Editörler :
05 Aralık 2007 16:53   


Şehirlerimizin İsmi Nerden Geliyor?

ANKARA

Frigya Kralı Midas?ın bir deniz çapası [Anker] bulduğu yerde bu şehri ilk defa kurmasıyla şehir de adını Anker kelimesi olarak almıştır. Grek müverrihi Pausanıas, söz konusu çapanın kendi zamanında (M.Ö II. Yüzyıl) Jupiter mabedinde muhafaza edildiğini yazmaktadır. Roma hakimiyeti dönemine ait bazı sikke ve madalyonlarda gemi çapasının Ankara şehrinin arması gibi kullanıldığı görülmektedir. Bu tarihi görüşlerin yanı sıra şehrin adının Grekçe Agheridha (koruk) , Anguri (salatalık) kelimesiyle ilgili olduğu söylenmektedir.

Şehrin adıyla ilgili en yaygın ve kabul gören kanaatlerden biri de; Frigçe ?Ankas? kelimesidir. Karışık anlamına gelen bu kelimeye ?kayalık, dar boğaz? manaları da verilmektedir. Bir vadi yanında kurulmuş olan Ankara şehrinin fiziki görünümü bu adlandırmaya uygun düşmektedir.

İlkçağda Anadolu?da ilk güçlü devleti kuran Hititlerin Orta Anadolu?da kurdukları ?Ankuwa? şehrinin de şimdiki Ankara şehrinin yerinde kurulmuş olabileceği mümkündür. Dolayısıyla Ankara ismine yakın fonetiğin Hititler döneminde de varlığı dikkat çekicidir.

Türk-İslam kaynaklarında şehrin adı Farsça ?Engü? (üzüm) kelimesine bağlanmış bir başka deyişle, şehir kalesinin ?angarya? ile yaptırıldığı için şehre böyle bir ad verildiği ifade edilmektedir. Eski Arap coğrafyacıları da ekseriyetle şehirden Ankara olarak söz etmektedirler.

Selçuklular döneminde şehrin adı Engürü, Enguriye, Engure ve Ankara olarak geçmektedir. Aynı döneme ait Batılı kaynaklarda Angora, Angurie şeklinde geçer. Osmanlı kaynaklarında ise; Engürü ve Ankara ismi kullanılmıştır.

05 Aralık 2007 19:05

adıyaman02
Yasaklı

ADIYAMAN İSMİ:

Adıyaman isminin menşeyi hakkında çeşitli rivayetler vardır.

Birinci rivayete göre; Perre şehrinde cereyan ettiği belirtilen bir olaya bağlanmaktadır. FARRİN yada PERRE olarak bilinen şehirde PUT? a tapan bir babanın yedi oğlu, babalarında evde olmadığı bir gün bütün putları imha ederek ALLAH?ın (Hz. İsa?nın söylediği gibi) bir olduğunu kabul ve ilan ederler. Putperest baba durumu öğrenince yedi oğlunu da öldürür. Babaları tarafından öldürülen yedi kardeşin hatırasına Farrin (Perra=Pirin)? de bir manastır yaptırılır. Bu olaydan ötürü de şehre Yedi Yaman adı verilir. Yedi Yaman zamanla Adıyaman şekline dönüşür.

İkinci rivayete göre; Adıyaman şehrinin ortasında yaptırılan Mansur?un kalesi olarak bilinen kale? ye halk, Hısn-ı Mansur ismini vermiştir. Hısn-ı Mansur isminin menşeyi hakkında iki ayrı rivayet mevcuttur. Kaynaklarda VII. yüzyılda buraya gelen Emevi komutanlarından Kays kabilesine mensup Mansur. Ca'vene'ye izafetle bu ismin verildiği rivayet edilmekte ise de başka bir rivayete göre bu ismin Abbasi Halifesi Ebu Cafer El-Mansur'un adından gelmektedir. Zamanla halk arasında telâffuz şeklinin de değişmesiyle ?HÜSNÜ MANSUR? olarak bu şehrin ismi değiştirilmiş olmaktadır.

Üçüncü rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi, şehrin çevresinin de meyve ağaçlarıyla kaplanmış olmasından dolayı güzel vadi anlamında olan ?VADİ-İ LEMAN? (Güzel vadi) kelimesinin söylenişi zamanla değişmiş ve halk arasında ?ADIYAMAN? şekline dönüşmüştür. Ancak, Hısn-ı Mansur yani Hüsnü Mansur ismi 1926? ya kadar resmi ad olarak kalmıştır. 1926 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararları ile şehrin ismi tekrar ADIYAMAN olarak değiştirilmiştir.

__________________

07 Aralık 2007 17:32

*** Küçük Hanım***
Şef

İSTANBUL

MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir.

Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla ?Antion? olarak anıldı.

Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını verdi. Şehre ?Konstantin veya Konstanpolis? adı verildi. Araplar ?Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis? demişlerdir. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan ?Stin-polis? deyimi kullanıldı. İşte İstanbul bu ?Stin-Polis? şehrinden türetildi.

Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında ?İslambol? adını verdiler. Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.

08 Aralık 2007 10:49

sbengisu42
Müsteşar

Niğde ismi ilk kurulduğu çağlarda NAHİTA imiş. Bu isim zamanla değişip NİKİTA olmuş. Uzun zaman sonra bu isim NİĞDE halini almış.

09 Aralık 2007 12:11

anasır-ı erbaa
Müsteşar

Diyarbakır adının kökeni

Kent farklı tarihlerde farklı adlarla anılmıştır. İlk olarak Asur hükümdarı (M.Ö. 1316-1281) Adad-Nirari'ye ait bir kılıç kabzasında " AMİDi" veya "AMEDİ" olarak geçmekte; M.Ö. 800-705 yılları arasında Asur valilerinin isimlerinin yazılı olduğu belgelerde de aynı ada rastlanmaktadır. Roma ve Bizans'a ait yazılı kaynaklarda ise kentin "Amid, O'mid, Emit, Amide" şeklinde adlandırıldığı görülmektedir. Taşlarının siyah olmasından dolayı " Kara Amid ";bu adın Arapça tercümesi olan "Amid i Sevda" olarak da anılmıştır.Arap egemenliği sırasında bölgeye yerleşen kabilelerin adlarına göre de " Diyar-ı bekr" daha sonraları "Diyarbekir";Osmanlılar döneminde bazen "Amid" bazen de "Diyarbekir" olarak kayıtlara geçmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Dil Kurumu'nda oluşturulan araştırma komisyonu 1938 yılında "Diyarbakır" adını benimsemiş ve bu yıldan itibaren kentin ve ilin resmi adı "Diyarbakır" olmuştur.

10 Aralık 2007 15:13

ilke güven
Kapalı

BEN MERSİNLİYİM.MERSİNİN ADI DAĞDA YETİŞEN BİR ÇALIDAN GELİYOR.DİGER ADI MURT OLAN MERSİN ÇALISI ÇOK HOŞ KOKULU VE MEYVESİ YENİLEBİLEN BİR BİTKİ.HATTA BU ÇALIDAN KOPARIP KABİRLERE KONULUR VE KABİR SIKINTISINI AZALTTIĞINA İNANILIR.

10 Aralık 2007 23:39

limonum:)
Daire Başkanı

İZMİR;

İzmir kelimesi eski İon lehçesinde Smurne, Attika (Atina) lehçesinde ise Smryna diye yazılırdı. Bugünkü Hellenler bu kentin adını Smirni biçiminde telaffuz etmekte, Gerçi son yıllarda Antik Efes kenti civarında da bu adla anılan bir köy yerleşimi izlerine rastlanmıştır. Olasılıkla İzmir'den Efes'e giden bir kısım Amazon kraliçelerinin adını yerleştikleri köye de koydukları düşünülmektedir ki bununla ilgili bilgilere eski Yunanistan'daki kaynaklarda da rastlanmaktadır. Ancak Smyrna sözcüğü Yunanca değildir, Ege Bölgesindeki bir çok yerleşim adı gibi Anadolu kökenlidir. M.Ö 2, binin başlarına ait Kayseri Kültece yerleşiminde ele geçen bazı tablet metinlerinde Tismurna adına rastlanmaktadır. Tismurna'daki `ti' bir ön ek olup büyük olasılıkla bir kişi ya da bir yer adını belirtmektedir. Bundan da Hellenler ya da Bayraklı höyüğünü mesken tutanların bu ön eki atıp kente 'Smurna' demişlerdir. Kentin adı olasılıkla M.Ö. 300C ile M.Ö. 1800 yılları arasında Smurnu olarak anılıyordu.

11 Aralık 2007 01:38

.MoR.MüRekKep.
Kapalı

TRABZON

1.Yunan mitolojisinde Lycaon?un oğlu Trapezeus'un Arkadya'daki adaşına ismini verdiği bilindiğinden, Karadeniz'deki Trabzon'un da bu mitolojik kahramandan adını aldığı düşünülebilir.

2.Evliya Çelebi'nin 2500 yıllık bir Yunan kentinin adını 17. yüzyılda Türkçe halk etimolojisine(Dil Kökenbilim) dayandırarak verdiği "Tuğra-bozan" adı da kimi çevrelerce ciddiye alınmıştır.

3.Hamilton, şehrin güney doğusunda dik yamaçlarla yükselen, fakat üstü düz olan "Boztepe"nin görünüşüne bağlamış, antik Trabzon sikkelerindeki "MASA" çiziminden de aldığı destekle, kente görümünden dolayı Yunanca TRAPEZUS(Masa) adının verildiğini iddia etmiştir.

4.Özhan Öztürk, Kolhis ve Kafkasya'dan getirilen kölelerin Yunanistan anakarasına taşındığı liman kenti olan Trabzon'un adının Trapezus'un eski Yunanca metinlerde geçen mecaz kullanımı "köle satılan düz platform? (Aristo. Fr. 874)olabileceğini ileri sürmüştür.

11 Aralık 2007 13:03

bonnieclyde
Müsteşar

MANİSA

Bu şehri kuran uygarlık olarak tahmin edilen Magnetler Yöredeki spil dağının mıknatıs özelliğinden dolayı mıknatısa adını vermiş. Şehrin Adı da yine bu uygarlıktan önceleri Magnesia Sonra Manisa olarak kullanılmış

16 Aralık 2007 00:37

Ş@h-in
Müsteşar

-Yozgat-

İlin asıl adı BOZOK olup zamanla Yozgat olarak değiştirilmiştir. Oğuzların BOZOK koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye akınıyla birlikte yöre BOZOK ismiyle anılmıştır. 1800'lü yıllara doğru bu ismin yanı sıra YOZGAT adı da telaffuz edilmiştir.

Yozgat adının kaynağı konusunda ise değişik söylentiler ileri sürülmektedir.

Türkmenler ot'a yoz derler. Horasan'dan gelip Çapanoğlu Aşireti bu bölgeye geldiklerinde yemyeşil uzanıp giden bir otlakla karşılaşınca sürülerini bu otlağa bırakıp çadırlarını kurmuşlardır. Zamanla çadırların yerini taş ve kerpiç binalar almış ve küçük bir kasaba meydana gelmiştir. Türkmenler bu kasabaya Yoz Kant (Otlak Kenti) ismini vermişlerdir. Zamanla bu kelime Yozgat olarak halk diline yerleşmiştir.

26 Aralık 2007 19:20

anasır-ı erbaa
Müsteşar

MARDİN

Tarihte Mardin için birçok isim kullanılmıştır. Bunlar: Erdobe, Tidu, Merdin, Merdo, Merdi, Merda, Merde, Maridin ve Mardin

Mardin adı hakkında pek çeşitli söylenceler vardır. J.A.Dupre ve J.Von Hammer Mardin kelimesinin savaşçı bir kavim olan Mardeler?le ilgili olduğunu, Mardeler?in İran hükümdarlarından Ardeşir(226-241) tarafından buraya yerleştirildiklerini anlatır. Şehir ve kavim isimleri arasındaki benzerlik, Mazıdağı yöresinde oturan Yezidilerin şeytana tapmaları, eski bir İran ananesinin devamı olarak şerre(kötülüğe) ibadet eden Mardeler?in bu bölgeye yerleştirildiklerinin delilidir. C.Ritter her ne kadar bu ifadeyi naklederse de bu ifadeye şüpheli bakar.

Çoğu kaynaklarda Mardin?in gerçek adı ?Merdin? diye geçer. Zira halkın çoğu da bugün böyle demektedir. Bu ad ?Kaleler? anlamına gelir. Şehirde bir çok kalenin varlığı, şehrin bu şekilde isimlendirilmesini sağlamıştır. Mardin?in kale kavramlarıyla adının bu kadar sık geçmesinin en önemli nedeni de birbirini koruyup kollayan doğal savunma ve gözetleme faaliyetlerini icra eden korunaklı yapıların varlığındandır. Bunlardan bir kaçı: Mardin Kalesi(Kuşlar Yuvası, Kartal Kalesi veya Kartal Yuvası), Eskikale Köyünde bulunan Kalat?ül Mara, Deyrü?zzafaran Manastırının kuzeydoğusundaki Arur Kalesi ve Erdemeşt Kalesi?dir.

Arap Tarihçilerinden Vakidi ise, Mardin adının Mate Dinden geldiğini ifade eder. Din isminde Mardin Kalesinde yaşayan ünlü bir rahip, kale komutanı ile dost olur. Komutanla dostlukları uzun sürmeyen rahip, Heraklüs tarafından gönderilen bir kumandan tarafından öldürülür. Kaleye Din öldü anlamına gelen ?Mate Din? adı verilmiştir. Vakidi?nin bir başka rivayetine göre, İran Hükümdarlarından birinin Mardin ismindeki hasta oğlunun hava değişimi için geldiği bölgede iyleşmesi nedeniyle Mardin isminin bölgeye verildiğini ifade etmektedir. Bilgilere göre şehrin isminin doğrusuna en yakın rivayet budur. Süryaniler?in elde mevcut el yazma kaynaklarında da bunlara yakın söylemler mevcuttur.

VII.yüzyılda İmparator Maoricius(1582-602) devrinin tarihçileri: Theophilaktas, Simotkattes, Procopius ve aynı devir coğrafyacısı Georgius Cyprius başta olmak üzere Mardin adının tarihteki gelişimi için benzer ifadeler kullanmışlardır. Bunların dışında Ermenice kaynaklarda şehrin isminin Merdin, Süryanice kaynaklarında Merdo, Merdi, Marda ve Mardin okunuşlarına rastlanıldığı, Süryani imla farklarının bu kelimenin belirli belirsiz ve çoğul şekillerindeki ayrılıklarından doğduğu ifade edilmektedir. Arap kaynaklarında ise şehir Maridin olarak anılır.

02 Ocak 2008 19:06

*** Küçük Hanım***
Şef

AKSARAY

Kılıç Arslan'ın taht merkezi olması dolayısı ile ona büyük bir saray yaparlar. Saray giriş kapısının sağında ve solunda tunçtan iki adet heybetli arslan heykeli varmış. Bu saraya bir kötülük yapılmak istense, yapmak isteyen kişi, bu arslanların ağızlarından saçtığı kıvılcımlardan helâk olurmuş. Bu saray uzaktan bembeyaz göründüğünden, bulunduğu şehire de Aksaray demişler. Rumlar bu şehre halen Pegahelna derler.

02 Ocak 2008 19:19

*** Küçük Hanım***
Şef

-KONYA-

Konya eski çağ kaynaklarında ?İkonion? olarak geçmektedir. Bir Roma efsanesine göre; Toras dağlarında yaşayan Medüz (Gorgo) ismindeki bir ejdarha , şehre saldırarak insanları öldürmekteydi. ?Danaia? adını taşıyan bu şehrin halkı, çaresiz kalarak Jupiter?in oğlu Perseus?tan yardım istediler. Parseus canavarı öldürerek, halkı bu canavardan kurtarır. Halk Perseus?a şükran ifadesi olarak, kutsal heykeller diktiler. Bu ikonalardan dolayı şehre İkonion denmiştir. Şehirde yapılan kazılar sonucu bulunan ve roma dönemine ait olan paraların üzerinde, Perseus ve Gargo?nun resimlerinin bulunması, bu görüşü kuvvetlendirmektedir. Ayrıca şehirde bulunan bir mesafe taşı üzerinde ?Koniun? adına rastlanmıştır. Konya eski dönemlerden bu yana ismini koruyan şehirlerden biridir. Romalılar zamanında ?Konium?, Bizanslılar döneminde ?Toksinon?, bazı kaynaklarda ise Ycenıum, Conium, Cunin ve Conia olarak da geçmektedir. Konya, ismini, Türklerin Konya?ya tam olarak hakim olmasıyla kazanmıştır. Türklerin Anadolu?ya girip, yayılması ve genişlemesiyle Türklerin eline geçen Konya bugünkü ismini almıştır.

Konya ismi diğer bir efsaneye göre şöyle ortaya çıkmıştır ; doğudan gelen iki veli, rüzgar hızıyla uçar gibi Anadolu içlerinde ilerlemektedir.Uzun zamandan beri epeyce yol katetmişlerdir. Yemyeşil ovaları, şırıl şırıl pınarları, berrak akan ırmakları bulunan bir yere gelince istirahat etmek isterler. Biri diğerine "Konalım mı?" (''Konaklayalım mı'' anlamında) diye sorar. Diğer vel-i zat bu teklifi beklemektedir sanki; "Ne duruyorsun kon, ya!" der. Böylece burada kurulan yeni İl "Konya" adıyla tanınır,"Konya" adıyla bilinir.

06 Ocak 2008 19:34

incesaz
Kapalı

NİĞDE:

NAKHİTA aslı.bu da NAKİDA dan geliyor.nakida Adakida nın söyleniş biçimi.kısacası ANA TANRIÇA anlamına geliyor

08 Ocak 2008 23:18

ebnurkam
Yasaklı

bunu dağıtır mısınız üye olduğunuz yerlere.

OKUYUN LÜTFEN...

Arkadaşlar Peygamber Efendimize yapılan hakaretler yetmedi şimdide

RABBİMİZİN adıyla porno site kurmuşlar.Sitenin adı www.fuckalah.com Lütfen

herkese yollayın Hackerlerin kulağına gitmesini sağlayalım. Siteyi

böylelikle daha rahat indirebilirler.

18 Ocak 2008 23:36

gakgom
Daire Başkanı

-ELAZIĞ-

Yıl 1834.Padişah Abdulaziz dönemin önemli merkezlerinden Harput'a gelir.Harput şimdiki gibi değil.(Şimdi Elazığ'a bağlı bir mahalle)Bölgede bulunan önemli yerler Harput sancağına bağlı.Neyse,padişah bakar Harput tepede kurulmuş bir şehir.Fakat hemen eteklerinde dümdüz bir ova.Buranın daha iyi olduğunu söyleyip şehrin buraya taşınmasını emreder.Ve şehir kurulur:Mamuratu'l Aziz.Aziz'in imar ettiği diyar.Halkımız uzun der,"El'aziz" ismini söylemeyi yeğler.Yani "azizler diyarı".Bu böylece 1937'ye kadar devam eder.Atatürk şehrimizi ziyarete gelir.Elaziz halkı Atasına ikramda kusur etmez.Misafirperverliğin en üst seviyesine çıkarlar.Atatürk bakar burada her şey bol.Bereketli topraklar.Ve şöyle der:Buranın adı "Elazık" olsun.Azığı bol şehir.Bu da daha sonra yine halkın kendi kendisinin söylem tarzıyla "Elazığ" olarak bugünlere gelir.

18 Ocak 2008 23:47

feyza.
Yasaklı

BALIKESIR

Balıkesir kenti, ilin orta kesiminde ve adım verdi i ovanın batısında kurulmuştur. Roma imparatoru Hadrianus'un adı verilerek Had-rianotherai olarak adlandınlan kentte Hadrianus, Yunanca "eski kale" anlamına gelen Paleocastra adlı bir şato yaptırdı. Bahkesir adinin buradan kaynaklandı ı söylenir. Bazı kaynaklara göre Selçuklular'ın kente Balak Hisar ya da Balık Hisar dedikleri bilinmektedir. Başka bir söylentiye göre ise kente, "balı çok" anlamında Balıkesir denmiştir.

Toplam 16 mesaj