Editörler : crops35
27 Mayıs 2024 08:39

KİT kurumunda özelleştirme sonrası nakil hakkı?

Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylıkderecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındabulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit

edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme

kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda

atama teklifi yapılabilir. (Değişik üçüncü cümle: 10/9/2014-6552/108 md.) Bu personelden

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetveldeki

kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki

personelin atama teklifleri, Araştırmacı unvanlı kadrolara veya istekleri hâlinde 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim

durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara

ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla yapılır. Ancak (1) sayılı

cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra

özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına

uygun kadrolara yapılır. Arkadaşlar, bu kanun maddesine göre ve bu kanun maddesinde Değişik üçüncü cümle: 10/9/2014-6552/108 md. göre, kit lerde çalışan kapsamdışı personel de unvanı ile diğer kurumlara geçiş hakkına sahip mi oluyor? Mesela kapsamdışı işçi olarak çalışan mühendis , özelleşme durumunda nakil hakkına sahip olabiliyor diyebilir miyiz bu maddeye göre?


draf
Genel Müdür
27 Mayıs 2024 11:51

Neresi ozellesiyor? Forumdaki yazismalara bakarsan onların durumu farklı. Kapsam dışını daha önce araştırdım mahkeme kararına göre 2008 ve öncesi yararlanabiliyordu

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi