Editörler : asaygincihan27
13 Haziran 2007 17:04   


* Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı

Bakanlık bugün almanca ve ingilizce için hemen gönderilmek üzere sınav duyurusu yaptı. http://digm.meb.gov.tr/yurtdisigorev/ogretmen/ogretmen_2007_secme_Sınavı.html

13 Haziran 2007 17:18

Hocha
Şef

pardon sadece almanca ve ingilizceden değil, hemen hemen tüm branşlarda açılmış. almanya için 120 öğretmen alınacak hemde. Güzel fırsat bence.

13 Haziran 2007 17:55

hoca00
Memur

fransızca için sınıf öğretmenliği varmı

13 Haziran 2007 21:01

Hocha
Şef

Bilmiyorum hocam, olması lazım. Bi bak istersen.

13 Haziran 2007 23:00

Girneli01
Aday Memur

londra kardeş,

Şu yazıyı bir bulsan çok süper olacak. Ben google'da araya araya yorgun düştüm ama bir şey bulamadım.

13 Haziran 2007 23:12

Terto66
Aday Memur

Hayırlı olsun!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ufukta erken sınav var........

13 Haziran 2007 23:21

ahrecep
Memur

değerli öğretmen arkadaşlar ben sınıf öğretmeniyim yurt dışına gitmek için dil sartı hepsinde var mı?

13 Haziran 2007 23:23

Girneli01
Aday Memur

Arkadaşlar

Sonunda buldum yazıyı.

www.yurdisiogretmen.com'da paylaşımda bulunan arkadaşlara teşekkürler.

Yazının tamamını kopyalamak isteyenler için buraya aktarıyorum.

***************************************************************************************************************************************************************************************

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100THG010012/0314

KONU: Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi

08.09.2004*15284

..............................VALİLİĞİNE

GENELGE

2004/118

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları bünyesinde; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği?nin ?III. SAĞLIK KURULLARI? başlığı altında yer verilen 22 nci maddesi uyarınca oluşturulan sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarına ait giderlerin ücretlendirilmesinde, kişi veya kurumlara fatura edilmesinde ve tahsilatında sağlık kurumları ile kişi veya geri ödeme kuruluşları arasında önemli sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.

Bu sorunların önemli bir kısmının ilaç ve sarf malzemesi kullanımı veya tedavi ve istirahat amacını taşıyan sağlık kurulu raporları ile silah ruhsatı, sürücü belgesi alınması, iş müracaatları vb. durumlar için talep edilen raporların ücretlendirilmesi ve tahsilatındaki farklı uygulamalardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, her ne kadar sağlık kurulu raporu düzenlenmesi, ücretlendirilmesi, faturalandırılması ve benzeri hususlar gerek ilgili mevzuat gerekse tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı?nın ilgili maddelerinde düzenlenmiş ise de aşağıda belirtilen hususlara bir kez de iş bu genelge ile açıklık getirilmesinde fayda görülmüştür.

A-SAĞLIK KURULLARININ TEŞKİLİ:

1-2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı uyarınca kullanımı sağlık kurulu raporuna bağlı ilaç veya sarf malzemelerinin kullanımı veya hasta katılım payı muafiyeti için gerekli olan sağlık kurulu raporları; var ise ilgili daldan üç uzman tabibin katılımı ile, aynı daldan üç uzman bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman tabibin katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.

2-Yukarıda belirtilen haller dışındaki durumlar için gerekli olan sağlık kurulu raporlarının düzenlenebilmesi için oluşturulacak sağlık kurullarında; 13.01.1983 ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği?nin ?III SAĞLIK KURULLARI? başlıklı 22 nci maddesi uyarınca en az üç ayrı dal uzmanı bulunacak ve varsa bu kurula genel cerrahi, göz, KBB, nöroloji ve ruh sağlığı hastalıkları uzmanı dahil edilecektir.

B-SAĞLIK KURULU RAPORLARINDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR:

1-Hastanın kimlik bilgileri, sosyal güvenlik kurumu veya tabi olduğu kurum hasta protokol numarası, klinik bulgular, tetkik, tahlil sonuçları, teşhis ve karar kısımları eksiksiz olarak doldurulacak kurula katılan uzmanların imza ve kaşeleri ile baştabiblik mühür ve onayı mutlak surette bulunacaktır.

2-İlaç kullanımı ve muafiyet raporlarında hastalığın adı, ilacın adı ve dozu, uygulama planı ve süresi belirtilecektir.

3-Tıbbi sarf malzemelerinin temini için düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında hastalığın adı, gerekli görülen tedavi ve tedavide kullanılacak malzeme veya malzemelerin adı ve miktarı açıkca yazılacaktır.

C-SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ:

1-2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı uyarınca, ilaç kullanımı, katılım payı muafiyeti ve tıbbi sarf malzemesi temini için düzenlenecek sağlık kurulu raporlarına ait giderler, bir rapor ve bir normal poliklinik muayene ücreti esas alınarak (7.000.000 TL+13.000.000 TL = 20.000.000 TL) ücretlendirilecektir.

2-Bunun dışında kalan sağlık kurulu raporlarının ücretlendirilmesinde ise; sağlık kurulu raporu ücretine, yapılan her bir poliklinik, laboratuvar, röntgen vb. tetkik ve tahlil bedelleri Bütçe Uygulama Talimatı Fiyat Tarifesi üzerinden ayrı ayrı ücretlendirilerek ilave edilecektir.

D-SAĞLIK KURULU RAPOR ÜCRETLERİNİN KİŞİ VEYA KURUMLARDAN TAHSİL EDİLMESİ:

1-İşe müracaat için istenen sağlık kurulu raporları ile silah ruhsatı, sürücü belgesi verilmesine esas sağlık kurulu raporları ve benzeri durum bildirir raporlara ait giderler kişilerin kendilerinden tahsil edilecektir.

2-Özürlülük durumunun tespiti ve özürlü kimlik belgesi verilmesine esas sağlık kurulu raporlarının tahsilatında 03.03.2004 tarih ve 3539 sayılı genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

3-2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı?nın kapsam maddesinde sayılan kimselerin, yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmeleri nedeniyle talep edilen sağlık kurulu raporlarına ait giderler sağlık kurumlarına resmi sevk evrakı ile müracaat etmeleri halinde ilgilinin kurumuna fatura edilecek, kişiden ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

4- 03.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda;

Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur.

Anılan Kararın sözkonusu madde hükmü kapsamında yer alan kimselerin Devlet Hastanelerinde yapılan muayene, tetkik, tahlil, tedavi ve sağlık kurulu raporlarına ait giderler;

a)İlgilinin veya kanunen kendisine bakmakla yükümlü bulunan aile fertlerinden birinin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışması halinde bu kurum veya kuruluşça karşılanacaktır.

b)Kendisinin veya kanunen kendisine bakmakla yükümlü aile fertlerinden birinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmaları veya emekli, yaşlılık veya malüllük aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca karşılanacaktır.

c)3816 sayılı Kanun kapsamında yeşil kartlı olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu?ndan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden karşılanacaktır.

d)Yukarıda belirtilen haller dışında kalanlardan ödeme gücü bulunanların kendilerinden tahsil edilecektir.

Ancak, sosyal güvencesi olmayan, muhtaç ve ödeme güçlüğü içerisinde bulunan kimselerin sağlık kuruluna esas muayene, tetkik, tahlil vb. işlemler anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Devlet Hastanelerinde ücretsiz sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve uygulamanın buna göre yürütülmesi hususunda Bakanlığımız ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica ederim.

Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

Dağıtım Gereği:

-81 İl Valiliğine

-Maliye Bakanlığına

-Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne

-Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne

-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına

***************************************************************************************************************************************************************************************

Bizi ilgilendiren madde:

3-2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı?nın kapsam maddesinde sayılan kimselerin, yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmeleri nedeniyle talep edilen sağlık kurulu raporlarına ait giderler sağlık kurumlarına resmi sevk evrakı ile müracaat etmeleri halinde ilgilinin kurumuna fatura edilecek, kişiden ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

Herkes bu yazıyı yazıcıdan çıkarıp yanında götürürse sorun çıkmaz herhalde.

13 Haziran 2007 23:41

cebel
Şef

şimdi ben de baktım. içimden bir şeyler söyledim ama hayırlı bir şeyler değl. bir kere kazandık hakkımızı yediler hem de yalan üzerine. insnaın bir daha çalışası gelmiyor valla.

13 Haziran 2007 23:53

mamure33
Memur

Ben bu yazıyı götürmeme rağmen İstinye'de raporun ücretsiz olacağını kabul etmediler.Memur öyle söyledi.Sanırım başhekimle görüşmem gerekecek.

14 Haziran 2007 00:23

Hocha
Şef

Arkadaşlar, ben bu yıl açılan sınavı kazandım, Eylülde yolcuyuz inş. Her türlü sorularınızı bana özel mesajla sorabilirsiniz.

14 Haziran 2007 01:20

londra
Aday Memur

hocam o istinyedeki memur yanlış yapmış herkimse.ben geçen sene aldım istinyeden.ve para mara almadılar.ve arkaşın o çıkardığı yazıyı götürdüm.

14 Haziran 2007 01:24

ckaan07
Aday Memur

bu sınavda kriter ne hala anlamış değilim. hele mülakat sınava ne amaçla yapılıyor bilmiyorum. sınava girenlerin hepsi torpilliymiş.

14 Haziran 2007 01:29

Hocha
Şef

İlgisi yok torpille ckaaan, şahsen gördüm yani.

14 Haziran 2007 20:46

Hocha
Şef

arka sayfalarda kalmış, millet öğrensin şuraya bişeyler yazayımda:)

15 Haziran 2007 10:22

efaga
Aday Memur

Sn Cebel hocam, ben de meslkeki yeterlik sınavını kazandım ama sonradan çıkan yabancı dil sınavın geçemedim. Bu sınava başvurmayı düşünüyorum. Ama bizim durumumuzla ilgili mahkeme devam ediyor sanırım

15 Haziran 2007 12:55

cebel
Şef

efaga hocam mahkeme devam ediyor. hızlandırmak mümkün mü diye uğraşacağım inşallah.

15 Haziran 2007 17:42

thecetiner
Aday Memur

sağlık olsun

16 Haziran 2007 13:23

şehit
Aday Memur

başhekim veya yardımcısına gidilirse kabul ediyorlar

16 Haziran 2007 23:14

matepe
Aday Memur

slm cebel hocam sonuç ne zaman belli olur

kazanırsak yeni dil sınavına ve yeterlilik sınavına girmeyecekmiyiz

17 Haziran 2007 01:17

cebel
Şef

hocam mahkeme deva ediyor. sonucun ne zaman belli olacağını ben de tahmin edemiyuorum ama biliyorsunuz türkiyede hukukun işleyişi yavaş.önümüzde bnir de adli tatil var.dua edelim de erken sonuçlansın bari.

davadan yürütmeyi durdurma çıkarsa bizi mülakata çağırırlar.

Toplam 2588 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Kot markası olarak en beğendiğiniz marka hangisi?