Editörler : Cüneyt Barışoglu
18 Ocak 2008 22:53   


657 sayılı kanunun 36. maddesinin A ve C bentlerinde uygulama nasıl sağlanabilir

A bendinin birinci fıkrası şöyle

1 ? Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.

C bendinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibi

3 ? Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Askerligini yedek subay olarak yapmış fiilen dört yıl avukatlık yapmış bir kişi buna göre iki derece birden alarak 7/1 den mi başlamalıdır. Uygulamasını yapan ve bilen var mı lütfen acele cevap rica ediyorum.

18 Ocak 2008 23:00

ankaradan06memo
Daire Başkanı

pardon 8/2 olacaktı emsal olsun diye söylüyorum ama uygulama nedir bilen varsa lütfen cevaplasın.

18 Ocak 2008 23:38

ceyhan1905
Müsteşar Yardımcısı

1. sorunuzun cevabı: üniv. mezunu memurlar istisnalar hariç 9/1'den başlarlar. bu madde gereği ise 9/3 ten başlatılıyoruz. çünkü memuriyete başlamadan önce stajımızı bitirmişiz. ancak bu; biz " avukatlık hizmetleri" sınıfında çalışan memurlara veriliyor diye biliyorum. siz normal maliye memurusunuz sanırım, avukatlık hizmetleri sınıfında değilsiniz bildiğim kadarı ile. o yüzden bu 2 kademeden yararlanamazsınız ve yine 9/1 ten başlamanız gerekir.

18 Ocak 2008 23:45

ceyhan1905
Müsteşar Yardımcısı

2. soruya gelirsek yine sadece "avukatlık hizmetleri" sınıfındakilerin memuriyetten önce yaptığı avukatlık sürelerini kademe ve derecesine eklemesi mümkündür. ancak bu sürelerin tespitinde vergi kaydı ve avukatlık sigortası bilgileri esas alınıyor.baro kaydı yeterli değil diye biliyorum. mesela, bu kayıtlara göre 4 yıl memuriyetten önce avukatlık yapmış biri (3/4) gereği 3 yılı memuriyette geçmiş sayılır ve 3 yıl=1 derece eklenir mevcut derece kademesine...

ilk soruda kurumlar kendileri 9/3 ten başlatıyorlar kamu avukatlarını ama serbest avukatlıkta geçen süreleri saydırmak için kuruma başvurmak gerek.

ayrıca tekrar söylüyorum bunlar "avukatlık hizmetleri" sınıfında çalışan memurlarla ilgili kolaylıklardır...

19 Ocak 2008 01:34

ankaradan06memo
Daire Başkanı

Cevabınız ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim ceyhan1905

A bendinde özellikle böyle belirtilmemiş ancak C bendi tamamen AH sınıfı ile ilgili bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. A bendi ile ilgili durum için memuriyete başlangıçta baştan bir başvuru yapmam gerekir mi gerekmez mi onu bilmiyorum. Farklı bir durum sanırım.

C bendinin üçüncü fıkrasının uygulamasında ise topluluk sigortasının süresi öteki benzer sigortalılıkların uygulamasında olduğu gibi memuriyet derecesine etki etmekten ziyade sadece emeklilik için doldurulması gereken süreye katkı sağlıyor olabilir mi?

Kendi nam ve hesabına çalışmayan bir avukatın vergi kaydı olması da söz konusu olmaz o zaman ne yapılabilir. Bunlar yine de muğlak.

19 Ocak 2008 14:26

yeşilkent
Aday Memur

arkadaşlar 657 s. DMK 36/a yaralanabilmek için A.H.sınıfında olmak gerekmiyor.Bende memuruiyete başlarken 9/1 den başlattılar.ancak dilekçeyle başvurup durumu düzelttirdim.36/C için ise BAHUM vegi kaydı ve SSK prim borçlarının ödenmiş olmasını dikkate alıyor.Bende şuanda prim borcumu taksitle ödüyorum ancak bu halde bile kabul görmedi

19 Ocak 2008 15:57

ceyhan1905
Müsteşar Yardımcısı

teşekkürler yeşilkent üstadım... o zaman yanlışı düzeltelim. 36-a için avukatlık hizmetleri değil tüm memur sınıfları bu hükümden faydalanıyor...

19 Ocak 2008 23:10

ankaradan06memo
Daire Başkanı

yeşilkent, ceyhan1905 konuyla ilgilenip bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim son derece makbule geçti. Maksadım konu tartışılsın bilgilenelim hak mahrumiyetine uğramayalım imkanı olan da olmayan da bilsin.Tekrar teşekkür ederim.

21 Ocak 2008 09:49

Öğreten Adam
Daire Başkanı

Sadece vergi kaydı olup;ssk kaydı olmayanlarda yararlanabilir mi?Bu konuda yargı kararları var mı?

21 Ocak 2008 21:16

yeşilkent
Aday Memur

öğreten adam arkadaşım.bildiğim kadarıyla 140 sayılı tebliğ var bu konuda.ayrıca google2da serbest avukatlıkta geçen süre vs. şeklinde sorgulama yaparsan konu hakkında bir takım bilgilere ulaşmak mümkün.konu hakkında danıştay kararları var diye biliyorum.aancak BAHUM SSK kaydı,Vergi Kaydı ile SSK prim borcu bulunmamasını kriter alıyor diye biliyorum.

23 Ocak 2008 13:26

Öğreten Adam
Daire Başkanı

BEŞİNCİ DAİRE 1995 3750 1992 5514 27/11/1995

KARAR METNİ

657 SAYILI YASANIN 36/C-3.MADDESİNE GÖRE SERBEST AVUKATLIKTA GEÇEN SÜ-

RELERİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN AVUKATLIK HİZMETLERİ SI-

NIFINDA BİR GÖREVE ATANMAK GEREKİP, AYRICA SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

PRİM ÖDEMİŞ OLMAK GİBİ BİR KOŞULA YER VERİLMEDİĞİ HK.<

İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 23.1.1992 günlü, E:1991/91, K:1992/40

sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bo-

zulması isteminden ibarettir.

İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 23.1.1992 günlü, E:1991/91,

K:1992/40 sayılı kararıyla, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin C/3 fık-

rası ile 5434 sayılı Yasanın Ek 18. maddesi hükümlerinin birlikte de-

ğerlendirilmesinden, serbest çalışmakta iken Emekli Sandığı iştirak-

çisi olan avukatların sosyal sigorta primi ödemek suretiyle geçirdik-

leri sürelerin toplamının 3/4'ünün memuriyette geçmiş sayılacağının

anlaşıldığı, davacının serbest çalıştığı 30.9.1984 ile 17.7.1989 ta-

rihleri arasındaki sürede prim ödemediğinin çekişmesiz olduğu, bu du-

rumda prim ödenmeyen sürelerin davacının intibakında değerlendirilme-

sinin anılan Yasa hükümleri karşısında mümkün bulunmadığı gerekçesiyle

dava reddedilmiştir.

Davacı, prim ödeme koşulunun emekli keseneğine esas aylığın

hesabında dikkate alınabileceğini, 657 sayılı Yasanın 36/C-3. madde-

sinde ise, prim ödeme koşulu öngörülmediğini öne sürmekte ve İdare

Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

1963 yılında liseden mezun olan davacının, 19.2.1968-30.11.1968

tarihleri arasında 9 ay 11 gün sigortalı olarak Demirbank'ta çalıştı-

ğı, 3.12.1968 tarihinde İstanbul PTT Başmüdürlüğünde başladığı memuri-

yetten 27.9.1971 tarihinde istifa ederek ayrıldığı, 1963 yılında gir-

diği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 25.3.1974 tarihinde me-

zun olduğu, avukatlık stajını açıkta iken yaparak 2.5.1975 tarihinde

Avukatlık Ruhsatnamesi aldığı, bu tarihten itibaren İstanbul Barosuna

kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta iken 19.7.1989 tarihinde

Zeytinburnu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde avukatlık kadrosuna

8. derecenin 3. kademesinde 11 ay 6 gün kıdemli sayılmak suretiyle a-

tamasının yapıldığı, İstanbul Barosu Başkanlığının 24.8.1989 günlü ya-

zısıyla davacının 1.7.1975 tarihinde topluluk sigortası kapsamına a-

lındığının bildirilmesi üzerine 657 sayılı Yasanın 36/C-3. ve 1136 sa-

yılı Yasanın 159. maddeleri hükümleri gereğince 31.8.1989 günlü onayla

intibakının 23.9.1989 tarihi itibariyle 6. derecenin 5. kademesi ola-

rak düzeltildiği, SSK İstanbul İhtiyarlık Sigortası Müdürlüğünce adı-

geçenin sigorta primi ödediği süreleri belirten 17.9.1990 günlü ve E-

mekli Sandığı Genel Müdürlüğünün prim ödenen süreler esas alınarak

5434 sayılı Yasanın Ek 18. maddesine göre emeklilik keseneğine esas

aylığın saptanacağı hakkındaki 26.10.1990 günlü yazıları üzerine dava-

cının durumu yeniden değerlendirilerek 23.11.1990 günlü onayla

19.7.1989 tarihi itibariyle 6. derecenin 3. kademesinde 4 ay 25 gün

kıdemli sayılması suretiyle kazanılmış hak aylığının 24.2.1990 tarihi

itibariyle 5. derecenin 1. kademesi olarak düzeltilmesine ilişkin in-

tibak işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı dosyadaki

belgelerden anlaşılmıştır.

Dava konusu uyuşmazlık; Belediye avukatlığına atanan davacının,

bu göreve intibakı ile görev aylığının saptanmasına ilişkin bulundu-

ğundan, uyuşmazlığın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun avukatlık

hizmetleri sınıfına girenlerin intibakını düzenleyen 36/C-3. maddesi

hükmüne göre çözümlenmesi gerekmektedir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla

eklenen Ek 18. maddenin birinci fıkrasında yer verilen "Sosyal Sigor-

talar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sona iştirakçi olanların,

emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak

olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ö-

demek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerle-

mesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4 veya 5 yılı bir derece

yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe

aylığı esas alınır." hükmü, ilgililerin kazanılmış hak aylıkları üze-

rine, prim ödedikleri süreler eklenerek bulunacak derece ve kademe ay-

lıkları esas alınmak suretiyle "emeklilik keseneklerine esas aylığın"

saptanmasına ilişkin olup, davacının istemine göre, bu hükmün dava ko-

nusu uyuşmazlığın çözümünde uygulanmasına hukuki olanak bulunmamakta-

dır.

Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun "Emekliliğe ta-

bi görevden önceki avukatlığın kıdeme sayılması" başlıklı 195. madde-

sinde yer alan "Bu Kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup

sigortalılığı devam eden bir avukat, emekliliğe tabi bir göreve veya

hizmete atandığı yahut seçildiğinde, sigortalılığına esas alınan avu-

katlık süresinin üçte ikisi kıdemine eklenerek intibakı yapılır ve gö-

rev veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı yükseltil-

lir." şeklindeki hükümle, belli bir sınıfta bulunma koşulu getirilmek-

sizin, emekliliğe tabi bir göreve atanan bir avukatın, topluluk sigor-

tasına esas alınan avukatlık süresinin üste ikisinin intibakında de-

ğerlendirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

657 sayılı Yasanın 36. maddesinin, C bendinin 3. fıkrasında,

"Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce

veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin

3/4'ü memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürelerin her yılı bir kademe

ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şe-

kilde değerlendirilir." ; aynı bendin son fıkrasında ise, "Yukarıdaki

fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sek-

törde geçen süre 12 yılı geçemez." hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan 3. fıkra ile, serbest avukatlıkta geçen sürelerin dörtte

üçünün intibakta değerlendirilebilmesi için, dava konusu uyuşmazlıkta

olduğu gibi, avukatlık hizmetleri sınıfında bir göreve atanmak koşulu

öngörülmüş olup, bu hükümden yararlanabilmek için sosyal güvenlik ku-

rumlarına prim ödemiş olmak koşuluna yer verilmemiştir. Hernekadar,

bendin son fıkrasında "... özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.."

denilmekte ise de, fıkrada öngörülen 12 yılın, değerlendirmeye esas

alınacak toplam süreyi değil, görev aylığının saptanmasında esas alı-

nacak dörtte üçlük hizmet süresini ifade ettiği kuşkusuzdur.

Belirtilen hukuksal duruma göre; Baroya kayıtlı olarak serbest

avukatlık yapmakta iken, avukatlık hizmetleri sınıfına dahil Belediye

avukatlığına atanmış olan davacının, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin

(C) bendinin 3. ve son fıkraları hükümlerine göre, serbest avukatlıkta

geçen toplam 14 yıl 1 ay 29 günlük hizmet süresinin 3/4'ü 10 yıl 7 ay

5 gün olup, bu süreye adıgeçenin İstanbul PTT Başmüdürlüğünde memur o-

larak geçen 2 yıl 9 ay 24 günlük hizmet süresinin de eklenerek ve avu-

katlık hizmetleri sınıfı için öngörülen başlangıç derece ve kademesine

9. derecenin 1. kademesi esas alınarak davacının avukatlık stajını a-

çıkta iken yapmış olması nedeniyle 657 sayılı Yasanın 36/A-1. maddesi

hükmü gereğince verilen iki kademenin de ilavesiyle görev aylığı yö-

nünden 19.7.1989 tarihi itibariyle 4. derecenin 1. kademesinde 4 ay 29

gün kıdemli sayılması suretiyle intibakının yapılması gerekmektedir.

Bir an için, PTT'de memur olarak geçen hizmet süresinin avukat-

lık hizmetinde sayılmayacağı düşünülebilirse de; esasen davacının du-

rumu, memuriyette iken üstöğrenime başladıktan sonra memuriyetten ay-

rılıp Hukuk Fakültesini bitirmesi ve daha sonra yeniden memuriyete

başlamış olması nedeniyle, 657 sayılı Yasanın 36/A-12/d. maddesi hükmü

kapsamında bulunduğundan, memuriyette geçen bu sürenin de görev aylı-

ğının saptanmasında değerlendirilmesi doğaldır.

Bu durum karşısında, davacının görev aylığı yönünden 19.7.1989

tarihi itibariyle, 4. derecenin 1. kademesinde 4 ay 29 gün kıdemli sa-

yılmak suretiyle intibakının yapılması gerekirken belirtilen tarih i-

tibariyle 6. derecenin 3. kademesinde 4 ay 25 gün kıdemli sayılmasına

ilişkin dava konusu intibak işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığın-

dan, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki i-

sabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İs-

tanbul 1.İdare Mahkemesince verilen 1992/40 sayılı kararın 2577 sayılı

İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca

bozulmasına karar verildi. (MT/ES)

27 Ocak 2008 03:07

ankaradan06memo
Daire Başkanı

İşin kısası Avukatlık Hizmetleri sınıfında olup da serbest avukatlıkta geçen süreyi derece ve kademe intibakına yansıtmak isteyen, topluluk sigortası yada vergi kaydı gibi kriterlere bakılmaksızın baro levhasında kayıtlı geçen süreyi gösteren bir belge ile bu işi yaptırabilir. Uygulama yapılmazsa idari dava yolu ile bunu yukardaki karara göre sağlamak mümkün.

23 Şubat 2008 00:49

ankaradan06memo
Daire Başkanı

Bu konuda verilmiş daha yeni danıştay kararları vardır muhakkak bilgisi olan arkadaşlar yeni içtihatları da ekleyebilirler.

Toplam 12 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?