Editörler : crops35
«6789101112131415161718
14 Nisan 2024 17:32

İHS'li Personellerle İlgili Yeşil Pasaport Mevzusunun Özeti Şu Arkadaşlar!

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesi çerçevesinde; İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin "Hususi Damgalı/Yeşil Pasaportlardan" yararlanmasına dair herhangi bir mevzuat düzenlemesinin bulunmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile 1, 2 ve 3. derecelerdeki kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek ya da T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin söz konusu haktan yararlanabilecekleri hususunu, bilgilerinize arz ederim.

Kısacası; 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesine göre de İHS'li Personel Devlet Memuru sayılmıyor. Ama Yeşil Pasaport alma hakkına sahip olan ve alan 399'lu personellere İdari, Diziplin ve Sicil Amiri olabiliyorlar(?!) İlginç değil mi? Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
14 Nisan 2024 18:37

Amirler 399 dan ıhs ye geçtiği için her hakları duruyor anladığım kadarıyla

ejdercapan46, 2 ay önce

İHS'li Personellerle İlgili Yeşil Pasaport Mevzusunun Özeti Şu Arkadaşlar!

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesi çerçevesinde; İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin "Hususi Damgalı/Yeşil Pasaportlardan" yararlanmasına dair herhangi bir mevzuat düzenlemesinin bulunmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile 1, 2 ve 3. derecelerdeki kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek ya da T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin söz konusu haktan yararlanabilecekleri hususunu, bilgilerinize arz ederim.

Kısacası; 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesine göre de İHS'li Personel Devlet Memuru sayılmıyor. Ama Yeşil Pasaport alma hakkına sahip olan ve alan 399'lu personellere İdari, Diziplin ve Sicil Amiri olabiliyorlar(?!) İlginç değil mi? Selam ve dua ile...

14 Nisan 2024 19:58

Hem amirler 399'dan İHS'ye geçecek, hemde 399'da ki her hakkı saklı olacak!?... Madem hiç birşey değişmeyecek idiyse ne diye İHS'li olsun ki? Bu eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. Çünkü 399'lunun mevzuatı ayrı, İHS'linin mevzuatı ayrı. Hem geçtikten sonra 399'da ki hakları aynen korunur diye bir düzenleme de yok, olamaz da zaten. Yada diyelim ki böyle bir düzenleme var ve İHS'li olsa bile hakları korunmak adına hala haklarında 399 SKHK uygulanmaya devam ediyor. O zaman mevcut İHS'liler için de emsal bir hak talebi mümkün olacaktır, bu durumda... Bilmem anlatabildim mi?

Kısacası öyle bir şey mümkün değil. Kamu da böyle birşey istisnai olarak, literatürde "melez statü" olarak bilinen "Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel"de olur. Mevzuatta bunun tarifi de şudur: "Personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde ihdas edilmiş bir memur kadrosuna sahip olduğu, ancak aynı zamanda sözleşme ile çalıştırıldığı, bir sözleşmeli personel alt istihdam biçimidir." Bu durumda ki bir personelin sözleşmesi sona erdiğinde de tekrar kadrosuna döner. Bu da merkezi yönetimde ki bir takım üst düzey bürokratlar için uygulanan istisnai bir yöntemdir. Selam ve dua ile...


Şakir Sakar
Memur
16 Nisan 2024 07:32

Evet arkadaşlar! 5510 öncesi olup İHS'ye geçen, ancak 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanununun Personel Statüsü Değişikliğini düzenleyen Geçici 6. Maddesinin 2. paragrafının a) bendi (5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananların sözleşmeli olarak atandıkları tarihten başlayarak otuz gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunmamaları hâlinde, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları PTT tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir) gereği keseneği 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre yapılan personellerin kesenekleri, Torba Kanunun geçici 44. maddesi (Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının "C" bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir) gayet açık olmasına rağmen Nisan ayında da Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre yapılmaya devam edildi. Bunu belgeleriyle ispatlayabilirim. Madem malum sendika danışıklı bir şekilde bir takım algı oyunlarıyla kendi adamlarını ve altın tepside sundukları makamlarını korumak, iş güvencelerini garantiye almak adına bu hukuksuzlukta ısrar edilmesini sağlıyor, bizde bunu daha yüksek perdeden dile getirmeye, yasama, yürütme ve yargı makamlarına başvurmaya karar verdik. Bekleyip göreceğiz. İyi mesailer arkadaşlar.


Şakir Sakar
Memur
16 Nisan 2024 12:41

Bu arada google'a "gölcük ptt'de neler oluyor" yazın. Karşınıza çıkan ilk yerel haber portalında iddia edilenlere bir bakın ve malum STK'nın kurumu ne hallere düşürdüğüne, ehliyet ve liyakatı nasıl rafa kaldırdığına sizde şahit olun, derim arkadaşlar.


hasan78
Şef
16 Nisan 2024 14:28

PTT'de görev yapan 399 sayılı KHK?ye ekli 2 sayılı cetvelde yer alan memurların en büyük sorunu, kendi statülerinde görevde yükselme haklarının Anayasa'ya ve yasalara aykırı bir biçimde engellenmesidir. Bu hukuksuzluğa dur demesi gereken sözde yetkili sendika neden kafasını kuma gömüyor. Bilen varsa bizede söylesin.


Şakir Sakar
Memur
16 Nisan 2024 19:58

399'luların ne uzamasını nede kurumasını istiyorlar. Yani, uzayınca budama, kuruyunca sulama işi bunlara ihale edilmiş. Bunu da kazan-kazan prensibine göre yapıyorlar, tabi. Ama haklarını vermek lazım, görevlerini de çok iyi yapıyorlar. Onun içindir ki 11 yıldır kaderimize razı bir şekilde buradayız. Biz uyumaya devam ettiğimiz sürece değil bir 11 yıl daha yalanmayı, ancak emekli olarak bu kurumdan gideriz.

Sözün özü: "Özlük hakları bahane, üyelikler şahane!..."


Şakir Sakar
Memur
16 Nisan 2024 20:00

Düzeltme: "Biz uyumaya devam ettiğimiz sürece değil bir 11 yıl daha oyalanmayı, ancak emekli olarak bu kurumdan gideriz." olacaktı. :)


hasan78
Şef
17 Nisan 2024 09:55

657 sayılı Kanuna göre memur ve amir arasında hiyerarşi bulunmaktadır. Dolayısıyla 399 sayılı KHK eki 2 sayılı cetvelde yer alan personelin memur ve amiri arasında bir hiyerarşik düzen bulunmadır.

657 sayılı KANUN ile 399 sayılı KHK ve ilgili yönetmeliklere göre bir memur tarafından yürütülmesi gereken müdürlük görevi vekaleten veya tedviren İdari Hizmet Sözleşmeli statüye sahip personel veya işçi statüsündeki bir personel eliyle yürütülemez. Buna ilave olarak, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereğince, İHS'li veya işçi statüsündeki personel, 399 sayılı KHK eki 2 sayılı cetvelde yer alan memurlar hakkında Sicil raporu düzenleyemez ve 399 lu memurların amiri olarak görev yapamaz. Zira, 399 lu memur ile İHS li personel farklı statülere sahip olup farklı kanunlara tabidirler


Şakir Sakar
Memur
18 Nisan 2024 07:28

Şimdiye kadar ya kimse mevzunun farkında değildi, yada acaba nasıl bir baskıya maruz kalırım korkusundan "kral çıplak" diyemiyordu. Ama buna gerek kalmadı. Kendi elleriyle kralın çıplak olduğunu ilan ettiler. Hangi mevzuatın arkasına saklansalar resim vermekten kurtulamadılar, mevzunun neresinden tutsalar ellerinde kaldı. En son yeşil pasaport olayı da tuzu biberi oldu. Mahkeme pasaport kanununa göre de "siz memur değilsiniz, yeşil pasaport alamazsınız" dedi. Olay bitti. Aslında memur olmadıklarının tescili için buna da gerek yoktu. Çünkü gerek en başta Anayasa'nın 128. maddesi gereksede Danıştay "sizin elbiseniz beyaz değil, mavi" diyerek yüksek perdeden noktayı koyuyorlardı. Dağolabilirsiniz arkadaşlar. :)


atsizwolf
Aday Memur
18 Nisan 2024 17:33

Bari kadrolu kamu işçisi olabilsek

Şakir Sakar, 2 ay önce

Şimdiye kadar ya kimse mevzunun farkında değildi, yada acaba nasıl bir baskıya maruz kalırım korkusundan "kral çıplak" diyemiyordu. Ama buna gerek kalmadı. Kendi elleriyle kralın çıplak olduğunu ilan ettiler. Hangi mevzuatın arkasına saklansalar resim vermekten kurtulamadılar, mevzunun neresinden tutsalar ellerinde kaldı. En son yeşil pasaport olayı da tuzu biberi oldu. Mahkeme pasaport kanununa göre de "siz memur değilsiniz, yeşil pasaport alamazsınız" dedi. Olay bitti. Aslında memur olmadıklarının tescili için buna da gerek yoktu. Çünkü gerek en başta Anayasa'nın 128. maddesi gereksede Danıştay "sizin elbiseniz beyaz değil, mavi" diyerek yüksek perdeden noktayı koyuyorlardı. Dağolabilirsiniz arkadaşlar. :)

18 Nisan 2024 19:14

İnşallah. İnanın ki bu sizin için daha iyi ve daha hayırlı olur. Hem çalışırken özlük haklarınız gayet iyi olur. Hem de emekli olduğunuzda bir memur emeklisinden kat kat daha fazla emekli maaşı ve ikramiyesi alırsınız.


atsizwolf
Aday Memur
18 Nisan 2024 21:40

Hocam bu eleştiri değil mesala burda yorumlar yazıyoruz bilgi paylaşasında bulunuyoruz fakat hersey eskisi gibi devam ediyor. En basiti ıhs li 399 sicil amiri olamaz. Hicbirsey değişmedi ve olmaya devam ediyor. Ve böyle de devam edecek gibi

ejdercapan46, 2 ay önce

İnşallah. İnanın ki bu sizin için daha iyi ve daha hayırlı olur. Hem çalışırken özlük haklarınız gayet iyi olur. Hem de emekli olduğunuzda bir memur emeklisinden kat kat daha fazla emekli maaşı ve ikramiyesi alırsınız.


Şakir Sakar
Memur
19 Nisan 2024 07:46

Evet, böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Bıçak kemiğe dayandı çünkü. Kim beyaz yakalı kim mavi yakalı yakında belli olacak. Az daha sabır...


atsizwolf
Aday Memur
19 Nisan 2024 22:40

Zannetmiyorum ama inşallah dediğiniz gibi olur bir şeyler de düzenleme olur

Şakir Sakar, 2 ay önce

Evet, böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Bıçak kemiğe dayandı çünkü. Kim beyaz yakalı kim mavi yakalı yakında belli olacak. Az daha sabır...


399tabimemur
Memur
19 Nisan 2024 22:57

İhs li adam gelip 399 lu personele emir mi veriyor? Ben mi yanlış anladım?


atsizwolf
Aday Memur
20 Nisan 2024 07:45

Vermiyor mu yonetim ihsli değil mi?

399tabimemur, 2 ay önce

İhs li adam gelip 399 lu personele emir mi veriyor? Ben mi yanlış anladım?


Şakir Sakar
Memur
20 Nisan 2024 10:41

Bugün size mevcut personellerin statüleri itibariyle bağlı oldukları kanun yada KHK ile Sosyal Güvenlik Kanunu gereğince yapılan keseneklerinin hangi kanunun hangi maddelerine göre yapıldığını tane tane anlatacağım ki malum x sendika yetkilisinin 9 Şubat'ta ki sosyal meday paylaşımının (algı yapmak için yada bilgisizlikten) ne derece yanıltıcı ve konuyu mecraından ne kadar da uzaklaştırıcı olduğunu anlayasınız diye.


Şakir Sakar
Memur
20 Nisan 2024 11:04

Bizde, 5510 Sayılı "Sosyal Güvenlik Kanunu" Açısından Maaşlardan Yapılan Kesenek Türü 4'tür Arkadaşlar:

1-) 5510 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi uyarınca haklarında "5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Hükümleri" uygulananların maaşlarından aşağıda ki gibi kesinti yapılmaktadır:

Personelin Gelirinden Kesilen Kalemler:

- Emekli Aidatı % 16

- Artış Farkı (Aldığı Derece/Kademeden dolayı oluşan fark)

Kurum Tarafından Karşılanan Kalemler:

- Kurum Karşılığı % 20

- Artış Farkı % 100 Kurum Karşılığı

- GSS Kurum Karşılığı % 12

2-) "5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1/a bendi" uygulananların maaşlarından aşağıda ki gibi kesinti yapılmaktadır:

Personelin Gelirinden Kesilen Kalemler:

- MYÖP % 9

- GSSP % 5

- İşsizlik Sigortası Primi Per. % 1

Kurum Tarafından Karşılanan Kalemler:

- MYÖİ % 11

- GSSİ % 7,5

- İşsizlik Sigortası Primi İşv. % 2

- Kısa Vadeli Sigorta Primi İşv. % 2

3-) "5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1/c bendi" uygulananların maaşlarından aşağıda ki gibi kesinti yapılmaktadır:

Personelin Gelirinden Kesilen Kalemler:

- MYÖP % 9

- GSSP % 5

Kurum Tarafından Karşılanan Kalemler:

- MYÖİ % 11

- GSSİ % 7,5


Scodield
Aday Memur
20 Nisan 2024 11:15

Ihslinin yonetmeligindeki 107.madde hala duruyor mu kücülmeyle ilgili olan madde

Toplam 359 mesaj
«6789101112131415161718

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi