Editörler : asaygincihan27
«34567891011121314»
01 Ekim 2006 22:12

*Luther*
Şube Müdürü

Arkadaşlar. Üniversite seviyesinde hazırlık okuyanlara bir kademe verilmez. Sadece orta dereceli okullardaki hazırlıklara verilir. Bir arkadaşım üniversitede hazırlık okuduğu için kademe aldığını söylüyor ama sanırım karıştırıyor.

Hazırlık sınavında başarılı olup, doğrudan 1nci sınıfa başlayanların suçu başarılı olmak mı oluyor bu koşulda?

01 Ekim 2006 22:20

yıldırımilker
Aday Memur

657 Devlet memurlar derece ve kademe ilerleme "ORTAK HÜKÜMLER"

ORTAK HÜKÜMLER

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

Giriş Yükselinebilecek

Öğrenim durumu Derece Kademe Derece Kademe

İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son

Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son

Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son

Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son

Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 2 4 Son

Liseyi bitirenler 13 3 3 Son

Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12 2 3 Son

Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11 1 2 Son

lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son

Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler 10 2 2 Son

2 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son

3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3 1 Son

4 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son

5 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2 1 Son

6 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son

1 - Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2 - Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları , öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

3 - Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

4 - Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici),Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

5 - Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Bİyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.(3)

6 - a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar.

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.

7 - a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)

8 - a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:

İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece,

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe,

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece.

b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine bir derece,

İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

9 - Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

"Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır."

10 - Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.

11 - (Değişik: 29/11/1984 - KHK-243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; Başbakanlık, Bakanlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıları, Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları; Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları; Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, Stajyer Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcıları,Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri, (Değişik:27/6/ 1989 - KHK - 375/4 md.) Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları, Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları, Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları,Marka Uzman Yardımcıları,Patent Uzman Yardımcıları Çevre Uzman Yardımcıları, (...) (4) Özürlüler Uzman Yardımcıları, Denizcilik Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzman Yardımcıları, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları,Milli Emlak Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları,Muhasebe Denetmen Yardımcıları, Vergi Denetmen Yardımcıları, Milli Emlak Denetmen Yardımcıları, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman Yardımcıları İlköğretim Müfettiş Yardımcıları ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönet meliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe,Kaymakamlığa, Başbakanlık Uzmanlığına, Devlet Planlama Uzmanlığına, Devlet Personel Uzmanlığına, Bankalar Yeminli Murakıplığına, Hesap Uzmanlığına, Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, Dernek Denetçiliğine, Devlet Bütçe Uzmanlığına, Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına, Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına, Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına Çevre Uzmanlığına, Özürlüler Uzmanlığına, Denizcilik Uzmanlığına, Gümrük Uzmanlığına, Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına,Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına,Muhasebe Denetmenliğine, Vergi Denetmenliğine, Milli Emlak Denetmenliğine, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanlığına, Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, İlköğretim Müfettişliğine (2),İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, (...)(4)Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.(5)

12 - a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

d) (Değişik: 9/4/1990-KHK-418/1 md.;Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/1 md.) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.

01 Ekim 2006 22:22

yıldırımilker
Aday Memur

Daha detaylı bilgi için linki inceleyiniz

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/dmkkisim2.html

01 Ekim 2006 22:23

ŞahVeMat
Genel Müdür

Bizde çalışmak suçtur, cezalandırılır bilmez misiniz sayın Luther?Bilgili olanın tez başı vurula!Hazırlık sınıfını atlamayacaksın,tıngır mıngır bir yıl heba edeceksin,ancak ona bir kademe var.

O da ironik bir durum:)

01 Ekim 2006 22:32

ŞahVeMat
Genel Müdür

Sayın Yıldırımilker,

Bu adrese ben de ulaştım.Sabahtan beri de üniversite hazırlıktan kademe alanlara destek sağlayabilecek bir madde arıyorum.Nafile!Yok,bulamadım.

Aldığını söyleyenler ve benim tanıdıklarım var.Sanırım bu durum,bağlantı noktalarındaki memurların kanunları iyi bilmemesinden ya da farklı yorumlamasından ileri geliyor.

Kanunlarda ifade, kapsamı çok değiştiriyor.Şimdi biz "hepsi hazırlık sınıfı değil mi,ne fark var?"açısından bakıyoruz.Ama sizin gönderdiğiniz kanun maddesine bakarsak hazırlık sınıfı telaffuz etmiyor,normal süresini aşan liseler ibaresi bambaşka bir anlam taşıyor!

İlgi ve yadımlarınız için teşekkür ederim.

02 Ekim 2006 19:54

yıldırımilker
Aday Memur

Sayın ŞahVeMat öğretmenim

Ben başvurda bulundum. İl Sicil bürolarında bu maddelerin açılımı bulunan bir kitapçık var. Orada net olarak üniversitelerin 5 yıllık bölümlerinden (hazırlık hariç) diyor. Kitapcığı inceledim. Bu ifade var. Çünkü 3 kez başvurdum. tekrar tekrar itiraz ettim bu Ortak Hükümler'e göre. Sonunda kitapcığı elime verdiler ve bizzat inceledim. Dediklerine göre tüm maddelerin açılı var kitapta

Saygılar

02 Ekim 2006 20:05

ŞahVeMat
Genel Müdür

Sayın Yıldırım İlker,

Ben bu forumu aslında yine bir meb klasiği,ironik ayrıntılardan birine daha ,neye ve kime göre kategorilere ayırdıkları belli olmayan kişilere ne gibi farklı kurallar uygulandığına atıfta bulunmak için açmıştım.

Baktım,"Ben aldım ki..."diyenler oldu,şaşırdım.Dün,dur bakalım ben de öylesine bir başvurayım,olmazsa da olmasın diye içimden geçirirken,yine de bir maddeye yaslanmayı istedim.

Şimdi biliyorum ki tıpkı sizin gibi beni de 3 kere de başvursam,geri göderirler;çünkü kanun çok açık,normal süresini aşan orta okul,lise ve dengi..."diye devam edip gidiyor.Üniversitede hazırlık ise bambaşka bir olay.

Yine de bütün bunlar saçma ve modası geçmiş uygulamalar.Evet,niteliklere fark ,ödül verilmeli ama sahiden nitelikse!

Saygılar.

02 Ekim 2006 22:10

DIRAL
Daire Başkanı

diğer bir çelişkili durumda fen edebiyattan öğretmen alımı yapılmamakta ama 36. maddeye göre biyologlar öğretmen olduklarında bir derece almaktalar.

İvedilikle bu kanunların güncellenmesi gerekmektedir.

02 Ekim 2006 22:56

ruzgar82
Kapalı

arkadaşalr lise yada ortaokul bölümünde hazırlık okuyanlar artı bir kadee alabiir.EMSAL Mİ?BEN ALDIM .İLGİLİLERİN BİLGİLERİNE

02 Ekim 2006 22:58

kimyaeğitim
Daire Başkanı

sözleşmelilerde bu kapsama giriyor mu?

03 Ekim 2006 21:20

ŞahVeMat
Genel Müdür

Sayın DIRAL,

O bahsettiğiniz de meb'in bir başka güler misin ağlar mısın uygulamasıdır.Biyologlar,"teknik hizmet"(!)sınıfına girdikleri için,eğitim hizmetlerinde(!)8/1 'den başlıyorlar.

Kanunların kapsamları dediğim gibi kanun ifadesine sıkışıp kalıyor.Kime ve neye göre teknik hizmet?Neden bir kimyager değil de bir biyolog mesela?Ve neden eğitim hizmetlerinde çalışırken derece veriliyor?Hayır teknik hizmetlerde ise verilsin, ona kimsenin itirazı olmaz...

Yani hepsi gelip şu esasa dayanıyor:vaktiyle kanunlar daha yeni hazırlanırken, miletvekillerinin biyolog yakınları öğretmen olmaya karar vermişler,milletvekilleri de parmak kaldırmış...onlar ermiş muradına,biz çıkalım kerevetine...

11 Ekim 2006 23:22

aliince
Aday Memur

Arkadaşlar, ODTÜ Kİmya Öğretmenliğinden mezun oldum ve 2000 ekimde göreve başlamıştım. Göreve 9 a 1 ile başladım ama hazırlık okuyanların 9 a 2 ile başlamaları gerektiği söyleniyor. Bu konuda pek emin değiller... Bilgisi olan bana yardım edebilirse sevinirim...

12 Ekim 2006 00:49

sekil
Memur

ben orta öğretimi 4 yıl okuyanlara diye biliyorum o işi...

12 Ekim 2006 02:48

elKONEVİ
Müsteşar Yardımcısı

hayır hocam.Üniversitede okunan hazırlık derece ve kademeyi etkilemiyor.Lisede okunan ise etkiliyor.Neden mi?

Birileri zamanında 657 yi öyle yazdı diye.

16 Ekim 2006 13:27

esselte
Aday Memur

arkadaşlar burada okula vereceğimiz bir dilekçe örneği olacaktı bilen var mı

30 Ekim 2006 12:43

riesz
Aday Memur

657'de liseyi 4 yıl okuyanlara ilave bir kadene verileceği belirtilmiş.Ben ortaokulda hazırlık okudum ve lise diplomamda bu yazmıyor. Ortaokulu da 4 yıl okuyanlara ilave kademe veriliyor mu?

30 Ekim 2006 13:01

masamot
Memur

ewweet veriyor. dilekçeni yaz ve alllllllll. tmm

13 Ocak 2007 21:27

mavi_ruhum
Memur

Merhabalar, bu sene atandım yeni öğretmenim.Seminerlerimiz henüz başlamadı ama ben 1 şeyi merak ediyorum.

9/1 olarak başlanıyor malum.Ben Lisede hazırlık okumuştum onuda saydırdım ve şuan 9/2yim. Lisede hazırlık okunulduğunda 1 derece verildiğini de memurlar net'den öğrenmiştim. Acaba benim bilmediğim daha derece alma,hizmet puanı alma gibi hususlar var mı ? Yüksek Lisans'a derece veriliyormu yaparsam eğer,yada derece ve hizmet puanı arttırmak için başka neler yapılabilinir?

13 Ocak 2007 22:37

çokyazık
Şef

Uslu uslu otur bir sene bekle kademen değişsin. 2 sene uslu durursan derecen de değişir. 6 sene üst üste 90 ve üzerinde sicil alacak kadar uslu durursan ayrıca bir kademe daha alırsın. Artık sadece sabredeceksin

13 Ocak 2007 22:57

takva
Şef

mavi-ruhum hocam iyi demişsin de bir yerde yanlışın var.Liseyi 4 yıl okuyana 1 derece değil,1 kedeme verilir.Yani 9/2 isen;9 derecen,2 de kademen olur.Saygılar...

Toplam 346 mesaj
«34567891011121314»
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;