Editörler : crops35
«22232425262728293031323334

göksu33
Aday Memur
26 Ocak 2009 12:01

GÜNCEL


hha25
Şube Müdürü
26 Ocak 2009 14:08

Göksu33 dava dilekçeniz deki danıştay kararlarına baktım ama bu aşağıdaki karar bizi daha çok ilgilendiriyor.Onlar serbest meslek e yönelik.Tabi avukatınız daha iyi bilirde bu kararı da ekleseydiniz keşke...

ÜNİVERSİTEDE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, EŞİNİN GÖREV YAPTIĞI GÜMÜŞHANE İLİNDE ATANMAK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUYA MUVAFAKAT VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE MEVZUATA UYARLIK OLMADIĞI HK.<

Temyiz İsteminde Bulunan : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Ayazağa/İSTANBUL

Vekili : Av. ?

Karşı Taraf : ?

İstemin Özeti : ? Üniversitesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, eşinin görevli olduğu Gümüşhane İlinde atanmak için yaptığı başvuruya muvafakat verilmemesine ilişkin ? Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 23.1.2003 gün ve 306 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, Anayasanın 41 ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesinden söz edilerek, davacının eşinin halen Gümüşhane Bayındırlık İskan Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, her ne kadar İstanbul Bayındırlık İskan Müdürlüğü emrine atanmasının yapılmasını talep etmiş ise de bu talebin reddedildiği, diğer taraftan Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğünde boş kadro bulunması nedeniyle davacının bu İl'e atanma talebinde bulunduğu, ancak davacının bu talebinin de davalı idare tarafından yerinde görülmediğinin anlaşıldığı, kamu personelinin atanması ve yer değiştirmesinde kamu yararı ve hizmetin gerekleri asıl olmakla birlikte, gerek Anayasa, gerekse kanun ile korunması emredilen aile bütünlüğünün gözardı edilemeyeceği, bu nedenle talep ettiği Gümüşhane ilinde boş kadro bulunması da dikkate alındığında davacının 657 sayılı Yasanın 74. maddesi kapsamındaki atanma talebinin muvafakat verilmemek suretiyle reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 9.10.2003 gün ve E:2003/153, K:2003/1072 sayılı kararının; nakillerin becayiş yoluyla olabileceği, nakil halinde ilgilinin kendi kadrosu ile birlikte yeni işyerine gönderileceğinden kadro tahsisindeki güçlükler nedeniyle eleman ihtiyaçları olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Yanıt verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Gülşen AKAR PEHLİVAN'ın Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Kemal BİLECEN'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 26.01.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

BŞ/ÖEK


memgovtr
Şef
26 Ocak 2009 14:25

yok mu arkadaşlar benim durumla ilgili bilgisi olan.bi de kurum atama mevzuatından bahsetmişsiniz sayın göksu atama mevzuatı derken tama olarak neyi kast ettiniz acaba


göksu33
Aday Memur
26 Ocak 2009 15:41

sayın hha25 arkadaşım evet haklısınız bir kaç defa daha savunma yazacağız bildiğim kadarıyla o zaman tekrar bu nu da avukatamıza söyleriz teşşekkür ler ilginiz için siz ne zaman dava acacaksınız allah yardımcımız olsun


ilknurg78
Aday Memur
26 Ocak 2009 16:26

bende unıversıtede aday memurum ve esım baska bı ılde sıgortalı çalışıyor. asaletım dolunca tayın ıstıyecem ama vermıyecekler. tabı hukuka guvenecez bızde. acaba sansım nedır. lutfen cevap yazınnnnnnnn


göksu33
Aday Memur
26 Ocak 2009 16:31

torpilin varsa şansın yüzde yüzdür. yoksa torpil şansında yok denecek kadar az yinede moral bozmak istemem ama kazanılmış davalarda var eşi özelde çalışan kaybedilmiş davalarda sen muvafakat almaya çalış


hafizecicek
Aday Memur
26 Ocak 2009 17:33

ii akşamlarlar arkadaşlar yazılanları kısmen okudum benimde eş durumuyla ilgili sıkıntım var. bu yaz evleneceğim nişanlım emniyette teknisyen yardımcısı (aşçı) ben izmirde öğretemenim.biz onun yanıma izmire gelmesini istyoruz fakat bu konuyla ilgili kesin bilgiye ulaşmadık. neler yapılmasıyla ilgili. benim sorum atamasının yapılabilmesi için neler yapmalıyız ve nerelerden bilgi alabilriz. şimdiden teşekkürler.....


ilknurg78
Aday Memur
27 Ocak 2009 08:59

pekı esi ozelde çaılıpta davayı kazanan emsal olacak bı dava bılen varmı.


göksu33
Aday Memur
27 Ocak 2009 10:21

EŞİ SERBEST MESLEK İCRA EDEN BİR KAMU GÖREVLİSİNİN NAKLİNDE BU DURUMUN

GÖZÖNÜNE ALINMASINA OLANAK BULUNMADIĞI HK.<

İzmir 3.İdare Mahkemesinin 20.11.1991 günlü, E:1991/110, K:1991/1268

sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bo-

zulması isteminden ibarettir.

İzmir 3.İdare Mahkemesinin 20.11.1991 günlü, E:1991/110, K:1991/1268

sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 76.maddesiyle idarelere memurla-

rın naklen atanmaları hususunda kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sı-

nırlı olarak takdir yetkisi tanındığı, gerek dava konusu işlemde gerek

se savunma dilekçesinde atamaya esas alınan objektif nedenlerin belir-

tilmediği, sadece İzmir'de 27, Bilecik'de de 2 tane mimar bulunduğun-

dan sözedildiği, buna karşılık ihtiyacın davacı ile karşılanmasını hak

lı gösteren somut bilgi ve belgelerin bulunmadığı, bu durumda davacı-

nın naklen atanmasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava ko

nusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, Bilecik Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün mimara olan

ihtiyacını karşılamak amacıyla davacının naklen atandığını, bu atamada

kamu yararı ile hizmet gereklerinin gözetildiğini öne sürmekte ve İda-

re Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76/1.maddesi, "Kurumlar görev ve

ünvan eşitliği gözetilmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurla

rı bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68.maddedeki esaslar çer-

çevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kad-

rolara naklen atayabilirler." hükmünü taşımaktadır.

Anılan madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir

yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet

gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari

yargı merciince bunun saptanması halinde, dava konusu idari işlemin se

bep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptali gerekece-

ği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

1977 yılından buyana İzmir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünde mimar

olarak görev yapan davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğundan bahisle

4.12.1990 günlü, 16711 sayılı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi

üzerine Bilecik Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Proje Şube Müdürlü-

ğünde boş bulunan mimar kadrosuna naklen atandığı, bu işlemin iptali

istemiyle açılan işbu davada davalı idarece İzmir İlinde ihtiyacın üs-

tünde 27 tane mimarın görev yapmasına karşılık, Bilecik İlinde 2 tane

mimarın görev yaptığı ve bu ilde mimara ihtiyaç bulunduğu husunun savu

nulduğu, davacı tarafından ise, diğer iddiaların yanısıra eşinin İzmir

Barosuna kayıtlı Serbest avukat olarak çalıştığı, ancak idarenin eş

durumu ile çocuklarının öğrenim durumunu dikkate almadığı iddiasının

öne sürüldüğü dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden anlaşılmış

tır.

Mimar olarak görev yapan davacının yine aynı Ünvanla İzmir İlinden Bi-

lecik İline naklen atanmasında davalı Bakanlıkça ileri sürülen ihtiyaç

iddiasının doğru olmadığı ve bu atamada kamu yararı ile hizmet gerekle

rinin gözetilmediği yolunda dosyada herhangi bir kanıt bulunmamakta

olulp, dava konusu işlemde hukuka aykırılık ve bu işlemin iptali yönün

de verilen temyize konu kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan, yasalarla kendisine verilen görevleri süratli ve etkin bir

biçimde yerine getirmekle yükümlü olan idarenin boş bulunan kadrolara

uygun elemanlar atamak konusunda takdir yetkisine sahip bulunduğu, bu

takdir yetkisinin uygun görülen seçenekler arasında tercihte bulunma

hakkı ile ihtiyacı giderecek sayıdaki personeli belirleme yetkisini de

içerdiği ve idari yargı yetkisinin bu şekilde tesis edilen işlemin ye-

rindeliğinin değil, hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı bulunduğu

açıktır. Sözüedilen sebeble, Bilecik Bayındırlık ve İskan İl Müdürlü-

ğünde mimara duyulan ihtiyacın davacının atanması ile karşılanacağını

haklı gösteren bilgi ve belgelerin idarece sunulmadığı yolundaki mahke

me kararı gerekçesinde de hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Ayrıca, davacının dava konusu işlem tesis edilirken eşinin İzmir Baro-

suna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmasına karşılık eş durumunun

dikkate alınmadığı yolundaki iddiasına gelince;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 418 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

name ile değişik 72.maddesinin 2.fıkrasının işlem tarihinde yürürlükte

bulunan metninde "Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak ata-

malarda, aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında ko-

ordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması,

atanmaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74. ve 76.maddelerde belir

tilen esaslar çerçevesinde yapılır..." hükmü yer almaktadır.

Yasa koyucunun bu hükümle, Anayasanın 41.maddesine koşut olarak, aile-

yi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ai

lenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlileri

nin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, et-

kin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak

amaçlarını taşıdığından kuşkuya yer yoktur. Anayasanın ve 657 sayılı

Yasanın sözü edilen düzenlemelerine göre, aynı kurumda çalışan eşler-

den birinin hizmetin başka bir yere naklini gerekli kılması halinde,

diğer eşinde isteği varise coğrafi bakımdan aynı veya aile bütünlüğü-

nün bozulmasına yol açmayacak kadar yakın bir yere; eşlerin ayrı kurum

larda çalışmaları halinde ise diğer eşin çalıştığı kurumla gerekli ko-

ordinasyon sağlanmak suretiyle bu eşin de, isteği halinde, aynı veya

yakın yere naklinin yapılması idare için bir yükümlülüktür.

Kamu görevlisinin eşinin serbest meslek sahibi olması halinde ise duru

mun farklı boyut kazancağına işaret etmek gerekir. Bir kamu görevlisi-

nin, kamu hizmetinin gerekli kılmasına karşın, eşinin mesleğini ser-

best olarak yürütmekte olduğu öne sürülerek, isteği olmadıkça, başka

bir yere nakledilemeyeceği gibi bir anlayış; idarenin bütün işlem ve

eylemlerinin ortak hedefi olan kamu yararını sağlamak amacının gerçek-

leştirilmesini kişilerin subjektif karar ve tutumlarına bağlı kılmak

sonucunu doğurur ki; hukuken benimsenemez.

Öte yandan, başta da değinildiği gibi, eşi aynı veya başka bir kamu ku

rumunda çalışmakta olan bir kamu görevlisinin, kamu hizmetinin gerek-

tirmesi halinde, eşinin de doğrudan veya kurumlararasında gerekli koor

dinasyon sağlanmak suretiyle naklinin yapılabilmesine karşılık, eşi

serbest meslek icra eden bir kamu görevlisinin naklinin serbest çalı-

şan eşin istek ve iradesine bağlı tutulması yolundaki bir anlayış,

ikinci durumda olanları öncekilere göre ayrıcalıklı bir duruma sokması

nın yanısıra kamu hizmetlerinin yürütülmesi açısından da büyük sakınca

lar yaratır ki; 657 sayılı Yasanın 72.maddesinin amacıyla bağdaşmayan

böyle bir yol kabul edilemez. Bu itibarla davacının bu iddiasının da

hukuken geçerli bir yönü bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile İda-

re Mahkemesi kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun

49.maddesinin 1/b.fıkrası uyarınca bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:91)

BŞ/ES

ilknur arkadaşım sanırım bu size uyuyor


göksu33
Aday Memur
27 Ocak 2009 11:01

başka yokmu mağdur olan ya


göksu33
Aday Memur
27 Ocak 2009 11:19

sayın gülcan64 arkadaşım artık yazmıyorsunuz mağduriyetiniz giderildimi yok sa


göksu33
Aday Memur
27 Ocak 2009 12:29

kimse yok mu?


göksu33
Aday Memur
27 Ocak 2009 13:18

kimse yokmu :(


göksu33
Aday Memur
27 Ocak 2009 15:51

güncel


oydın
Şube Müdürü
27 Ocak 2009 16:47

memgovtr,

Bende eşimde maliye bakanlığındayız. MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'i incele. Ordaki özür halleri başlıklı 11.madde eş durumundan atamayla ilgili.

Ancak o maddede derki;

"Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde çalışması zorunludur."

yani benim anladığım eş durumunu mazaret göstererek tayin isteme hakkın yok. yinede dediğim gibi o yönetmeliği sen incele bir fikir sahibi olursun. Ayrıca Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik maddelerindede anladığım kadarıyla eşinin memur statüsünde olması yönünde hükümler var.

hepsi bir yana olmaz diyede bişey yok Türkiyemizde. Yasaları yapanlar bu yasaları delmeyide çok güzel başarıyorlar.

kolay gelsin.


memgovtr
Şef
27 Ocak 2009 22:42

çok teşekkürler oydın.maalesef bizim baknalık dediğin gibi kesinlikle devlet memuru olma şartı istiyor.Aileymiş, birlikmiş hiç umrunda diil maalesef yazıklar olsun böyle sisteme, istifadan başka seçenek sunmuyor bizlere...


göksu33
Aday Memur
28 Ocak 2009 08:35

güncel


oydın
Şube Müdürü
28 Ocak 2009 10:04

Eş durumu mağduriyetleri gerçekten çok vahim bir olay. Başıma gelene kadar böyle bir durumun farkında bile değildim. Ancak gerçekten suistimal tayinleride önleyecek şekilde bu konunun yetkililer tarafından ele alınması gerekir.

Ben ve eşim şimdilik beklemedeyiz. Bakalım ne cevap alacağız.


göksu33
Aday Memur
28 Ocak 2009 11:57

bizde eşimle beklemedeyiz ve ne kadar ne zamana kadar bekleyeceğiz belli değil en doğal hakkımız olanı vermiyorlar ne başka kuruma geçip yüksek maaş almak istiyoruz nede memleketimize gitmek istiyoruz sadece birlikte yaşamak istiyoruz şimdi dava açtık eğer bu ülkede adalet varsa hakkımız olanı verirler.


ilknurg78
Aday Memur
28 Ocak 2009 14:34

göksu

öncellıkle ılgınız ıcın ve bılgılerınız ıcın cok tesekkur ederım.

emsal dava yı okudum ama cahıllığıme verın kı pek bısey anlamadım.aslında olumsuz olarak anladım ama bu dusunce benı korkuttugu ıcın onaylanması lazım. bu dava nın sonucu olumsuzmu oldu

Toplam 670 mesaj
«22232425262728293031323334

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi