Editörler : Adversary
«626364656667686970717273»
02 Haziran 2010 09:56

btls1345
Memur

arkadaşlar teklif zarfının içinden 1 dolu 1 boş teklif mektubu çıkarsa firma elenir mi? somut olay var mı? selamlar.

02 Haziran 2010 10:26

difference..
Daire Başkanı

elenmez. ancak teklif zarfından 2 farklı teklif çıkarsa elenir.

02 Haziran 2010 15:55

35zeynep35
Şube Müdürü

Elenmekle kalmayıp, alternatif teklif vermek nedeni ile yasaklı durumada düşer!

03 Haziran 2010 12:42

btls1345
Memur

sn.difference.. ve sn.35zeynep35 teşekkürler.

03 Haziran 2010 19:19

dragut
Genel Müdür

Boş teklif mektubu, boş olduğu için"teklif mektubu" olarak değerlendirilmez ama eğer istekli tarafından imzalı kaşeli, açık adres, vergi ve/veya TC ve diğer bilgiler varsa alternatif teklif olarak değerlendirilir. Bu gibi durumlarda istekli ve/veya vekili hakkında kanunun 58 ve 59'uncu maddeleri gereğince yasaklama kararı verilir, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yasaklama işlemi yapmayan idarelerdeki görevlilerde suçlu duruma düşer.

04 Haziran 2010 10:31

35zeynep35
Şube Müdürü

Ben bu alternatif teklif konusunda bişey daha sormak istiyorum. Örneğin ihalede bir kalem için BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE miktar belirtmişler. Örneğin; "X torbası - 1 lt."

Ben teklif verirken benim ürünüm 1,1 lt lik olduğu için teklif cetveline "X torbası - 1,1 lt." olarak yazdım.

Bu şekilde verilen teklifde alternatif teklif olarak kabul edilirmi. Kabul edilirse nasıl bir işlem uygulanır? Yani yasaklama sebebi sayılırmı bu?

Başıma bi sorun gelmeden öğreneyimde bundan sonra önlemimi alayım.

04 Haziran 2010 14:09

mustafa81
Memur

Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif değerlendirmesi nasıl yapılıyor.

04 Haziran 2010 19:27

dragut
Genel Müdür

35zeynep35,

bahsettiğiniz örnek alternatif teklif olarak değerlendirilmez o nedenle yasaklama işlemi yapılmaz ama Teklifiniz değerlendirme dışı bırakılır çünkü ihale konusu mal için birim fiyat teklifinde verilen özelliklerden birine uyulmamış olur.

04 Haziran 2010 19:34

dragut
Genel Müdür

mustafa81

KİK malesef Hizmet alımları için aşırı düşük teklif değerlendirilmesini net olarak belirtmemiş, yani idarenin takdirinde, ister Yapım işleri için hesaplanan formulü veya KİK sayfasındaki programı kullanarak bulabilirsiniz, isterseniz aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapmazsınız, sorumluluk tamamen komisyondadır.

Benim tavsiyem yapım işleri ihalelerinde olduğu gibi Yaklaşık Maliyetin % 120?sinin üstündeki ve % 40?ının altındaki teklifleri değerlendirme dışı bırakıp geriye kalan Geçerli Teklifleri Yapım işleri ihaleleri için hesaplanan formülle hesaplayıp sınır değeri bulun.

07 Haziran 2010 11:29

sparrowflame
Aday Memur

Arkadaşlar; Kamu İhale Genel Tdbliği 17.4.3.'te İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla... olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Denilmektedir.

İhale tarihi 31.03.2010 Sözleşme imzalanacak tarih ise 07.06.2010 diyelim

Buradan anlaşılması gereken; borcun 31.03.2010 tarihindeki durumu mu? yoksa 31.03.2010 tarihinden 07.06.2010 tarihine kadar olan durumu mu? göstermesi gerekir. yorumlarınızı bekliyor, teşekkür ediyorum

07 Haziran 2010 11:47

dragut
Genel Müdür

İhale tarihi itibariyle,

Bahsettiğiniz örneğe göre ihale tarihi 31/03/2010 ise, vergi borcu yoktur belgesi 31/03/2010 tarihi itibariyle olması gerekir.

Yüklenici işi bitirdikten sonra hakedişlerini istediğinde hakediş tarihi itibariyle tekrar borcu yoktur belgesini vermek zorundadır.

07 Haziran 2010 12:15

sparrowflame
Aday Memur

Sn. dragut öncelikle yorumunuza teşekkür edrim.

yüklenici ile itilafa düşmüş durumdayız. Ben ihale tarihini yani 31.03.2010 tarihini milat olarak alıyorum. Yani 31.03.2010 tarihinden 07.06.2010 tarihine kadar borcu olmayacak. Diyorum ama yüklenici ise benim 31.03.2010 tarinde borcum yok, ondan sonra borcum varmış o idareyi bağlamaz diyor. Buradaki "itibarıyla" ibaresinden benim anladığım ile yüklenicinin anladığı farklılık gösteriyor. Bu konudaki yorumunuzu bekliyorum sizin ve diğer arkadaşlarımın. Teşekkürler

07 Haziran 2010 12:56

dragut
Genel Müdür

Rica ederim,

sparrowflame, İhaleyi 31.03.2010 tarihinde yaptıysanız, yüklenici içeriğinde 31.03.2010 tarihi itibariyle vergi borcu yoktur ibaresi geçen belge getirmek zorundadır(2009 yılı itibariyle 5000 TL'ye kadar olan borç borç sayılmaz), sözleşme imzalama tarihinde sadece yasaklı olup olmadığına tekrar bakılır, sözleşme imzalama tarihinde SGK veya vergi borcuna bakılmaz,

Sözleşmenin imzalandığı yada imzalanacağı tarihte yüklenicinin sgk yada vergi borcu olup olmadığına bakılmaz, yüklenici bu belgeleri içerik olarak ihale tarihi itibariyle almışsa yeterlidir.

İş Bittikten sonra yani yüklenici himat, mal ya da yapım işini eksiksiz olarak teslim ettikten sonra ilk hakedişini idareden istediğinde zaten idare hakedişi ödeyebilmek için hakediş tarihi itibariyle tekrar borcu yoktur belgelerini istemek zorunda.

Yani yüklenicinin 31/03/2010 tarihinden sonraki borçları idareyi bağlamaz, ihale tarihi itibariyle borcu yoktur belgelerini ve diğer belgeleri eksiksiz sunan istekliyle sözleşmeyi imzalamanızda sakınca yoktur.

Sözleşme imzalayan yüklenici, işi bitirdikten sonra HAKEDİŞ TARİHİ İTİBARİYLE tekrar borcu yoktur belgesi getireceğinden 31.03.2010 tarihinden sonraki borçları onu ilgilendirir, idareden parasını alabilmek için nasıl olsa o borçlarını kapatmak zorunda veya idare hakedişinden ya da % 6 oranındaki teminatından borçları kadar kesinti yapabilir.

07 Haziran 2010 13:53

sparrowflame
Aday Memur

Sn. dragut ....ilginize.... çok teşekkür edrim.

08 Haziran 2010 11:27

sparrowflame
Aday Memur

Sn. Dragut; hak ediş ödemeleri ile ilgili bir şey sormak istiyorum, müsadenizle; hak ediş ödmesi yapılırken vergi ve SGK borcu yoktur yazızı istenirken bizim mali işlerle ilgili birim sadece vergi borcu yoktur yazısını istiyor. SGK'dan herhangi bir belge istmiyor. Bununla ilgili mevzuat var mı? (Vergi ve SGK borcu yoktur yazılarının he ikisinin de isteneceğine dair.) yardımcı olursanız sevinirim tşk.ler.

08 Haziran 2010 12:44

dragut
Genel Müdür

Estağfurullah sparrowflame,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90?ıncı maddesinde ?Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve bankalar, ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine alanları ve bunların adreslerini on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İşverenlerin hak edişlerinin, Kuruma ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin prim ve her türlü borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesi, kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iadesi esastır.

Hak edişlerin ödenmesi ve prim borçlarının teminata karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl ve esasları, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.

Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden yapılan inşaat dolayısıyla; diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve bankaların, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır.? hükmü yer almaktadır. Buna göre yükleniciye hakediş ödemesi yapılırken mecburen borcu yoktur belgeleri istenilir. Yüklenici borcunun olup olmadığını bilmeden ödeme yapan idare yetkilileride suçlu duruma düşer. Sayın sparrowflame sanırım yukarıdaki 5510 sayılı kanunun 90'ıncı maddesi işinizi görür.

09 Haziran 2010 12:34

btls1345
Memur

mal alım ihalesinde satıcıya ait yetki belgesi alan

firmanın isminde yetki veren firma kısaltma yapmış. yetkilendirdiği firmanın isminin uzantısını tam ve açık olarak yazmamış mevzuattaki durumu nedir*

selamlar

10 Haziran 2010 16:49

hatti35
Şube Müdürü

Sayın BTLS1345

Kısaltma nasıl yapılmış açabilrmisin? Firmanın ünvanındaki Ltd., Aş. gibi ifadeler hiç yazılmamış mı?

11 Haziran 2010 15:02

btls1345
Memur

şirketin ticaret sicilde kayıtlı tam adı

örn: XYZ Basın,yayın,turizm,kağıt,mobilya,oyuncak,ayakkabı,demir,çimeno,hırdavat ,televizyon,oyuncak imalat, ithalat,endüstri A.Ş. yerine sadece XYZ A.Ş denmesi gibi

11 Haziran 2010 15:19

dragut
Genel Müdür

İstekli bu durumda hemen elenmez, Kanunun 37'nci maddesince belgelerde bilgi eksikliği kapsamında İstekliden belgeki ismin tamamlatılması istenebilir. (İdarece belirlenen sürede ve resmi yazışmalarla). Belirlenen sürede eksik bilgi tamamlatılırsa işleme devam edilir, aksi takdirde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

İstekli firmanın isminin kısaltılmış hali veya tam adıyla ilgili tereddüte düştüyseniz yukarıdaki açıklama doğrultusunda işlem yapabilirsiniz ama benim kişisel görüşüm; bu kadar basit bir işlem için ihale sürecini uzatmaya gerek yok.

İsteklinin adresi,vergi numarası,telefonu vs. gibi bilgilere bakılarak belgenin o istekliye ait olup olmadığı anlaşılabilir.

Toplam 3530 mesaj
«626364656667686970717273»
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?