Editörler : gubaz"eskiyara"
19 Eylül 2023 01:26

'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'

PDR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Önerinin amacı: Okullarımızda gerek öğrenci (danışan), gerekse (danışılan) danışman yönünde her iki tarafın istifadesine sunulabilecek, ilaveten rehberlik için tüm öğrenci genelinin tanınırlığı ve "Öğrenci Geneline Uygulanabilirliği" amaç edinirken, diğer yanda öğrenci genelinin danışmanlık iş ve işlemlerine "Ulaşabilirlik" yanı sıra "Danışma Süreci" problemlerini ortadan kaldıran uygulamalara sahip bir Pdr kulvarıdır. Anlaşılacağı üzere kronik ve temel sorun iki aşama ve sahadadır. Bunlar Rehber öğretmen ve Psikolojik danışmanın etkin bir rehberlik için öğrenci genelini tanıması ve genele uygulanabilirlik noktasındaki rehberlik problemleri, öğrenci genelimizin ise bireysel servis ve danışmanlığa olan 'Ulaşabilirlik' ayrıca ulaşılabilen kesimde görülen ve 'Süreç' noktasında baş gösteren danışma problemleridir. Kısaca değinmeye çalışalım.

Bölüm 1 Rehberlikler Noktasında: Öğrenci genelinin hedef alanına "Uygulanabilirlik" ve genelin tanınırlığını sağlayacak rehberlik modeli nasıl ve hangi yolla mümkündür?

Bilindiği gibi Rehberlikçi ve Psk. Danışmanının öğrenci hedef kitlesini tanıyabilmesi yanında rehberliklerde yaşanan belli başlı sıkıntılar, eksik ve noksan uygulamaların giderilebilmesi 'Pdr Çözüm Önerisi' nde yer alan 1 saat "Rehberlik Etkinliği" modeli ve yapısalcılığı ile mümkün bir gereksinim, aynı zamanda eksikliği duyulan ve görülen bir eğitim ihtiyacıdır. Adından da anlaşılacağı üzere asla bir ders öğretisi değil; aksine öğrenci ile rehber öğretmenin bir nevi etkinlik saatidir. Rehberlik uygulamaları için ise bir takip ve gözlem unsurudur. Fâal yapıda bir rehberliğe dair veri yolu sunabilecek bel kemiği noktasındaki bilimsel destektir. Çünkü takip ve gözlemsel rehberlik Pdr'nin iç dinamiklerinde var olan bilimsel bir *Erk.tir. Öyle ki diğer yanda rehberlikler vasıtası ile elde edilebilecek bu tanınırlık ve iletişim kanalının, danışma iş ve işlemleri için de ilave bir destek olabileceğini ayrıca belirtmek ve vurgulamak mümkündür. O kısma ilaveten yer verilecektir. Rehberlik Etkinliği Uygulama saati/dersi için etkin bir katılım planı içeren, ki öneride 2 haftada 1 saat ile, rehberlik etkinliği saatine yer verilir. Rehberlik etkinliği -ki özellikle ders denilmeketedir- rehber öğretmen için; bir nevi öğrenci geneli beraberinde atmosferini tanıma, öğrencilerin bireysel ve toplumsal özelliklerini fark etme, ayrıca onu kendi habitatı olan sınıf ve okul kültürü ile gözlem altına alabilme/ hakkında bir izlem sahası oluşturabilme aşaması ve sahasıdır. Burada hedef alınan gözlem ve veri yolu, aynı zamanda etkin ve bilimsel bir danışma için de öğrenciye dair kişisel veri tabanı oluşturabilecek bir ivmeye sahip olacaktır. Bu nedenle rehber öğretmenin rehber etkinlik saatinde; bir takım eğitsel sunuları, slaytları, eğitim hikayeleri yanı sıra, dersten öğrenci çağırma nedenlerini oluşturan dosya iş ve işlem yükünü (genel rehberlik) de gerçekleştirebilmesi aracılığıyla öğrenciyi tanılamadaki yetisi ortaya çıkabilecektir. Bu sayede rehberliklerde öğrenci geneline dair bir 'Takip ve Gözlem' (işlev) ortaya konulurken, öte yanda

öğrenci kişilik ve okul problemlerine dair ve bağlı çevresel donelerin de, yapılacak rehberliğin niteliği yanı sıra, bireysel danışma işlemlerinde olumlayıcı bir veri tabanı oluşturması öngörülür. Öğrenci kendisine yapılacak bu yönde bir bireysel danışma sonucunda yine en az rehberlikte olduğu kadar çok daha iyi anlaşılabilir. Sorunlarının çözümüne daha somut ve tavsiye boyutu ile

sınırlandırılmayan nitelikli katkılar sunulabilir. Böylelikle uygulanan

rehberlik ve bireysel danışma amaca uygunluk yönünden daha bilimsel nitelikli kazanımlar vaat eder.

Bölüm 2 Danışma İş ve İşlemleri: Öğrenci (danışan) ve danışmanın (danışılanın) birbirine olan "Ulaşabilirlik" ve "Süreç" noktasındaki danışmanlık sorunları Bakıldığında eğer danışmanlık görev saatleri; öğrenciyi dersten çağırma veya teneffüsten alıkoyma, yahut ki bilindiği üzere yeterli zaman ve zemin tanınabilerek yerine getirilebilen danışma faaliyetleri kapsamında görülemiyorsa, ki yaygın kanaat malum yöndedir, çözüm esasen çok uzakta değildir. Çünkü yapılması gereken -aynen okul idare birimleri gibi- danışmanlığın mesai bitimine değin sürdürülmesidir. Zira ders sonu sonlandırıldığı takdirde

normal eğitimde bulunan öğrenciler dahil, yeterli oranda bir istifade elde

edilememektedir. Çünkü okul bitiminde o esnada, bir takım etkinlik, egzersizler

ve yetiştirme kursları devam etmekte ancak ve ne yazık ki hizmet sonlanmış

gözükmektedir. Normal eğitim yapmayan okulların ayrıntısına değinelim. Sözkonusu ulaşılabilirliğin tamamen giderilememesinin bir başka nedeni; bir kısım taşımalı ve servisli öğrenciler yanı sıra, ikili eğitimlerin de yapıldığı (sabahçı öğlenci) ve yer aldığı okul gruplarının bulunması

denebilir. Bu noktada ise sorunun üstesinden gelinebilmesi adına yine iki haftaya

ritüel "Danışma Saati" konulması

yoluyla bir yapısalcılık sağlanabilecektir. Bu saat ve süreç, esasen ders

programındaki herhangi bir boş ders olarak görülebilir. Bu düzenleme ile de yeterli ölçüde danışma almak isteyen bu okul gruplarındaki öğrenci ekseninin

önü açılabileceği gibi, yine yer yerde ihtiyaç duyan öğrenciler için gerekli görüldüğünde danışmanca o saat içerisinde öğrenciler davet edilmek sureti ile

hizmetin kapsamından etkin ve yeterli oranda fayda sağlayabileceklerdir. Zira

normal eğitim yapan okullarda bu türden ek bir düzenlemeye gerek kalmayacaktır çünkü bu okulların öğrencileri ders sonlarında 8/5 mesai kapsamında gerekli danışma hizmetini yeterli zaman ve süreç içerisinde alabilecekler. Bu noktada nakledilen danışma uygulaması ve öneri çerçevesi neticesinde; en başta

öğrencilerin danışmanlık için dersten koparılması, ders kayıplarının giderilmesi, derslere geç girmeleri yada geç kalmalarının önlenebilmesi, teneffüs

imkanlarının ellerinden alınmaması, rehberlikçilerin bir takım duyurular,

bildirimler ve bilgi demeçleri için dersleri bölmek zorunda kalmalarının önü

alınacağı gibi, genel manada tüm eğitim ve motivasyon becerilerinin dağılmasının önüne geçilebilecek, öte yanda branş öğretmenlerinin konudaki sitemleri

son bulabilecektir.

Bölüm 3 Pdr Çözüm Önerisi

nedir kısa-kısa detaylar: Öneri başta da deginildiği üzere okullarımızda Pdr konusunda, gerek rehber etkinlikleri ve gerekse danışmanlık olmak üzere her ikisi yönünde "öğrenci geneline uygulanabilirlik" ve öğrencinin danışma faaliyetine "ulaşabilirliğini" hedef alan iki kronik ve temel sorun üzerinde

çözüm yolu sunan basamaklara sahiptir. Bu basamaklar;

a. Tüm

öğrenci genelinin danışmana "ulaşılabilirlik" noktasındaki istifade

yanı sıra, her halikarda -okul idare birimi gibi- okul danışmanlığı çalışma saatlerinin mesai sonuna kadar devamı ciddi bir gereksinim ve duyulan eğitim ihtiyacıdır. (Teferruatı 2. bölümde yer almıştır. Lütfen öncül Bknz.) b. Gerekli ve temel bir diğer çözüm: Rehberlikçinin öğrenci genelini tanıyabilmesini

sağlayan, bu yolla rehberlikleri için 'takip ve gözlem' gibi gözlemsel ve bilimsel nitelikli bir rehberlik unsuru ihtiva ederken, aynı zamanda rehberlik

ve danışmanlık arasındaki kopukluğu onararak bir yapısalcılığa dönüştürmeyi

amaç edinen, genel manada okullarımızdaki Pdr kulvarına dönük işlerlik ve

işlevselcilik katabilecek "Aktif Rehberlik Uygulamaları" ve modülünden

oluşan Pdr Çözüm Önerisidir.

Uygulama önerisi, rehberliklerde iki haftaya mutedil olmak üzere ikinci kademenin her bir şubesine birer saatlik ritüel dönüşümü esas alan

"Rehber Etkinlik Saati" yada "Rehberlik uygulamaları veya

Etknliği" adı altındaki düzenlemeye görülen lüzum ve duyulan ihtiyaçtan

öne gelmektedir. Çünkü okullarda karşılaşılan ve sistemsel olmayan rehberlik

faaliyetlerinin altında yatan başlıca neden, anılan düzenleme doğrultusundaki bu etkinliklerin, hiç değil ise yarısının bizzat alan ve saha uzmanınca; bir

sistem, müfredat ve katılım planı doğrultusunda yerine getirilebilmesi olup,

çözümün dayanak noktası olduğu görülecektir. Zira rehber etkinlik saatinin ya da rehberlik uygulamalarının alan ve saha uzmanı olan Rehberlikçi tarafından yürütülmesi ile rehberlikler; genel

ve özel alan amacına uygun saha hakimiyetine kavuşarak verimli rehber etkinlik ve uygulamalarına dönüşeceği gibi, yanı sıra bu etkinlikler sayesinde alan uzmanı olan rehberlikçi; öğrenci genelini tanımış olabilecek, neticeten böyle bir gözlem ve veri yolu sayesinde, takip ve gözlemin etken olabildiği daha

bilimsel nitelikli karşılanabilen rehberlikler elde edilebilecektir. Ayrıca

danışmanlık yönünde de ilave bir birikim ve destek unsuru içeren uygulama

bütünlüğü öne gelir. Bağıntıya yukardan yer verilmiştir Çünkü rehberliğe ilave olarak,

birey daha iyi tanınıyor halde olacağından günümüz uygulamalarına nazaran daha

verimli ve sonuç almaya dönük bireysel danışma ve seanslar elde edilebilecek

haliyle danışmanlıklardaki istifade bir adım daha öne taşınacaktır.

Öneri sayesinde rehberlik iş ve işlem yükü, yalnız branş

öğretmenlerince yürütülen dosya nitelikli formaliteler olmaktan kurtarılacak,

büyük ölçüde amacı karşılayacak, aynı zamanda yürütülen etkinlikler sonucu öğrenciler ile okul rehber öğretmeni arasında *Bir İletişim Kanalı* sağlanabilmiş olacaktır. Bu dönüşüm, sınıf rehber öğretmenliği kaldırılsın anlamına getirilmemelidir elbette. Çünkü rehberlikçinin günlük öğrenci problemlerine koşturması veya yetişmesi de imkan dışıdır. Ancak okul rehberlikçisinin faydalı bir rehberlik boyutu için, önemli etkinlikleri içeren katılımının bir müfredat altına alınmasına imkan tanımak bir nevi zorunludur. Başka deyişle gerek öğrenci istifadesi, gerekse kişi özelliklerinin anlaşılabilirliği yönünde daha neticeli kazanımlar vaat eden bir rehberlik ve bireysel danışma kulvarı elde edilebileceği anlamına gelmektedir. Maalesef mevcut/varolan günümüz etkinlik ve uygulamalarına bakıldığında, tamamen Rehber öğretmen ve Danışmanın kendi insiyatifi, vicdani kanaati/önceliği ve şahsına göreceli düzenlemelerine hapsolmuş konumda olduğu iyi bilinmektedir. Tabi ki rehberlikçinin kabahati yönünde değerlendirilemez. (çünkü tablo belirleyicilik sunan; bir sistem, müfredat ve katılım planından yoksundur dipnot)

İlaveten öğrencinin birey ve okul sorunlarına dair doneleringözlemi anlamına gelebilen Pdr Çözüm Önerisi; verimli, ilkeli ve bilimsel nitelikli bir danışmanlık için de görüldüğü üzere hiç şüphesiz anıldığı gibi destek unsurudur. Zira tanınamayan bir öğrenciye yapılan danışmanlık, tıpkı rehberlikte olduğu kadar, zaman zaman faydasız görülebilmekte, yeterli bilimsel dayanaklara sahip uygulamalar niteliliğinde karşılanamamaktadır. Çünkü malum üzere günümüzde Psikanalizciler dahi hastasını gerçek zamanlı olarak görüş, gözlem, kontrol ve müşahedeye alabilmekte veya o hasta bir telefon ile doktorundan, kendi takibini isteyen bir sürece girebilmektedir. O nedenle öğrenci geneline ulaşabilen, öğrenci geneli ve hedef kitlesi yanı sıra aktif rehberlik uygulamaları açısından ortaya konulan Pdr önerisi ve boyutundaki yapısalcılık, danışmanlık açısından da bir o kadar önemli bir adım ve yapıtaşıdır denebilir. Çünkü öğrencinin yalnız birey değil, aynı zamanda çevre ve okul problemleri beraberinde tanınabilirliğini amaç edinmekte, bu sayede rehber öğretmen ile öğrencileri arasında bir iletişim kanalı kurulabilmesini hedef almaktadır. Diğer türlü ne yazık ki bireyin probleminin çözümü noktasında danışmanca haklı bir eğilime girilebilmesinin imkansızlığı ortaya çıkmakta, dersteki öğrenci profili ile danışma seansındaki öğrenci tamamen farklı maske ve uzantıda olduğu anlaşılmaktadır. Bu da rehberlik ve danışma işlemleri arsındaki kopukluğun nedeni ile verimsiz ve faydasız uygulamalara yol açıldığının bir diğer göstergesidir. Danışma iş ve işlemlerinin ders sonu 8/5 devamı ile kulvarda gerek rehberlik gerekse danışmanlık yönünde; erken tespit, teşhis, koruyucu ve önleyici rehberlik ve danışmanlık uygulamaları ve işlemleri mümkün olabilecektir. Çünkü yaşanan örneklerde sorunlar, ya tamamen ertelenmekte yahut ciddi boyutta baş gösterdikten sonra asla önü alınamamaktadır. Rehberlik etkinliklerinin amaca uygunluğu yönünden olduğu kadar, danışmanlığın uygulama alanına dair destek faktörlerinin yoksunluğu sonucu, yürütülmekte olan iş ve işlemlerin bilimsel boyut dışında kaldığı anlaşılmakta, açık ara böyle bir izlem ve yaygın eğitim kamuoyu kanaati oluşturmaktadır. Bu yüzden Pdr çözüm önerisi uygulama sahasındaki bu noksanlığı kapatmayı da esas almaktadır.

İkinci madde başlığına ek ve ilave olarak, normal eğitim yerine; taşımalı, servisli, yada ikili eğitim gerçekleştiren okul gruplarının bulunduğu ve yer aldığı okul türündeki öğrenci eksenine yönelik danışmaların yapılabilmesi içinse, bu tür okul gruplarına, ilaveten, iki haftaya 1 saat ritüelde konulabilecek bir "Danışmanlık Saati" (rehber etkinlik saati değil) uygulaması ve yapısalcılığı önerilmektedir. Çünkü bu dönüşüm ve düzenleme ile de, dersten sonra direk ayrılmak zorunda kaldığı bilinen-gözlenen ve yeterli görüş zamanı elde edemeyen okul gruplarındaki öğrencilerin o saat içerisinde danışmaya gidebilmelerine imkan tanınabileceği gibi, lüzumu halinde yada lüzum görüldüğünde ise, yine danışmanca bu zaman diliminde davet sağlanarak bir takım bireysel ve grupla danışma faaliyetlerinden yeterli süreç yolu ile faydalanabilmelerinin önü açılacaktır. Özetle bu yöndeki düzenleme ile de bu öğrenci grupları için danışmanlık hizmetinin sunumu pekala yeterli oran ve ölçüde söz konusu ve mümkün olabilecektir.

Bölüm 4 'Pdr Çözüm Önerisi' ni destekliyorum. Çünkü: Öğrenci geneli açısından 8/5 mesai düzeni ile danışmana 'Ulaşabilirlik' ve 'süreç' sorunlarının ortadan kaldırılması anlamına gelmekte, ayrıca rehberlik etkinliklerine dair hedef alanlarının bir müfredat ile imza altına alınarak, alan ve saha uzmanının önderliğinde yürütülmesini esas almaktadır. Bilindiği gibi büyük çoğunlukla dersin sonlarında; etkinlik, egzersiz ve bilumum yetiştirme kursları devam etmektedir. Bu yüzden ***Öğrencilerimiz dersin sonunda danışmanlığın kapısında 'kilit değil, aksine hizmet bulabilmelidirler.***

Ki böylece derslerin bölünmesi, derse geç katılmalar, dersten çıkarma ve teneffüsle yetinme (ulaşabilirlik + süreç sorununa) gibi ciddi ve sitem getiren tüm bu problemler giderilerek genel anlamda tüm danışmanlık sorunları ortadan kalkacaktır. Nitekim bakıldığında A.b ülkelerinde uygulaması görülen danışmanlık mesai düzeni aynen (Pdr taslağındaki) bu yürürlüktedir.

Bölüm 5 Rehberlikler noktasında ilaveten: A.b ve özellikle Finlandiya modeli yine doğru olanıdır. Çünkü, senelerdir ülkemizde uygulaması devam eden ve tepki çeken Abd Marshall (tembel) kökenli Pdr modeli; okullarımızın eğitim ve uygulama sahasına / kriterlerine cevap verememekte, bilimsel nitelikli karşılanamamakta, yaygın eğitimci ve öğretmen kanaati ile de modelin yine; faydasız, pasif ve kör sistem niteliği taşıdığı netlik kazanmaktadır. Bu yüzden rehberliklerde faydasız bulunan ve tepki gören Marshall (pasif) Pdr uygulamaları ve rehberliklerinden ivedilikle vazgeçilmesi gerekmektedir. Yerine, A.b ülkelerinde uygulamasına yer verilen ve baz alınan ölçütte; sahaya dönük uygulamalar adına daha nitelikli, rehberliklerde öğrenci genelinin tanınırlığı ve iletişim kanalı açısından daha verimli bir yapı ve kulvarda olduğu gözlenen, danışman ve rehberlikçinin kendi rehber etkinliği ve danışma faaliyetlerini bir müfredat ile düzenli bir katılım planı içerisinde yürütebileceği ve gerçekleştirebileceği, fâal yapı ve saha uygulamalarına hakim bir rehberlik modeli olarak görülen ?Aktif Okul Rehberliği ve Uygulamaları? arzu edilmektedir.

Bölüm 6 Günümüzde hiçbir A.b devleti ve eğitim sistemi, Marshall Pdr.sini (teorisi hariç) reddetmiş ve uygulamamaktadır. Bunun yerine o devletlerce; eğitim sistemi ve okulun yapısına özgün, alan uzmanınca bir saha hakimiyeti içerisinde yürütülebilen "Aktif okul rehberliği ve Uygulamaları" benimsenmiş ve yer verilmektedir. O nedenle Pdr Önerisi gayet sağlıklı bir sentezden yola çıkılarak hazırlanmış olup, eğitim sistemimize uygu, faydalı yapıda bir rehberlik proje çalışmasıdır denebilir. Öneri her 2 haftada birer ders/etkinlik saati ile Rehberlikçi ve Psilokojik Danışmanın her bir şubeye aktif katılımı sayesinde öğrenci genelini tanıyabilen, saha hakimiyetini esas alabilen faydalı bir rehberlik sistemi öngörmektedir.

*****************************************************************************Rehber öğretmen ve Psikolojik danışmanın, alan uzmanı olarak bizzat rehberliklerini sınıfta / interaktif olarak yürüttüğüne ispat getiren dayanak/belge: Avrupa'da rehberlikçi ve danışmanın, rehberlik etkinliklerini düzenli bir katılım planı ve müfredat ile yürüterek öğrencileri tanımak için "aktif rehberlik uygulamasına" yer verildiğini ortaya koyan BELGE-DİR. Şimdilik cümle arası açıklama vermiyorum ki anlatımın kontexi ve orjinali bozulmasın. Asla kafamıza göre degil bilakis belgeye dayanıyoruz. Çünkü bu o ülkeye dair *National* ulusal bir metin ve eğitim uygulamasının bir deklarasyonu ve açıklasımadır. Eğitimde 1. kalkınma planında yer alan Finlandiya'nın rehberlik ve danışma işlemlerini nasıl yürüttüğünün tescilidir. Bunun video gösterimi de mevcut onu da link atmak mümkündür. Bu bir meydan okuma degildir asla. Eğer tecrübe ve bilgisi buna elveren bir rehberlikçi meslektaşımız ile medeni yoldan münâzara edelim. Lütfen Devam Bknz."

KISACA "AKTİF SAHA OKUL REHBERLİK VE UYGULAMALARI" A.B ÜLKELERİNİN HEMEN HEPSİNDE VAR -UYGULANIYOR - BİR SENARYO DEĞİLDİR ARKADAŞLAR- ÇÜNKÜ DANIŞMANLAR REHBERLİK VE ETKİNLİKLERİNİ BİR MÜFREDAT VE KATILIM PLANI İLE SINIF ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİRLER.

Bölüm 7 Kaynakça: BELGE

http://www.buf.kristianstad.se/leonardo/Texter/Results/The_Case_of_Finland.pdf

GUİDANCE AND COUNCELLİNG IN FINLAND 10. SAYFA.

"Basic education" [orjinal metin]

Pupils can receive guidance and counseling all through their basic education. The goals of guidance and counseling in year classes 1 to 2, 3 to 6 and 7 to 9 are set in the national curriculum. A part of guidance and counseling is given in classand each pupil is entitled to a minimum of 2 hours a week (the study year is 38 weeks). This class-based guidance and counseling normally takes place during the last three years of basic education. Guidance and counseling covers study skills, self-knowledge, further education and training options, occupations, occupational sectors and the world of work. If needed, all pupils are entitled to receive individual and small-group guidance and counseling. Pupils are also advised on how to use different tools to search for information and the guidance and counseling services provided by the society. Towards the end of their basic education, pupils spend periods of one to two weeks on work experience, which can also cover learning about vocational training.

After completing compulsory basic education, young people normally choose between general upper secondary education (?lukio?) or vocational training. In the past few years, the range of educational opportunities has increased: the elimination of year classes in general upper secondary schools, more flexible systems in vocational training and an obligation of upper secondary schools to cooperate have given pupils more flexibility in planning their upper secondary education. School counselors have the main responsibility for guidance andcounseling at comprehensive schools. Most of them are trained school teachers who have completed an extra specialization module of 35 study weeks (currently 60 credits) in guidance and counseling. All teachers counsel pupils in study matters but pupils usually turn to their own class teacher (group advisor) in general school matters.

***Counselors divide their time between individual, small group and Classroom Quidance and counseling.*** Work also involves cooperation with parents/guardians, teachers and counselors of other schools and different authorities. Cooperation with employers and employment authorities is also a part of the counselors? work. Pupils with special educational needs and pupils with an immigrant background receive more individualized guidance and counseling in further education and training opportunities. School counselors may need to consult different experts in these areas."

----------------------------------------------------------------

Arkadaşlar araştırma makalesi hayli uzunca oluşundan bazı ileti zorluğu oluşuyor anlamadım gitti. Öncüller ile son kısımları uzun uğraş ta olsa bir nebze toparladım. Maklenin tam ortalarında gönderiler butonlar aktik başlık linkleri vs. oluştu bir garip anlayacagınız. O bakımdan Gönüllü arkadaşlarca özelden ne yapılması gerektiği konusundaki teknik bilgi ve tavsiyeye açığım, yardım gelirse çok iyi olacaktır. ha birde yeri gelmişken tartışma ve münazaralara kırıcı bir dil ve üslup kotarmayalım. saygılar.)


Katre-i Adalet
Aday Memur
19 Eylül 2023 01:35

Sağ alta gelişmiş cevap bölümü olacak hocam. Oradan metni toparlayabilirsiniz. Fakat bu defa da ayrıca bir başlık açmanızı gerektirebilir veya direk mesj iletisi olarakaynı konu altına gönderiniz mümkün olur diye biliyorum.

Konuya gelirsem Dernek ve lobi anlayışına hakim bu hiyerarşi kırılarak (!) aktif rehberlik sisteminin önü mutlak suretlle açılmalıdır. Bunun rehber öğretmen ve piskolojik danışmanla da bir sorunu yok; tamamen sistemsel bir sorun ve kanımca da bu sistem sorunun çözümü Pdr Çözüm Önerisi nin ta kendisi.


nealbide
Aday Memur
19 Eylül 2023 01:39

pdrcileri neden çekemiyorsunuz


Velocıraptor
Genel Müdür
19 Eylül 2023 04:49

siz önce ulusal sınavlarda 2 tane soru çözdüremeyen matematik fizik kimya gibi alanların sorunlarını çözün. milli eğitin tek derdi rehberlik,beden, müzikmiş davranmaktan vazgeçin.
19 Eylül 2023 06:36

Hocam bitirme tezinizi mı kopyalayıp yapışırdınız

Bu sistemde pdr ciler idare sınıfında görünüyor. İdareci demek ne demek hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz, idareci demek sorun çözen değil sorun çıkaran sistemi kangren haline getiren demektir. Pdr ciler aynı idareciler aynı idareciler gibi üstten bakma, ben bilirim hava civarları, idareciyi kollayıp koruma, sorunlara sırt dönme görmezden gelme her şey var... Kısaca bu kafayla meb de pdr demek fuzuli masraf gereksiz harcama kalemi olmaktan başka bir adım ileri gidemez. Pdr ci öğretmendir idareci değildir


atahoca
Genel Müdür
19 Eylül 2023 07:24

Okullara atanan pdr'ci sayısı artırılması, bunlardan bazılarının normlarının müdür yardımcısı gibi olup sınıflara girmemesi, diğerlerinin ise 10-15 saat sınıf'a girip grup rehberlik uygulamaları, verimli çalışma metotları, kişisel gelişim gibi konularda öğrencilere rehberlik yapması düşünülebilir.

Her branş kendi alanında daha etkili olacaktır. Onlar alanları haricinde -eğitimin görmediği ve benimsemediği- birçok çalışmaya (kulüp, komisyon, idarenin görevlendirmesiyle hazırlamak zorunda kaldığı dosyalar...) katılmak zorunda kaldıkları için rahatsızlar. Bu da anlaşılır bir durum.


silivripdr
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 07:38

arkadaşlar ben 18. yılımı doldurmuş bir psikolojik danışmanım. Bu arkadaş neredeyse 15 senedir kendisini yedi :) aktif rehberlik diye diye ölecek :) ilk başlarda cevap veriyordum. Açıklıyordum bak işte neden psikolojik danışman derse girmez. işte bizim yaptığımız iş öğretmenlik değil vs vs. Ama şimdi bıraktım gülüyorum. yazık. Önleyici ruh sağlığı hizmetleri yardımcı olamaz artık yönlendirelim kliniğe :)

19 Eylül 2023 08:12

Tamamını okudum,, yazı harbiden çok dolu,, uzun fakat kendini okutturan ustaca bir dil ve retorik sanatına sahip,, asla basit bir eleştiri odağında değil,, tebrik ederim. Anladığım özetse şudur: Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık, adından mütevellit bir defa 2 ayrı hizmet odağına bölünecek. Böylece madalyonun diğer yüzünde es-geçilen rehberlik platformu âtıl olmaktan çıkarılarak aktif bir boyuta evrilecek... Tabi bu da şube rehberlik katılımlarının rehber öğretmene devredilmesi ile sağlanacak... Ama tabi yaşanan danışma işlemlerinin yüzeysel kalmaması adına Pdr hizmet biriminin 8/5 çalışma düzenine sahip olmasının dile getirilmesi de cidden çok önemli ve olumlayıcı bir başka boyut. Yazıda vurgulanan her nokta oldukça bilimsel dayanaklara, ulusal ve formal yönden ispatlara sahip.


onur6319
Aday Memur
19 Eylül 2023 11:26

PDR okuyarak bu bölüme atanabilirsiniz, kıskanmayı bırakın lütfen. =)


Pelininn
Yasaklı
19 Eylül 2023 17:44

Rehberlik derslerine rehber öğretmen girmeli okulda kesin çözüm bu


müteadil
Aday Memur
19 Eylül 2023 19:27

"Dernek ile Lobi anlayışına hâkim, egemen bürokratik hiyerarşi mutlaka kırılmalıdır !.."

Çok güzel ve çözüm odaklı bir araştırma yazısı olmuş. Emeği geçenleri içtenlikle kutlarım.

Yürümeyen âtıl bir sisteme CAN.SUYU ADETA

Bakanlık bu konudaki serzenişe artık kulak vermek zorunda. Dersin bölünmesi ile öğrenciyi danışma ve servis odasına gönderen uygulamalara bir nihayet verilmelidir. Yazıda vurgulanan bu düşünceye, diğer tamamı dahil hassasiyetle katılıyorum. Bir ton kağıt kürek ve formalite dosyalara hapsedilen uygulamalar içindeki Pdr'yi amacından uzak ve kesinlikle yanlış buluyorum, ki hemen herkes aynı kanıda. Öğrenciyi tanımalarını, gözlemlemelerini ve o sayede rehberlik & danışmanlık edilmesini sağlayan, sahaya ve mutfağa girilen makul bir düzenleme şarttır... Pekala mümkün. Neden olmasın ? Bireysel danışmanın önünü tıkamayan bir müfredat ile elbette gerçekleştirilebilir. Yazı içeriği de göstermiştir ki gerçekten İşlevsel-aktif bir yol gerekiyor. Dersimin bölünmesinden, öğrenci alınmasından, derslere geç girilmesinden cidden rahatsızım. Üstelik öğrencimin ders kaybı da cabası... 20 koca sene boyunca benden 2 defa rehberlik etkinliği için (ders/oturum adına ne derseniz deyin) talepte bulunan Rehber öğretmen ve Psikolojik danışman arkadaşa vallahi rastlayamadım... İnsan olan inanır? Fakat şube rehberlik planları böyle demiyor, 3 adet okul rehber öğretmen ve psikolojik danışman oturumu gözüküyor? Eee Biz diyerek mi yaptıracaz arkadaş ! Sistemsizlik buradan belli bir defa? BU ÂTIL SİSTEM DEĞİŞEREK SAHA VE ALAN UZMANLIĞI FAKTÖRÜNE EVRİLMELİDİR Ayrıca saat 03:00 te sonlandırılan bir danışma akla ve mantığa ters düşmekte açıkçası... Amacım araştırma makalesini haklı gördüğümü belirtmek o kadar, bunlar konu hakkındaki düşüncelerim. Rehber öğretmenleri değil Mebî, sistemi ve lobiyi suçluyorum rehber öğretmenlerle polemiğe girmek istemem.

19 Eylül 2023 19:32

Bir de bu kafa var. Kafayı kuma sokmuş herkes beni kıskanıyor sanıyor. Acaba milli eğitimdeki 1 milyon öğretmen kafası basmadığından puanı yetmediğinden mi başka branşları tercih ettiklerini sanıyorsunuz? İdealist öğretmenler sadece pdrciler midir sanıyorsunuz? Bence kendinize gelin. Bir meslektaşınızın görevinizi layıkıyla yerine getirmediğinizi söylüyor olması sizi kıskandığı için değil görevinizi yapmadığınız içindir!

onur6319, 5 gün önce

PDR okuyarak bu bölüme atanabilirsiniz, kıskanmayı bırakın lütfen. =)


majesteleri7
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 19:52

Kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitimi ne oldu diyince ben ona bakmıyorum idareye sorun diyen rehberlikçiye ne diycez?toplam 7 kaynaştırma var bunun tanısı neydi diyince tutuşan kem küm eden adamı nereye koyacaz?çözüm önerisiymiş kapat hepsini derse sok ne çözümü

19 Eylül 2023 20:16

O değil de rehberlik etkinliği ve oturumunu ders algısına hapsetmek sureti ile, güya derse/etkinliğe girmemenin bahanesini, otorite olunmak istemediğine atfederek 40 taklaları attıran meş'um Evrensel Pdr İlkeleri freni kopmuş kamyon gibi cortladı... Şekil-1 A: Belletici olabilmek icin Danışta'yı tokmaklamaları, üstelik DYK kurs talepleri-ne vakit-kaç paraya sorguları ortada. "Bu yapı devlet içinde devlet olmuştur." Sözün bittiği yer Allah sizi inandırsın (!)


BayrakHoca
Şef
19 Eylül 2023 21:13

PDR Okullarda işe yaramadığı gibi işleri zorlaştırıyor. Veli-öğretmen-öğrenci arasında fitne ve kavgaya sebep oluyor.

İlla olacaksa önce en az 10-15 yıl öğretmenlik yapmış kişilerden olmalı.

Boş oturdukları için dikkat çekiyor.

Boş vakitleri çok olduğu için okulda mikser görevi yapıyorlar


Katre-i Adalet
Aday Memur
19 Eylül 2023 21:27

Söylendiği gibi şimdilerde haftasonu DYK kursu vermek adına 40 değil 100 takla atmaya çalışıyorlar, ücret tahakkukû soruyorlar... Ne adına peki? bu millet keriz mi... Hani ders mantığıyla çelişirdi rehberlik ilkeleri, hani otorite olunurdu ders deyince, hani bilumum rehberlik etkinliklerini dahi ders algisi ile açıklamaya kalkisirlardi istemezük derlerdi, hayır yani noldu birdenbire o Pek Aziz PDR ilkelerine hayli merak konusu... Pansiyon belleticiliğinde nasıl otorite kullanmıyorlar o kısma hiç girmiyorum bile.. Nereden tutsaniz elinizde kalir. Maaş kapisi olarak görülmekten çıkarılması gereken en temel birim ve zümre, günümüzde ve dahi 10 yillardir tepki çeken âtıl rehberlik sistemi. Acilen dernek ve lobi eksenindeki egemen hiyerarşi kirilarak şube rehberlikleri rehber öğretmene devredilmeli kardeşim. Günlük sorunlar için yine sınıf öğretmenligi devam etmeli orası dogru bir izaha sahip. Ancak 15 günde 1 saat ile mi aktif sistem sağlanır yoksa Ayda 1 saatlik katılımla mı gerceklesir o kısmı da bakanlıkça yapılacak bir düzenleme ile sahaya yansımali. Ayda 2 öğrenciye danışmanlık ederek Psikolojik Danışman olunmaz geçin onu efendim, bir defa Psikoloji Profesörleri dahi reddediyorlar ve görev tanımları Rehberlik ve Eğitim Dnaışmanlığıdır diyorlar. Açın okuyun Prof. Dr Nuri Bilgin, Psikologlar Kamuoyuna yazı başlığı

TozluTebeşirKokusu, 5 gün önce

O değil de rehberlik etkinliği ve oturumunu ders algısına hapsetmek sureti ile, güya derse/etkinliğe girmemenin bahanesini, otorite olunmak istemediğine atfederek 40 taklaları attıran meş'um Evrensel Pdr İlkeleri freni kopmuş kamyon gibi cortladı... Şekil-1 A: Belletici olabilmek icin Danışta'yı tokmaklamaları, üstelik DYK kurs talepleri-ne vakit-kaç paraya sorguları ortada. "Bu yapı devlet içinde devlet olmuştur." Sözün bittiği yer Allah sizi inandırsın (!)


Megatronics
Aday Memur
20 Eylül 2023 01:47

PDR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Önerinin amacı: Okullarımızda gerek öğrenci (danışan), gerekse (danışılan) danışman yönünde her iki tarafın istifadesine sunulabilecek, ilaveten rehberlik için tüm öğrenci genelinin tanınırlığı ve "Öğrenci Geneline Uygulanabilirliği" amaç edinirken, diğer yanda öğrenci genelinin danışmanlık iş ve işlemlerine "Ulaşabilirlik" yanı sıra "Danışma Süreci" problemlerini ortadan kaldıran uygulamalara sahip bir Pdr kulvarıdır. Anlaşılacağı üzere kronik ve temel sorun iki aşama ve sahadadır. Bunlar Rehber öğretmen ve Psikolojik danışmanın etkin bir rehberlik için öğrenci genelini tanıması ve genele uygulanabilirlik noktasındaki rehberlik problemleri, öğrenci genelimizin ise bireysel servis ve danışmanlığa olan 'Ulaşabilirlik' ayrıca ulaşılabilen kesimde görülen ve 'Süreç' noktasında baş gösteren danışma problemleridir. Kısaca değinmeye çalışalım.

Bölüm 1 Rehberlikler Noktasında: Öğrenci genelinin hedef alanına "Uygulanabilirlik" ve genelin tanınırlığını sağlayacak rehberlik modeli nasıl ve hangi yolla mümkündür?

Bilindiği gibi Rehberlikçi ve Psk./Eğitim Danışmanının öğrenci hedef kitlesini tanıyabilmesi yanında rehberliklerde yaşanan belli başlı sıkıntılar, eksik ve noksan uygulamaların giderilebilmesi 'Pdr Çözüm Önerisi' nde yer verilen 1 saat "Rehberlik Etkinliği" modeli ve yapısalcılığı ile mümkün bir gereksinim, aynı zamanda eksikliği duyulan ve görülen bir eğitim ihtiyacıdır. Adından da anlaşılacağı üzere asla bir ders öğretisi değil; aksine öğrenci ile rehber öğretmenin bir nevi etkinlik ve iletişim saatidir. Rehberlik uygulamaları için ise bir takip ve gözlem unsurudur. Fâal yapıda bir rehberliğe dair veri yolu sunabilecek bel kemiği noktasındaki bilimsel destektir. Çünkü takip ve gözlemsel rehberlik Pdr'nin iç dinamiklerinde var olan bilimsel bir *Erk.tir. Öyle ki diğer yanda rehberlikler vasıtası ile elde edilebilecek bu tanınırlık ve iletişim kanalının, danışma iş ve işlemleri için de ilave bir destek olabileceğini ayrıca belirtmek ve vurgulamak mümkündür. O kısma ilaveten yer verilecektir.

Rehberlik Etkinliği ders saati için etkin bir katılım planı içeren, ki öneride 2 haftada 1 saat ile, rehberlik etkinliği saatine yer verilir. Rehberlik etkinliği, -ki özellikle ders denilmemekte- rehber öğretmen ve eğitim danışmanı için; bir nevi öğrenci geneli beraberinde atmosferini tanı(la)ma, öğrencilerin bireysel ve sosyal özelliklerini fark etme, ayrıca onu kendi habitatı olan sınıf ve okul kültürü ile gözlem altına alabilme/hakkında bir izlem oluşturabilme sahasıdır. Burada hedef alınan gözlem ve veri yolu, aynı zamanda etkin ve bilimsel bir danışma için de öğrenciye dair kişisel veri tabanı oluşturabilecek bir ivmeye sahip olacaktır. Bu nedenle rehber öğretmenin rehber etkinlik saatinde; bir takım eğitsel sunuları, slaytları, eğitim hikayeleri yanı sıra, dersten öğrenci çağırma nedenlerini oluşturan dosya iş ve işlem yükünü (genel rehberlik) de gerçekleştirebilmesi aracılığıyla öğrenciyi tanılamadaki yetisi ortaya çıkabilecektir. Bu sayede rehberliklerde öğrenci geneline dair bir 'Takip ve Gözlem' (işlev) ortaya konulurken, öte yanda öğrenci geneli ile Eğitim Danışmanı arasında *Bir İletişim Kanalı* hedeflemiş olacaktır.

İlave olarak ta öğrencilerin kişilik ve okul problemlerine dair ve bağlı çevresel donelerin de, yapılacak rehberliğin niteliği yanı sıra, bireysel danışma işlemlerinde olumlayıcı bir veri tabanı oluşturması öngörülür. Öğrenci kendisine yapılacak bu yönde bir bireysel danışma sonucunda yine en az rehberlikte olduğu kadar çok daha iyi anlaşılabilir. Sorunlarının çözümüne daha somut ve tavsiye boyutu ile sınırlandırılmayan nitelikli katkılar sunulabilir. Böylece uygulanan rehberlik ve bireysel danışma amaca uygunluk yönünden daha bilimsel nitelikli kazanımlar vaat eder.

Bölüm 2 Danışma İş ve İşlemleri: Öğrenci (danışan) ve eğitim danışmanının (danışılanın) birbirine olan "Ulaşabilirlik" ve "Süreç" noktasındaki danışmanlık sorunları Bakıldığında eğer danışmanlık görev saatleri; öğrenciyi dersten çağırma veya teneffüsten alıkoyma, yahut ki bilindiği üzere yeterli zaman ve zemin tanınabilerek yerine getirilebilen danışma faaliyetleri kapsamında görülemiyorsa, ki yaygın kanaat malum yöndedir, çözüm esasen çok uzakta değildir. Çünkü yapılması gereken -aynen okul idare birimleri gibi- danışmanlığın mesai bitimine değin sürdürülmesidir. Zira ders sonu sonlandırıldığı takdirde normal eğitimde bulunan öğrenciler dahil, yeterli oranda bir istifade elde edilememektedir. Çünkü okul bitiminde o esnada, bir takım etkinlik, egzersizler ve yetiştirme kursları devam etmekte ancak ve ne yazık ki hizmet sonlanmış gözükmektedir.

Normal eğitim yapmayan okulların ayrıntısına değinelim. Sözkonusu ulaşılabilirliğin tamamen giderilememesinin bir başka nedeni; bir kısım taşımalı ve servisli öğrenciler yanı sıra, ikili eğitimlerin de yapıldığı (sabahçı öğlenci) ve yer aldığı okul gruplarının bulunması denebilir. Bu noktada ise sorunun üstesinden gelinebilmesi adına yine iki haftaya ritüel her şube için "Danışma Saati" (1/2 boş ders saati) konulması yoluyla bir yapısalcılık sağlanabilecektir. Bu saat ve süreç, esasen ders programındaki herhangi boş ders saati olarak görülebilir. Bu düzenleme ile de yeterli ölçüde danışma almak isteyen bu okul gruplarındaki öğrenci ekseninin önü açılabileceği gibi, yine yer yerde ihtiyaç duyan öğrenciler için gerekli görüldüğünde danışmanca o saat içerisinde öğrenciler davet edilmek sureti ile hizmetin kapsamından etkin ve yeterli oranda fayda sağlayabileceklerdir. Zira normal eğitim yapan okullarda bu türden ek bir düzenlemeye gerek kalmayacaktır çünkü bu okulların öğrencileri ders sonlarında 8/5 mesai kapsamında gerekli danışma hizmetini yeterli zaman ve süreç içerisinde alabilecekler.

Bu noktada nakledilen danışma uygulaması ve öneri çerçevesi neticesinde; en başta öğrencilerin danışmanlık için dersten koparılması, ders kayıplarının giderilmesi, derslere geç girmeleri yada geç kalmalarının önlenebilmesi, teneffüs imkanlarının ellerinden alınmaması, rehberlikçilerin bir takım duyurular, bildirimler ve bilgi demeçleri için dersleri bölmek zorunda kalmalarının önü alınacağı gibi, genel manada tüm eğitim ve motivasyon becerilerinin dağılmasının önüne geçilebilecek, öte yanda branş öğretmenlerinin konudaki sitemleri son bulabilecektir.

Bölüm 3 Pdr Çözüm Önerisi nedir kısa-kısa detay: Öneri başta da deginildiği üzere okullarımızda Pdr konusunda, gerek rehber etkinlikleri ve gerekse danışmanlık olmak üzere her ikisi yönünde "öğrenci geneline uygulanabilirlik" ve öğrencinin danışma faaliyetine "ulaşabilirliğini" hedef alan iki ayrı temel sorun üzerinde çözüm yolu sunan basamaklara sahiptir. Bu basamaklar;

a. Tüm öğrenci genelinin danışmana "ulaşılabilirlik" noktasındaki istifade yanı sıra, her halikarda -okul idare birimi gibi- okul danışmanlığı çalışma saatlerinin mesai sonuna kadar devamı ciddi bir eğitim ihtiyacıdır. (Teferruatı 2. bölümde yer almıştır. Lütfen öncül Bknz.)

b. Gerekli ve temel bir diğer çözüm: Rehberlikçinin öğrenci genelini tanıyabilmesini sağlayan, bu yolla rehberlikleri için 'takip ve gözlem' gibi gözlemsel ve bilimsel nitelikli bir rehberlik unsuru ihtiva ederken, aynı zamanda rehberlik ve danışmanlık arasındaki kopukluğu onararak bir yapısalcılığa dönüştürmeyi amaç edinen, genel manada okullarımızdaki Pdr kulvarına dönük işlerlik ve işlevselcilik katabilecek "Aktif Rehberlik Uygulamaları" ve modülünden oluşan Pdr Çözüm Önerisidir.

Uygulama önerisi, rehberliklerde iki haftaya mutedil olmak üzere ikinci kademenin her bir şubesine birer saatlik ritüel dönüşümü esas alan "Rehber Etkinlik Saati" yada "Rehberlik uygulamaları veya Etkinliği" adı altındaki düzenlemeye görülen lüzum ve duyulan ihtiyaçtan öne gelmektedir. Çünkü okullarda karşılaşılan ve sistemsel olmayan rehberlik faaliyetlerinin altında yatan başlıca neden, anılan düzenleme doğrultusundaki etkinliklerin, hiç değil ise yarısının bizzat alan ve saha uzmanınca; bir sistem, müfredat ve katılım planı doğrultusunda yerine getirilebilmesi olup, çözümün dayanak noktası olduğu görülecektir. Zira rehber etkinlik saatinin ya da rehberlik uygulamalarının alan ve saha uzmanı olan Rehberlikçi ve Psikolojik Danışmanca yürütülmesi ile rehberlikler; genel ve özel alan amacına uygun saha hakimiyetine kavuşarak verimli rehber etkinlik ve uygulamalarına dönüşeceği gibi, yanı sıra bu etkinlikler sayesinde alan uzmanı olan rehberlikçi; öğrenci genelini tanımış olabilecek, neticeten böyle bir gözlem ve veri yolu sayesinde, takip ve gözlemin etken olabildiği daha bilimsel nitelikli karşılanabilen rehberlikler elde edilebilecektir. Ayrıca danışmanlık yönünde de ilave bir birikim ve destek unsuru içeren uygulama bütünlüğü öne gelir. Bağıntıya yukardan yer verilmiştir Çünkü rehberliğe ilave olarak, birey daha iyi tanınıyor halde olacağından günümüz uygulamalarına nazaran daha verimli ve sonuç almaya dönük bireysel danışma ve seanslar elde edilebilecek haliyle danışmanlıklardaki istifade bir adım öne taşınacaktır.

c. Rehberlik ve Eğitim Danışmanlığının kombinasyonu: Öneri sayesinde rehberlik iş ve işlem yükü, yalnız branş öğretmenlerince yürütülen dosya nitelikli formaliteler olmaktan kurtarılacak, büyük ölçüde amacı karşılayacak, aynı zamanda yürütülen etkinlikler sonucu öğrenciler ile okul rehber öğretmeni arasında çekimserlik ortadan kalkarak yeterli *İletişim ve Dialog* sağlanabilmiş olacaktır. Bu dönüşüm, sınıf rehber öğretmenliği kaldırılsın anlamına getirilmemelidir elbette. Çünkü rehberlikçinin günlük öğrenci problemlerine koşturması veya yetişmesi de imkan dışıdır. Ancak okul rehberlikçisinin faydalı bir rehberlik boyutu için, önemli etkinlikleri içeren katılımının bir müfredat altına alınmasına imkan tanımak bir nevi zorunludur. Başka deyişle gerek öğrenci istifadesi, gerekse kişi özelliklerinin anlaşılabilirliği yönünde daha neticeli kazanımlar vaat eden bir rehberlik ve bireysel danışma kulvarı elde edilebileceği anlamına gelmektedir.

Maalesef mevcut/varolan günümüz etkinlik ve uygulamalarına bakıldığında, tamamen Rehber öğretmen ve Danışmanın kendi insiyatifi, vicdani kanaati/önceliği ve şahsına göreceli düzenlemelerine hapsolmuş konumda olduğu iyi bilinmektedir. Tabi ki rehberlikçinin kabahati yönünde değerlendirilemez. (çünkü tablo belirleyicilik sunan; bir sistem, müfredat ve katılım planından yoksundur dipnot) İlaveten öğrencinin birey ve okul sorunlarına dair donelerin gözlemi anlamına gelebilen Pdr Çözüm Önerisi; verimli, ilkeli ve bilimsel nitelikli bir danışmanlık için de görüldüğü üzere hiç şüphesiz anıldığı gibi background- birikim sunacaktır.

Zira tanınamayan bir öğrenciye yapılan danışmanlık, tıpkı rehberlikte olduğu kadar, zaman zaman faydasız görülebilmekte, yeterli bilimsel dayanaklara sahip uygulamalar niteliğinde karşılanamamaktadır. Çünkü bakıldığında malum üzere günümüzde Psikanalizciler dahi hastasını gerçek zamanlı olarak görüş, gözlem, kontrol ve müşahedeye alabilmekte veya o hasta bir telefon ile doktorundan, kendi takibini isteyen bir sürece girebilmektedir. O nedenle öğrenci geneline ulaşabilen, öğrenci geneli ve hedef kitlesi yanı sıra aktif rehberlik uygulamaları açısından ortaya konulan Pdr önerisi ve boyutundaki yapısalcılık, danışmanlık açısından da bir o kadar önemli bir adım ve yapıtaşıdır denebilir.

Öğrencinin yalnız birey değil, aynı zamanda çevre ve okul problemleri beraberinde tanınabilirliği amaç edinmekte, bu sayede rehber öğretmen ile öğrencileri arasında bir iletişim kanalı kurulabilmesini hedef almaktadır. Diğer türlü ne yazık ki bireyin probleminin çözümü noktasında danışmanca haklı bir eğilime girilebilmesinin imkansızlığı ortaya çıkmakta, dersteki öğrenci profili ile danışma seansındaki öğrenci tamamen farklı maske ve uzantıda olduğu anlaşılmaktadır. Haliyle bu durum rehberlik ve danışma işlemleri arsındaki kopukluğun nedeni ile verimsiz ve faydasız uygulamalara yol açıldığının bir diğer göstergesidir.

Danışma iş ve işlemlerinin ders sonu 8/5 devamı ile kulvarda gerek rehberlik gerekse danışmanlık yönünde; erken tespit, teşhis, koruyucu ve önleyici rehberlik ve danışmanlık uygulamaları ve işlemleri mümkün olabilecektir. Çünkü yaşanan örneklerde sorunlar, ya tamamen ertelenmekte yahut ciddi boyutta baş gösterdikten sonra asla önü alınamamaktadır. Rehberlik etkinliklerinin amaca uygunluğu yönünden olduğu kadar, danışmanlığın uygulama alanına dair destek faktörlerinin yoksunluğu sonucu, yürütülmekte olan iş ve işlemlerin bilimsel boyut dışında kaldığı anlaşılmakta, açık ara böyle bir izlem ve yaygın eğitim kamuoyu kanaati oluşturmaktadır.

Bu yüzden Pdr çözüm önerisi uygulama sahasındaki bu noksanlığı kapatmayı da esas almaktadır. İkinci madde başlığına ek ve ilave olarak, normal eğitim yerine; taşımalı, servisli, yada ikili eğitim gerçekleştiren okul gruplarının bulunduğu ve yer aldığı okul türündeki öğrenci eksenine yönelik danışmaların yapılabilmesi içinse, bu tür okul gruplarına, ilaveten, iki haftaya 1 saat ritüelde konulabilecek bir "Danışmanlık Saati" (rehber etkinlik saati değil) uygulaması ve yapısalcılığı önerilmektedir. İlgili dönüşüm ve düzenleme ile de, dersten sonra direk ayrılmak zorunda kaldığı bilinen-gözlenen ve yeterli görüş zamanı elde edemeyen okul gruplarındaki öğrencilerin o saat içerisinde danışmaya gidebilmelerine imkan tanınabileceği gibi, lüzumu halinde yada lüzum görüldüğünde ise, yine danışmanca bu zaman diliminde davet sağlanarak bir takım bireysel danışma yanında yer yer de grup rehberliği faaliyetlerinden yeterli süreç yolu ile faydalanabilmelerinin önü açılacaktır. Özetle bu yöndeki düzenleme ile de bu öğrenci grupları için danışmanlık hizmetinin sunumu pekala yeterli oran ve ölçüde söz konusu ve mümkün olabilecektir.

Bölüm 4 'Pdr Çözüm Önerisi' ni destekliyorum Çünkü: Öğrenci geneli açısından 8/5 mesai düzeni ile danışmana 'Ulaşabilirlik' ve 'süreç' sorunlarının ortadan kaldırılması anlamına gelmekte, ayrıca rehberlik etkinliklerine dair hedef alanlarının bir müfredat ile imza altına alınarak, alan ve saha uzmanının önderliğinde yürütülmesini esas almaktadır. Bilindiği gibi büyük çoğunlukla dersin sonlarında; etkinlik, egzersiz ve bilumum yetiştirme kursları devam etmektedir. Bu yüzden ***Öğrencilerimiz dersin sonunda danışmanlığın kapısında 'kilit değil, aksine hizmet bulabilmelidirler.***

Ki bu sayede derslerin bölünmesi, derse geç katılmalar, dersten çıkarma ve teneffüsle yetinme (ulaşabilirlik + süreç sorununa) gibi ciddi ve sitem getiren tüm bu problemler giderilerek genel anlamda tüm danışmanlık sorunları ortadan kalkacaktır. Nitekim bakıldığında A.b ülkelerinde uygulaması görülen danışmanlık mesai düzeni aynen (Pdr taslağındaki) bu yürürlüktedir.

Bölüm 5 AB Ülkelerinde sistem yapısı: A.B ve özellikle Finlandiya modeli yine doğru olanıdır. Çünkü, senelerdir ülkemizde uygulaması devam eden ve tepki çeken Abd Marshall (tembel) kökenli Pdr modeli; okullarımızın eğitim ve uygulama sahasına / kriterlerine cevap verememekte, bilimsel nitelikli karşılanamamakta, yaygın eğitimci ve öğretmen kanaati ile de modelin yine; faydasız, pasif ve kör sistem niteliği taşıdığı netlik kazanmaktadır. Bu yüzden rehberliklerde faydasız bulunan ve tepki gören Marshall (pasif) Pdr uygulamaları ve rehberliklerinden ivedilikle vazgeçilmesi gerekmektedir. Yerine, A.b ülkelerinde uygulamasına yer verilen ve baz alınan ölçütte; sahaya dönük uygulamalar adına daha nitelikli, rehberliklerde öğrenci genelinin tanınırlığı ve iletişim kanalı açısından daha verimli bir yapı ve kulvarda olduğu gözlenen, danışman ve rehberlikçinin kendi rehber etkinliği ve danışma faaliyetlerini bir müfredat ile düzenli bir katılım planı içerisinde yürütebileceği ve gerçekleştirebileceği, fâal yapı ve saha uygulamalarına hakim bir rehberlik modeli olarak görülen ?Aktif Okul Rehberliği ve Uygulamaları? arzu edilmektedir.

Bölüm 6 Sonuçlama: Günümüzde bütün A.B devleti ve eğitim sistemi, Marshall Pdr.sini (teorisi hariç) reddetmiş ve uygulamamaktadır. Bunun yerine o devletlerce; eğitim sistemi ve okulun yapısına özgün, alan uzmanınca bir saha hakimiyeti içerisinde yürütülebilen "Aktif okul rehberliği ve Uygulamaları" benimsenmiş ve yer verilmektedir. O nedenle Pdr Önerisi gayet sağlıklı bir sentezden yola çıkılarak hazırlanmış olup, eğitim sistemimize uygu, faydalı yapıda bir rehberlik proje çalışmasıdır denebilir. Öneri her 2 haftada birer ders/etkinlik saati ile Rehberlikçi ve Psikolojik Danışmanın her bir şubeye aktif katılımı sayesinde öğrenci genelini tanıyabilen, saha hakimiyetini esas alabilen faydalı bir rehberlik sistemi öngörmektedir.

***************************************************************************

Rehber öğretmen ve Psikolojik danışmanın, alan uzmanı olarak bizzat rehberliklerini sınıfta / interaktif olarak yürüttüğüne ispat getiren dayanak/belge:

Avrupa'da rehberlikçi ve danışmanın, rehberlik etkinliklerini düzenli bir katılım planı ve müfredat ile yürüterek öğrencileri tanımak için "aktif rehberlik uygulamasına" yer verildiğini ortaya koyan BELGEDİR. Şimdilik çeviri vermiyorum ki anlatımın kontexi ve orjinali bozulmasın. Asla kafamıza göre degil bilakis belgeye dayanıyoruz. Çünkü bu o ülkeye dair *National* ulusal bir metin olup, rehberlik eğitimi ve uygulamasının bir deklarasyonudur. Eğitimde 1. kalkınma planında yer alan Finlandiya'nın rehberlik ve danışma işlemlerini nasıl yürüttüğünün tescilidir. Video gösterimi de mevcut onu da link atmak mümkündür. Bu bir meydan okuma degildir asla. Tabi ki tecrübe, bilgi ve birikimi elveren bir rehberlikçi meslektaşımız ile medeni yoldan münâzara ederiz. Lütfen Devam Bknz."

KISACA "AKTİF SAHA OKUL REHBERLİK VE UYGULAMALARI" A.B ÜLKELERİNİN HEMEN HEPSİNDE VAR -UYGULANIYOR - BİR SENARYO DEĞİLDİR ARKADAŞLAR- ÇÜNKÜ DANIŞMANLAR REHBERLİK VE ETKİNLİKLERİNİ BİR MÜFREDAT VE KATILIM PLANI İLE SINIF ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİRLER.

Bölüm 7 Kaynakça: (1 Adet Ulusal BELGE)

http://www.buf.kristianstad.se/leonardo/Texter/Results/The_Case_of_Finland.pdf

GUİDANCE AND COUNCELLİNG IN FINLAND 10. SAYFA.

"Basic education" [orjinal metin]

Pupils can receive guidance and counseling all through their basic education. The goals of guidance and counseling in year classes 1 to 2, 3 to 6 and 7 to 9 are set in the national curriculum. ***A part of guidance and counseling is given in class*** and each pupil is entitled to a minimum of 2 hours a week (the study year is 38 weeks). This class-based guidance and counseling normally takes place during the last three years of basic education. Guidance and counseling covers study skills, self-knowledge, further education and training options, occupations, occupational sectors and the world of work. If needed, all pupils are entitled to receive individual and small-group guidance and counseling. Pupils are also advised on how to use different tools to search for information and the guidance and counseling services provided by the society. Towards the end of their basic education, pupils spend periods of one to two weeks on work experience, which can also cover learning about vocational training.

After completing compulsory basic education, young people normally choose between general upper secondary education (?lukio?) or vocational training. In the past few years, the range of educational opportunities has increased: the elimination of year classes in general upper secondary schools, more flexible systems in vocational training and an obligation of upper secondary schools to cooperate have given pupils more flexibility in planning their upper secondary education. School counselors have the main responsibility for guidance andcounseling at comprehensive schools. Most of them are trained school teachers who have completed an extra specialization module of 35 study weeks (currently 60 credits) in guidance and counseling. All teachers counsel pupils in study matters but pupils usually turn to their own class teacher (group advisor) in general school matters.

***Counselors divide their time between individual, small group and Classroom Quidance and counseling.*** Work also involves cooperation with parents/guardians, teachers and counselors of other schools and different authorities. Cooperation with employers and employment authorities is also a part of the counselors? work. Pupils with special educational needs and pupils with an immigrant background receive more individualized guidance and counseling in further education and training opportunities. School counselors may need to consult different experts in these areas."


cooling
Memur
20 Eylül 2023 17:30

Üşenmeden Google çeviriye giderek metnin içine Finlandiya rehberlik modeline dair o makalenin şu kısmını ***A part of guidance and counseling is given in class*** yazmanız kafi... Marshall kökenli ABD Pdr'sinin eğitim sisteminin başını nasıl bir çıkmaza, nasıl bir belaya soktuğu yeterince meydanda. AB ülkelerinin ABD kökenli Pdr sistemini uygulamamaları asla boşuna değil. Zira ABD okullarında sokak çetelerinden, akran zorbalığından, gasptan, uyuşturucu profilinden geçilemeyen öğrenci profine şaşmamak gerek. Bu durumda yazı gayet mantıklı ve ispatlı bir gerçekten söz ediyor ve diyor ki

Rehberlik derslerine kat'i suretle rehber öğretmen ve eğitim danışmanı girmeli nokta.


Megatronics
Aday Memur
20 Eylül 2023 19:25

Rehberlik servisleri acilen yapılandırılmalı ya da okullardan kaldırılmalıdır.


Pdr-cemil
Daire Başkanı
20 Eylül 2023 19:50

Şöyle bol limonlu yahut meyveli bi soda hazimsizliga birebirdir ))


Pdr-SedaNur
Memur
20 Eylül 2023 19:56

hı.hı bence de ya bir çekemezlik ya da bir önyargi var

Toplam 84 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi