Editörler : crops35
05 Ekim 2023 23:42

PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyor

T.C. Anayasası

Madde 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

Madde 13- Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde (savaş, seferberlik veya olağanüstü haller gibi) belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

PTT şirket olduğundan bu yana emsallerimiz başka kurumlarda rutin bir şekilde yapılan görevde yükselme sınavlarıyla müdür bile olabiliyorken, 6475 sayılı posta kanununun Geçici 5. maddesine dayandırılarak yaklaşık 10 yıldır aynı unvanda bekletilmemiz, nihayetinde önümüzde ki günlerde açılacak olan görevde yükselme sınavına İHS'li olma şartının getirilecek olması Anayasa'nın 10. ve 13. maddelerine aykırıdır. Oysa Geçici 5. maddede mevcut statülerimizde istihdam olunmaya devam edecektik hani. Mali ve özlük haklarımız aynen korunacaktı hani. Bunca yıldır bekletildiğimiz yetmiyormuş gibi açılacak olan bu sınavla statümüzün değiştirilmesi şart koşularak mali ve özlük haklarımızın da elimizden alınmaya çalışılmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

05 Ekim 2023 23:45

Devletimizden çok şey istemiyoruz. Sadece Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereği 4046 sayılı kanuna göre bize de havuz hakkı tanınsın istiyoruz.

06 Ekim 2023 06:36

İlk ise alınırken havuz hakki yokken ve o şartlarda çalışmayı kabul ettiyseniz sonradan eşitlik gereği bana da havuz hakkı ver demek anayasaya ters olur. Anayasanın eşitlik ilkesi şöyle: örneğin basta eşit şartlarla işe girenlerden bazılarına hak verilip bazılarına verilmeme durumunda anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olur. Yoksa başta olmayan bir şeyden sonradan bana da o hakki ver demek tam tersine anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olur.

06 Ekim 2023 08:30

PTT benim ilk işe girdiğim anda ki gibi KİT olarak devam ediyor ve bende durup dururken havuz istiyorsam dediğinizden %100 haklısınız. Ama bir MKE, bir İller Bankası, bir Ziraat bankası, son olarak TCDD yasa tasarısı (bu liste uzar) KİT'ten Anonim Şirkete dönüşünce nasıl ki mevcut personellere şirket statüsünü teklif edilip, kabul etmeyeni en erken 6 ay en geç 1 yıl içerisinde başka kuruma gönderme hakkı veriliyor da 10 yıldır şirket olan PTT çalışanına bu hak verilmiyorsa, aynı şeyleri söylemenizin hiçbir hukuki temeli yoktur.

06 Ekim 2023 08:44

PTT malesef KİT statusunden çıkartılalı neredeyse 10 yıl oldu , MKE, Ziraat Bankası bunlar tamamen özel statüye geçip hisse sahibi olarak devlet yönetiyor ve orda çalışanların tamamı iş kanununa tabi, verdiğiniz örneklerle PTT nin hiç bir alakası yok .. PTT bir KİT değil kendine mahsus kanunu işleyisi olan bir kamu kurumudur .. ha evet 399 lulara gy sınavı acmalarını istemeniz ve ihs ye geçmek istememenizde en doğal hakkınız , bence bunu dile getirip bunun için uğraşın , havuz vs bunlar ptt de olacak iş değil ...

ejdercapan46, 8 ay önce

PTT benim ilk işe girdiğim anda ki gibi KİT olarak devam ediyor ve bende durup dururken havuz istiyorsam dediğinizden %100 haklısınız. Ama bir MKE, bir İller Bankası, bir Ziraat bankası, son olarak TCDD yasa tasarısı (bu liste uzar) KİT'ten Anonim Şirkete dönüşünce nasıl ki mevcut personellere şirket statüsünü teklif edilip, kabul etmeyeni en erken 6 ay en geç 1 yıl içerisinde başka kuruma gönderme hakkı veriliyor da 10 yıldır şirket olan PTT çalışanına bu hak verilmiyorsa, aynı şeyleri söylemenizin hiçbir hukuki temeli yoktur.

06 Ekim 2023 09:39

Şimdi müsait değilim. Başlığı gündemde tutmak adına görüş beyan edilmesine memnun oldum. Müsait olduğumda konuyu tüm ayrıntısıyla masaya yatıracağım. Akıllarda en ufak soru işareti bırakmamaya gayret edeceğim inşallah. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.


excels
Memur
06 Ekim 2023 11:06

pttdeki 399 personel mkedeki gibi havuza alınmadı. ihs ikram ediliyor sadece..


fakir.adam
Şube Müdürü
06 Ekim 2023 14:23

hangi kurumda rutin bir şekilde görevde yükselme yapılıyor? ptt en azından yapıyormuş iyi bari.


varbiplanımız
Aday Memur
06 Ekim 2023 23:40

Nereye havuz yapacaklarmış?

Şezlongta mutlaka olsun.

07 Ekim 2023 12:17

Anonim şirkete dönüşen her KİT farklı farklı statü seçti. Kimisi direkt 4857 sayılı iş mevzuatına göre istihdam yolunu seçti. Kimisi de 375 SKHK'nin Ek-26 ve 27. maddelerine tabi İHS'li personel istihdamı şeklini seçti. İş mevzuatını seçenler hali hazırdaki memurlarından bu mevzuata geçmeyenleri 6 ay ile 1 yıl arasında başka kurumlara gönderdi. Çünkü ast-üst karmaşası yaşanacaktı. (Örneğin; 2017 Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda şu değerlendirmelere yer verilmiştir. "gerek sözleşmeli personel gerekse 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi bir işçi personelin memur ve amiri arasında bir hiyerarşik kademeye konulması veya bir memurun amiri olması mevzuat hükümlerine aykırıdır. 657 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklere göre memurca yürütülmesi gereken müdürlük görevi vekaleten de olsa işçi veya sözleşmeli personel statüsündeki personel eliyle yürütülemez.") Ama 375 SKHK'nin söz konusu maddelerine göre istihdam yolunu seçenler mevcut personellerin (657, 399, kadrolu işçi) statüsünü koruyarak yoluna devam etti. Neden? Çünkü iş mevzuatına tabi olan bir personel 657'li yada 399'lu memurların amiri olamazdı da ondan. düşüncesiyle. Aslında bu şekliyle de 399'lu bir çalışanın amiri zaten olamazdı. Çünkü Ortada bir statü farklılığı vardı. İşte PTT'de şirket olduktan sonra böyle bir ara forum denedi. 375 SKHK'nin Ek-26 ve 27. maddelerine tabi İHS'li personel formu. Oysa bu maddelerde, bu KHK'ya göre istihdam edilen personellerin kesenekleri 5510 sayılı kanunun 4/1-a bendine göre yapılmaktaydı. Bu durum onların da 4857 sayılı iş mevzuatına tabi olanlardan bir farkı olmadığını gösteriyordu. Ama 26 ve 27. maddelere şöyle bir ibare (Ancak teşkilatlanmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde öngörülmesi halinde personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgilendirilir ve bu şekilde ilgilendirilenler emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.) konularak ve düzenleme yapılarak yürütme anlamında o sıkıntı da halledilmişti. Gel gör ki bu düzenleme de Anayasa Mahkemesinin (30.10.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Esas Sayı: 2020/5, Karar Sayısı: 115, Karar Tarihi: 13.10.2022) oybirliğiyle aldığı kararla İPTAL edildi. Yani 375 SKHK'nin Ek-26 ve 27. maddeleriyle ilişkilendirilen (İHS'li olan ve İHS'ye geçirilen) bir personelin keseneği 5510 SK 4/1-a bendine göre yapılır. Yürütme yetkisi kullanılarak kanunla belirlenmiş bir konuda düzenleme yapılamaz. Teşkilatlanma açısından 5510 SK 4/1-c bendi ile ilgilendirilemez, dendi. Hem zaten İHS'li personellerin işçi sendikalarına üye olmaları gerektiğinden dolayı e-devlette işçi sendikasına üye olma ve üyelikten çıkma sayfaları aktifti. Ama bir defa yukarıda ki düzenlemeye göre memur sendikalarına üyelikleri sağlanmıştı. Ha bu arada 399'lu iken İHS'li personel statüsüne geçenlerin havuz kaygılarına saygı duyarım. Geçmeyenlerin istihdamına devam olunması onlar için bir SİGORTA niteliği taşımaktadır diyebilirim. 399'lular giderde biz kalırsak, akıbetimiz meçhul kaygısıyla HAVUZ olayına bakış açıları farklı olabilir. Ancak o da onların tercihiydi. Saygı duymak lazım. 2013'te şirket olduktan sonra işe girenlerin tercihi gibi. Yargı kararlarıyla birlikte diğer açıklayıcı paylaşımlarıma devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. saygılarımla....

07 Ekim 2023 13:18

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı YD İtiraz No: 2019/708

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 39. Maddesinin (Personel, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.) YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 08.07.2019 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

07 Ekim 2023 13:21

30.10.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Esas Sayı: 2020/5, Karar Sayısı: 115, Karar Tarihi: 13.10.2022, Anayasa Mahkemesi Kararı:

İptali İstenen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5. Maddesiyle 4 numaralı CBK?nın 637. Maddesine eklenen 2 numaralı fıkra: ?375 SKHK?nin Ek-26. ve Ek-27. Maddeleri kapsamında istihdam edilen personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir.? Bu madde kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak teşkilatlanmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde öngörülmesi halinde personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgilendirilir. Bu madde kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak teşkilatlanmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde öngörülmesi halinde personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgilendirilir ve bu şekilde ilgilendirilenler emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.

07 Ekim 2023 13:24

Raportör Hülya COŞTAN ÇETİN?in Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sunumundan Çıkarılan Özet:

1-) Anayasanın 104. Maddesinin 17. Fıkrasının 1. Cümlesinde Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin olmak kaydıyla YÜRÜTME YETKİSİNE ilişkin konularda CBK çıkarabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre yürütme yetkisine ilişkin konular dışında CBK ile düzenleme yapılması mümkün değildir.

2-) Anayasanın 148. Maddesinde CBK?ların şekil ve esas bakımından Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi öngörülmüş, yargısal denetim görev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesine verilmiştir.

3-) 17. Fıkranın 3. Cümlesinde de Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

4-) 17. Fıkranın 4. Cümlesinde ise KANUNDA AÇIKÇA DÜZENLENEN KONULARDA CBK ÇIKARILAMAYACAĞI ifade edilmiştir. Anılan hükme göre Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin konularda CBK çıkarabilmesi için CBK?yla düzenlenecek konunun kanunlarda açıkça düzenlenmemiş olması gerekir.

5-) Fıkranın ikinci cümlesinde "Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin" CBK'yla düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca belirtilen alanlarda CBK ile düzenleme yapılamaz.

07 Ekim 2023 13:27

6-) Tüm bu açıklamalardan hareketle CBK?nın 637. Maddesinin DAVA KONUSU (2) numaralı fıkrasında ise 375 SKHK?nin Ek-26. ve Ek-27. Maddeleri kapsamında istihdam edilen personelin, 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

7-) Dava dilekçesinde özetle; dava konusu kuralın atıfta bulunduğu 375 SKHK?nin ek 26. ve 27. Maddelerinin KHK?nın dayanağı olan yetki kanununun kapsamında olmaması nedeniyle yok hükmünde olduğu, kuralla kamu görevlilerinin sosyal güvenlik sistemi açısından tabi olacakları statünün belirlendiği, kamu görevlilerinin sosyal güvenlik haklarının kanunda açıkça düzenlendiğinden CBK ile düzenlenemeyeceği, yürütme organına yasam yetkisinin tanınmasının hukuki güvenliği zedeleyeceği belirtilerek kuralın Anayasanın 2. 6. 8. 104. ve 128. Maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

8-) Ancak CBK?ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasanın 104. Maddesinin 17. Fıkrasında düzenlendiğinden bu hususta ki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.

07 Ekim 2023 13:31

9-) Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesinde kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK çıkarılamayacağı kurala bağlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) Anayasa'nın 87. maddesinde düzenlenen kanun koyma yetkisi kapsamında kanun adı altında yaptığı düzenlemelerin bu kapsamda olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi KHK'larda açıkça düzenlenen konular bakımından da CBK çıkarılmasına ilişkin aynı yasağın geçerli olup olmadığı hususunu daha önceki bazı kararlarında değerlendirmiş ve KHK'ların Anayasa'nın mülga hükümlerinde belirtilen niteliği, getiriliş amacı, Anayasa Mahkemesinin KHK'larla ilgili içtihadı ve uygulama dikkate alındığında KHK'ların kanun hükmünde olduklarının görüldüğü, dolayısıyla KHK ile açıkça düzenlenen bir konuda da Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca CBK çıkarılamaması gerektiğine karar vermiştir (AYM, E.2019/78, K.2020/6, 23/1/2020, §§ 34-39: AYM, E.2019/105, K.2020/30, 12/6/2020. §§ 24-29).

07 Ekim 2023 13:34

10-) Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca yapılacak denetimde karşılaştırmaya esas olabilecek, daha önce çıkarılmış bir kanun olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Sonrasında ise böyle bir kanun varsa- incelenen CBK kuralının kanunun açıkça düzenlediği konuyu düzenleyip düzenlemediği belirlenmelidir. Bu değerlendirme yapılırken önce ilgili kanunun CBK ile düzenlenen alanda hüküm ifade edip etmediğinin belirlenmesi, ardından da kanundaki düzenlemenin açık olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Bu bağlamda CBK kuralı olmaması durumunda karşılaştırmaya esas alınan kanun hükmünün CBK ile düzenleme yapılan konuya uygulanacak olup olmaması, CBK kuralının kanun ile düzenlenen konuda çıkarılıp çıkarılmadığına dair bir gösterge olacaktır (AYM, E.2019/31, K.2020/5, 23/01/2020, § 17).

11-) Dava konusu kural, TÜRKAK'ta 375 sayılı KHK'nın ek 26. ve ek 27. maddeleri uyarınca istihdam edilen personelin 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olduğunu düzenlemektedir. Buna karşılık KHK'nın ek 26. ve ek 27. maddelerinde, madde kapsamında istihdam edilen personelin 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı hükme bağlanmaktadır.

07 Ekim 2023 13:38

12-) Buna göre dava konusu CBK kuralının olmaması durumunda anılan KHK'nın ek 26. ve ek 27. maddeleri uyarınca istihdam edilen personelin sigortalılık statüsü bakımından da bu maddelerin uygulanacağı dolayısıyla söz konusu personelin sigortalılık statüsünün 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olacağı açıktır. Bu çerçevede KHK'nın açıkça düzenlediği bir konuda düzenleme yapan CBK kuralının Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine aykırı düzenleme getirdiği anlaşılmıştır.

13-) Öte yandan KHK'nın ek 26. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde ve ek 27. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde teşkilatlanmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi halinde personelin 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (c) bendi ile ilişkilendirileceği düzenlenmiştir. Anayasa'nın kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK çıkarma yetkisini tanımadığı dikkate alındığında, kanun koyucunun anılan şekilde bir yetki tanıması söz konusu olamaz. Bu nedenle CBK ile düzenleme yetkisi veren KHK hükümleri, yukarıda tespit edilen aykırılığı Anayasa'ya uygun hâle getirmemektedir (benzer yöndeki değerlendirme için bkz. AYM, E.2019/31, K.2020/5. 23/1/2020, § 21).

07 Ekim 2023 13:41

14-) Açıklanan nedenle kural, Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine aykırıdır. İptali gerekir. Kural, Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden ayrıca aynı fıkranın birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri yönünden incelenmemiştir. Kural, konu bakımından yetki yönünden Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden içerik yönünden incelenmemiştir.

07 Ekim 2023 13:43

HÜKÜM: 10/11/2019 tarihli ve (50) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili. İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili. İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 637. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE 13/10/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

07 Ekim 2023 13:45

Anayasa mahkemesinin bu kararında yer alan Raportörün gerekçelerinden biride, Anayasanın 104. Maddesinin 17. Fıkrasının ikinci cümlesinde; ?Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan TEMEL HAKLAR, KİŞİ HAKLARI VE ÖDEVLERİN Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemeyeceği? belirtilmiştir, der.

07 Ekim 2023 13:50

Öyleyse bu anayasa hükmüne göre hem 399?luların hemde İHS'lilerin bir takım temel ve kişi haklarının engellendiği sonucu ortaya çıkmamaktamıdır? 399?lular, 6475 sayılı kanunun geçici 5. Maddesinde ?bu personellerin mevcut statüleri ile PTT?de istihdamına devam olunur, özlük ve mali hakları korunur? şeklinde hüküm altına alındığı halde, kendi statüsünde görevde yükselmeleri sağlanmaktamıdır? Yaklaşık 10 yıldır misafir olarak bu kurumda aynı ünvanda bekletilmemektemidir? Hayır. Emsalleri başka kurumlarda rutin bir şekilde yapılan sınavlar sonucu görevde yükselip müdür bile olabilirken, 399?luların burada mali ve özlük haklarını iyileştirmesinin önü kapatılarak anayasada yer alan temel ve kişi hakları engellenmiş olmuyormu?

Toplam 354 mesaj
12345678910111213»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi