Editörler : Cüneyt Barışoglu
12 Ocak 2008 23:31   


Kapalı
Derlenen Geçmiş Yılların Mülakat Soruları

DERLENEN GEÇMİŞ YILLARIN MÜLAKAT SORULARI:)diğer başlığın içinde kaynayacağını düşünerek ayrı bi sayfada topladım.iyi çalışın..döveyyiim:)

1- Ceza ve dava zamanaşımı süreleri

2-İspat hakkı

3-Anayasada hakların korunması ile ilgili hükümler

4-Yargı bağımsızlığı

5-Hakimlik ve savcılık teminatı

6-Hakim ve savcıların denetimi

7-İyuk tan HUMKa atıflar

8-Hangi hallerde mahkemece istenen bilgi be belgeler verilmeyebilir

9-Danıştay üyelerinin seçimi

10-HSYK üyelerinin seçimi

11-İYUK ta temyiz nedenleri

12-BK da hukuka uygunluk nedenleri

13-Tam yagı ve tazminat davası arasındaki farklar

14-Tebligat kanununa göre tebligat süreleri

15-Sebepsiz zenginleşme davasının unsurları

16-Hakimin takdir yetkisi

17-Muvazaa(DANIŞIKLI İŞLEM) nedir?İspat şekli

18-Gabin ve şartları

19-Hak ehliyeti-fiil ehliyeti

20-Kısıtlılık nedenleri

21-Evliliğin mutlak ve nisbi butlan nedenleri

22-Anayasa mahkemesinin kuruluşu

23-Anayasa mahkemesinin görevleri

24-Anayasa mahkemesinin kararlarının özellikleri

25-Any.mah.nin içtihatlarıyla oluşturulan kurumlar

26-Milletvekilliğinin düşme nedenleri

27-Any.Mahkemesinde iptal davası açama ve defi yolu

28-Tebligat kanununa göre davetiyede bulunması gerekenler

29-Tebligat kimlere yapılır

30-Tebligat mazbatasında bulunması gereknler

31-Emprevizyon

32-Seçimden önce görevden ayrılan bakanlar

33-Devlet memurluğuna alınma koşulları

34-Memurluğun sona erme nedenleri

35-Milletvekili seçilme yeterliliği

36-Avukatlığa kabul şartları

37-Yargı yolu kapalı işlemler

38-Uyuşmalzık mahkemesinin kuruluşu ve görevleri

39-Belediye başkanlığından düşme nedenleri

40-Yargıcın yasaklılığı ve reddi

41-Hukuk yargılamasında yargıcın çekinmesi ve reddi usulü

42-Hukuk devleti ilkesi

43-Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller

44-HSYK görevleri

45-Yüksek seçim kurulu

46-Cinsiyet değişikliği

47-İkametgah

48-Vali ve kaymakamın atanma usulü

49-Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler

50-Keisn ve takdiri deliller

51-Ceza hukukunda hukuka uygunluk nedenleri

52-Ceza hukukunda kusurluluğu kaldıran nedenler

53-Teminat

54-Karar ve hüküm

55-Soybağı

56-Boşanma nedenleri

57-Sözde suç

58-Pey akçesi,cayma tazminatı

59-Borcu sona erdiren sebepler

60-Borcun sebepleri

61-Davaya katılma

62-Kanunların çıkarılması

63-Vaside bulunması gerekenler

64-Vasilikten kaçınabilecekler

65-MK.2-MK.3

66-Olağan-olağanüstü KHK

67-Olağanüstü hal ve sıkıyönetimin ialn edilmesi,

68-Yargıtay üyelerinin seçimi?Yargıtayın görevi

69-Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

70-Görev uyuşmazlığı çıkarılamayack durumlar

71-Vatandaşlıktan çıkma-çıkarılma arasındaki farklar

72-Çİfte vatandaşlık

73-ANY.66

74-kADASTRO

75-Tebligat çıkartacak merciler

76-Tebligat suçları

77-Tebliğ olanaksızlığı ve tebliğden kaçınma

78-Hakdüşürücü süre ile zamanaşımı karşılaştırma

79-İcap

80-Tescilsiz kazanma halleri

81-Olağan-olanüstü zamanaşımıyla hak kazanma

82-İstinaf mah.

83-Adli-idari kolluk

84-Davanın ihbarı

85-Davadan feragat-davayı kabul

86-Hüküm uyuşmazlığı

87-Olumlu-olumsuz görev uyuşmazlığı

88-mahalle-köy-bucak nasıl kurulur

89-kanunla kurulacaklar

90-Keşif-bilirkişi

91-Humk ta delillerin tespiti

92-Yemin-18 yaşından küçüğün yemini

93-Genel ve özel idari koluk makamları ve personeli

94-FİİLİ YOL

95-Ayni hak

96-açıklama(tavzih)-Düzeltme(tashih)

97-Davaların birleştirilmesi

98-Davaların ayrılması

99-Neticesi sebebiyle ağırlşamış suç

100-ceza özeldeki suç ayrımı

101-eski hale iade

102-Adli yardım

103-İhtiyati tedbir

104-Islah

105-Karşı dava(Mütekabil dava)

106-Hukuksal yardım

107-İsticvap(sorguya çekilme)

108-Önsorun-bekletici mesele

109-İhtiyari-mecburi dava arkadaşlığı

110-Alacaklının ve borçlunun temerrüdü

111-Kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar

112-Kmbiyo takibinde itiraz

113-İhsası rey

114-Alacağın temliki-borcun nakli

115-Zamanaşımını durduran ve kesen sebepler

116-İrade sakatlığı-bozukluğu halleri

117-Dernek-vakıf karşılaştırma

118-Nişanlanma

119-Taşınmaz rehni

120-Haksız el atmanın önlenmesi davası

121-Taşınır ve zilyetlik davaları

122-İstihkak davası

123-Paylı mülkiyet-elbirliği mülkiyeti

124-Haksız fiil

125-Kusursuz sorumluluk halleri

126-Müteselsil borçluluk

127-Humk ta görev ve yetki

128-İht.tedbir-İht.haciz karşılaştırma

129-Kamulaştırma

130-Yeminsiz dinlenecek tanıklar

131-Tanıklıktan çekinebilecekler

132-Avukat bürolarının aranması

133-CMK DA TANIK,ÇAĞRILDIĞI HALDE GELMEZSE NE OLUR?

134-CMK ya egemen olan ilkeler

135-Yasak sorgu yöntemleri

136-CMK NUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

137-ceza kanununun zaman bakımından uygulanması

138-ceza kanununun yer bakımından uygulanması

139-Müdafi vekil farkı

140-Zorunlu müdafilik

141-Kamu davasının ertelenmesi

142-Geçitli suç

143-Kıyas yasağı

144-Fikri içtima

145-Müteselsil-mütemadi suç

146-Ceza hukukunun temel ilkeleri

147-Kanunilik ilkesi

148-Kusur yeteneğini etkileyen durumlar

149-Kişisel cezasızlık nedenleri

150-Mala karşı suçlarda cezada indirim yapılmasını gerektiren kişisel nedenler

151-Seçmen kütüğüne yazılmayan ve yurt dışında bulunan seçmenler nasıl oy kullanır

152-Devletin mali kaynakların yetersizliğini ileri süremeyeceği durumlar

153-Temel hakların sınırlanmasında kullanılan ölçütler

154-Anayasa 1.2.3.4. mad?

155-Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

156-İşlenemez suç

157-Bileşik suç

158-Kabahat yasası

159-Başlıca kabahatlar

160-Kabahat olmaktan çıkartılarak suç sayılan eylemler

161-Kasten öldürmenin ihmali biçimi

162-Çekin zorunlu unsurları

163-Mülkiyet hakkı(any)

164-Faal nedamet-gönüllü vazgeçme

165-Hileli iflas

166-Emniyeti suistimalle zimmet farkı

167-Cezayı hafifleştiren nedenler

168-Senede karşı senetle ispat kuralının istisnaları

169-Hakim, muvaazalı gayrimenkul devrini anlamk için nelere dikkat etmelidir

170-Şahsi dava ile takip edilebilecek suçlar

171-Dava-ceza zamanaşımı

172-HUMK-CUMK görev alanındaki farklar,görevsizlik kararlarına karşı yapılanlar

173-Eksik borç

174-Ceza ilişkisini düşüren nedenler

175-Tehdit suçunun ağırlaştırıcı nedenleri

176-İnsan üzerinde deney yapılır mı

177-İyi hakimin nitelikleri

178-Evlat edinmenin koşulları

179-Hakların yarışması

180-Sermaye-şahıs şirketleri arasındaki farklar

181-Av.lık stajına başlayabilmenin farkları

182-Hısımlık

183-Ceza ve ceza usul kanunlarının zaman bakımından uygulanması

184-Mirasın reddi

185-Havale bononun unsurları

186-Munzam zarar

187-Yaş tashihi

188-Duruşma tutanağında neler bulunur

189-Akıl hastalığı nedeni ile boşanmada ispat

190-Akıl hastalığı veya zayıflığına dayanan kısıtlama ve kaldırılması

191-Hayvan satışlarında ayıp

192-yayın sözleşmesi

193-TMK kaç kitaptan oluşur

194-Genel af-tecil arasındaki farklar

195-Kanun yararına bozma

196-Kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımları

197-Borçtan kurtulma davası

198-Hırsızlık-yağma farkları

199-Gözaltı süreleri

200-Adil yargılanma hakkı

201-Takas

202-Kurucu yenilik doğuran haklar

203-Yüksek mahkemeler

204-Ödeme emri

205-Davanın sulhu

206-Soyadı değişikliği davası

207-İstirdat davası hangi hallerde açılamaz

208-Üst-mecra hakkı

209-Fücur

210-İntifa hakkı

211-Cari hesap

212-Ticari defterler

213-Ticari mümessil

214-CMK DA TEMYİZ

215-Gözlem altına alma

216-Toplu suç

217-HUMK8

218-Lehe kanunun uygulanması

219-Muris muvaazası

220-İntihara teşvik suçu

221-İfa amacıyla edim-ifa yerine edim

222-Muacceliyet-müecceliyet

223-Kiralananın tahliye davasında dava açma süresi

224-Hukuk davalarında bilirkişi raporuna dayanmak zorunlumudur

225-Bir hukuk davasında bilirkişiye en fazla kaç kez gidilir

226-Evlenme ehliyeti

227-Dolandırıcılık

228-Kira söz.sözlü yapılır mı? Malik olması şartmı?

229-Duruşmaya davacı katılmazsa hakim nasıl hareket eder

230-Yasal mal rejimi

231-Evlilikte soyad

232-Kovuşturma-soruşturma farkı

233-İcra mah-genel mah.farkı

234-Aile efradına suimuamele

235-Boşanma sonucu velayet babaya verilirse daha sonra baba ölürse velayet kendiliğinden anneye geçer mi?

236-Uzlaştırma

237-Verildiği andan kesin olan kararlar aleyhine iç hukuk yollarına gidilir mi?Gidilmezse nereye başvurulur?

238-Vesayet

239-Adli kontrol

240-Geçit hakkı

241-İş mah

242-İRTİFAK HAKLARI

243-Harç oranları

244-Hacizde istihkak

245-İmtiyazlı iştirak

246-İflasın açılma anı

247-Kamb.senedine mahsus haciz yolu

248-İcra takip yolları

249-Ölünceye kadar bakma söz.

250-Erkek eşinin soyadını alabilir mi

251-Milletvekili dokunulmazlığı

252-Davaya son veren taraf işlemleri

253-İzalei şüyu

254-MK.1

255-Ahde vefa ilkesi

256-Yasal önalım hakkı

257-Hangi hallerde şufa hakkı kullanılamaz

258-Gaiplik

259-Açık poliçe

260-CMK-HMK-Kanun yararına bozma farkı

261-Hukuk davasında taraflar davada neler yapabilir

262-Humk-Cmk yargılamanın yenilenmesi

12 Ocak 2008 23:41

aequilibritas
Kapalı

ildeniz sagol mukerrerleri cıkarttın mı:D

12 Ocak 2008 23:45

yiğitimmm
Şef

bu kadar bilgiyi nasıl derledin ya bir karma kanun oluşturursun artık sen

12 Ocak 2008 23:47

ildeniz21
Kapalı

evet aequ mükerrir olanları çıkarttım.yepisyeni oldu..leoyu rüyanda görürsün..vermem onu..hadi ben kaçtım.yiğit aequ iyi geceler..

12 Ocak 2008 23:51

aequilibritas
Kapalı

heehhe saol i gecele ildeniz:D

13 Ocak 2008 00:05

lincoln_
Kapalı

saol be yaw...ii olmuş bu...

13 Ocak 2008 01:46

laplace's
Şube Müdürü

ildeniz. teşekkürler.

13 Ocak 2008 02:54

yeşildenizyıldızı
Memur

herseyi anladım da ''hayvan satışlarında ayıp'' da sorulur mu..hayvan satışlarında ayıp mış..asıl bu sorunun sorulması ayıp..

almıcaz deyin bastan kimse ümide kapılmasın dimi..

13 Ocak 2008 12:45

ildeniz21
Kapalı

çalışıonuz dimi??bak yazılı yoklama yapıcam karışmam sonra:)1 haftada hepsi bitcek..ona göre...sonrada okuma yapcaz hep beraber.bakalım okumayı kimler sökmüş hehe:)

13 Ocak 2008 12:47

adli idari
Memur

ildeniz21 yönetmelik yürürlükten kaldırıldığına göre 4 / 20 şubat tarihleri arasındaki mülakata hakimler savcılar kanunda belirtilen %70 yazılı %30 mülakat oranı mı uygulanacak???cevap verirseniz sevinirim

13 Ocak 2008 12:55

ildeniz21
Kapalı

adli idari arkadaşım bu konuda kesin bişey söyleyebilmem çok zor.%70 %30 uygulanacak diye duyum almıştık.zaten yazarların birçoğu da objektifliği bu şekilde sağlamaya çalışıyorlar diye yazılar yazmışlardı.büyük ihtimal bu şekil olacak..

13 Ocak 2008 12:56

adli idari
Memur

cevabın için çok teşekkür ederim ildeniz21.çalışmalarında kolay gelsin

13 Ocak 2008 13:09

wrong impression
Kapalı

Eline sağlık ildeniz çok güzel olmuş bu;)

13 Ocak 2008 13:27

ildeniz21
Kapalı

wrong dün sana gönderdıgım sorulara burdakılerıde ekledım.eksıklerını burdan tamamlarsın.hadı sanada ii çalışmalar...rica ederım adli idari...

13 Ocak 2008 13:29

_mevvsim_
Kapalı

ildeniz,gerçekten ellerine sağlık,,

13 Ocak 2008 13:37

wrong impression
Kapalı

Evet ildeniz tamamladım burdan... Eline sağlık, tekrardan teşekkür ediyorum, güzel derlemişin..

13 Ocak 2008 14:25

rafael_
Kapalı

arkadaşlar bu mülakatta alan sorusu sorulacağından eminmisiniz?yeni kanunda alan sorusu sorulacak diye hiçbir ibare yokken bu kadar çalışmak yazık yapmayın yahuu:))

13 Ocak 2008 14:29

aequilibritas
Kapalı

rafa dostum ben de sana katılıyorum, ama zaten amac alan calışmak degil de hani az da olsa komisyona birseyler soyleyebilmek, ben calışmıycam zaten son gun girdigim icin oncekilere ne sorulmus bakıcam ona gore ayarlıycam kendimi :D

13 Ocak 2008 14:31

rafael_
Kapalı

yani ben böyle düşünüyorum dediğin gibi zaten son günlerde gireceğimiz için bir bakalım neler oluo ona göre tavır takınırıs..ama ben alan sorularının belirleyici olacağını asla düsünmüorum...

13 Ocak 2008 14:33

aequilibritas
Kapalı

olmayacak zaten:) nelerein belirli olacagını az cok biliyoruz:) o yuzden fazla kasmamak lazım ben calısırsam oturur marttaki sınava calışırım..

13 Ocak 2008 14:36

rafael_
Kapalı

evet çalışılacaksa en mantıklısı marttaki sınava çalışmak mülakat bahane sınav şahane:)))

Toplam 433 mesaj
12345678910111213»
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?