Editörler : Cüneyt Barışoglu
17 Temmuz 2007 16:26   


Gümrük Muhafaza Sınıfı Personeli(ne.buraya

Hepiminize selam.

diğer başlıktaki mesajımı kopyalıyım bakalım.

"mufazanın nöbet esasına göre çalıştığı dolayısı ile mesai ücreti almaması gerektiği yönündeki yorumların son çıkan yasa ile temeli kalmamıştır. Son çıkan yasa ile hiç mesai yapmayan fazla çalışmayan memurlar bile mesai alırken muhafaza teşkilatı fazla çalışma yaparak o mesaiden daha fazla hak etmektedir.

diğer kurumlarda 24 saat esasına göre çalışan personellerin gelirlerini yikseltici yönde mevzuatları vardır. Günmrükte 24 saat esasına göre çalışan muhafazaların geliride gümrük kanundaki mesaiden karşıladığı için bu yönde yasalar çıkmamıştır.tayin bedeli kanunu ile verilen tek hakkımız bile normlar hiyerarşisine aykırı olarak (yönetmelik yasaya aykırı olmaz) gümrük yönetmeliği ile elimizden alınmıştır. Bu ne mantıkla bne hukukla bağdaşır.

İkincisi Muhafaza memurlarına 50 yaşında zorunlu emeklilik vardır bunun sebebi yıpranma ama nedendir yıpranma payı verilmez "hem yıpranıyo diye erken emekli edeceksin hem yıpranma payı vermeyeceksin" .silah tazminatını söylemeye gerek yok.

Adli kolluk yetkisini taşıyan diğer hangi kurumlarda bizim kadar düşük maaş var acaba?(640 YTL+ 98 tayin bedeli YTL)

ama bunlar kendiliğinden olmaz bunları haketmek için hiç çaba harcanmamış nasıl olsa mesai var diye kimse uğraşmamış ama o mesai unutulmamalı ki her zaman gümrüğündür.Gümrüktede muhafazaya ne kadar mesai verildiği ortada .

muhafaza teşkilatı olarak

bu yüzdendirki bence bu mesai ile birlikte

1-tayin bedelinin mesaiden düşülmemesi için

2-haftada 40 saatten fazla çalışma ücretlerinin alınabilmesi için

3- yıpanma payı, görev tazminatı ve silah tazminatı hakkı alabilmek için

4-gümrük kanuna göre verilen ek ödemenin gümrük kanundaki mesaiden mahsup edilmemesi için (bu uygulama ile yasa ile verilen hak yasa koyucu gibi hareket ederek makliye tarafından elimizden alınmaktadır)

5- fazla mesai telaplerinin fazla olduğu gümrük müdürlüklerinde çalışan personele verilen 5000 ek göstergenin aynı sahada çalışan muhafaza personelinede verilmesi için

5- İLO sözleşmesine göre gece nöbeti tutanlara normal istiraharın iki katı istirahat hakkı verilmesi için

çalışılması gerektiği inancındayım.

bunlar nasıl başarılır? onlar konuşulmalı! dernek kurarak mı ,avukat tutulup hep beraber ona vekalt vere mi sendika aracılığı ile mi bunlar konuşulup bir an önce uygulamaya geçilmeli."

17 Temmuz 2007 16:31

lisans sgm
Şube Müdürü

dava:

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI?NA

YÜRÜTMENİN DURDURLMASI TALEBİ VARDIR

DAVACI : Türk Büro-Sen Genel Merkezi

(Türkiye Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

Dr. Mediha Eldem Sok. No: 85 Kat:4 Kocatepe/ANKARA

VEKİLİ : Av.Birol TAŞ Dr. Mediha Eldem Sok. No: 85 Kat:4 Kocatepe/ANKARA

DAVALI : T.C.BAŞBAKANLIK(Gümrük Müsteşarlığı) - ANKARA

KONU : 4458 Sayılı Gümrük Kanunu?nun 221. maddesinde değişiklik öngören, 17/04/2007 tarih ve 26496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü?nün Gümrük Müsteşarlığı?na devrini gerçekleştirmek amacıyla kabul edilen 5622 sayılı Kanun?un 7. maddesinin 3. ve 4. fıkralarının, eşitlik, adalet, hakkaniyet ilkelerine ve Anayasa?nın 55. maddelerine aykırılığı nedeniyle öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve Anayasa?nın 152. maddesine göre iptali için Anayasa Mahkemesine götürülmesi istemine ilişkindir.

TEBLİĞ TARİHİ : 17/04/2007 (Resmi Gazete yayın tarihi)

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil Sendika 4688 Sayılı Kanun?a tabi olup, bu kanunun 19/f maddesi gereğince üyelerinin idare ile doğacak ihtilaflarında yargı organları önünde dava açma hakkına sahiptir. Dava konusu düzenleyici işlemden olumsuz yönde etkilenen üyelerin mağduriyetinin giderilmesi maksadına binaen ve üyeleri temsilen 01 Nolu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık İş Kolunda yetkili kamu görevlileri sendikası olarak kanunun tanıdığı yetkiye dayanarak iptal davası açmak için sayın mahkemenize müracaat etmiş bulunuyoruz.

2) 4458 Sayılı Gümrük Kanununa, 5622 Sayılı kanunun 7. maddesi ile eklenen 3. fıkrasında ?Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarların % 50'si bütçeye gelir kaydedilir. Geri kalan % 50'si, personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında bulunan personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir ve bu ödemelerin aylık miktarı, (36.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ödenen fazla çalışma ücretinin net tutarı, 222 nci maddeye göre yapılması öngörülen ek ödemenin net tutarından mahsup edilir. Yapılan dağıtımdan sonra yıl sonu itibarıyla hesaplarda kalan tutarlar, takip eden Ocak ayı sonuna kadar bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca, gümrük idaresinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Kurum bütçesine yeterli ödenek konulur.? denilmektedir.

3) 5622 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 221. maddesinde değişiklikler yapılarak, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin fazla çalışma ücretinde hakkaniyete, adalete ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak, mesnetten yoksun bir şekilde kısıntıya gidilmiştir. Söz konusu bu uygulama personelin mağduriyetine ve hak kaybına sebebiyet vermekte, onun çalışma hırs ve azmini kaybetmesine neden olmaktadır. Yapılan son kanun değişikliği ile normal çalışma saatleri dışında ve tatil zamanlarında, fazladan mesaiye kalarak zamanını işine ayıran personelin, fazla çalışma karşılığı hak kazandığı ve %50?si zaten bütçeye gelir kaydedilen ücretin artık diğer kalanını da tamamen alamamakta, personelin hakkı zarara uğratılmaktadır. Şöyle ki; 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 221. maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 679 ve müteakip maddeleri çerçevesinde tahakkuk ve tahsil edilen fazla çalışma ücretinin %50?si önceki uygulama çerçevesinde hak sahibi personele verilirken, yeni kanun hükmü uyarınca; personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenerek, yatırılan tutar Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılmaktadır. Yani yeni uygulama çerçevesinde, %50 si bütçeye aktarılan fazla çalışma ücretinin geriye kalan %50 si de hak sahibi olan personele kesintiler yapıldıktan sonra sadece kalanı ödenecektir. Bu durumda personele ödenecek miktar, fazla çalışma karşılığı hak ettiği ücretin çok altına düşecek(%50?nin de çok altında), merkezde toplanması sonucu da, hakkaniyete uygun, adil dağıtımının sağlanamadığı, hakkaniyetle ve gerçeklerle pek örtüşmeyen bir durum söz konusu olacaktır.

4) Fazla çalışma ücreti, kişinin mesai saatleri dışında çalışması karşılığı hak ettiği ücrettir. Değişiklikten sonra ki 4458 Sayılı Kanunun 221/1 fıkrasındaki ??.Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talep, işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarlar,?.? hükmündeki ?çalışacak personele ödenecek tutarlar? ifadesi de bunu desteklemektedir. Fakat aynı kanunun 221/3 fıkrasında ???geri kalan % 50'si personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır? hükmü yer almakta ve 1. fıkrada ki hükümle çelişmektedir. Şöyle ki; 1. fıkrada, fazladan çalışacak personelin fazla çalışma ücretinden faydalanacağından bahsederken, 3. fıkra Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personele de dağıtılmasını öngörmektedir. Bu uygulama haksızlığa sebebiyet verdiği gibi, yasada da yer bulamamaktadır. Kanun? a göre fazla çalışma ücreti hak edebilmek için ?mesai saati dışında fiilen çalışmak esastır? ve fazla çalışma ücretlerinin ancak fiilen çalışan personele ödenmesi gerekmektedir. Toplanan fazla mesailerin, kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde tüm personele dağıtılmak istenmesi; iş yoğunluğu az olan ve daha az mesai ücreti toplanan yerlerde çalışanlara haksız ve usulsüz kazanç sağlayacak diğer yanda gerçekte fazla mesai yapan ve adına fazla mesai tahakkuk edenler de hak ettikleri ücretin çok altında kazanç elde edeceklerdir. Bu hususlarla ilgili düzenlemenin hakkaniyete aykırı olduğu, hak sahibi olmayanların haksız kazanç sağladığı, fazla çalışma ücretinden yoksun kalmamak için personelin izin dahi yapmadığı göz önünde bulundurulursa, bu haksız ve hakkaniyete aykırı olan 5622 sayılı Kanun?un 7. maddesinin 3. ve 4. fıkralarının iptalinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır, iptal edilmelidir.

5) 4458 Sayılı Gümrük Kanunu?nun 222,nci maddesinde,?Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan memurlar ile sözleşmeli personele, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Ek ödemenin miktarı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro unvanı ve derecesi, atanma usulü ile personele aylık ve özlük hakları dışında ilgili mevzuatına göre yapılan diğer ilave ödemeler gibi kriterler dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemede 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.? amir hükmü hakimdir. 5622 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 221/3 fıkrasında yapılan değişiklik sonucu getirilen; ???.ödenen fazla çalışma ücretinin net tutarı, 222,nci maddeye göre yapılması öngörülen ek ödemenin net tutarından mahsup edilir??? hükmü ile de yine personelin aldığı fazla mesai ücreti ek ödemeden mahsup edilmekte hatta ay içerisinde fazla çalışma karşılığı aldığı mesai ücreti ek ödeme miktarını aştığı takdirde de ek ödeme alamamaktadır. Yani personelin ek ödemeyi hak edip etmediği durumu yararlandığı fazla mesai payına göre belirlenecektir ki; bu durum Anayasa?nın 55.nci maddesinde yer bulan ?ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.? amir hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Dava konusu olan kanunun ilgili maddesinde belirtilen hususlar, Anayasaya, hukuka, devletin verimliliğine, yasalara, hakkaniyete, eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden iptali gerekmektedir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ : Esas hakkında karar verilene kadar, Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde çalışan bütün personelin, normal çalışma saatleri dışında ve tatil zamanlarında yaptığı fazladan çalışmalar için hak ettiği fazla çalışma ücretinden yapılan kesintinin önlenmesi ve personelin mağduriyetinin giderilmesi için kanunun yürürlüğünün durdurulmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur. 2577 sayılı Yasanın 27/2. maddesi hükmü ile belirlenen şartlar birlikte gerçekleşmiştir. Telafisi güç ve imkansız zararlar meyda¬na geleceğinden 5622 Sayılı Kanunun 7. maddesi 3. ve 4. fıkralarının yürütülmesinin durdurul¬ması bu durumu önleyecektir.

HUKUKİ DAYANAK : Anayasa,İYUK, 657 sayılı D.M.K., 4458 sayılı kanun ve diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Ekte sunulan belgeler ve her türlü delil.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz edilen sebeplerle ve mahkemenizce res?en yapılacak inceleme sonucu elde edilecek veriler de dikkate alınarak; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu?nun 221. maddesinde değişiklik öngören, 17/04/2007 tarih ve 26496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü?nün Gümrük Müsteşarlığı?na devrini gerçekleştirmek amacıyla kabul edilen 5622 sayılı Kanun?un 7. maddesinin 3. ve 4. fıkralarının, eşitlik, adalet, hakkaniyet ilkelerine ve Anayasa?nın 55. maddelerine aykırılığı nedeniyle öncelikle yürürlüğünün durdurulmasına ve Anayasa?nın 152. maddesine göre iptali için Anayasa Mahkemesine götürülmesine, yargılama giderleri ile Avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.04.06.2007

Davacı Türk Büro-Sen Vekili

GÜMRÜKLER MUHAFAZA

17 Temmuz 2007 16:35

lisans sgm
Şube Müdürü

olay:

Bursa Dış Ticaretini olumsuz etkileyecek gümrük memurlarının eylemi yine gümrükçülerin sağduyusu ile çözüldü.

Geçtiğimiz hafta Gümrüklerde fazla mesai çalışmalarıyla ilgili olarak kamuoyunun gündemine yansıyan konu akıllı bir kriz yönetimiyle aşıldı.

Gümrükçülerin birikmiş mesaileri dağıtıldı. Mesaideki adaletsizliklerde önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemeyle giderilecek. Gümrük memurlarının sızlanmasına yol açan krizin aşılmasında yaş meyve sebze ihracatı?da etken oldu.

30 Haziran 2007 tarihinde Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Ahmet ÖZENALP tarafından açıklanan 09 Temmuz 2007 tarihinde Gümrük Çalışanlarının mesai saatleri dışında çalışmama kararı, söz konusu tarihin özellikle yaş meyve-sebze ihracatının en yoğun dönemine rastlamasından ötürü ileriki bir tarihe ertelendi.

Konu hakkında Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğinin yaptıkları çalışmaları anlatmak üzere gümrüklere ziyaret düzenleyen Dernek Başkanı Sayın Ahmet ÖZENALP ve Başkan Vekili Suat YÜCELEN gümrük çalışanları ile yaptıkları görüşmede konunun hassasiyetine binaen dernek tarafından yapılan çalışmaları anlattılar. Özellikle söz konusu tarihin seçim öncesi bir tarih olmasından dolayı ve yaş meyve-sebze ihracatının söz konusu durumdan çok olumsuz etkileneceğini anlatarak, olayın kamuoyuna yansıtılması sureti ile zaten siyasi ve idari kanattan geribildirimler alındığı belirtilerek söz konusu durumun Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri Ortak Toplantıları kanalı ile tekrar gündeme getirileceği ifade edildi.

Ziyaretin ardından konuyu değerlendiren Gümrük Çalışanları özellikle yaş meyve sebze ihracatının konudan olumsuz etkilenmemesi ve dış ticaret erbabının mağdur olmaması açısından söz konusu kararın seçim sonrası ve ihracat işlemlerinin olumsuz etkilenmeyeceği bir döneme ertelenmesine karar verildi. Türkiye çapındaki ilk açıklamanın Bursa?nın önderliğinde başlatılmasından dolayı alınan karar tüm Türkiye?de özellikle sınır kapılarında yaşanacak olan sıkıntıların önlenmesi açısından son derece önemli olarak kabul ediliyor.

17 Temmuz 2007 16:37

lisans sgm
Şube Müdürü

BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 2155

Kabul Tarihi: 22/06/1978

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/06/1978

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 16331

Madde 1 - (Değişik madde: 23/02/1995 - 4079/2 md.)

Barışta ve savaşta Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler Personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlerine ayda günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak verilir.

(Mülga fıkra: 31/05/2007- 5668 S.K./12.mad)

Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanununda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanır.

Madde 2 - (Mülga fıkra: 31/05/2007- 5668 S.K./12.mad)

Aynen veya nakit olarak verilen er tayın istihkakları ölüm halinde geri alınmaz.

Madde 3 - 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla, Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(Değişik fıkra: 23/02/1995 - 4079/3 md.) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Milli Savunma, İçişleri, Maliye ve Orman Bakanlıklarınca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir.

Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

17 Temmuz 2007 16:58

lisans sgm
Şube Müdürü

ipsaladaki bütün memurlar dilekçe vermişler bu rahatsız edici durumun devam etmemesi için.

haburda ve cilvegözünde 5000 ek göstergenin muhafaza sınıfınada verilemesi için dilekçe verildi

habur ve bursada ek ödemelerin mesaiden mahsup edilmemesi için dilekçe verildi

17 Temmuz 2007 22:50

kaçak guven
Kapalı

helal sana birader

18 Temmuz 2007 08:47

kyon
Memur

güncel...

18 Temmuz 2007 12:44

sec
Daire Başkanı

ellerine sağlık lisans sgm.bu konu üzerinde emek ve mücadele veren herkese de teşekkürleri borç biliyorum...

19 Temmuz 2007 12:10

lisans sgm
Şube Müdürü

önemli değil arkadaşlar

ben ağustosda askere gidiyorum

inşallah ben askerden döndükten sonra bi şeyler düzelir

19 Temmuz 2007 12:19

lisans sgm
Şube Müdürü

maliyede bizim konularla ilgilenen arkadaştan öğrendiğime göre maliyeciler bizim müsteşarlığın pazarlığına hayran kalmışlar çok sıkı pazarlık yapılmış ama neden bu pazarlık yerine zamanında kazanılması gereken hak varken yasayı değiştirdiklerini anlayamamışlar.

maliye bakanlığının uygun görüşü alınır hükmü gereğince bundan sonra çıkacak yasada mesaiden devlete giden :% 50 nin %30 a düşürülmesi karşılığı maliyedeki bürakratlar kalan %70 ten kendilerine pay istemişler

bizimkilerde kabul edebileceklerini iletmişler.

19 Temmuz 2007 12:37

lisans sgm
Şube Müdürü

Bu arada kandilinizi kutlarım.

19 Temmuz 2007 13:07

kyon
Memur

lisans sgm merhaba. dostum bu konuyu ne zaman görüşeceklermiş ki bunlar.

19 Temmuz 2007 19:05

omerce
Memur

merhaba arkadaslar ben kendı adıma ve tum gumruk ve gumruk muhafaza adına lısans arkadasımıza tesekkur edıyorum bizleri bilgilendirdiği için benımde rıcam kımsenın oyununa gelmeyın gumruk ve gumruk muhafaza her zaman beraber hareket ederler ayrı kurumlar olarak dusunmeyın bırbırımızle degıl bu durumu ortaya cıkaranlarla ugrasmalıyız ve bu adaletsızlıgın onune gecmelıyız

20 Temmuz 2007 13:02

lisans sgm
Şube Müdürü

kyon konu mesai pazarlıkları yapılırken görüşüldü ama meclis kapalı olduğu için hiç bişey yapılamadı artık yeni hükümet kurulunca hükümüetin görüşüne göre bişeyler yaparlar

ayrıca dün türkiye gazetesinde haburda ihracatın memurların mesailerinin düşmesi nedeniyle işy avaşlattıklarından düştüğü ve hükümetten çözüm beklenildiği haberi vardı.

20 Temmuz 2007 13:17

lisans sgm
Şube Müdürü

19.07.07 tarihli Türkiye gazatesi:

Kahramanlarla rekor kırdık?

Tüzmen, Mersin Almada Center?da, gümrük çalışanları ile düzenlediği toplantıda ihracatın 100 milyar dolara ilerlediğini hatırlatarak, ?Gümrükleri otomasyona geçirdik, orada görev yapan isimsiz kahramanlarla rekorlar kırdık? dedi. İthalat ve ihracat işlemlerinin 24 saatte tamamlandığını belirten Tüzmen, ?Biz ihracat ve yakalama rekorları kırarken birilerinin ayağına basıyoruz. Ancak gümrüklerde bana inanmış, özverili arkadaşlarımız var. Onlar özverili çalışmasaydı bugünlere gelemezdik, bu başarı hikayelerini yazamazdık? diye konuştu.

20 Temmuz 2007 13:43

lisans sgm
Şube Müdürü

ömerce:

gümrük ve muhafaza herzaman beraber hareket eder diyosun ama her zaman muhafaza ayrı tutulmuş şimdide ayrı tutuluyo

son mesai uyulaması ile yine ortaya çıktı en düşük mesaiyi muhafaza alıyor en çok muhafaza çalılşıyor.

görevde yükselme yönetmeliğinde

muhafaza memurlarına yükselebilecekler arasında

gümrük memuru, kolcu , diğer memurlar sayılıyor ama mesai dağıtılırken bu memurlarla eşit mesai veriliyor tayin bedelide düşülünce bu memurlardandan daha da az alıyo birde 500 ek göstergeyi vermeyince iyice düşüyor

gümrük ve muhafaza nasıl ayırılıyor burada görülüyor

gümrük memurları dışında muhafaza teşkilatı olarak MESAİ dışında edinmemiz gereken haklar var ve bunlarda en yukardaki mesajda yazıyor.

bu yüzden benim bahsim MESAİ dışındaki edinmemiz gereken haklar nedeniyle gümrükten atrıldığını düşünüyorum

ve bunlardan sadece tayin bedelini alabilmişiz oda mesaiden düşülüyor hiçbir anlamı kalmıyor.

20 Temmuz 2007 13:53

lisans sgm
Şube Müdürü

Görevde Yükselme Yönetmelği :

Muhafaza Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

3) Memur, Kolcu, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

4) Son müracaat tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

5) Erkeklerde en az 1.7l cm, bayanlarda ise en az 1.61 cm boyunda olmak,

6) Tam teşekküllü resmi sağlık kurumundan ?yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir? ibareli heyet raporu almak,

7) Her biri olumlu olmak şartıyla son üç yıllık sicil notları ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

8) Yapılacak görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmak ve yükselme sınavında başarılı olmak,

bu yönetmelikten muhafaza memurluğuna yükselebilecekler arasında sayılan "Memur, Kolcu, Muamele Memuru, Ambar Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, " unvanlarını taşıyanlardan muhafaza memuru daha az mesai alıyor

bu nasıl mantıktır ?

20 Temmuz 2007 15:35

customs
Kapalı

selamaleykum arkadaslar..ya sabhtandır muhafaza muhafaza baska mesai topluyomusun hıccc.mesaiyi toplayanlar memurlar gumruk memuru yokmu bu kurumda.calısma sartları hosuna gıtmıyorsa gıdersın baska iş yaparsın arkadasım.sen mesai topluyomusun hiç mesai toplayan memurlar gumruk işlemlerini yapanlar memurlar sende ne iş yapıyosun sen kolluk kuvvetısınnn bunu bı kere anlaaaa.ne verilişrse memnun kalacan bızı zorla kızdırmayın yaaaa.baskalarının mesaı sını goz dıkecenıze bakanlıga kesılen kesıntının uzerıne durun.

20 Temmuz 2007 15:38

customs
Kapalı

cümleler dusuk olmus.herkese hayırlı nöbetlerrr.bırlık olmazısek mesaı de kalmaz maas taaaa..önce bunları konusalım yok su 8-5 calısyomus yok su bılmem ne yapıyomus gecelım bunları kardeslerım

20 Temmuz 2007 15:39

lisans sgm
Şube Müdürü

mesai hakkında yeni bir yönetmelik hazırlandığı duyumu aldım bi arkadaştan

muhafaza ile muayene aynı alacakmış

doğrumu bende bilmiyorum

20 Temmuz 2007 15:44

lisans sgm
Şube Müdürü

customs tek konu mesai değil !

birde sanki tüm mesaiyi toplayanlar alıyomuş gibi konuşı-uyosun merkezde measaimi toplanıyor yada tasişte

ayrıca muhafaza mesai topluyor mesai yatırmayan araçların mesai yatırmasını sağlıyor kimse bakmıyor muhafaza son çıkışta soförle kavga edip mesai yatırmasını sağlıyor

bunuda geç hiç mesaiye hiç katkısı olmayanlar mesai alıyor artık sen geride kalmışsın biraz

Toplam 354 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;