Editörler : asaygincihan27
22 Ağustos 2007 12:46   


hamilelikte nöbet görevi

arkadaşlar hamilelikte, kaçıncı aydan sonra nöbet görevi verilemez, yada böyle bir uygulama varmı?

22 Ağustos 2007 12:53

e_teknolog
Kapalı

Arkadaşım, kesin biliyorum hatta İlçe milli eğitim müdürümüz yazısını bile göstermişti, şu an aradım biraz, ulaşamadım bulursam gene gönderirim. Hamilikte 6. aydan itibaren ve doğumdan bir yıl sonrasına kadar memura nöbet görevi verilemez....

22 Ağustos 2007 14:36

mihri79
Daire Başkanı

teşekkürler hocam.

22 Ağustos 2007 20:38

fylsof
Aday Memur

6.aydan itibaren nöbetten düşülür.ancak doktor raporuyla belgelenmesi gerekir.ben 24. haftada nöbet tutması uygun değildir raporu aldım.zaten doktorlar sevke ne yazacaklarını biliyorlar.doğum sonrasıda bir yıl boyunca nöbet yok

25 Ağustos 2007 14:56

sezen79
Aday Memur

aslında bu biraz da idarecinin insiyatifinde bizim okulda öğetmenimiz 4 aylık hamile öğretmen kurul kararıyla nöbet vermeyeceğiz.Yönetmelikte 6 ay diyor ama istenmeyen rahatsızlıklar olmasın diye biz nöbet vermeyeceğiz......

25 Ağustos 2007 16:10

bem2007
Şef

helal olsun öyle okula. Ben de yeni doğum yaptım ben de nöbet görevi almayacagım. Bakalım idare buna ne gibi bir bahane bulup zorla verecek acaba?Herkes anca kendini kurtarır bu ülkede.

25 Ağustos 2007 22:50

***cimcime***
Aday Memur

dogumdan sonra nobet olmadıgını bilmiyordum

26 Ağustos 2007 00:04

mihri79
Daire Başkanı

konuyu açtığım günün akşamı kaybettim bebeğimi, gerek kalmadı cevaba, silebilirsiniz başlığı, öğrenmek isteyen şanslı arkadaşlar için kalabilir tabi.

26 Ağustos 2007 00:15

marmaratarih033
Aday Memur

sevgili kardeşim, başınız sağolsun. allah sabır versin. innalillah ve inna ileyhi raciun.

26 Ağustos 2007 01:23

mihri79
Daire Başkanı

Allah razı olsun

26 Ağustos 2007 14:14

sezen79
Aday Memur

başınız sağolsun Allah sabır versin...

26 Ağustos 2007 22:33

fearlesss
Şef

Başınız sağolsun öğretmenim,Allah sabır versin...

26 Ağustos 2007 23:05

ayyıldız061
Memur

Allah sabırlıklar versin. Genel bir konu olduğu için yazma gereği duydum. Doğum sonrası için 1 tam yıldır. 27/08/2007 tarihinde doğum yapan bir arkadaşımızın nöbet görevi 27/08/2008 tarihinden sonra başlar. Doğum öncesi ayrı.

Bu izinler amirin takdirine bağlı değildir. Doğum öncesi doktor raporu ile bu izninizi başlatırsınız. Doğum sonrası için doğum raporu yeterlidir.

Size bu tarihlerin içinde nöbet görevi veren idareci ya mevzuatı bilmiyordur, ya da bu konunun ne kadar sorumluluk gerektirdiğinin farkında değildir.

Bu konuda israr eden idareci Türk ceza kanunu na göre yargılanır.

Görev , görev yapmaya yeterli görülen yetkililerce yerine getirilir. Nöbet görevi bir öğretmenin ders vermesinden daha önemli ve daha önceliklidir. Bu kadar önemli bir görev , görevi istenilen şekilde yerine getiremeyecek personel tarafından yapılamaz. Yapılamayacağından da doğum olayı nöbet görevinde örevsizliği ve sorumsuzluğu beraberinde getirir.

Böyle bir durumdaki öğretmene görev verilirse ve o öğretmenin nöbetçi olduğu bir günde herhangi bir olumsuzluk olursa öğretmen tamamen sorumsuzdur. Sorumluluk ona bu görevi veren yöneticidedir. Bu durumda olan öğretmenler durumlarını yöneticilerine - gerekirse yazılı - hatırlatmalıdırlar.

HİÇ BİR İDARECİNİN BÖYLE BİR HATA YAPMAMASI ÖNCELİKLE KENDİSİ AÇISINDAN DİLEĞİMDİR.

Tüm arkadaşlarıma selamlar. Yeni öğretim yılnda başarılar.

26 Ağustos 2007 23:46

mihri79
Daire Başkanı

HEPİNİZ SAĞOLUN

27 Ağustos 2007 06:35

delikan33
Şef

BAŞBAKANLIK GENELGESİ(2005/14)

Konu: Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler.

GENELGE

2005/14 02.06.2005

Demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerinden biri örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasıdır. Örgütlü toplum, demokratik toplum düzenini ve katılımcı yönetimi gerçekleştirmenin vazgeçilmez şartı olarak değerlendirilmektedir. Devletimizin de taraf olarak onayladığı uluslar arası sözleşme ve belgeler ile Anayasa başta olmak üzere iç hukuk düzenlemelerimizde, memurlar dahil tüm çalışanların sendikal örgütler kurabilmeleri, kurulmuş bulunan sendikalara üye olabilmeleri, sendikalar ve üst kuruluşlarının amaçları doğrultusunda serbestçe faaliyette bulunabilmeleri örgütlenme özgürlüğü kapsamında güvence altına alınmıştır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 2001 yılında yürürlüğe girmesinden sonra 2002 ve 2003 yıllarında Hükümeti temsilen Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile her bir hizmet kolunda yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında toplu görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında 2004 yılı Toplu Görüşmeleri, 15-30 Eylül 2004 tarihleri arasında yapılmış bulunmaktadır. Toplu Görüşme sürecinde, personel mevzuatına ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak konfederasyon temsilcilerince iletilen talepler hakkında konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulunu temsilen eşit sayıda üyenin katılımı ile oluşturulan Komisyonca hazırlanan ve üzerinde mutabık kalınan hususlar çerçevesinde aşağıdaki konularda ka¬mu kurum ve kuruluşlarının azami dikkati göstermeleri gerekmektedir.

1 - Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olma hali hariç, kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerinin, bir yılda toplam 2 ayı geçmemesine özen gösterilecektir.

2 - Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu hakların iadesi kararı alanlardan (işledikleri fiilleri suç olmaktan çıkarılanlar ile 4809 sayılı Kanun hükümleri uyarınca cezaları ertelenen ve mahkumiyeti vaki olmamış sayılanlar dahil) memuriyete dönmek isteyenlerin talepte bulunmaları halinde, durumlarına uygun kadrolara kurumların ihtiyacı, hizmet gerekleri ve bütçe imkanları çerçevesinde ilgili mevzuatına göre atanması sağlanacaktır.

3 - Kamu görevlisi hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri, ancak ilgili personelin yürütmekte olduğu görevin yürütülen soruşturmayı etkileyeceği yönünde açık ve güçlü bir ihtimal bulunması halinde uygulanacaktır.

4 - Kurum idari kurullarınca, kamu hizmetlerinin teknolojik imkanlardan azami ölçüde yararlanılarak verimli ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi hedefine dönük olarak yapılacak araştırma ve diğer çalışmalarda kurumlarca gerekli kolaylık ve katkı sağlanacaktır.

5 - Sendika ve konfederasyonlarca düzenlenecek eğitim çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı ilgili sendika ve konfederasyonun yararlanması sağlanacaktır.

6 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek genel eğitim programlarında sendikal haklar ve insan hakları konularına yer verilecektir.

7 - Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika şubesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında, görevleri ile ilgili olmayıp doğrudan yapacakları basın açıklamaları hakkında disiplin soruşturması yapılmayacaktır.

8 - Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcilikleri, sendika şubeleri ile sendika ve konfederasyonların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyecekleri toplantı ve gösterilerde gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

9 - Sendikanın ve konfederasyonun merkez ve şubelerinde yönetim, denetim, disiplin ve başkanlar kurulu toplantılarına katılacak ilgili kurul üyeleri ile genel kurul toplantılarına katılacak olan söz konusu kurul üyeleri ve delegeler, sendikanın veya konfederasyonun toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla toplantı süresince kurumlarınca idari izinli sayılacaklardır.

10 - Kadın memurlara hamileliklerinin 26 ncı haftasından itibaren ve doğumdan sonra 1 yıl süresince gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.

11 - Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, çalışma yaşamını ve kamu personelini ilgilendiren mevzuatın hazırlanmasında, Yüksek İdari Kurulda temsil edilen konfederasyonların önerilerinin alınması hususunda gereken özen gösterilecektir.

12 - 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanmış, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesinde ise kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişilere idari para cezası verilmesi hükme bağlanmıştır. Mezkûr Kanun hükümlerinin uygulanmasını teminen tütün ve tütün mamullerini kullanan personel için ayrı yerler tahsis edilecek, buralardan sigara içilmeyen bölümlere duman gidişini engelleyecek tedbirler alınacaktır.

13 - Belediyeler, kendi birimlerinde çalışan kamu görevlilerinin aylıklarının zamanında ödenmesi hususunda gerekli tedbirleri alacaklardır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

27 Ağustos 2007 07:52

yunan66
Şef

Doğum yapan öğretmene İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 71. maddesi gereğince nöbet görevi verilmez.

27 Ağustos 2007 07:57

yunan66
Şef

İKY :

Madde 70 ? Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, lâboratuvar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmen varsa lâboratuvar, işlik, bilgisayar, resim, müzik derslikleri, spor salonu gibi yerlerin kullanımı bir plâna bağlı olarak yürütülür. Bu alanların öncelikle ilgili derslerde kullanılması esastır.

Öğretmenlerin Nöbet Görevi

Madde 71 ? (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar. Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.

29 Ağustos 2007 21:39

ynerse
Memur

benim bebeğim 10 aylık 6 ay biter bitmez kaçıyomuşum gibi nöbet yazdılar. ben söylemesem . gelir gelmez 3 aylıkken yazacaklardı. hatta yazdılar ilk ay ama tutturmadılar. ama çok korktum birşey olacak diye...

29 Ağustos 2007 21:41

ynerse
Memur

mihri allah sabır versin. sonradan okudum. bende ilk bebeğimi 9.hafta içinde kaybettim. yeni gelecek bebişine allah uzun ömürler versin. :(

29 Ağustos 2007 22:54

fylsof
Aday Memur

her şerde bir hayır vardır derler.allah sabrını bol versin hocam

30 Ağustos 2007 15:58

bem2007
Şef

Mihri arkadasım ben de yeni okudum çok üzüldüm, Allah hakkında hayırlısını versin, umarım en kısa sürede bebeğine tekrar kavuşursun.

Toplam 21 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?