Editörler : Cüneyt Barışoglu
24 Nisan 2007 17:06   


657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNUN 48. MADDESİ NE İFADE EDİYOR

BİLENLERDEN ACİL CEVAP BEKLİYORUM

24 Nisan 2007 20:41

truhthful
Kapalı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Madde 48 - Devlet Memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel Şartlar :

1- Türk Vatandaşı olmak

2- Sınav tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet Memurluğuna atanabilirler),

3- Genel olarak en az Ortaokul veya dengi okul mezunu olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarda, zimmet, ihtilas (1), irtikâb (2), rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimâli (3) ve istihlâk (4) kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6- Askerlik durumu itibariyle

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

7- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 . maddesi (Sakatların Devlet Memurluğuna alınmaları) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

B) Özel Şartlar :

1- Hizmet göreceği sınıf için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. ve 41. maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,---bu maddelerin açıklamasını aşağıya yazdım---

2- Kurumların özel Kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak

Madde 36- 657 Sayılı Kanunda belirtilen Kadrolarda çalışan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

2- Teknik Hizmetler Sınıfı

3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

6- Din Hizmetleri Sınıfı

7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı

8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

9- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

Madde 41- Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.

*Şimdi istersen sorununu net olarak yaz ve bizlerde ona göre yardım edelim ok.

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;