Editörler : E.Kayı Han
«212223242526272829303132»

Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 19:05

7068 sayılı disiplin Kanununa göre meslekten çıkarma cezası veriyorlar değil mi? Disiplin suçu; kamu görevlisinin göreviyle ilgili kusurlu fiili veya davranışıdır.

Mesleğe girdikten sonra disiplin hukukuna konu olabilecek bir fiilim yok!!! Mesleğe girmeden 10 yıl önceki bir fiil o zaman ben lise disiplin yönetmeliğine tabi idm. :))))

Bekleyeceğiz göreceğiz.


Atakanaslan10
Aday Memur
17 Şubat 2023 02:15

Ya bu nasıl bir mantık sen şuan askersin kardeşim öncesi sonrası yok bu işin adamlar seni isterse atar istsrse süründürür isterse başlatır bu iş bukadar uzatmaya gerek yok Kanun açık herkez yorumluyor Allah herkesin yardımcısı olsun

Hukukkk3663633
Kapalı
17 Şubat 2023 08:50

Sizdeki nasıl bir mantık yazdığınız yazı kanun maddesi ile çelişirken nasıl rahat bunları ifade edip, inanıp, kendinizi ikna ediyorsunuz.İdare bu kanun maddekeri varken neye göre beni hangi kanuna göre ilgi gösterip uzaklaştıracak ve daha sonra altına imzalar atılacak :) kanun maddesi okuyun,,,,,, aym kararları okuyun,,

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:

Madde 143 ? Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak

bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Tedbirin kaldırılması:

Madde 142 ? Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir

işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma

tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar

hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü

uygulanır.

Atakanaslan10, 1 yıl önce
Ya bu nasıl bir mantık sen şuan askersin kardeşim öncesi sonrası yok bu işin adamlar seni isterse atar istsrse süründürür isterse başlatır bu iş bukadar uzatmaya gerek yok Kanun açık herkez yorumluyor Allah herkesin yardımcısı olsun

Hukukkk3663633
Kapalı
17 Şubat 2023 08:53

Asker miyim :) asker isem niçin 7068 tabiyim.

Aynen herks 7068 e tabi, ünv dedn uzaklaştırma aldo idim 7068 kolluk disiplin kanununu ilgi gösterdiler di :))))) o zaman kolluk değildim ama kolluk kanununa tabi idim ona göre işlem gördüm.

Aynn istediklerini yapar görevi kötüye kullanma suçu vs yok

Atakanaslan10, 1 yıl önce
Ya bu nasıl bir mantık sen şuan askersin kardeşim öncesi sonrası yok bu işin adamlar seni isterse atar istsrse süründürür isterse başlatır bu iş bukadar uzatmaya gerek yok Kanun açık herkez yorumluyor Allah herkesin yardımcısı olsun

Hukukkk3663633
Kapalı
17 Şubat 2023 08:58

1) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Urat/Türkiye Kararı, B.No: 53561/09 ve 13952/11, 27/11/2018, P.58), idare mahkemesinde görülen bir disiplin davasının gerekçeli kararında henüz kesinleşmemiş olan ağır ceza mahkemesinin kararındaki bazı hususlara atfen ve idari yargılama neticesinde elde edilen bilgiler yerine bu karardaki bilgilerden hareketle başvurucunun terör örgütü üyesi olduğunu belirten ifadelere yer verilmesini masumiyet karinesine aykırı bulmuştur.

2) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM?in Çelik (Bozkurt)/Türkiye Kararı, B.No: 34388/05, 12/7/2011), ceza gerektiren herhangi bir suç isnat edilen kişiye ilişkin bir hukuki kararın, şahsın yasaya göre suçu kanıtlanmadan önce suçlu olduğu yönünde bir görüşü yansıtması halinde ihlal edilmiş olacağını belirterek idare mahkemesi tarafından başvuranın masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

3) Anayasa Mahkemesi B.S. (B.No: 2020/8344) ve Osman Işın (B.N: 2020/27943) başvurularında; idare mahkemelerinin ?kesinleşmemiş mahkumiyet kararlarını? esas alarak verdiği kararların ?masumiyet karinesini? ihlal ettiğine karar vermiştir.

4)Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2022/503 E., 2022/1323 K. Sayılı kararında;

?Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hallerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda, fiilin sübutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı gösterilmesi ve bunu sorgulayacak ifadelerin kararlarda kullanılmaması gerekmektedir (AYM, 02/07/2020 tarih ve Başvuru No:2016/13566 sayılı karar).

Olayda, davacının ceza yargılaması sonucunda .Mahkemesinin E:., K:.sayılı kararıyla, üzerine atılı resmi belgede sahtecilik, rüşvet almak suçlarını işlediğine dair mahkumiyetine yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmişse de, bu kararın henüz kesinleşmediği görülmektedir.

Bu durumda, davacıya uygulanan disiplin cezasına ve ceza yargılamasına konu fiillerin aynı olmasından dolayı, davacının adalet hizmetinin sunumunda üstlendiği görev de göz önünde bulundurulduğunda, bu davada ceza yargılamasında verilen kararın kesinleşmesi beklenerek bir karar verilmesi gerektiğinden, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.?


Hukukkk3663633
Kapalı
17 Şubat 2023 08:59

5) Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava Dairesi?nin 24.04.2019 tarihli E:2019/432 K:2019/246 sayılı kararı. bu husustaki hukuka aykırılığı şu sözlerle ortaya koymuştur: ?İlgililer hakkında terör örgütü üyeliği kapsamında açılmış olan ceza davalarının derdest yani kesinleşmemiş olması durumunda ise, - velev ki ilk derece ceza mahkemeleri ve istinaf mahkemeleri terör örgütü üyeliği suçunun unsurlarının sabit olduğu yönünde hüküm kurmuş olsun- masumiyet karinesi nedeniyle idari yargı mercilerinin söz konusu cezayı dayanak alarak karar vermesi mümkün görülmemektedir?

6) Henüz kesinleşmemiş yargı kararı(CEZA) nedeniyle personelin ihracı hukuka uygun değildir.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

Gaziantep 5. İdari Dava Dairesi

Esas Yıl/No: 2020/806

Karar Yıl/No: 2022/176

Karar tarihi: 01.02.2022

Hukukkk3663633, 1 yıl önce

1) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Urat/Türkiye Kararı, B.No: 53561/09 ve 13952/11, 27/11/2018, P.58), idare mahkemesinde görülen bir disiplin davasının gerekçeli kararında henüz kesinleşmemiş olan ağır ceza mahkemesinin kararındaki bazı hususlara atfen ve idari yargılama neticesinde elde edilen bilgiler yerine bu karardaki bilgilerden hareketle başvurucunun terör örgütü üyesi olduğunu belirten ifadelere yer verilmesini masumiyet karinesine aykırı bulmuştur.

2) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM?in Çelik (Bozkurt)/Türkiye Kararı, B.No: 34388/05, 12/7/2011), ceza gerektiren herhangi bir suç isnat edilen kişiye ilişkin bir hukuki kararın, şahsın yasaya göre suçu kanıtlanmadan önce suçlu olduğu yönünde bir görüşü yansıtması halinde ihlal edilmiş olacağını belirterek idare mahkemesi tarafından başvuranın masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

3) Anayasa Mahkemesi B.S. (B.No: 2020/8344) ve Osman Işın (B.N: 2020/27943) başvurularında; idare mahkemelerinin ?kesinleşmemiş mahkumiyet kararlarını? esas alarak verdiği kararların ?masumiyet karinesini? ihlal ettiğine karar vermiştir.

4)Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2022/503 E., 2022/1323 K. Sayılı kararında;

?Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hallerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda, fiilin sübutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı gösterilmesi ve bunu sorgulayacak ifadelerin kararlarda kullanılmaması gerekmektedir (AYM, 02/07/2020 tarih ve Başvuru No:2016/13566 sayılı karar).

Olayda, davacının ceza yargılaması sonucunda .Mahkemesinin E:., K:.sayılı kararıyla, üzerine atılı resmi belgede sahtecilik, rüşvet almak suçlarını işlediğine dair mahkumiyetine yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmişse de, bu kararın henüz kesinleşmediği görülmektedir.

Bu durumda, davacıya uygulanan disiplin cezasına ve ceza yargılamasına konu fiillerin aynı olmasından dolayı, davacının adalet hizmetinin sunumunda üstlendiği görev de göz önünde bulundurulduğunda, bu davada ceza yargılamasında verilen kararın kesinleşmesi beklenerek bir karar verilmesi gerektiğinden, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.?


Hukukkk3663633
Kapalı
17 Şubat 2023 09:06

BERAT VE KYOK ALANLAR ALIP KARARLARI KESİNLEŞENLER. İDARE SİZİN BU KARARINIZI SORGULAYAMAZ.AYM KARARINI AÇIKTIR.

Ceza Yargılamalarındaki Beraat Hükümlerinin İdari Mahkemeler Tarafından Dikkate Alınmaması Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2/7/2020 tarihinde, Hüseyin Sezer (B. No: 2016/13566) ve Barış Baş (B. No: 2016/14253) başvurularında Anayasa?nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Hukukkk3663633, 1 yıl önce

5) Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava Dairesi?nin 24.04.2019 tarihli E:2019/432 K:2019/246 sayılı kararı. bu husustaki hukuka aykırılığı şu sözlerle ortaya koymuştur: ?İlgililer hakkında terör örgütü üyeliği kapsamında açılmış olan ceza davalarının derdest yani kesinleşmemiş olması durumunda ise, - velev ki ilk derece ceza mahkemeleri ve istinaf mahkemeleri terör örgütü üyeliği suçunun unsurlarının sabit olduğu yönünde hüküm kurmuş olsun- masumiyet karinesi nedeniyle idari yargı mercilerinin söz konusu cezayı dayanak alarak karar vermesi mümkün görülmemektedir?

6) Henüz kesinleşmemiş yargı kararı(CEZA) nedeniyle personelin ihracı hukuka uygun değildir.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

Gaziantep 5. İdari Dava Dairesi

Esas Yıl/No: 2020/806

Karar Yıl/No: 2022/176

Karar tarihi: 01.02.2022


Polat1922
Memur
17 Şubat 2023 09:35

Sorgulayamaz diyorsun ama beraatim kesinlesmesine ragmen disiplin kuruluna savunma veriyoruz açığın kaldırılması lazım diyorsun 3 ay idari sorusturma var denilip açığa alıyorlar genel komutanlığı aradım şimdi sorusturma devam ettiğinden 3 ay daha uzatılabilir diyor bizzat yaşayan olarak söylüyorum bunları siz dünden beri aldığınız kyok kararina istinaden mahkeme kararlarını atıyorsunuz uygulanıyor mu tabiki de hayır o yüzden fazla ümitlenmeye gerek yok hukiki acidan temiz olan degil su an siyasi olarak güçlü olan kazanıyor

Hukukkk3663633, 1 yıl önce

BERAT VE KYOK ALANLAR ALIP KARARLARI KESİNLEŞENLER. İDARE SİZİN BU KARARINIZI SORGULAYAMAZ.AYM KARARINI AÇIKTIR.

Ceza Yargılamalarındaki Beraat Hükümlerinin İdari Mahkemeler Tarafından Dikkate Alınmaması Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2/7/2020 tarihinde, Hüseyin Sezer (B. No: 2016/13566) ve Barış Baş (B. No: 2016/14253) başvurularında Anayasa?nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.


Hukukkk3663633
Kapalı
17 Şubat 2023 09:44

İhraç ederlerse bu mah. Kararlarını kullanmazsınız dilekçenizde olur biter. Olması gereken budur. İdare bu kararlara uymuyor neden sorumluluk almak istemiyor biz ihraç ettik mahkeme hukuka aykırı buldu iade ettü diye. 100 KERE aynı cevap alıp 100kere bunu yazmaktan bıktık.

Polat1922, 1 yıl önce

Sorgulayamaz diyorsun ama beraatim kesinlesmesine ragmen disiplin kuruluna savunma veriyoruz açığın kaldırılması lazım diyorsun 3 ay idari sorusturma var denilip açığa alıyorlar genel komutanlığı aradım şimdi sorusturma devam ettiğinden 3 ay daha uzatılabilir diyor bizzat yaşayan olarak söylüyorum bunları siz dünden beri aldığınız kyok kararina istinaden mahkeme kararlarını atıyorsunuz uygulanıyor mu tabiki de hayır o yüzden fazla ümitlenmeye gerek yok hukiki acidan temiz olan degil su an siyasi olarak güçlü olan kazanıyor


Hukukkk3663633
Kapalı
17 Şubat 2023 10:16

2014 ve 2015 li jandarma astsubay ların bazılarını aday numarası kodlu diye (haberlere dahi çıkmıştı) bazı birlikler açığa aldı. Kyok alanlar 2 hafta içerisnde döndüler devam ediyorlar, Neden Bunlarda beklese idi bunlarada disiplin cezası verseler idi bunlar neden geri hemen devam ediyorlar.???

Aday no kodlama mesleğe girmeden önceki bir fiil sen bundan dolayı bu adama disiplin cezası veremezsin, ceza soruşturmasından da kyok aldı geriye bir şey kalmadı.

Bu son yazımdı. Allah masumların yardımcısı olsun.


kilisjan
Memur
17 Şubat 2023 14:31

J.Asb. Bölge idareden iade kararım çıktı bundan sonraki süreç nedir jandarmadan iade olan varmı aca?


Gakkossss
Aday Memur
19 Şubat 2023 22:49

Sen gözaltına alındığın tarihe kadar bu suçun bir parçasısın gözaltına alındığında suç işlemeyi durdurmuş oluyorsun. Kesintisiz suç. O yüzden 2005 2010 çok önemli bi kıstas değil.
Hukukkk3663633, 1 yıl önce

7068 sayılı disiplin Kanununa göre meslekten çıkarma cezası veriyorlar değil mi? Disiplin suçu; kamu görevlisinin göreviyle ilgili kusurlu fiili veya davranışıdır.

Mesleğe girdikten sonra disiplin hukukuna konu olabilecek bir fiilim yok!!! Mesleğe girmeden 10 yıl önceki bir fiil o zaman ben lise disiplin yönetmeliğine tabi idm. :))))

Bekleyeceğiz göreceğiz.


odun72
Aday Memur
20 Şubat 2023 01:34

Herkese merhaba. Malum savunma istemi yazısı geldi. Örnek savunma formatı alabilecek bir arkadaşım var mı? [email protected] e posta adresine. Teşekkür ederim.

Afsar90
Memur
20 Şubat 2023 20:54

şu an i̇ç i̇şleri̇ bakanliği kuruluna gi̇ren var mi yarin gi̇recek var mi durum hakkinda bi̇lgi̇si̇ olan var mi acaba


Avşaroglu3808
Aday Memur
20 Şubat 2023 23:59

2 ay oldu savunma göndereli hala ses yok ama genel komutanlık savunma göndermeye son gaz devam ediyor.
Afsar90, 1 yıl önce

şu an i̇ç i̇şleri̇ bakanliği kuruluna gi̇ren var mi yarin gi̇recek var mi durum hakkinda bi̇lgi̇si̇ olan var mi acaba


Okyanus331
Aday Memur
21 Şubat 2023 11:42

Aynen 2 ay oldu savunma göndereli ses seda yok


mejo0655
Kapalı
22 Şubat 2023 11:39

Birşeyler öğrenen var mı 20 Aralık'ta kurula girenlerin sonuçları açıklanmadı henüz? 31 ocaktan sonra kurul yapılmadı diye biliyoruz sonuçlar ne zaman açıklanacakmış öğrenen var mı ? İl jandarmayı arayan var mı ?


bitkinpoliss
Aday Memur
22 Şubat 2023 19:28

29 aralık 2022 de 19 kişi kurula girmişti bende ydk'da sözlü savunmaya girdim hala sonuç gelmedi, yalnız benim dosya farklı görevle alakalı


Avşaroglu3808
Aday Memur
22 Şubat 2023 20:19

İnşallah seçime kadarda bu kurulu yapamazlar niyetlerinin iyi olmadığı belli.

BahtsızBedevi63
Aday Memur
28 Şubat 2023 17:24

Bu gün kurul var mıydı?
Toplam 1034 mesaj
«212223242526272829303132»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi