Editörler : E.Kayı Han
18 Şubat 2023 02:59   


Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği; 30 Nisan 2021 tarihinde, 3935 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

17 Eylül 1982 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 29/4/2021 Sayısı : 3935

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 30/4/2021 Sayısı : 31470

Yönetmelikte Dikkatimi Çeken Maddeler :

29. Madde (1) bendi :

"MADDE 29- (1) Muhakkik, savunma isteme ve disiplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere soruşturma konusuyla sınırlı olarak kendisini görevlendiren disiplin amirinin bütün yetkilerini haiz olup bu kapsamda her türlü evrakı incelemeye, hakkında inceleme yapılan memurun ifadesini almaya, memur tarafından gösterilen veya bilgisi olabileceğini değerlendirdiği kişilerden bilgi istemeye ve/veya bunları dinlemeye yetkilidir."

Yorumum : Muhakkikin savunma alma yetkisi yok. Disiplin cezası verme yetkisi de yok. Muhakkik olayı tespit eder ve olayla ilgili görüşünü yazar ve disiplin amirine verir.

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği. Madde 30 :

Savunma

MADDE 30- (1) Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma, soruşturma sürecinin son aşamasında disiplin amiri tarafından istenir.

(2) Savunma, memur hakkındaki iddialar, bu iddiaların dayandığı deliller, isnat edilen fiil veya hâllerin hukuki nitelendirmesi ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil veya hâllerden hangisinin kapsamına girdiği bent ve alt bent belirtilerek istenir.

(3) Memur, yetkili kurulun veya disiplin amirinin yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar.

(4) Savunma istemine ilişkin yazıda, süresi içinde yapılmaması hâlinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilir.

(5) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin soruşturma süreci sonunda disiplin amiri savunmayı aldıktan sonra soruşturma dosyasını disiplin kuruluna gönderir.

Yorumum : Savunmayı disiplin amiri alır. Muhakkik savunma almaz diyordu 29. madde. 30 madde yine buna vurgu yapıyor ve savunmayı disiplin amirinin alacağını belirtiyor. Muhakkik soruşturulanın ifadesini alır, disipline konu olan olayın ne olduğunu ve soruşturulanın bu olayda kusurlu olup olmadığını araştırır. Disiplin amiri soruşturmacının raporu ile bağlı değildir. Soruşturmada eksiklik bulursa bunları soruşturmacıdan tamamlamasını isteyebileceği gibi soruşturmacının raporunu soruşturulana verir ve soruşturulanın raporda eksiklik araştırılmayan hususlar, maddi vakanın eksik tespit edilmesi gibi itirazlarını disiplin amiri haklı bulursa soruşturmacıya bu konularda görev verebilir.

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde dikkatimi çeken hususları sonraki paylaşımımda anlatmaya devam edeceğim.

18 Şubat 2023 03:10

MEKFON
Şube Müdürü

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde dikkatimi çeken maddeleri paylaşmaya devam ediyorum :

Karar süreleri

MADDE 31- (1) Disiplin amirleri; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren on beş gün içinde vermek zorundadır.

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna on beş gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kamu idaresinin yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanır.

(4) Disiplin cezası tekliflerinin disiplin kurulları veya yüksek disiplin kurullarınca reddedilmesi hâlinde, ceza vermeye yetkili amirlerce, ret kararlarının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde 657 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası verilebilir.

(5) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

Zamanaşımı

MADDE 32- (1) Disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Devlet memurluğundan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil veya hâllerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Kararların ilgililere tebliği

MADDE 33- (1) Disiplin amirleri, atamaya yetkili amirler veya valilerce verilen disiplin cezaları, kararların verildiği tarihi izleyen on beş gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

(2) Devlet memurluğundan çıkarma cezası, kararın verildiği tarihi izleyen yedi gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

(3) Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazların sonucu, bu husustaki kararın verildiği tarihi izleyen yedi gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

Yorumum : 33 madde (2) nolu bentte diyor ki " Devlet memurluğundan çıkarma cezası, kararın verildiği tarihi izleyen yedi gün içinde ilgilisine tebliğ edilir." O zaman şu soru geliyor aklıma peki mesela kararın verildiği tarihten ikibuçuk ay sonra ilgilisine tebliğ edilirse 33 madde (2) nolu bende aykırılık olduğu kesin de acaba bu aykırılık verilen cezanın iptali için İdare mahkemesinde bir sebep olabilir mi? Cevabını şu an bilmiyorum.

18 Şubat 2023 03:28

MEKFON
Şube Müdürü

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde beşinci maddede disiplin amirleri de belirtilmiş :

Disiplin amirleri

MADDE 5- (1) 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında disiplin hükümlerinin uygulanması bakımından;

a) Cumhurbaşkanı, tüm kamu idarelerinde,

b) Bakanlar, bakanlık teşkilatında,

c) Üst yöneticiler, başında bulundukları kamu idarelerinde veya kendilerine bağlı birimlerde,

ç) Bölge müdürleri, taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında,

d) Valiler, taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında,

e) Kaymakamlar, taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında,

f) Belediye başkanları, belediye ve bağlı kuruluşlarında,

g) Misyon şefleri yurt dışı teşkilatında,

görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir.

(2) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarının merkezinin bulunduğu ilin valisi, bölge müdürünün disiplin amiridir.

(3) Birinci fıkra dışındaki diğer disiplin amirleri; kamu idarelerinin kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlanan ve yürürlüğe konulan özel yönetmelikler ile tespit edilir.

(4) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahallî idare birliklerinde görevli memurların disiplin amirleri; İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilir.

(5) Disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait kadrolara görevlendirilenler veya bu görevleri vekâleten yürütenler, görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisini haizdir.

Yorumum : 5. madde a bendindeki "Cumhurbaşkanı, tüm kamu idarelerinde ... görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir." hükmü çok dikkatimi çekti.

Bu yönetmelik ile Cumhurbaşkanına, tüm kamu idarelerinde görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisi verilmiştir. Cumhurbaşkanı, 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında disiplin hükümlerinin uygulanması bakımından tüm kamu idarelerinin "disiplin amiri" sıfatına haizdir. Buna göre Cumhurbaşkanı, Yönetmeliğin 5. maddesinde geçen bütün idarelerde, bakanlık teşkilatları ile müdürlükler ve kuruluşlarda tüm memurlar hakkında disiplin soruşturması açtırabilir.

18 Şubat 2023 08:12

MEKFON
Şube Müdürü

Özellikle 5. madde a bendindeki "Cumhurbaşkanı, tüm kamu idarelerinde ... görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir." hükmü benim için şu açıdan önemli.

Çalıştığım Üniversitenin rektörünü , YÖK başkanına şikayet etme hakkım var. Rektörün bir üst amiri YÖK başkanı çünkü.

Ancak YÖK Başkanını da Rektörü de Cumhurbaşkanı atadığı için YÖK başkanının Cumhurbaşkanınca atanacak Rektöre kamuoyunda infiale sebep olan bir disiplin suçu yok ise bir işlem yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü YÖK Başkanı, Cumhurbaşkanınca atanmış bir Rektöre kolay kolay disiplin işlemi yapmayabilir..

Bu durumda silsile atlamamak için önce YÖK Başkanlığına Rektör şikayet edilebilir. Belli bir sürede sonuç alınamazsa , Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 5. madde a bendi hükmü yazılarak Cumhurbaşkanlığı Makamına şikayet yapılabilir. Diğer kamu kurumlarında çalışan kamu görevlileri de , da silsile yolu ile sıralı disiplin amirlerine itirazlarını yapıp sonuç alamadıkları durumda en üst disiplin amiri olan Cumhurbaşkanlığı'na başvurabilirler.

19 Şubat 2023 23:09

emregkhnn
Aday Memur
İl disiplin kurulu ocağın 21 inde son savunmamı istedi . Kınama cezası istedi benim için 18 aydır açıktayım . 15 gün içinde bir karara bağlamadı adli devam ediyor . Neden karara bağlamadı o zaman 15 gün süresi olduğu hal de ?
19 Şubat 2023 23:10

emregkhnn
Aday Memur
Bilgisi olan abilerim devrelerim yardımcı olursa memnun olurum
19 Şubat 2023 23:33

MEKFON
Şube Müdürü
İl disiplin kurulu ocağın 21 inde son savunmamı istedi . Kınama cezası istedi benim için 18 aydır açıktayım . 15 gün içinde bir karara bağlamadı adli devam ediyor . Neden karara bağlamadı o zaman 15 gün süresi olduğu hal de ?
emregkhnn, 3 ay önce - Alıntıya git

Sorun anlaşılır değil ki. Senin için kınama cezası isteniyorsa neden açıktasın onu anlayamadım. Kınama cezası istenen kişi açığa alınmaz.

geçici olarak görevden mi uzaklaştırıldın? Anlatmak istediğin bu ise bu durum "açıktayım" diye ifade edilmez.

19 Şubat 2023 23:35

MEKFON
Şube Müdürü

Sorun anlaşılır değil ki. Senin için kınama cezası isteniyorsa neden açıktasın onu anlayamadım. Kınama cezası istenen kişi açığa alınmaz.

geçici olarak görevden mi uzaklaştırıldın? Anlatmak istediğin bu ise bu durum "açıktayım" diye ifade edilmez.


MEKFON, 3 ay önce - Alıntıya git

Daha doğrusu "memurluktan çıkarma" cezası verilmeyen hiç kimse açığa alınmaz.

Görevden uzaklaştırma geçici bir durumdur.

19 Şubat 2023 23:45

emregkhnn
Aday Memur

Daha doğrusu "memurluktan çıkarma" cezası verilmeyen hiç kimse açığa alınmaz.

Görevden uzaklaştırma geçici bir durumdur.


MEKFON, 3 ay önce - Alıntıya git
Evet görevden uzaklaştırıldım hocam . Polnet 4 şifresi paylaşımı konusundan . Eski ekip şefim polnetimi kullanmıştı adli ve idari de itiraf etti . Müfettiş görevi savsaklamaktan kınama cezası istedi benim için .
20 Şubat 2023 04:36

MEKFON
Şube Müdürü
Evet görevden uzaklaştırıldım hocam . Polnet 4 şifresi paylaşımı konusundan . Eski ekip şefim polnetimi kullanmıştı adli ve idari de itiraf etti . Müfettiş görevi savsaklamaktan kınama cezası istedi benim için .
emregkhnn, 3 ay önce - Alıntıya git

Görevden uzaklaştırma konusunu çok iyi bilmiyorum. Benim başıma gelmedi hiç.

Disiplin mevzuatını çok iyi bilmiyorsan, bu konuları iyi bilen bir avukatla hakkını ara. Avukatını da iyi seç. Her avukat disiplin mevzuatını bilmez.

02 Mart 2023 06:52

MEKFON
Şube Müdürü

"Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret" başlıklı bugün memurlar.net ana sayfasında yayınlanan haberi okumak için :

https://www.memurlar.net/haber/1055001/devlet-memurlari-disiplin-yonetmeligine-konfederasyonca-acilan-davaya-ret.html

adresine tıklayabilirsiniz.

Toplam 10 mesaj