İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Editörler : crops35
07 Ekim 2023 13:52

İHS?liler için de benzer bir hak kaybı söz konusudur. İHS?liler ne devlet memuru, nede işçi olup yeni bir statüyle arafta yer almaktadırlar. 375 SKHK?nin ek-26.-27. Maddelerine göre istihdam edilen bu personeller, 399?lu olsa yada işçi statüsünde yer alsa mali ve özlük hakları şimdikinden çok çok daha iyi olacakken onlarında temel ve kişi hakları engellenmiş olmuyormu?

07 Ekim 2023 13:54

Şu saatten sonra 399?lu olamayacaklarına göre tek şansları işçi mevzuatına geçip toplu sözleşmenin tüm imkanlarından ve nimetlerinden faydalanmaları daha doğru olmazmı? Neden 399?lu olamazlar dedim. Çünkü 399?lu olabilmeleri için PTT?nin yasa değişikliğiyle yeniden KİT olması gerekir. Onlarca KİT kuruluşu A.Ş. yapılmışken ve baya mesafe kat edilmişken bu mümkünmü? Hayır. Diyelim ki PTT?ye özel böyle bir uygulama yaptılar. Diğer A.Ş. olan KİT?ler demeyecekmi, bizim günahımız ne?

07 Ekim 2023 13:55

Zaten böyle bir uygulamadan dolayı onlarda bunu emsal göstererek hukuk önünde bu haklarını %100 geri alacaklardır. E o zaman hepsi geri KİT olacaksa bunca masrafa, bunca zaman kaybına ne gerek vardı, böyle bir yol neden tercih edildi. Onun için bu yol mümkün değil. Tek yol PTT?nin A.Ş. olarak elinin daha güçlü olması, daha rahat hareket edebilmesi ve piyasa koşullarında daha güçlü rekabet edebilmesi için tam ve gerçek manada A.Ş. gibi hareket etmesidir. O da standart tek tip çalışanın olduğu bir teşkilatlanmayla mümkündür.

07 Ekim 2023 17:27

Birde şu var. 399 SKHK'nin II Sayılı cetveline tabi sözleşmeli bir personel, diğer 399 SKHK'nin II Sayılı cetveline tabi sözleşmeli bir personelin bile idari ve disiplin amiri olamazken, hangi unvanda olursa olsun İdari Hizmet Sözleşmeli bir personel, 399 SKHK'nin I ve II Sayılı cetvellerine tabi personellerin idari ve disiplin amiri olabilir mi? Çünkü 399 SKHK'ye göre sözleşmeli bir personel, idari ve disiplin amiri olabilmek için II Sayılı cetvelden I Sayılı cetvele terfi etmesi, kadrolu ve en az müdür unvanlı olması gerekir değil mi?

09 Ekim 2023 09:50

Anayasa'nın Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler, 1. Genel İlkeler, 128. Maddesi: "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür."

PTT bir Kamu Tüzel Kişisiyse (sermayesinin tamamı hazineye ait olup bir kamu tüzel kişisidir ve bu yönde Danıştay 2. Daire Başkanlığının 2017/376 E, 2020/1306 K. İle PTT'nin hukuki yapısıyla ilgili vermiş olduğu bir kararı var) Anayasanın 128. maddesine göre asli ve sürekli görevleri yürüten memurlar ve diğer kamu görevlileri nerede? Yok, PTT bir Kamu Tüzel Kişisi değilse, zaten İHS'li personellerin asli unsur olduğu bir şirkette, 399 SKHK'ye tabi personellerin işi ne yâda bu şirket personelleri 399'luların sicil ve disiplin amirleri olabilir mi?

09 Ekim 2023 10:11

Başta havuz talebi konusu olmak üzere gördüğüm kadarıyla 399'luların özlük hakları konusunda bir tek ve ciddi bir şekilde mücadele eden Kamu-399 Derneği var arkadaşlar. Şahsen kendilerini samimi buluyor ve bu mücadelelerini sonuna kadar destekliyorum. Tabi bunlarda diğer bir dernek gibi havuz sloganıyla yola çıkıp, arkasında sendikalaşıp bir şeyler tatlı gelmeye başlayınca, 399'luların havuz talepleri yerine, hiç olmayacak bir duaya amin der gibi, tam tersi bir taleple İHS'lileri 399'lu yapma gayretine girerek kendilerine güvenerek arkasına düşenlerin ahını almazlar.

09 Ekim 2023 18:55

KİT'ler hakkında 233 sayılı KHK'nin personele ilişkin hükümlerini kapsayan ilk yasal düzenleme (KHK) 5.1.1988 tarih 308 sayılı KHK ile yapılmış, daha sonra 16.6.1988 tarih ve 331 sayılı KHK ile 308 sayılı KHK'de değişikliğe gidilmiştir. Yapılan düzenleme ile KİT'LERDE HİZMETLERİN İŞÇİLER DIŞINDA YALNIZ SÖZLEŞMELİ PEROSNEL ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ öngörülmüştü. Ancak, bu düzenleme Anayasa Mahkemesi?nin 25.7.1989 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 22.12.1988 tarih 1988/5 Esas. 1988/55 Karar sayılı kararı ile ANAYASA'YA AYKIRI BULUNARAK İPTAL EDİLMİŞTİ.

09 Ekim 2023 19:05

İPTAL sebebi neydi peki?

Sözleşmeli personel ve işçiler eliyle kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler yürütülemezdi. Onun için kadrolu Devlet Memurlarının da istihdam edilmesi, idarenin bunlar eliyle yürütülmesi çalışanların idari, sicil ve disiplin amirinin devlet memuru olması gerektiğinden hareketle İPTAL edilmişti.

09 Ekim 2023 19:09

Sonra ne oldu?

308 sayılı KHK'nin iptal edilmesi ile meydana gelen yasal boşluğun doldurulması amacıyla, Bakanlar Kurulu'nca 22.1.1990 tarihinde 399 sayılı 'Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" kabul edildi ve 29.1.1990 tarih 20417 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. 399 sayılı KHK'nin 3. maddesinde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin MEMURLAR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ve İŞÇİLER eliyle yürütüleceği, işçilerin bu KHK'ye tabi olmadıkları belirtildi.

09 Ekim 2023 19:18

Sonra ne oldu?

Anayasa Mahkemesinin ikinci bir iptalinin gerekçeleri (13.8.1991 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 4.4.1991 tarih, 1990/12 Esas, 1991/7 Karar Sayısı) dikkate alınarak, 399 sayılı KHK'nin ilgili maddelerini düzenleyen 3771 sayılı kanun 11.2.1992 tarih. 21139 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla. 399 SKHK'ye tabi personelle ilgili I ve II SAYILI CETVEL düzenlemesine gidildi. 1 sayılı cetvelde unvanları sayılan personel hakkında, 399 sayılı KHK'de belirtilen hükümler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ve bu I sayılı cetvelde yer alan personellerin KADROLU MEMUR olduğu belirtildi. Yani II Sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personelin idari, sicil ve disiplin amirleri I Sayılı cetvelde yer alan KADROLU MÜDÜR VE ÜSTÜ UNVANDAKİ görevliler eliyle yerine getirilmeye başlandı.

09 Ekim 2023 19:47

Şimdi ne oldu?

Geçmişte Anayasa Mahkemesi 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin idari, sicil ve disiplin amiri ancak 399/I sayılı cetvele tabi en düşük unvan olan KADROLU MÜDÜR eliyle yürütülür derken, şimdi nasıl oluyor da -bırak kadroluyu- Şirket personeli olan İHS'li Müdür ve üstü unvandakiler, 399/I-II sayılı cetvele tabi personellerin idari, sicil ve disiplin amiri olabiliyorlar? Olamazlar. Bunu kimi üst düzey sendikacılarda bildiği için, Anayasa Mahkemesinin önünü kapatmak ve bu statü karmaşasını çözmek için, yanılmıyorsam bir kamu idare kurulu toplantısında ilgili bakanlığa şu teklifte bulunarak bir taşla iki kuş vurmanın hesabını yapmışlardı. Neydi o teklif? Müdür ve üstü unvandakilerin 399/I sayılı cetvele geçirilip kadrolu yapılarak Anayasaya 128. maddesine uygunluğunun sağlanması ve bu hukuksuzluğun çözüme kavuşturulmasıydı. Bunun yanında diğer İHS'liler içinde 399/II sayılı cetvele geçirilmesi teklif edilmişti. Bu hamleyle ilk olarak; mühendis, teknik personel, memur, şoför, başdağıtıcı, dağıtıcı iken İHS'ye geçerek bir şekilde elde ettikleri Müdür ve üstü unvanları sağlama almak. İkinciside; bu yolla üye sayılarını koruyarak sendikalarının ömrünü uzatmaktı. Ama olmadı. Olamazdı da. Çünkü böyle bir şey imkansızdı. Sonuç itibariyle, 399'luların havuza gitmeleri, İHS'lilerinde işçi sendikalarına üye olmaları kaçınılmaz. Ancak böyle bir çözüm olursa bu kaotik ortam son bulur, PTT A.Ş. piyasayla rekabet eder hale gelir, kara geçer, kısacası eli her türlü güçlenir. Şimdilik sadece uzatmalar oynanıyor. Anayasa Mahkemesine ciddi bir itiraz ile bu çözüm mümkün. Hemde çok...

10 Ekim 2023 13:55

Yakında, gerek CİMER'e, gerek Kamu Denetçiliği Kurumuna, gerekse de Yargıya başvurularda kullanılmak üzere tüm yasal gerekçeleriyle birlikte kapsamlı bir DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ burada paylaşacağım. Bilginiz olsun.

13 Ekim 2023 10:19

Bakanlık PTT A.Ş.'de ki 399'lularla ivedilikle yollarını ayırmalıdır. Aksi halde en başta ekonomik olarak çöküşe geçen bu kurum, her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal almaya devam edecektir. Çünkü PTT'nin en büyük gider kalemini personel giderleri oluşturmaktadır. Oysa hiçbir şirkette personel giderleri bu kadar yer tutmamaktadır. PTT genel bütçeye dahil hizmet eksenli bir kurum ise ona sözümüz yok. Gerekirse zarar da eder. Bir Milli Eğitimin, bir Diyanetin karına bakıyor mu devlet. Hayır. Tam tersi, bu kurumların neredeyse hepsi gider kalemi. Her bütçe görüşmelerinde bu idarelerin o yıl için ön görülen harcamalarını tahmin ederek belli bir tutarı o idarelere aktarmaktadır. Ama PTT bir şirket olmuş ve maliyet muhasebesine geçmiş ise, personelinden maksimum verim almayı prensip edinmişse, kar amacı güdüyor ise, piyasada rekabet gücünü en üst seviyeye çekmek istiyorsa (örnekler uzatılabilir) her şeyden önce bu statü karmaşasından bir an önce kurtulmak zorundadır. Aynı işyerinde aynı işi yapan çalışanlardan biri 399'lu, diğeri İHS'li. Diyelim ki bunlar dağıtım işi yapıyor olsunlar. Bunlar arasında maaş farkı var, BİR. Disiplin uygulamaları farkı var, İKİ. Örneğin günlük 50 adet dağıtım hedefi koydun, bunun altına düştüğü ve bu süreklilik arz ettiği zaman bir İHS'li dağıtıcının gerekirse sözleşmesini feshedebilirken, aynı durumda ki bir 399'lunun sözleşmesini feshedemiyorsun. Bu ve bunun gibi durumlar Anayasa'nın eşitlik ilkesinin ihlal gereği her zaman dava konusu olur, işte. Her ne kadar maaşını belli bir seviyede tutmak için işçi memur arası bir forum olarak uygulamaya koyulan İHS'li bir personeli kamu görevlisi saysan ve memur sendikasına üyeliğin önünü açsan da; bunu anayasa mahkemesi 375 SKHK'nin Ek-26 ve 27. maddeleri gereği topyekün hepsinin keseneklerinin işçi gibi olacağına ve geçmişte 399/II'ye tabi bir personelin sicil amirinin ancak 399/I sayılı cetvele tabi kadrolu personelin alabileceğine, Danıştay'ın da bunların memur sendikalarına üye olamayacaklarına karar verdiğinden ve aslında bunları MAVİ YAKALI saydıklarından dolayı, İHS'li bir yöneticiyi BEYAZ YAKALI olan 399'lulara sicil ve disiplin amiri yapamazsınız. Bu bir gerçek.

Sonuç olarak, zaten fazlasıyla geciktiğinden (bu zaman zarfında gerçek manada şirket olamamasına ve kurumun KİT olduğu zamanında ki günlerini mumla arar olmasına sebebiyet verdiğinden) dolayı, daha fazla vakit kaybetmeden TEK TİP STANDART PERSONEL rejimine geçmenin, şart olduğu kaçınılmazdır. Yoksa kurum 399'luların ve İHS'lilerin mali ve özlük haklarını sekteye uğratmaktan dolayı bütün enerjisini hukuki yollarda harcamaktan başka birşey yapamaz. Benden söylemesi...

14 Ekim 2023 16:34

Tabi böyle bir uygulamanın (399'luların başka bir kuruma gönderilmesinin ve İHS'lilerin de işçi sendikalarına üye olmasının) önünde ki tek engel, MEMUR SENDİKALARIDIR. Çünkü PTT şirket olduğu ilk yıllarda çalışanlar arasında HAVUZ olayı dillendirilmeye başladığında, yetkili memur sendikasının üst yöneticileri 'kurumumuza sahip çıkmak adına gerekirse meydanlara ineriz, özelleşmenin ilk adımı demek olan HAVUZ'a asla müsaade etmeyiz' demişlerdi. Tüm 399'lular dört gözle HAVUZ'u beklerken, memur sendikalarına üye olan %80'lik kesimde ki çalışanlardan bile meydanlara kaç kişiyi indireceklerdi, orası muammaydı. Oysa biz 399'lular, 'sağolun, eksik olmayın, devletimizin şirket kararına da, varsa özelleştirme kararına da, HAVUZ kararına da saygılıyız, devletimiz bizi açta bırakmaz, açıkta da bırakmaz, devletimizin bizi göndereceği başka kurum mu yok, gider atadığı başka bir kurumunda da aslanlar gibi çalışırız, hiç değilse BEYAZ YAKALI AMİRLERİMİZLE mesai yaptığımızdan dolayı MEMUR olduğumuzu hatırlarız, sizi de oraya bekleriz, yine eski günlerde ki gibi orada da sendika üst yöneticimiz olursunuz, bizlerde yine size üye olur gül gibi geçinir gideriz, yeter ki HAVUZ hakkımıza gölge etmeyin başka da ihsan istemeyiz' diyoruz. Saygılarımızla...


excels
Memur
15 Ekim 2023 11:55

çorbaya dönmüş. bu saatten sonra en temizi kül halinde özelleştirilmesi

17 Ekim 2023 19:07

09 Ekim tarihli paylaşımımda; "Başta havuz talebi konusu olmak üzere gördüğüm kadarıyla 399'luların özlük hakları konusunda bir tek ve ciddi bir şekilde mücadele eden Kamu-399 Derneği var arkadaşlar. Şahsen kendilerini samimi buluyor ve bu mücadelelerini sonuna kadar destekliyorum." demiştim. Ancak onlarda beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Neden mi?

17 Ekim 2023 19:10

Nedeni İnstagram grubunda yaptıkları aşağıda ki metinde yer alan paylaşımları...

KAMUOYUNA DUYURU

Yetkili Sendika Genel Başkanının PTT A.Ş 2023 Yılı Yönetim ve Değerlendirme Toplantı sonrası ifade ettiği "PTT'nin yeniden Kamu Kurumu"statüsüne dönüştürülmesi yönündeki açıklamaları 10 yıllık garabet yönetimin itirafı olmuştur. Nihayet kendi açıklamalarıyla da İHS gibi ucube bir Yönetmelikle PTT A.Ş'nin yönetilemeyeceği yetkili sendika tarafından da ifade edilmiştir. Biz Kamu 399 Der Ekibi olarak bu yöndeki beyanatlarını destekler mahiyette hukuki ve mevzuata dayalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve herkesi Kamu 399 Der çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

17 Ekim 2023 20:20

PTT'nin yeniden kamu kurumu (yada KİT) olmasını kim istemez? Elbette bende isterim. Gerçi balık ne zaman kavağa çıkarsa PTT'de o zaman tekrar KİT olur, derecesinde imkansız olan bir şey ama, haydi diyelim oldu!? Bir kesimin (399/II cetvele tabi ve İHS'li) normal şartlarda elde edemeyecekleri ancak bir şekilde(?!) ikram edilen unvanları da kadroluya (yani 399/I sayılı cetvele) dönüşürse, işte o zaman ikinci büyük hata olur. Bu daha da büyük bir haksızlık ve garabet getirir ki, asıl o zaman dananın kuyruğu kopar ve bu durum %1000 Anayasa Mahkemesinden döner. Çünkü bu kesim bu unvanları şirket statüsüne geçerek, İHS'li olmayı kabul ederek elde etmişlerdi. Onun için bu kesime kadro verilirse (her ne kadar mahkemeden döneceği kesin olsa da) işler iyice sarpa sarar, kurumda aidiyet duygusu diye bir şey kalmaz ve sinerji yerlerde sürünür, durum daha da kötü olur. Ancak 399/I sayılı cetvele tabi kadrolu müdür ve üstü unvanda iken İHS'ye geçenler, İHS'li statüde hangi unvana atanmış olurlarsa olsunlar, KİT olduktan sonra eski unvandaki kadrolarına tekrar geçme hakları vardır derim. Çünkü asıl kazanılmış hak budur da ondan. Madem şirket olmaktan vazgeçip tekrar KİT oldunuz, verin o zaman benim eski KİT kadromu deme hakkı vardır. Kimsede buna itiraz edemez. Ama diğer türlü kaş yapayım derken göz çıkarılır. Hani her İHS'ye geçene, sadece bu şarta bağlı olarak teveccühsüz unvan verilseydi, o zaman bir nebze savunulacak yanı olurdu, derim. Niye?.. Kardeşim sende İHS'ye geçeydin. Çünkü bütün kriterler objektif her şey eşit bir şekilde yapılmaktadır. Tek şart, İHS'ye geç, eğitim ve kıdem şartlarına uyan istediğin unvana atamanı yapalım denilseydi, o zaman kimsenin itirazı olmazdı, olamazdı da, denilebilir. Ancak bu da yine dava konusu olur ve kabul görmezdi o ayrı konu... Neticede, varsayalım ki PTT Şirketten tekrar KİT'e dönüştü diyelim. Bu durumda herkes İHS'den önceki 399'lu unvanına dönmeli, 2013 sonrası İHS'li olarak mülakatsız ve sadece KPSS puanıyla PTT'ye ataması yapılanlar ise 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeli ki, adalet tesis edilmiş olsun. Başka türlü dip dalganın yerden göğe kadar haklı olan tepkisini kimse göğüsleyemez. Saygılarımla...

22 Ekim 2023 11:56

HAVUZ'dan başka yol yoktur. Son olarak Anayasa Mahkemesinin 13.10.2022 tarihli verdiği 2020/5 Esas, 2022/115 Karar sayısıyla da anlaşıldı ki, GELİYOR GELMEKTE OLAN. Yetkili sendika yöneticileri de anladı ki 399'lular için HAVUZ olayı kaçınılmaz bir hal aldı. Çünkü zaten ağır aksak ilerleyen sistem, tamamen tıkandı. İHS'lilere de İşçi Sendikaları yolu gözükünce, özellikle yetkili sendika 10 senenin sonunda başladı; "PTT tekrar eski statüsüne dönsün" Günaydın! şimdiye kadar neredeydin, demezler mi adama? Sebep? Sendikalar için gerçek sebep en üst mahkeme olan Anayasanın yukarıda verdiği son kararda saklı. Kısacası görünen o ki akıbet kaçınılmaz. İyisi mi son bir hamle üstadın dua şiirinde geçen "ağlayın su yükselsin! belki kurutulur gemi" dizesinde ki gibi şimdi de yetkili sendika; "haykırın KİT olalım! işte o dem kurtulur gemi(?!)" demeye başladı. Gemiden kasıt Şirket ise onda bir sıkıntı yok. Bıraksalar, kendine biçilen yol haritasında ki (A.Ş.) rotasında tek tip tayfa ve kaptanıyla yol alacak. Daha rahat kararlar alacak, aldığı ve uyguladığı kararlar sürekli itiraz konusu olup en yakın limanda demirleyerek zaman kaybına yol açmayacak, malları zamanında müşterilere yetiştirdiği için her şeyden önce rekabet gücü ve geliri artacak, ve her daim menziline sorunsuz bir şekilde ulaşacak. Ki zaten A.Ş. olduğunda ki misyonu ve vizyonu bu değil miydi? Ama olmaz!? Tekrar eski statüsüne dönelim. Dönünce ne olacak? Yaklaşık 20.000 firma elemanı diğer kurumlarda olduğu gibi kadroya geçecek (geçecek diyorum, çünkü diğer kurumlardaki firma elemanlarına verilen bu hak zaten emsal teşkil edecek) ve maliyet %100 artacak. Yaklaşık 11.000 İHS'li personel 399'lu olacak ve maliyet %50 artacak. İHS'li olup müdür ve üstü unvanlara atananlar direkt 399/I sayılı cetvele tabi aynı unvana geçecek. Ancak bu yol hukuka aykırı olduğu ve %100 iptal edileceği için, İHS'li olup müdür ve üstü unvanlara atananları (mahkeme yolunu kapatmak için) önce eski (399/I-II ve İHS'li) unvanlarına döndürüp, 399 SKHK'ye göre çıkarılan personel yönetmeliği yeniden düzenlenerek (örneğin; o unvanda PTT'de en az 6 ay yada 1 yıl yöneticilik tecrübesi olma şartı getirilerek) hepsini İHS'de ki unvanlarına eşdeğer 399/I sayılı cetvele tabi kadrolu yapmak olacak. Tabi tıka-basa dolan bu unvanların maliyeti de cabası olacak. Onun için, en azından 6 ayını doldurması için bu aralar İHS'li yönetici atamaları son kez start alabilir. 399'lulara amirlik yapmalarının hukuken mümkün olmadığını, teamülen 399'lulara amirlik yaptıklarını, ciddi bir itirazla bunun mahkeme kararıyla tescilleneceğini bildikleri için bugüne kadar rahat hareket edemeyen İHS'li yöneticiler ise bu hamleyle ellerini de güçlendirmiş olacaklar. Onun için bu "tekrar KİT olalım" teklifine aklı başında hiçbir 399'lunun destek vermemesi gerekir. Tabir-i caizse celladına aşık pozisyonuna düşüp, buna destek veren STK'ların, Derneklerin arkasında da sakın durmayın derim. İş işten geçtikten sonra, son pişmanlık fayda vermez. Henüz yol yakınken HAVUZ hakkınızı heba etmeyin. Arada kaynayıp gitmesine müsaade etmeyin. Hele hele eski statüye dönelim masallarına asla itibar etmeyin. Dilekçe metnine son şeklini vermek üzereyim. Bitirince burada yayınlayacağım. İster bireysel, ister bir STK aracılığıyla davanızı açabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.


excels
Memur
22 Ekim 2023 12:55

havuza niye gitsin ki maaşı düşecek. kim ister.

Toplam 279 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi