Editörler : E.Kayı Han
10 Şubat 2023 06:10   


Tekerrürden Üniversite Öğrencisi Atılmayacak Ama Memur ve Akademisyenler Atılacak

Resmi Gazetenin 09 Şubat 2023 tarihli nüshasında 7437 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanarak yasalaştı. Buna göre :

Öğrencilerle ilgili olarak 2547 sayılı kanun 54. madde (2) başlığı b bendi hükmü :

b) Disiplin suçunun tekerrürü gerekçesiyle yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez.

Üniversitede memur ve akademisyen olarak çalışan kişilerle ilgili 2547 sayılı kanunda hükümler :

53/D maddesi 2. fıkra, 1.cümle : Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

53/D maddesi 4. fıkra 1. cümle : Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır.

Öğrencilerin tekerrür nedeni ile atılmamaları doğru çünkü eğitim anayasal haktır, tekerrür oldu diye anayasal haklara dokunulamaz.

Ancak Anayasa 70. madde 1 fıkrası der ki :" Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir."

Yani eğitim nasıl bir anayasal hak ise, kamu hizmetlerine girme hakkı da her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır. Anayasal haklar tekerrür uygulaması ile yok edilemez.

Anayasa Mahkemesine bir başvuru halinde Anayasa Mahkemesinin yukarıda içeriğini yazdığım 2547 sayılı kanunun 53/D maddesi 4. fıkra 1. cümle hükmünü iptal edeceği muhakkaktır.

10 Şubat 2023 09:35

Berzeee
Aday Memur

Eğer son derecenin son kademesinde değilsen kamu görevinden de atılamıyorsun. Tekerrür halinde...

10 Şubat 2023 10:58

MEKFON
Şube Müdürü

Eğer son derecenin son kademesinde değilsen kamu görevinden de atılamıyorsun. Tekerrür halinde...


Berzeee, 4 ay önce - Alıntıya git

Atanlar var. Mesela benim tekerrür nedeni ile atılmam için on yıl içinde aynı disiplin suçundan iki defa "3 Yıl kademe İlerlemesinin Durdurması" disiplin cezası almam gerekiyor.

Benim sadece 2013 yılında bana verilen " 1 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurması" disiplin cezam var. Bu ceza mülga Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elamanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine göre verildi.

Aldığım ikinci bir Kademe İlerlemesinin Durdurması disiplin cezası da yok. Buna rağmen YÖK beni tekerrür nedeni ile memurluktan çıkardı. Tam bir hukuksuzluk

Bu başlığın konusu zaten farklı. Tekerrür nedeni ile üniversite öğrencisi öğrencilikten atılamayacak 2547 sayılı kanuna bu yönde madde eklendi. O zaman eşitlik ilkesi gereği memur ve akademisyenlerin de tekerrür gereği görevlerine son verilmesini düzenleyen 2547 sayılı kanunun 53/D maddesi 4. fıkra 1. cümlesinin yani "Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır." hükmünün Anayasa Mahkemesine yapılacak bir başvuru ile iptal edilmesi muhakkak.

Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonra da tekerrür nedeni ile bir üst disiplin cezası verilecek ama hiçbir şekilde bu ceza memurların ve akademisyenlerin görevlerine son verilmesi sonucunu doğurmayacak. Yani tekerrür nedeni ile kimse işinden edilmeyecek. Kişiler ancak devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren veya akademisyenlikten çıkarılmayı gerektiren bir disiplin suçu işlerler ise o zaman işinden atılacak. Tekerrür nedeni ile işten atılma dönemi kapanmak üzere. Anayasa Mahkemesine yapılacak bir başvuru tekerrür nedeni işten atılmaya son verecek bir kararın çıkmasını sağlayacaktır.

10 Şubat 2023 12:07

Berzeee
Aday Memur

İdari personelin disiplin işlemlerimde 2547 sayılı kanun değil, 657 sayılı kanun uygulanır.

10 Şubat 2023 14:06

MEKFON
Şube Müdürü

İdari personelin disiplin işlemlerimde 2547 sayılı kanun değil, 657 sayılı kanun uygulanır.


Berzeee, 4 ay önce - Alıntıya git

Üniversitede memur olarak çalışanlar sadece 657 sayılı kanun 125. maddesindeki disiplin suçlarından sorumlu. Ve 657 sayılı kanun 125. madde den 130. maddesindeki (130. madde dahil) hükümlerden sorumlu. Öyle diyorlar. Geri kalan yani 125. madde ile 130. madde arasındaki hükümler dışında üniversitede çalışan memura uygulanacak disiplin hükümlerinde 2547 sayılı kanun hükümlerine bakılacakmış. (Benim şahsi fikrim üniversitede çalışan memurun 2547 sayılı yasada hangi merci atacak bu konuda bir hüküm yok. Bunu çok iyi biliyorum. Ama avukat olmadığım için bu konuda hakimi ikna etme zor. Avukatı ikna edip onun da hakimi ikna etmesini sağlayabilirim ama şu an için avukata verecek fazla param da yok )

Öte yandan TBMM tutanaklarına bakıp daha sonra burada paylaşacağım. Öğrenciye niye tekerrür nedeni ile öğrenciliğine son verme disiplin cezası verilmiyor?

Çok büyük ihtimalle bunun sebebi eğitim anayasal bir hak. Anayasal haklar tekerrür gerekçesi ile yok sayılamaz.

Tekerrür kişiye işlediği disiplin suçunun cezasını vermek demek değildir. Disiplin suçunun tekrar edilmesi nedeni ile işlediği disiplin suçunun karşılığı olan disiplin cezasından fazlasının verilmesidir. Bu bir dereceye kadar makul görülebilir. Yani daha önce uyarma cezası alan aynı suçu 5 yıl içinde tekrar işlerse tekerrür nedeni ile bir dahaki sefer kınama cezası alabilir. Ama eğitim de kamu hizmetlerinde çalışma hakkı da anayasal haklardır. Disiplin cezasında Tekerrür nedeni ile anayasal haklara dokunulamayacağına ilişkin makaleler okumuştum zaten. danıştay'ın da az da olsa bu yönde kararları vardı.

Ama 2547 sayılı kanunda son yapılan değişikle bu görüş yasaya girdi. Bir üniversite öğrencisi tekerrür nedeni öğrencilikten atılamayacak artık. Peki üniversite öğrencisi öğrencilikten hiç mi atılamaz? hayır atılır. Öğrencilikten çıkarma disiplin cezasını gerektiren disiplin suçunu işlerse öğrencilikten atılır. Ama tekerrürden atılamayacağının 2547 sayılı kanuna girmesi domino taşı etkisi oluşturacaktır. Zaman içinde akademisyen ve üniversitede çalışan memurun da tekerrür nedeni ile atılamayacağını AYM karara bağlayacaktır. Daha sonra bu durum 657 sayılı yasaya da yansıyacaktır. Daha da ilerleyen zaman diliminde tekerrür nedeni memuriyetten çıkarılmayı gerektiren tüm disiplin hükümleri hukuka aykırı olacaktır. Ve sonuçta kamu görevinden tekerrür nedeni ile çıkarma disiplin cezası olmayacaktır. Ancak memurluktan çıkarılmayı gerektiren disiplin suçunu işlerse kişi o suçtan çıkarma cezası tabi ki verilecektir.

10 Şubat 2023 22:51

DipsizKuyuu
Aday Memur

DOKUZUNCU BÖLÜM

Disiplin ve Ceza İşleri

Genel esaslar:

Madde 53 ?

a. (Değişik: 2/12/2016 - 6764/26 md.) Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar,

rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin (?)(2); rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama

araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; bu

birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.

b. (Değişik: 2/12/2016 - 6764/26 md.) Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme,

kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır. (Ek cümleler:15/4/2020-7243/7 md.)

Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş

Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesine tabidir. Memurlar hakkında ise 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi uygulanır. (2)

2547 SAYILI KANUN GAYET AÇIK, SON CÜMLEYE DİKKAT ET...

11 Şubat 2023 05:19

MEKFON
Şube Müdürü

DOKUZUNCU BÖLÜM

Disiplin ve Ceza İşleri

Genel esaslar:

Madde 53 ?

a. (Değişik: 2/12/2016 - 6764/26 md.) Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar,

rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin (?)(2); rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama

araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; bu

birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.

b. (Değişik: 2/12/2016 - 6764/26 md.) Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme,

kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır. (Ek cümleler:15/4/2020-7243/7 md.)

Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş

Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesine tabidir. Memurlar hakkında ise 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi uygulanır. (2)

2547 SAYILI KANUN GAYET AÇIK, SON CÜMLEYE DİKKAT ET...


DipsizKuyuu, 4 ay önce - Alıntıya git

Seçkin yayınlarından çıkan "Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması" kitabını Bahattin Duman yazmıştır. Adı geçen yazar senelerdir bu konuda kitaplar yazıyor. Bu kitabın 2021 baskısında sayfa 249' un son paragrafında diyor ki :

" Fakat 125. maddede (Not : Sayın yazar 657 sayılı kanun 125. maddesinden bahsediyor.) sadece yukarıda verdiğimiz suç ve cezalar değil bunları takip eden altı fıkrada usul hükümleri de yer almaktadır. 2547 sayılı Kanunda memurlara 125. maddenin sadece suç ve ceza hükümlerinin uygulanacağı, usule ilişkin diğer fıkraların uygulanmayacağı yolunda bir sınırlamaya gidilmediğine göre bu hükümlerinde uygulanması gerekir. Söz konusu altı fıkra 2547 sayılı Kanunda da hemen hemen aynen yer aldığından, belirttiğimiz bu hususun uygulamada fazla bir mesele oluşturmayacağı söylenebilir. Yine de bu ayrıntı, idari yargıda şekilci bir denetimle iptal sebebi olabilecektir."

11 Şubat 2023 06:06

MEKFON
Şube Müdürü

Yukarıda 10 Şubat 2023 günü saat 14:06'da yazdığım mesajda şöyle demişim, o mesajın hepsini değil hatalı olarak yazdığım cümleleri alıntılıyorum. :

"Üniversitede memur olarak çalışanlar sadece 657 sayılı kanun 125. maddesindeki disiplin suçlarından sorumlu. Ve 657 sayılı kanun 125. madde den 130. maddesindeki (130. madde dahil) hükümlerden sorumlu. Öyle diyorlar. Geri kalan yani 125. madde ile 130. madde arasındaki hükümler dışında üniversitede çalışan memura uygulanacak disiplin hükümlerinde 2547 sayılı kanun hükümlerine bakılacakmış. ...."

Bahattin Duman ise yukarıda adını yazdığım kitabında sayfa 249' un son paragrafında diyor ki :

" Fakat 125. maddede (Not : Sayın yazar 657 sayılı kanun 125. maddesinden bahsediyor.) sadece yukarıda verdiğimiz suç ve cezalar değil bunları takip eden altı fıkrada usul hükümleri de yer almaktadır. 2547 sayılı Kanunda memurlara 125. maddenin sadece suç ve ceza hükümlerinin uygulanacağı, usule ilişkin diğer fıkraların uygulanmayacağı yolunda bir sınırlamaya gidilmediğine göre bu hükümlerinde uygulanması gerekir. Söz konusu altı fıkra 2547 sayılı Kanunda da hemen hemen aynen yer aldığından, belirttiğimiz bu hususun uygulamada fazla bir mesele oluşturmayacağı söylenebilir. Yine de bu ayrıntı, idari yargıda şekilci bir denetimle iptal sebebi olabilecektir."

Ben kitaptaki bu paragrafı aylar önce okumuştum. Aklımda yanlış kalmış. Bahattin Duman mealen "657 sayılı kanunda 125. maddede disiplin suçları dışında bu maddenin altı fıkrasında usul hükümleri de var diyor. Bunlarda uygulanacak" diyor. Benim aklımda bu altı fıkra ibaresi sonraki altı madde de geçerli gibi kalmış. Bu bölümü aylar önce okuduğum için böyle kalmış. O zaman düzeltiyorum. Üniversitede çalışan memurlar 657 sayılı kanunun 125. maddesinde yazan hükümlerden sorumlu. 657 sayılı kanunun 126. 127. 128. 129. 130. madde hükümleri üniversitede çalışan memurlar açısından geçerli değil. Bunu düzeltiyorum.

Bahattin Duman kitabında sayfa 249'un son paragrafında diyor ki :

" Fakat 125. maddede sadece yukarıda verdiğimiz suç ve cezalar değil bunları takip eden altı fıkrada usul hükümleri de yer almaktadır. 2547 sayılı Kanunda memurlara 125. maddenin sadece suç ve ceza hükümlerinin uygulanacağı, usule ilişkin diğer fıkraların uygulanmayacağı yolunda bir sınırlamaya gidilmediğine göre bu hükümlerinde uygulanması gerekir. Söz konusu altı fıkra 2547 sayılı Kanunda da hemen hemen aynen yer aldığından, belirttiğimiz bu hususun uygulamada fazla bir mesele oluşturmayacağı söylenebilir. Yine de bu ayrıntı, idari yargıda şekilci bir denetimle iptal sebebi olabilecektir."

Bir sonraki mesajımda 657 sayılı kanunun 125. maddedeki suç ve cezalardan sonra gelen o altı fıkradaki usul hükümlerini yazacağım. Bu usul hükümleri 2547 sayılı kanunda nasıl yer almış onu alıntılayacağım. Sayın Bahattin Duman'ın ifadesi ile " idari yargıda şekilci bir denetimle iptal sebebi olabilecek" bir farklılık veya bir durum var mı analiz etmeye çalışacağım. Konuyla ilgili bilgisi olanlarında yorum yazmalarını rica ederim.

11 Şubat 2023 08:47

DipsizKuyuu
Aday Memur

Yukarıda 10 Şubat 2023 günü saat 14:06'da yazdığım mesajda şöyle demişim, o mesajın hepsini değil hatalı olarak yazdığım cümleleri alıntılıyorum. :

"Üniversitede memur olarak çalışanlar sadece 657 sayılı kanun 125. maddesindeki disiplin suçlarından sorumlu. Ve 657 sayılı kanun 125. madde den 130. maddesindeki (130. madde dahil) hükümlerden sorumlu. Öyle diyorlar. Geri kalan yani 125. madde ile 130. madde arasındaki hükümler dışında üniversitede çalışan memura uygulanacak disiplin hükümlerinde 2547 sayılı kanun hükümlerine bakılacakmış. ...."

Bahattin Duman ise yukarıda adını yazdığım kitabında sayfa 249' un son paragrafında diyor ki :

" Fakat 125. maddede (Not : Sayın yazar 657 sayılı kanun 125. maddesinden bahsediyor.) sadece yukarıda verdiğimiz suç ve cezalar değil bunları takip eden altı fıkrada usul hükümleri de yer almaktadır. 2547 sayılı Kanunda memurlara 125. maddenin sadece suç ve ceza hükümlerinin uygulanacağı, usule ilişkin diğer fıkraların uygulanmayacağı yolunda bir sınırlamaya gidilmediğine göre bu hükümlerinde uygulanması gerekir. Söz konusu altı fıkra 2547 sayılı Kanunda da hemen hemen aynen yer aldığından, belirttiğimiz bu hususun uygulamada fazla bir mesele oluşturmayacağı söylenebilir. Yine de bu ayrıntı, idari yargıda şekilci bir denetimle iptal sebebi olabilecektir."

Ben kitaptaki bu paragrafı aylar önce okumuştum. Aklımda yanlış kalmış. Bahattin Duman mealen "657 sayılı kanunda 125. maddede disiplin suçları dışında bu maddenin altı fıkrasında usul hükümleri de var diyor. Bunlarda uygulanacak" diyor. Benim aklımda bu altı fıkra ibaresi sonraki altı madde de geçerli gibi kalmış. Bu bölümü aylar önce okuduğum için böyle kalmış. O zaman düzeltiyorum. Üniversitede çalışan memurlar 657 sayılı kanunun 125. maddesinde yazan hükümlerden sorumlu. 657 sayılı kanunun 126. 127. 128. 129. 130. madde hükümleri üniversitede çalışan memurlar açısından geçerli değil. Bunu düzeltiyorum.

Bahattin Duman kitabında sayfa 249'un son paragrafında diyor ki :

" Fakat 125. maddede sadece yukarıda verdiğimiz suç ve cezalar değil bunları takip eden altı fıkrada usul hükümleri de yer almaktadır. 2547 sayılı Kanunda memurlara 125. maddenin sadece suç ve ceza hükümlerinin uygulanacağı, usule ilişkin diğer fıkraların uygulanmayacağı yolunda bir sınırlamaya gidilmediğine göre bu hükümlerinde uygulanması gerekir. Söz konusu altı fıkra 2547 sayılı Kanunda da hemen hemen aynen yer aldığından, belirttiğimiz bu hususun uygulamada fazla bir mesele oluşturmayacağı söylenebilir. Yine de bu ayrıntı, idari yargıda şekilci bir denetimle iptal sebebi olabilecektir."

Bir sonraki mesajımda 657 sayılı kanunun 125. maddedeki suç ve cezalardan sonra gelen o altı fıkradaki usul hükümlerini yazacağım. Bu usul hükümleri 2547 sayılı kanunda nasıl yer almış onu alıntılayacağım. Sayın Bahattin Duman'ın ifadesi ile " idari yargıda şekilci bir denetimle iptal sebebi olabilecek" bir farklılık veya bir durum var mı analiz etmeye çalışacağım. Konuyla ilgili bilgisi olanlarında yorum yazmalarını rica ederim.


MEKFON, 4 ay önce - Alıntıya git

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.(1)

Sizin işlediğiniz disiplin suçuna esas ikinci fiil aynıysa, bu defa Kamu Görevinden Çıkarılma cezası verilmesi gerekmez mi ?

İşlediğiniz fiiller aynı mıydı ?

11 Şubat 2023 12:23

MEKFON
Şube Müdürü

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.(1)

Sizin işlediğiniz disiplin suçuna esas ikinci fiil aynıysa, bu defa Kamu Görevinden Çıkarılma cezası verilmesi gerekmez mi ?

İşlediğiniz fiiller aynı mıydı ?


DipsizKuyuu, 4 ay önce - Alıntıya git

Sorduğun soruyla ilgili kısaca şu bilgileri vereyim :

1) 2013 yılında ?1 Yıl kademe İlerlemesi Durdurma? disiplin cezası aldım. Bu ceza bana o zaman yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Yönetici ve Öğretim Elamanları Disiplin Yönetmeliğine göre verildi. Bu yönetmelikte Kademe İlerlemesi Durdurma cezası tekerrür nedeni ile artırılacaksa bir üst ceza memurluktan çıkarma cezası değildi. Bir üst ceza ?Görevden Çekilmiş? sayılma cezası idi ve yönetmelik gereği bu cezayı YÖK değil çalıştığım üniversite verebilirdi. Görevden Çekilmiş sayılma cezasının içeriği memurluktan çıkarma cezası gibi çok ağır değil arada ne gibi farklar var, buraya yazması uzun sürer ve konu bu değil. YÖK bana verdiği memurluktan çıkarma cezası için bu aldığım cezayı tekerrür açısından ilk disiplin cezası saydı ki bu tam bir hukuksuzluk. İleride bu yaptığı hukuksuzluğun cezası olarak bana bayağı bir maddi manevi tazminat ödeyerek YÖK. Ayrıca suç duyurusu da yapacağım.

2) Aşağıda KİD diye yaptığım kısaltma var. Bunu ?Kademe İlerlemesinin Durdurulması? cezasının baş harflerini kısaltarak KİD diye belirteceğim, sizde öyle anlayın.

Şu anki 2547 sayılı kanunda çok açık yazıyor tekerrür gereği memurluktan çıkarılmak için ilk alınan KİD cezasını ve yine 2. aldığın KİD cezasını çalıştığın üniversite verecek. Benim olayımda 2. KİD cezasını çalıştığım üniversite vermedi bana. 2. bir KİD cezası olmadan tekerrür asla sözkonusu olamaz. Açtığım iptal davasında YÖK avukatı bu itirazıma ?Olayın tekerrür etmesi yeterlidir, tekerrür olması için? gibi saçma sapan ve 2547 sayılı kanun hükümlerine açıkça ters düşen bir cevap yazdı. Kazın ayağının öyle olmadığını, ilerleyen zaman diliminde YÖK?ün bana ödeyeceği tazminatlarda falan görecek bu YÖK avukatı. Tekerrür olması için aynı disiplin fiilinin on yıl içinde tekrar işlenmesi ve her iki disiplin fiiline de KİD cezasının verilmesi lazım. Bunu YÖK avukatı da çok iyi biliyor , YÖK de çok iyi biliyor ama şimdilik memurluktan çıkarma hukuksuzluğunu yaptı YÖK.

3) Tekerrür için aynı disiplin suçunun on yıl içinde iki kez işlenmesi durumunda iki kez KİD cezası verilecek. Artı bu da yeterli değil bu iki KİD cezasının ikisinin de ?3 Yıl KİD? disiplin cezası olması şart. Bir disiplin cezasının ?2 yıl KİD? diğer disiplin cezasının ?3 yıl KİD? olması durumunda dahi tekerrür için memurluktan çıkarma cezası verilmez.

Mesela kişi daha önce ?Görev yerine sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek? disiplin suçundan 1 Yıl KİD cezası aldı. Bu fiili ilk cezasının üç yıl sonrasında yeniden işledi. Bu kişinin disiplin amirleri kişiye bu sefer olay çok vahimse ?3 Yıl KİD? cezası da verebilir. Bu durumda cezaların her ikisi de ?3 yıl KİD? cezası olmadığı için kişi tekerrür nedeni ile memurluktan atılmaz. Bu kişiye ikinci kez ?Görev yerine sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek? disiplin suçundan 1 Yıl KİD cezası verilirse, suç tekerrür ettiği için bu sefer tekerrür nedeni ile cezası artırılır ve ?2 Yıl KİD? cezası verilir. Peki kişi ikinci kez görev yerine alkollü geldi görev yerinde de alkol içti ve sonrada sarhoş olmasının etkisi ile iş arkadaşları ile bazı tartışmalar yaşadı kabadayı kabadayı konuşmuş olsun. Disiplin amiri bu durumda bu kişiye bu suçunun cezası olarak tekrar 1 yıl KİD cezası vermek istemedi çünkü ekstradan yaptığı hareketler var. Disiplin amiri bu durumda bu şahsa ?2 Yıl KİD cezası? vermiş olsun. BU şahsın ikinci fiilinin cezası. Bir de disiplin suçu tekerrür ettiği için cezayı artırması lazım. Cezası bir üst ceza olarak artırılır ve ?3 Yıl KİD? olarak kayıtlara geçer. Şahıs on yıl içinde aynı disiplin fiilinden ?1 Yıl KiD? ve ?3 Yıl KİD? cezası almış olur. Buradan yine bir üst ceza olan memuriyetten çıkarma disiplin cezası çıkmaz.

4) Bir de tekerrürün tekerrürü olmaz kuralı var mesela bir memura disiplin amiri bir disiplin fiilinin cezası olarak ?3 Yıl KİD? verdi diyelim. Şahıs ikinci kez aynı disiplin suçunu işledi ve bu sefer disiplin amiri veya ceza vermeye yetkili kurul şahsa ?işlediğiniz suçun cezası olayın vahameti açısından ilk olaya nazaran daha hafif onun için 2 YIL KİD cezası verdik ancak geçmişte de bu cezayı aldığınız için cezanızı tekrrür gereği artırıp 3 Yıl KİD olarak verdik? diye yazı yollasa iki kez 3 YIL KİD cezası aldığı için memurluktan atılmaz çünkü ikinci aldığı 3 Yıl KİD cezasında tekerrür uygulanmış. Bunun da tekerrürü olmaz. Özetle KİD cezalarının tekerrür nedeni ile memurluktan atılmaya dönüşmesi için her iki disiplin cezasına işlenen suçun karşılığı olarak ?3 Yıl KİD? olarak ceza verilmesi lazım. Bu her iki ?3 Yıl KİD ? cezalarının bir tanesi bile tekerrür nedeni ile 3 yıl yapılmışsa memurluktan atılmak için gerekli olan tekerrür oluşmaz. Çünkü tekerrürün tekerrürü olmaz. Bu kural kanunda da yazıyor.

11 Şubat 2023 12:31

MEKFON
Şube Müdürü

Bir üstteki mesajda hazırladığım cevabı önce bilgisayarımdaki metin belgesinden hazırlayıp sonra bu foruma yapıştırdım. Böyle durumlarda tırnak işareti yani " işareti forumda soru işareti yani ? olarak çıkıyor. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Siz yukarıdaki metinde gördüğünüz soru işaretini tırnak işareti olarak yani " işareti olarak düşünün.

11 Şubat 2023 12:32

DipsizKuyuu
Aday Memur

Allah yardımcın olsun kardeşim, kimsenin işinden olmasını istemem

11 Şubat 2023 13:27

MEKFON
Şube Müdürü

Allah yardımcın olsun kardeşim, kimsenin işinden olmasını istemem


DipsizKuyuu, 4 ay önce - Alıntıya git

Teşekkür ederim. Onbir aydır işsizim. Kamuya KPSS sınav sonucuna göre ve Türkiye çapında derece yaparak girmiştim. Açtığım davayı hukuken kazanmam gerekiyor bu kesin. . Ancak çalıştığım kurumun tekerrür kesinlikle olmadığı halde memurluktan çıkarma disiplin cezası verilmesi için YÖK'e başvurması bende şok etkisi yapmıştı bir kaç ay. Allak bulak olmuştum. Bu durumum geçti, soğukkanlı bir şekilde hakkımı arıyorum şimdi. Gerek çalıştığım kurum gerekse YÖK yaptıkları hukuksuzlukların bedelini maddi manevi tazminatlar ödeyerek ödeyecekler bana karşı. Bunun için uğraşacağım. Özellikle çalıştığım üniversitenin Rektörünün görevden alınması için yapacağım başvurularda olacak.

12 Şubat 2023 05:18

MEKFON
Şube Müdürü

Şimdi 11 Şubat 2023 saat 06:06 da bu bölüme yazdığım konuya dönüyorum. Tekrarlamam gerekirse :

Bahattin Duman kitabında sayfa 249'un son paragrafında diyor ki :

" Fakat 125. maddede sadece yukarıda verdiğimiz suç ve cezalar değil bunları takip eden altı fıkrada usul hükümleri de yer almaktadır. 2547 sayılı Kanunda memurlara 125. maddenin sadece suç ve ceza hükümlerinin uygulanacağı, usule ilişkin diğer fıkraların uygulanmayacağı yolunda bir sınırlamaya gidilmediğine göre bu hükümlerinde uygulanması gerekir. Söz konusu altı fıkra 2547 sayılı Kanunda da hemen hemen aynen yer aldığından, belirttiğimiz bu hususun uygulamada fazla bir mesele oluşturmayacağı söylenebilir. Yine de bu ayrıntı, idari yargıda şekilci bir denetimle iptal sebebi olabilecektir."

Bir sonraki mesajımda 657 sayılı kanunun 125. maddedeki suç ve cezalardan sonra gelen o altı fıkradaki usul hükümlerini yazacağım. Bu usul hükümleri 2547 sayılı kanunda nasıl yer almış onu alıntılayacağım. Sayın Bahattin Duman'ın ifadesi ile " idari yargıda şekilci bir denetimle iptal sebebi olabilecek" bir farklılık veya bir durum var mı analiz etmeye çalışacağım.

657 sayılı kanunda 125. maddedeki suç ve cezalardan sonra gelen altı fıkradaki usul hükümlerini mevzuat gov tr adresinden buraya kopyalıyorum şimdi :

" Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼?ü ? ½?si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez."

Bu altı fıkranın 2547 sayılı kanundaki karşılıklarını bulmam biraz zaman alır. Şimdilik 657 sayılı kanunda 125. maddedeki suç ve cezalardan sonra gelen altı fıkradaki usul hükümlerini buraya yazmış olayım ve sonra 2547 sayılı kanunda bunların karşılığı olan hükümler neler ve 657 sayılı kanundaki hükümler ile bu hükümler arasında fark var mı karşılaştıracağım.

12 Şubat 2023 06:36

MEKFON
Şube Müdürü

657 sayılı kanunda 125. maddedeki suç ve cezalardan sonra gelen altı fıkradaki usul hükümlerinin 2547 sayılı kanundaki karşılığını arıyorum şimdi :

657 sayılı kanun 125. maddesi sondan altıncı fıkrası hükmü : " Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir."

2547 sayılı kanunda buna benzer bir fıkra var mı bakıyorum.

2547 sayılı kanun madde 53/D ikinci fıkrası : "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaz."

Yorum yapmadan sonraki karşılaştırmaya geçiyorum.

***

657 sayılı kanun 125. maddesi sondan beşinci fıkrası hükmü : "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir."

2547 sayılı kanun53/D maddesi üçüncü fıkrası hükmü : "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir."

Yorum yapmadan sonraki karşılaştırmaya geçiyorum.

***

657 sayılı kanun 125. maddesi sondan dördüncü fıkrası hükmü : " Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. "

2547 sayılı kanun 53/D maddesi beşinci fıkrası hükmü : " Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlere de hangi disiplin fiiline benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir. "

Yine yorum yapmadan sonraki karşılaştırmaya geçiyorum.

***

657 sayılı kanun 125. maddesi sondan üçüncü fıkrası hükmü : " Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼?ü ? ½?si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. "

2547 sayılı kanun 53/D maddesi altıncı fıkrası hükmü : "Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanamaması halinde brüt aylıklarının 1/4?ü ila 1/2?si oranında aylıktan kesme cezası uygulanır. Tekerrürü halinde ise ilgili disiplin kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma cezası verilir."

Yine yorum yapmadan sonraki karşılaştırmaya geçiyorum.

***

657 sayılı kanun 125. maddesi sondan ikinci fıkrası hükmü : " Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. "

2547 sayılı kanun 2. maddesi 2. fıkrası hükmü : "Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili özel kanun hükümleri saklıdır."

Yine yorum yapmadan sonraki karşılaştırmaya geçiyorum.

***

657 sayılı kanun 125. maddesi sondan birinci fıkrası hükmü : " Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez."

2547 Sayılı kanun 53/A, n bendi hükmü: " Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel değildir. Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilir. Bu durumda disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri durur."

25 Mart 2023 10:37

MEKFON
Şube Müdürü

Eğer son derecenin son kademesinde değilsen kamu görevinden de atılamıyorsun. Tekerrür halinde...


Berzeee, 4 ay önce - Alıntıya git

Evet öyle olması lazım. kanun çok açık.

Böyle olacağına dair bir Danıştay kararı var mı sende?

Toplam 15 mesaj