 - 5620/4 md.)

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili

mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında

belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli

işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman

yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici

iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş

sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.Bunlar

hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Dört

istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağı:

Madde 5 ? (Değişik: 23/12/1972 - KHK-2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar."

sezaiiii, 2 yıl önce
yok işte yanlış biliyorsun.Sürekli işçi 657ye tabi olamaz. 657 devlet memuru kanunudur. İşçiler 4857 iş sözleşmesine bağlı kamu iscisidir.

linanida
Aday Memur
12 Ekim 2022 11:32

Yazı geldi resmi yazı, yüksekokul mezunu olarak işe giren memur işi yapan kişiler isteğe bağlı geçebilecek yazılı ve sözlü sınavla. Hayırlı olsun isteyenlere

garg
Memur
12 Ekim 2022 12:41

merhaba hayırlı olsun hangi kurumdasınız?

linanida, 2 yıl önce
Yazı geldi resmi yazı, yüksekokul mezunu olarak işe giren memur işi yapan kişiler isteğe bağlı geçebilecek yazılı ve sözlü sınavla. Hayırlı olsun isteyenlere
12 Ekim 2022 15:15

hayırlı olsun hangi kurumdasınız belediye mi bakanlık nedir acaba bizde böye bir konu yok çünki şuan


linanida
Aday Memur
12 Ekim 2022 17:11

Ben sözleşmeliolarak bakanlıkta memurluk kazandım. Ama kurumumda böyle bir hak görünce gitmekten vazgeçtim bugün umarım yedek kişi de bu vesile ile faydalanır bu durumdan, tam zamanında geldi yani bilgi benim için. Bizler de KPSS ile atandık çünkü mülakatlara girdik ve işçiydik çok şükür bu adaletsizlik giderilecek isteyen işçi isteyen mühendis olacak darısı diğer bekleyenlerin başına. Tarım ve ormana bağlı bir kit kurumu

garg
Memur
12 Ekim 2022 18:27

kurumunuzda yapılacak değişiklikte işçi mühendis direkt olarak mühendis kadrosuna geçiş yapabilecek mi? yoksa sadece memur kadrosuna mı geçişi sağlanacak. ayrıca bu geçiş için ne kadar bir süre öngörüyorlar?


yeşilrussel
Memur
12 Ekim 2022 20:12

Bu durum mke icin gecerli olacak bence sozlesme imzalayanlar havuz hakki gelecek mke kuculmeye gidecekmis


massimort
Aday Memur
12 Ekim 2022 23:47

824 kişi imzaladı şu ana kadar. E devletten de giriş yapıp, katılıma açılan dilekçeler kısmın dan açıp imzalayabilirsiniz arkadaşlar.

https://edilekce.tbmm.gov.tr/


aranaankan
Memur
13 Ekim 2022 12:16

Kolay bulabilmeniz için dilekçe noları: D27-24653 ve D27-24728.


enstante34
Aday Memur
13 Ekim 2022 21:08

Kafayı mı yediniz memur 9300 işçi 11500 alıyor.


GüvenliBelediye
Aday Memur
14 Ekim 2022 03:40

Çalıştığı kuruma göre değişebilir. Mesela belediyede memursa sosyal denge olarak 3000-5000 arası daha fazla olabilir.

enstante34, 2 yıl önce

Kafayı mı yediniz memur 9300 işçi 11500 alıyor.

Toplam 74 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi