Editörler : Adversary
16 Kasım 2007 16:39   


il sağlık müdürlüklerindeki sivil savunma uzmanlarının lojman sorunu ne zaman giderilecek.

Sivil savunma uzmanlarının üst yönetim içinde yeralan unvan sıralamasındaki yeri, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre çıkarılıp, 07.05.1962 tarih ve 11100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire ve Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İş Bölümü Hakkındaki Yönetmelik? ?in 9? uncu maddesinde çok açık şekilde belirtilmiştir.

Bu madde metninde yukarıda sözü edilen kanun hükmüne göre, ?107 Sayılı Kanunla değiştirilen 85 Sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin a,b,c, fıkralarına göre Resmi ve Özel Daire, Müessese ve Teşekküllere atanmış bulunan Sivil Savunma Uzmanları sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan daire, müessese ve teşekkül amirlerinin bu konularda yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve düzenleyicisidirler? demektedir.

Bu hiyerarşik durum, yani kendi konularında bulundukları kurumun birinci derecedeki sorumlu amiri yardımcısı oldukları Sağlık Bakanlığı Savunma Sekreterliğinin göndermiş olduğu 17 Kasım 2003 tarih ve 2150/1072 sayılı 2003/135 Nolu Genelgede de belirtilmiştir.

Ancak bizlerin çok değişik kurumlarda görev yapmamız nedeniyle, kurumların farklı uygulamalarında beraberinde farklı sorunları yaratmaktadır. Ben şuanda karşı karşıya kaldığım bir sorunu aşağıda arz etmeye çalışayım. benim gibi 81 ildeki İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan sivil savunma uzmanı arkadaşların ortak sorunudur.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev yapan personelin kamu konutlarından faydalanma ile ilgili aşağıda yer alan 05 Mayıs 1987 tarih ve 5819 sayılı Lojman Genelgesi ile belirlemiştir. Bu genelge ile belirlenen unvanlara, o dönemlerde kurumlarda fazla tanınmadığımızdan bizleri taşra teşkilatındaki lojmanlardan "Görev Tahsisli" olarak yararlananlar listesinde göstermemiştir. Bireysel olarak Sağlık Bakanlığına müracaatımızda ise; "Gerek Kamu Konutları Kanunu ve gerekse Kamu Konutları Yönetmeliğinde Sivil Savunma Uzmanına Görev Tahsisli Lojman Verileceğine Dair Bir düzenlemenin Bulunmadığı" şeklinde hukuki dayanaktan yoksun yazılarla bizlerin mağduriyetleri devam etmektedir.

Son olarak Konya Tarım İl Müdürlüğündeki bir sivil savunma uzmanı arkadaşının Konya 1.İdare Mahkemesinden almış olduğu karar Sağlık Bakanlığının görüş yazılarının üst hukuk normlarına aykırı olduğunu açıkça göstermektedir. Kamu Konutları Yönetmeliğinin (2) Sayılı Cetvel? Görev Tahsisli Konutlar? bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda lojman tahsis edilen sivil savunma uzmanı unvanı hakkında verilen Konya 1.İdare Mahkemesinin Esas No:2005/675, Karar No:2005/1298 sayılı kararı ve Konya Bölge İdare Mahkemesinin Esas No:2006/376, Karar No:2006/356 sayılı ONANMA kararı. (Karar Dosyası www.sivsavuzmanlari.com internet sitesinde yer almaktdır.Ayrı bu karar Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün 2007 tarih ve 188 sayılı sivil savunma dergisi sayfa 14!te metin olarak yayımlanmıştır.)

Yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin internet sitesinde yayımlanan ?TÜRKİYE

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONUT YÖNETMELİĞİ? ?nin

II SAYILI CETVELDE YAYIMLANAN

Görev Tahsisli Konutlar bölümüne Sivil Savunma Uzmanı unvanı ((*) 30/6/1992 tarihli ve 30 sayılı Başkanlık Divanı Kararı ile eklenmiştir.)

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 28/8/1991

Karar No : 88

Başkanlık Divanı 1. Değişiklik Karar Tarihi : 30/6/1992

Karar No : 30

Başkanlık Divanı 2. Değişiklik Karar Tarihi : 9/6/1994

Karar No : 75

II SAYILI CETVEL

Görev Tahsisli Konutlar

A) Milletvekilleri,

B) Genel Sekreter Yardımcısı,

Daire Başkanı,

Daire Başkan Yardımcısı,

I. Hukuk Müşaviri,

Müdür,

Grup Başkanı,

Satınalma Komisyonu Başkanı,

Mal Saymanı,

Baştabip,

Şube Müdürü,

Saray Müdürü,

Müdür Yardımcısı,

Sivil Savunma Uzmanı, (*)

________________________________________

(*) 30/6/1992 tarihli ve 30 sayılı Başkanlık Divanı Kararı ile eklenmiştir.

Sonuç olarak Sağlık Bakanlığının 20 yıl önce hazırlamış olduğu bu genelgesini bizlerin mağduriyetinin giderilmesi yönünde yeniden bir düzenleme yapması gerekmektedir. Örneğin Sağlık Meslek Liseleri Sağlık Bakanlığından ayrılmış olup Milli Eğitim Bakanlığına devredilmişlerdir. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü unvanının bu genelgeden çıkarılması gerekmektedir.İlişikte göndereceğim Konya 1. İdare Mahkemesi kararında Kamu Konutları Yönetmeliğinin (2) sayılı Cetvel GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR başlıklı 1. tümcesine istinaden sivil savunma uzmanlarının lojmanlardan görev tahsisli yararlanacak unvanlar arasında olduğuna karar vermiştir.

Siz değerli Memurlar.Net Yöneticilerinden, bu sorunun giderilmesinin sağlanması amacıyla ve ilgili bakanlığın konuya dikkatinin çekilmesi için bu yazının Memurlar.Net sitesinden yayımlanmasını sivil savunma uzmanları adına arz eder, saygılar sunarım. 16/11/2007

ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?