Editörler : Adversary
20 Nisan 2008 12:02   


Kapalı
KPSS Soru-Cevap/Kurum ve Maaşlar

Her Türlü Görüş,Soru Ve Önerileriniz İçin Memurlar Net Resmi İletişim adresi: memurlar@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

2009 Yılı Ocak Ayından İtibaren Geçerli Maaşlar

9?un 1?inde işe başlayan üniversite mezunu bir devlet memurunun halen 980 YTL olan aylık maaşı 1.039 YTL?ye yükselecek.

TERCİH VE ATAMA DÖNEMİNE AİT SORU-CEVAPLAR

**Ek Ödeme Yapan Kurumlar:

Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı), Türk Silahlı Kuvvetleri (sivil memurlar), Türkiye İş Kurumu Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Yurt-Kur, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi.

**Fazla çalışma ücreti veren kurumlar hangileri?

Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TİKA Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.

**Hangi kurumlar maktu (önceden belirlenmiş) fazla çalışma ücreti ödüyor?

Maktu fazla çalışma ücreti ödeyen kurumlar Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı. Şu genel müdürlükler da maktu çalışma ücreti uyguluyor: Vakıflar, Orman, Gençlik ve Spor, Basın-Yayın ve Enformasyon, Hudut ve Sahiller, Sağlık, SHÇEK, Orman muhafaza memurları ile telsiz görevlileri.

**Saat başı fazla çalışma ücreti ödemesinde bulunan kurumlar hangileri?

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Makam hizmetlerinde görev yapanlar, yüksek öğretimin ikinci öğretiminde görev yapanlar fazla çalışma sürelerine göre ek ücret alıyor.

**KİT'lerden birinde çalışmaya başladım. Özelleştirilince açıkta mı kalacağım?

Diyelim adayın memur olarak KPSS ile 399 sayılı KHK'ya tabi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü'ne ataması yapıldı. Bu KİT'in daha sonra özelleşmesi halinde burada çalışan memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personelin diğer kamu kurumlarına nakil hakkı bulunuyor. Ancak, Türkiye İş Kurumu kanalıyla KİT'lere atanacak işçiler; memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personel kadar şanslı değil. Bir KİT özelleştirme kapsamına alındıktan sonra burada çalışan personel Devlet Personel Başkanlığı'na (DPB) gönderiliyor. DPB de bu personeli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklediyor.

**KİT'lerin sosyal imkânları daha mı iyi?

KİT'lerde sosyal imkânlar diğer kamu kurumlarına göre daha ileri seviyede bulunuyor. Birçok KİT, lojman, kreş, kamp, misafirhane gibi imkâna sahip.

**KİT personelinin yıllık izin hakları memurlardan farklı mı?

Yıllık izin konusunda KİT personelinin memurlardan en önemli farkı şu: Memurlar geçen yıldan kullanamadığı iznini çalıştığı yılda kullanma hakkına sahip. Ancak, KİT'lerdeki sözleşmeli personelin böyle hakkı yok.

**KİT personeli naklen nereye geçebilir?

Sözleşmeli personel kendi çalıştığı KİT'in farklı illerdeki birimleri arasında yer değiştirebilir. Yine sözleşmeli personel, istenmesi durumunda başka KİT'e geçebilir. Ancak sözleşmeli personel, (eğer kişinin daha önce memuriyet hizmeti yoksa) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kurumlardaki memur kadrolarına geçiş hakkına sahip değil.

**KİT'lerde çalışan personelin görevine istenildiği zaman son verilebilir mi?

KİT'lerde çalışmaya başlayan sözleşmeli personelin görevine son verilme halleri 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45'inci maddesinde düzenleniyor. Bu haller şöyle sayılıyor:

a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

d) Bu kanun hükmünde kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak.

Bu hallerde sözleşme sona erebiliyor. Bu hallerin tümü 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için de değişik biçimlerde geçerli. Bu nedenle, KİT'lerdeki sözleşmeli personel statüsünün, 657 sayılı kanuna tabi memurluk statüsü kadar güvenceli bir statü olduğu söylemek mümkün. Dolayısıyla personelin sözleşmeli olması ve sözleşmelerin yıllık olmasının adayları tedirgin etmesine gerek yok.

**Üniversitede çalışan memurlar diğerlerinden farklı haklara sahip mi?

Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı yok. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye de sahip değil.

**Üniversitelerde nakil imkânı var mı?

Üniversitelerin başka bir ilde genel olarak teşkilatı bulunmaz. Teşkilatı bulunan üniversitelerin ilgili birimleri bu yıl içerisinde kanunlaşan düzenlemeyle bağımsız üniversitelere dönüştürüldü. Bir kamu kurumunun farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamını taşır. Üniversitelerin başka bir ilde, genel olarak, taşra teşkilatı olmadığı için başka bir ile nakil isteği oluştuğunda, bu istek kurum içi nakille değil başka bir kurumdan uygun bir kadro bulunması şartıyla karşılanabilir.

**Üniversitelerde çalışmanın sıkıntıları var mı?

Üniversiteler, fazla personele sahip olmayan kurumlar arasında yer alır. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalışma barışını sağlayacak bir kurumsal kültür oluşması oldukça zor. Bu nedenle, üniversitelerde çalışan personel sık sık nakil talebinde bulunuyor.

**Belediyelerde çalışmanın temel farkları nelerdir?

Belediyeler siyasi etkinin net görüldüğü kurumların başında yer alır. Bu nedenle en sık değiştirme isteği küçük belediyelerdeki memurlardan geliyor. Bu tür belediyeleri seçecek adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekir

**Belediyelerde nakil durumu nasıl?

Belediyelerde, üniversiteler gibi başka bir ilde taşra teşkilatına sahip değil. Belediyelerin başka bir ilde taşra teşkilatı olmadığı için, burada çalışan personel de üniversitelerde çalışan personelin yukarıda yer verilen sıkıntılarını aynı şekilde yaşıyor.

**Aday memurluğun süresi ne kadar?

657 Sayılı Kanun'da yer alan düzenlemeye göre, aday memurluk süresi 1 ile 2 yıl arasında değişebiliyor. Hangi süreyi uygulayacakları kamu kurumlarının takdiri içinde bulunuyor

**Aday memur kendi kurumu içinde yer değiştirebilir mi?

Aday memurun nakline ilişkin olarak 657 sayılı kanunda "başka kurumlara" nakil yapılmayacağı hüküm altına alınıyor. Buna göre aday memur, başka kurum olmadığı sürece kendi kurumu içinde adaylık statüsünde yer değişikliği yapabilir.

**Aday memur nakil hakkına sahip mi?

Bu durumu örneklendirmek gerekirse; A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin KPSS sonucuna göre B kurumuna yerleştirilmesi halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin nakli mümkün. Yine A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin B kurumunda yapılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanması halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin de nakli mümkün.

**Hangi kurumlarda nakil kolaydır?

Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü geniş taşra ağı bulunan kurumlar. Bu kurumların hemen hemen her ilde teşkilatı bulunuyor.

**Kimler memur olamaz?

Ağır ceza mahkemelerince, haklarında "kamu haklarından mahrum edilme" cezası verilenler memur olamaz. Kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararında ayrıca hak ve yetkilerin infazdan sonra da kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmemişse alınan mahkûmiyetin memuriyete engel bir durumu yok.

**Üniversite öğrenimi sırasındaki cezalar memur olmaya engel midir?

Memur olmaya engel durumlar 657 sayılı kanunda tek tek sayılıyor. Bunun dışında yüksek öğrenim veya ortaöğrenim sırasında alınan disiplin cezaları, okuldan uzaklaştırmalar gibi cezalar memur olmaya engel oluşturmaz.

**Bakaya kalanlar başvuru yapabilir mi?

Başvuru şartları arasında yer alan "askerlikle ilişiğin olmadığına dair belgeye" tercih formunun ÖSYM'ye teslimi tarihi itibariyle sahip olunması gerekir.

**Atanma sırasında askerde olanların durumu ne olacak?

Yerleştirme sonrasında adayların atanmak üzere, gerekli belgeleri yerleştikleri kuruma vermesi gerekiyor. 657 sayılı kanunda, aynı yerdeki bir kadroya atanması halinde tebligat tarihinin ertesi günü, başka bir yerdeki kadroya atananların ise tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği belirtiliyor.Eğer belge ile ispatı mümkün bir hal var ise bu süre iki aya kadar uzayabiliyor. Kamu kurumları, askerlik mazereti dahi olsa, belirtilen bu süreler içinde göreve başlamayanların atamalarını iptal ediyor. Askerde olması nedeniyle göreve başlayamayan ve ataması yapılmayan bir adayın dava açma süreleri içerisinde yargı yoluna başvurması halinde lehine karar çıkması yüksek bir ihtimal olabilir.

**Belgelere hangi tarih itibariyle sahip olunmalıdır?

ÖSYM tarafından yürütülen KPSS yerleştirmelerinde; mezun olunduğuna dair belge, askerlik hizmetinin yapıldığına, muaf olunduğuna veya tecilli olunduğuna dair belge, bonservis belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika, sürücü belgesi, ustalık-kalfalık belgesi, "Hafızlık, stajyer vaizlik, stajyer Kuran kursu öğreticiliği, imam-hatiplik veya müezzin-kayyumluk" belgesi gibi birçok belge isteniyor. İstenen tüm bu belgelere internet üzerinden başvuru yapıldığı tarih itibarıyla sahip olunması gerekir.

**Bilgisayar dersi alanlar ayrıca sertifika almalı mı?

Bazı kadrolarda "MEB'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak" şartı aranıyor. Ancak, örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, "MEB'den Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine sahip olarak değerlendirilir. Bu husus kılavuzda yazmakta olup bu durumdaki adayların ayrıca sertifika almasına gerek bulunmaz.

**Yüksek lisans öğrenimine göre kadrolara başvuru yapabilir miyim?

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalarda lisans mezuniyeti dikkate alınıyor. Yüksek lisans öğrenimine dayanarak bir kadroya başvurulamıyor.

**Memur olan daha sonra nasıl mühendis olacak?

Memur adaylarının KPSS yerleştirmelerine başvururken yanıldıkları en önemli noktalardan birisi daha sonra istediği unvana bir şekilde geçiş yapabileceğini düşünerek, çalışmak istemediği bir kadroyu tercihleri arasına yazmasıdır. Bunlar daha sonra istedikleri kadroya atanacaklarını düşünürler.Kamu kurumlarında unvan değiştirme esasları 1999'da köklü bir şekilde değişti. 1999'da yapılan ve 2004'te yeniden düzenlenen uygulama ile unvan değiştirebilmek sınav şartına bağlandı. Buna göre kişinin mezuniyetine uygun bir kadroya atanabilmesi için kamu kurumunun unvan değişikliği sınavı açması, memurun da bu sınavda başarılı olması gerekir.

**Aday memurlar harcırah alabilir mi?

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ilk defa veya yeniden atanan memurlara harcırah ödenmemektedir. Ancak, başka kurumlarda memur olarak görev yapmakta iken KPSS sonuçlarına göre aday memur olarak naklen atananlar ikametgah mahalli dışına atanmışlarsa harcırah alabilirler.

**Aday memurların göreve başlama derece ve kademesi

Liseyi bitirenlerin memuriyete başlangıç derece ve kademesi 13/ 3 dür. Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin memuriyete başlangıç derece ve kademesi 12/ 2 dir. İki yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 10/2, 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 9/ 1 den memuriyete başlarlar. Bu durumun istisnalarına ise 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde yer verilmiştir.

**Aday memur, hangi halde naklen geçebilir?

Bir kamu kurumunda aday memur olarak çalışıyorum. Asaletim tasdik olmadan başka bir kamu kurumuna geçiş yapabilir miyim?

657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde; ?...Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.? hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre asaleti tasdik olmayan memurların başka kurumlara nakli mümkün değildir. Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bu hükmü yumuşatmıştır. Başkanlık verdiği görüşte; özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklere ait giriş sınavını kazanan aday memurun bu madde hükmü kapsamına girmediğini belirtmiştir. Buna göre bir aday memur eğer başka bir kamu kurumundaki müfettiş, uzman, denetmen kontrolör yardımcılığı gibi bir kadroya atanmaya hak kazanması halinde naklen geçebilir. Ayrıca, KPSS sonuçlarına göre yerleştirmeyi de bu kapsamda değerlendirmektedir. Diğer taraftan bu hüküm 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi kadrolar arasındaki geçişler için söz konusudur. Farklı personel kanunlarına tâbi kadrolar arasında bu hükmün geçerliliği yoktur. Örneğin Bayındırlık Bakanlığı'nda aday memur olarak çalışan biri 399 sayılı KHK'ya tâbi bir KİT'teki sözleşmeli pozisyona istifa ederek geçebilir. Yine bu memur KPSS sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'na yerleşmişse adaylık durumu nakline engel teşkil etmez.

**Aday Memurken İstifa Edenlerin Memuriyete Geri Dönüşü nasıldır?

Daha önce bir devlet kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi olarak çalışırken asaletim onaylanmadan ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi aynı kadroya başka bir devlet kuruluşunda, Devlet Personel Başkanlığı'ndan izin alarak, açıktan atanabilir miyim?

657 sayılı Kanun'un "Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmalarını" düzenleyen 92'nci maddesinde iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin veya 657 sayılı Kanun'a göre çekilmiş sayılanların (ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla) tekrar memuriyete dönebileceği belirtilmiştir. Bu hükmün yorumuna ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu görüşlerde aday memurken istifa edenlerin sadece kendi kurumlarına dönebileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, açıktan atama izni alarak sadece ayrıldığınız kuruma atanmanız mümkündür.

20 Nisan 2008 12:07

emre_emre_60
Kapalı

arkadaşlar şartları bilelim ve ona göre doğru bilinçli tercih yapalım ki başkalarının hakkına mani olmayalım seveceğimiz işi isteyelim 3 aşağı 5 yukarı maaş bilgileri ve olanaklar bu şekilde aklına takılan sorusu olan arkadaş buraya yazsın hep beraber konuşalım sonuca ulaşalım...

20 Nisan 2008 12:13

_BATMANPETROL_
Yasaklı

emre arkadaşım cok güzel bi başlık olmuş emeğine sağlık ...

yazdıkların cok güzel dpyurucu bilgiler bu baslıgı geliştirebiliriz...

diger bölümleri mesela ...

gümrük muhafaza memurlugu

mesela gümrük memurlugu

sosyolog

psikolog

ebe

hemsire

imam

sosyal calısmacı

tmo (toprak mahsülleri ofisi)

tedaş

teiaş

gibi birc ok kurumu eklemk mümkün

bu konuda özellikle teknik personel konusunda editörümüz dark ın bilgilerinden yararlanabiliriz..

20 Nisan 2008 12:14

emre_emre_60
Kapalı

batman sevindim destek verdiğine bende birebir o mesleklerde çalışan arkadaşlarka görüşüp eklemeye çalışırım...En azından vicdan sahibi arkadaşlara yol gösterip kimsenin istemediği işi yapmasını önlemiş olur..İşte meydan işte kurumlar 3 aşağı 5 yukarı maaşlar

20 Nisan 2008 12:36

F_e_a_r-23
Kapalı

işte başlık bu dostum güzel bir başlık açmışsın inş yararlı olur arkadşlar için sağol

20 Nisan 2008 12:40

emre_emre_60
Kapalı

fear23 desteklerini bekliyorum ..sende bilgilerini yorumlarını paylaş başlığı güncel tutalım

20 Nisan 2008 12:40

nevzatkimyager2006
Genel Müdür

teşşekkürler emre arkadaşım.iyi bi çalışma yapmışsın. ayrıca kimyagerleri de eklemen güzel olmuş.

20 Nisan 2008 14:59

smmm82
Kapalı

emre ptt için 1350 maliye için 750 maaş yazmısın valla kendine zarar ediyorsun bunu duyan herkes ptt yazar puanı 75 gecer.

20 Nisan 2008 15:04

emre_emre_60
Kapalı

smmm82 kardeşim maliye 750 ytl ama mesai ücretleri vesayreler eklenince 1100 ytl ye tekabül ediyor maaş...ayrıca kendimi düşünmüyorum en azından burada okumuş tahsilli kültürlü insanlarız ama hala bilinçsiziz...kata gülleye işler yapıoruz en azından biraz daha okur bilinçlenir doğru dürüst tercih yaparız...en azından atanacak durumda olan arkadaslarada mani olmayız

20 Nisan 2008 15:12

smmm82
Kapalı

evet emre dogru soyluyorsun.

bende kendi bildigim bir meslegi yazıcam biliyorsun tef bilgisayar ögretmenliginde okuyorum.

tef bilgisayar ögr teknik mesleki liseye atandıgında ekderslerle birlıkte 1600 kazanıyor.

maliyede calışan memurlar ile forumda konuştuklarım bana

1070 maaş + tek aylar mesai (130)=1200 ytl

1070 maaş + cift aylar mesai (260)=1330 ytl

demişlerdi ama bilmiyorum sadece özelden mesajlaştıgım maliyede calışanların bana yazdıkları.

20 Nisan 2008 15:16

emre_emre_60
Kapalı

PTT : 399 KHK tabi bir KİT'tir..Başlangıç maaşı olarak 1350 ytl ile başlarsınız..Mesai vardır..Yükselme ve Kariyer vardır.

MALİYE : 657 ye tabidir..Yükselme ve kariyer açısından devletin en gözde kurumlarındandır..VHKİ 1070 YTL maaş almaktadır..Tek aylarda 130 Ytl Çift Aylarda 260 Ytl mesai almaktadırlar ( burası smmm82 kardeşim tarafından düzeltilmiştir. )Vergi denetmeni 1350 ytl maaş almaktadır..Gelirler müdürlüğü ve vergi dairesi pazarlarıda dahil yılın 6 ayı mesai almaktadır..Giderler dairesi 4 ay mesai almaktadır..

TAPU: 657 ye tabi devletin en sıkıntılı ve zor kurumlarından biridir.kendi içinde arşiv memurluğu-sicil memurluğu-sicil katipliğide diye bölümlere ayrılır ama genelde hepsi aynı işi yapar..sicil memurluğunda arşive göre sorumluluk fazladır..VHKİ olarak başlayan memur 777 ytl maaş alır .Mesai vardır ortalama 85 Ytl civarındadır.

EÜAŞ: 399KHK ye tabi kittir..yeni başlayan 4 yıllık aday memur 1420 ytl ile başlar.Bekar misafirhanesi + elektrik + su + servis kurumdandır.Yükselme vardır.

İLLER BANKASI: 754 ytl maaş alır bir VHKİ..yılda 2 defa asgari ücretten az olmamak koşulu ile ikramiye vardır.Yükselme vardır.Mesai vardır..

ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU: 950 Ytl maaş alır.155 YTL 49.maddde tazminatı alırlar.Yılın 7 ayı 265 ytl yangın tazminatı alırlar.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU : 1100 ytl maaş alır VHKİ..yılda iki defa asgari ücretten az olmamak koşulu ile ikramiye.Mesai vardır.

BAŞBAKANLIK DPT MÜŞT: 840 YTL maaş VHKİ.Yükselme ve kariyer var.Mesai var.

GÜMRÜK MUAYENE MEURLUĞU: 740 YTL maaş alırlar.1100 YTL mesai alırlar.Rotasyon var.Yükselme ve kariyer imkanı mevcuttur.Çalışma saatleri 12/24 şeklindedir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKN : VHKİ 777 ytl maaş alır.Mesai yok.ikramiye yok.Yılın 7 ayı 228 ytl yangın tazminatı alırlar.

ADALET BAKANLIĞI: Zabıt katipliği 717 ytl maaş alır..Mübaşir 792 Ytl maaş alır..diğer hususları bilmiyorum

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI : VHKİ 785 ytl maaş alırlar..mesai vardır.saati 3,6 ytldir..yükselme imkanı vardır.ankara genel müdürlükte olanlara aylık 60 ytl kadarda ankaray bileti..

İŞKUR: Yeni başlayana aday memur 1080 YTL maaş almaktadır..mesai 70 ytl..yılda asgari ücretten az olmamak koşulu ile 2 ikramiye..Kriyer ve yükselme vardır.

SAĞLIK BAKANLIĞI: VHKİ 1020 ytl maaş alır..giyim yardımı yoktur.bu maaşda döner sermaye dahilmi bilmiyorum biliorsunuzki bu kurumda döner sermaye vardır..mesai var.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: VHKİ 870 Ytl maaş alır.yükselme ve kariyer var.Çalışma koşulları çok rahattır genelde rütbelilerle muhatap olunduğu için yatış pozisyonu denebilir.

ÜNİVERSİTELER: VHKİ 765 ytl maaş alır.Servisleri vardır.Mesai yoktur.Yükselme ve kariyer çok zor hatta yoktur denebilir.

SHÇEK : VHKİ 760 Ytl maaş almaktadır .Mesai vardır.Yükselme imkanları mevcuttur.

SHÇEK YURT YÖNETİM MEMURU : 760 ytl maaş almaktadır.mesai yoktur.ek ödemeleride yoktur.genelde gece çalışılan pek fazla iş yapılmayan bölümdür.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Memur 795 ytl maaş almaktadır.Yükselme çok zor mesai yoktur.

KİMYAGER : İL Çevre Ve Orman Müdürlüğünde göreve başlayan kimyager 1097 Ytl maaş + üç ayda bir arazi tazminatı 253 Ytl almaktadır..

SOSYOLOG : 800 Ytl maaş almaktadır.

PSİKOLOG: 1200 Ytl maaş almaktadır

HEMŞİRE-SAĞLIK MEMURU: Lisans Mezunu bir Hemşire - Sağlık Memurunun;

Brüt Maaşı : 1303 YTL

Net Maaşı : 945 YTL + Asgari geçim indirimi (bekarlar için 45 YTL)

Buna ilaveten Ek ödeme (Döner Sermaye) var.

Sağlık Ocakları Hastanelere nazaran daha az almaktadırlar.

Sağlık Ocakları 100 - 500 YTL arası dır. 500 YTL şehir merkezlerinde bulunanlar alır

Taşraya gidildikçe Bu miktar düşer.

VEKİL EBE - EBE : Şuanda 652 Ytl maaş almaktadır Vekil ebeler.Yalnız Sağlık Bakanlığının yaptığı bir düzenleme var o düzenleme hayata geçerse maaşları 1500 Ytl olacak.

ZİRAAT MÜHENDİSİ: Tarım Bakanlığında işe başlayan Mühendis 1190 Ytl almaktadır..

NÜFUS MÜD: VHKİ 778 Ytl maaş almaktadır.Mesai vardır ( 85 ytl )..Yükselme imkanı hemen hemen yoktur..

TEDAŞ: VHKİ maaşı oldukça iyidir, ilk girişte ikramiyeleri aya böldüğünüzde 1000 lirayı geçen maaşınız 1-1.5 yıl içinde yüzde 20 ye yakın artar.Ama her zaman ikinci sınıf insan muamelesi görme riski vardır.Çünki tekniker ve mühendisler hep sizden 2 gömlek üstün olacak..

*****Arkadaşlar sizlerinde bilgileri varsa bu konuda burada paylaşalım.Benim araştırma ve arkadaşlarımdan edindiğim bilgiler bu şekildedir..Bu maaşlara asgari geçim inidirimi vesayreler dahil değildir..Onun için +/- 80 - 100 ytl koyabilirsiniz..Umarım yardımcı olabilmişizdir..*****

****LİSTE GÜNCELLENECEK****

20 Nisan 2008 15:17

dark
Müsteşar Yardımcısı

DSİ : 657 li personel çalışır. ilk giren mühendis 8/1 den başlar. maas 1350 civarıdır. doguda 1480 civarı..3 ayda bir 280 arazi parası artı cıktıgınız gun basına carpı 6 lirada ekleyin tazminat ortaya cıkar. sosyal imkanları geniş ve güzel olan teşkilatlardan biridir. tayin olanakları var özür durumuna göre ama referans olmazsa olmazlardandır. memurlar ne kadar maas alır bilmiyorum...

20 Nisan 2008 15:19

mit ajanı
Genel Müdür

Çok güzel bir başlık tebrik ederim.

Ama ''Bu meslekleri hangi fakülte veya hangi fakülte bölümleri tercih edebilir?'' sorusuna da cevap verilseydi tadından yenmezdi.

Bu arada DHMİ de var. ' gk-gy-ing ' si uçuk olanlar için :)

20 Nisan 2008 15:20

aksamyildizi
Daire Başkanı

emre başlık çok güzel olmuş.. eklemelerle daha da güzelleşmiş eline sağlık..

20 Nisan 2008 15:20

emre_emre_60
Kapalı

editör şeref vermişsin başlığa böyle bir başlık açarak insanları bilinçlendirelim dedik..editör bu arada rize attı 1-0 mağlubuz be...

20 Nisan 2008 15:38

overdose78
Şube Müdürü

EMRE_EMRE kardeş Sevgiler...

Döktürmüşsün yine....

Harika bir başlık ayrıyeten kolaya kaçmamış çok iyi açıklamışsın....

Tebrikler.................

Bu arada bende beşiktaşlıyım... ama izmirli olduğumdan GÖZTEPE ye Dönmüş durumdayım... ;) gel senide yapalım Göztepeli... 15 haziranda 1925 Meşale yakıyoruz :)

şaka şaka... Beşiktaş aşkı mezarda biter sanırım...

Arkadaşım Emeğine Yüreğine sağlık.... ÇOK ÇOK iyi bir Başlık ve daha önemlisi ÇOK ÇOK iyi bir içerik....

Sewgiler...

Başarılar....

20 Nisan 2008 15:49

emre_emre_60
Kapalı

PTT : 399 KHK tabi bir KİT'tir..Başlangıç maaşı olarak 1350 ytl ile başlarsınız..Mesai vardır..Yükselme ve Kariyer vardır.

MALİYE : 657 ye tabidir..Yükselme ve kariyer açısından devletin en gözde kurumlarındandır..VHKİ 1070 YTL maaş almaktadır..Tek aylarda 130 Ytl Çift Aylarda 260 Ytl mesai almaktadırlar ( burası smmm82 kardeşim tarafından düzeltilmiştir. )Vergi denetmeni 1350 ytl maaş almaktadır..Gelirler müdürlüğü ve vergi dairesi pazarlarıda dahil yılın 6 ayı mesai almaktadır..Giderler dairesi 4 ay mesai almaktadır..

TAPU: 657 ye tabi devletin en sıkıntılı ve zor kurumlarından biridir.kendi içinde arşiv memurluğu-sicil memurluğu-sicil katipliğide diye bölümlere ayrılır ama genelde hepsi aynı işi yapar..sicil memurluğunda arşive göre sorumluluk fazladır..VHKİ olarak başlayan memur 777 ytl maaş alır .Mesai vardır ortalama 85 Ytl civarındadır.

EÜAŞ: 399KHK ye tabi kittir..yeni başlayan 4 yıllık aday memur 1420 ytl ile başlar.Bekar misafirhanesi + elektrik + su + servis kurumdandır.Yükselme vardır.

İLLER BANKASI: 754 ytl maaş alır bir VHKİ..yılda 2 defa asgari ücretten az olmamak koşulu ile ikramiye vardır.Yükselme vardır.Mesai vardır..

ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU: 950 Ytl maaş alır.155 YTL 49.maddde tazminatı alırlar.Yılın 7 ayı 265 ytl yangın tazminatı alırlar.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU : 1100 ytl maaş alır VHKİ..yılda iki defa asgari ücretten az olmamak koşulu ile ikramiye.Mesai vardır.

BAŞBAKANLIK DPT MÜŞT: 840 YTL maaş VHKİ.Yükselme ve kariyer var.Mesai var.

GÜMRÜK MUAYENE MEURLUĞU: 740 YTL maaş alırlar.1100 YTL mesai alırlar.Rotasyon var.Yükselme ve kariyer imkanı mevcuttur.Çalışma saatleri 12/24 şeklindedir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKN : VHKİ 777 ytl maaş alır.Mesai yok.ikramiye yok.Yılın 7 ayı 228 ytl yangın tazminatı alırlar.

ADALET BAKANLIĞI: Zabıt katipliği 717 ytl maaş alır..Mübaşir 792 Ytl maaş alır..diğer hususları bilmiyorum

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI : VHKİ 785 ytl maaş alırlar..mesai vardır.saati 3,6 ytldir..yükselme imkanı vardır.ankara genel müdürlükte olanlara aylık 60 ytl kadarda ankaray bileti..

İŞKUR: Yeni başlayana aday memur 1080 YTL maaş almaktadır..mesai 70 ytl..yılda asgari ücretten az olmamak koşulu ile 2 ikramiye..Kriyer ve yükselme vardır.

SAĞLIK BAKANLIĞI: VHKİ 1020 ytl maaş alır..giyim yardımı yoktur.bu maaşda döner sermaye dahilmi bilmiyorum biliorsunuzki bu kurumda döner sermaye vardır..mesai var.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: VHKİ 870 Ytl maaş alır.yükselme ve kariyer var.Çalışma koşulları çok rahattır genelde rütbelilerle muhatap olunduğu için yatış pozisyonu denebilir.

ÜNİVERSİTELER: VHKİ 765 ytl maaş alır.Servisleri vardır.Mesai yoktur.Yükselme ve kariyer çok zor hatta yoktur denebilir.

SHÇEK : VHKİ 760 Ytl maaş almaktadır .Mesai vardır.Yükselme imkanları mevcuttur.

SHÇEK YURT YÖNETİM MEMURU : 760 ytl maaş almaktadır.mesai yoktur.ek ödemeleride yoktur.genelde gece çalışılan pek fazla iş yapılmayan bölümdür.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Memur 795 ytl maaş almaktadır.Yükselme çok zor mesai yoktur.

KİMYAGER : İL Çevre Ve Orman Müdürlüğünde göreve başlayan kimyager 1097 Ytl maaş + üç ayda bir arazi tazminatı 253 Ytl almaktadır..

SOSYOLOG : 800 Ytl maaş almaktadır.

PSİKOLOG: 1200 Ytl maaş almaktadır

HEMŞİRE-SAĞLIK MEMURU: Lisans Mezunu bir Hemşire - Sağlık Memurunun;

Brüt Maaşı : 1303 YTL

Net Maaşı : 945 YTL + Asgari geçim indirimi (bekarlar için 45 YTL)

Buna ilaveten Ek ödeme (Döner Sermaye) var.

Sağlık Ocakları Hastanelere nazaran daha az almaktadırlar.

Sağlık Ocakları 100 - 500 YTL arası dır. 500 YTL şehir merkezlerinde bulunanlar alır

Taşraya gidildikçe Bu miktar düşer.

VEKİL EBE - EBE : Şuanda 652 Ytl maaş almaktadır Vekil ebeler.Yalnız Sağlık Bakanlığının yaptığı bir düzenleme var o düzenleme hayata geçerse maaşları 1500 Ytl olacak.

ZİRAAT MÜHENDİSİ: Tarım Bakanlığında işe başlayan Mühendis 1190 Ytl almaktadır..

NÜFUS MÜD: VHKİ 778 Ytl maaş almaktadır.Mesai vardır ( 85 ytl )..Yükselme imkanı hemen hemen yoktur..

TEDAŞ: VHKİ maaşı oldukça iyidir, ilk girişte ikramiyeleri aya böldüğünüzde 1000 lirayı geçen maaşınız 1-1.5 yıl içinde yüzde 20 ye yakın artar.Ama her zaman ikinci sınıf insan muamelesi görme riski vardır.Çünki tekniker ve mühendisler hep sizden 2 gömlek üstün olacak..

DSİ:DSİ : 657 li personel çalışır. ilk giren mühendis 8/1 den başlar. maas 1350 civarıdır. doguda 1480 civarı..3 ayda bir 280 arazi parası artı cıktıgınız gun basına carpı 6 lirada ekleyin tazminat ortaya cıkar. sosyal imkanları geniş ve güzel olan teşkilatlardan biridir. tayin olanakları var özür durumuna göre ama referans olmazsa olmazlardandır. memurlar ne kadar maas alır bilmiyorum...

*****Arkadaşlar sizlerinde bilgileri varsa bu konuda burada paylaşalım.Benim araştırma ve arkadaşlarımdan edindiğim bilgiler bu şekildedir..Bu maaşlara asgari geçim inidirimi vesayreler dahil değildir..Onun için +/- 80 - 100 ytl koyabilirsiniz..Umarım yardımcı olabilmişizdir..*****

****LİSTE GÜNCELLENECEK****

20 Nisan 2008 15:52

emre_emre_60
Kapalı

overdose78 arkadaşım ben her zaman diorumki bu forumda ben yokum biz varız..Biz olmazsak forumunda anlamı olmaz sen istediğin kadar akşama kadar forumdur bekle dğilmi..inşallah elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz çünki atanmak istiyoruz yaşımız 27 oldu hala yerleşik düzen iş bark sahibi olamadık..sizlerde başlığa destek verin zenginleştirelim bu başlığı...Birlikten ses çıkar..Bu arada izmirde evimiz gelince oraya bende 35TAM oluyorum:=))

20 Nisan 2008 16:02

dark
Müsteşar Yardımcısı

35.5 :)

20 Nisan 2008 16:04

emre_emre_60
Kapalı

başkan 1-1 oldu 45+1 de attık..( ibrahim kaş )

20 Nisan 2008 16:06

nevzatkimyager2006
Genel Müdür

istanbulda iç işleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü'nde çalışan bir vkhi memuru 950 ytl maaş alır.

Toplam 1618 mesaj
12345678910111213»
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?