Editörler : *aziyade*
25 Haziran 2005 17:41   


Yönetici
görevde yükselme için deneme sınavı

Aşağıda deneme sınavı "PİO" kullanıcı adıyla memurlar.net "Haber Gönder" iletilmiştir. Memurlar.net tarafından da forumda yayımlanması amacıyla tarafıma iletilmiştir. Emek veren ziyaretçiye teşekkür ediyoruz.

Cevaplar gönderilmemiş olup, cevaplar için kendi aranızda fikir alış verişi yapmanız uygun olacaktır.

1 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye teşkilat yapısında bir mesleki kuruluştur?
A)KİK B)Baro C)İl özel idaresi D)Belediye
2 Kurumlar işçi niteliği taşımayan geçici personel çalıştırmak için aşağıdakilerden hangilerinin görüşünü almak zorundadır?
A)DPB-Maliye Bak.
B)Maliye Bak.-Başbakanlık
C)Maliye Bak.-SSK
D)SSK-DPB
3 Hangi seçenekte, İl Milli Eğitim Müdürünün Disiplin ve Üst Disiplin Amiri doğru verilmiştir?

Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
A)Vali - Müsteşar
B)Müsteşar- Bakan
C)Vali - Yok
D)Vali Yrd.- Vali
4 İl Merkezinde bir lisede çalışan memurun Disiplin ve Üst Disiplin Amiri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Disiplin A miri Üst Disiplin Amiri
A)Okul Müd.- Milli Eğ.Müd.
B)Müd.Başyrd - Okulu Müdürü
C)Okul Müd. - Mil.Eğ.Md.Yrd. veya Şb.Md.
D)Milli Eğ.Müd..- Vali
5 On yıldan az hizmeti bulunan ve önceki yıl hiç yıllık izin kullanmayan devlet memuru o yıl için en fazla ne kadar yıllık izin kullanabilir?
A)20 gün B)30 gün C)60 gün D)40 gün
6 Devlet memurlarına yıllık izinlerinde gidiş ve dönüş için en fazla ne kadar yol izni verilir?
Gidiş-Dönüş
A) 2- 1
B) 1- 1
C) 2- 2
D) 1- 2
7 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bir sınıflandırma çeşidi değildir?
A) Avukatlık hizmetleri B) Genel idare hizmetleri C) Hakimlik- savcılık hizmetleri D) Teknik hizmetler
8 Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgelere ne ad verilir?
a) Şartname, b) İhale ilanı, c) Sözleşme, d) Hiçbiri,
9 657 sayılı kanuna göre ne zaman süre içinde soruşturma açılmazsa zaman aşımına uğrar?
a) 30 gün b) 60 gün c) 6 ay d) 2 yıl
10 İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmaya ne denir?
a) Şartname, b) İhale, c) Sözleşme, d) Hiçbiri,
11 Hangi usul ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alıp almamakta idareler serbesttir?
a) Açık teklif usulü, b) Kapalı teklif usulü, c) Pazarlık usulü, d) Hepsinde,
12 İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç ne kadar süre içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır?
a) 5 gün, b) 7 gün, c) 5 işgünü, d) 7 işgünü,
13 İta amirince onaylanan ihale kararlarının postaya verilmesini takip eden kaçıncı gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır?
a) 5. gün, b) 7. gün, c) 5. işgünü, d) 7. işgünü,
14 Kapalı teklif usulünde teklif verilirken 1. zarfın içine aşağıdakilerden hangisi konulur?
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, b) Teklif mektubu, c) İkametgah belgesi, d) İmza sirküleri
15 Anayasamıza göre siyasi partilere üye olabilme yaşı kaçtır?
A)25 B)18 C)40 D)30
16 ?Hiçbir kimse kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz? ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)Kanun önünde eşitlik B)Egemenlik C)Halkçılık D)Milliyetçilik
17 Aşağıdakilerden hangileri için yargı yoluna gidilemez?
A)TBMM kararları-Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
B)Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler-YAŞ kararları
C)Kanunlar
D)Kanun Hükmünde Kararnameler
18 Bakanlar kurulunun çıkardığı tüzükler aşağıdakilerden hangisinin incelemesinden geçtikten sonra uygulanır?
A)TBMM B)Sayıştay C)Danıştay D)Yargıtay
19 Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun aldığı tavsiye niteliğindeki kararları uygulamaktan sorumludur?
A)Cumhurbaşkanı B)Milli savunma bakanı C)Başbakan D)Genel kurmay başkanlığı
20 Aşağıdakilerden hangisinin yapacağı işlemler 4734 kapsamında değildir?
A) Pansiyonlu Okulların Hizmet Alımları
B) Milli Eğitim Müdürlüğünün Yakacak Alımları
C) Mesleki kuruluşların hizmet alımları
D) Pansiyonlu Okulların Kuru Gıda Alımları
21 İhale komisyonuna idareden en az kaç kişi katılır?
A) 2 B) 4 C) 5 D)6
22 İhalelerde yerli istekliler lehine % kaç oranında fiyat avantajı sağlanabilir?
A) 13 B) 10 C) 15 D) 20
23 4734 sayılı kanundaki eşik değerler ile parasal sınırların güncellenmesine ilişkin olarak hangisi doğrudur?
A) 1 Şubattan geçerli olmak üzere bir önceki yılın TÜFE değerleri dikkate alınarak güncellenir
B) 1 Ocaktan geçerli olmak üzere bir önceki yılın TÜFE değerleri dikkate alınarak güncellenir
C) 1 Şubattan geçerli olmak üzere bir önceki yılın TEFE değerleri dikkate alınarak güncellenir
D)Kamu İhale Kurumunca her mali yılbaşında.
24 Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı kanuna göre teminat olarak kabul edilemez?
A) Tedavüldeki Türk parası
B) Hazinenin düzenlediği tahviller
C) Türkiye deki bankalardan alınacak teminat mektupları
D) İlginin üzerine kayıtlı gayrimenkullerinin tapu senetleri.
25 Kesin teminatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır
B) Sözleşme konusu işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak için alınır
C) Yaklaşık maliyet üzerinden %6 oranında alınır
D) İş bitiminde yükleniciye iade edilir.
26 Sürekli görev yolluğu ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A) S.G.Y. bildirim cetveli
B) Eşyaya ilişkin taşıma giderini kanıtlayıcı belge
C)Yol rayici
D)S.G.Y Bordrosu
27 Bütçeden nakden ve mahsuben yapılacak harcamalarda aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Saymanlık işlem fişi
B) Tahakkuk müzekkeresi ve verile emri
C)Gelir-Gider Cetveli
D)Hiçbiri
28 Bütçe giderinin gerçekleştirilmesi için saymana gerekli izin ve emri kim verir?
A) Tahakkuk memuru
B) Büt.Dai.Başkanı
C) İta amiri
D) Mal Müdrü veya Muhasebe Müdürü
29 Memur ve hizmetlinin kendisi için yurt dışı harcırahında km. tazminatının oranı kaçtır?
A) % 5 B) % 7 C) % 07 D) % 08
30 Aşağıdakilerden hangisi aile masrafını oluşturur?
A) Yevmiye+km. tazminatı+taşıt masrafı
B) Km. tazminatı+taşıt masrafı
C) Yevmiye+taşıt masrafı
D)Hepsi
31 Aşağıdakilerden hangisine harcırah verilir?
A) Eş durumu nedeniyle ataması yapılana
B) İlk defa ataması yapılana
C) Öğrenim sebebiyle ataması yapılana
D) Resen ataması yapılana
32 Eczanelere yapılacak ödemelerde, ödeme belgesine eklenmeyecek belge hangisidir?
A)Sözleşme B)Fatura C)Hasta sevk kağıdı D)Fiyat Kupürü(Barkot)
33 Milli Güvenlik Kuruluna kim başkanlık eder?
A)Cumhurbaşkanı
B)Başbakan
C)Genel Kurmay Başkanı
D)Milli Savunma Bakanı
34 Memurların izinsiz olarak kaç gün gelmemeleri durumunda memuriyetten istifa etmiş sayılır.
A)10gün B)15gün C)20 gün D)30 gün
35 Tutuklanmış bir memur görevden uzaklaştırıldığında memur maaşının ne kadarını alır.
A)2/3 B)2/4 C)2/5 D)1/30
36 Kullanım süresi 1 yıldan fazla olan malzemelere ne denir.
A)Yovaltım Malzemesi B)Demirbaş C)Ayniyat Malzemesi D)Devlet Malzemesi
37 Aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkartma yetkisine sahiptir?
A)Bakanlar Kurulu B)Başbakanlık C)Bakanlık D)İlgili Genel Müdürlük
38 Köy kurma yetkisi kime aittir?
A)İçişleri bakanlığına B)Bakanlar Kuruluna C)TBMM?ne D)Cumhurbaşkanına
39 Seçim döneminde hangi bakanlar görevinden çekilmek zorundadır?
A)Adalet, İçişleri, Ulaştırma Bakanları
B)Adalet,Ulaştırma,Milli Savunma Bakanları
C)Adalet,Bayındırlık,İçişleri Bakanları
D)Adalet,Dışişleri,Milli Savunma Bakanları
40 MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesine göre, hangisi süresiz saklanması gereken belgedir?
A)Revir-İlaç sarf defteri
B)Disiplin Kurulu Karar Defteri
C)Gelen Giden Evrak Defteri
D)Sigorta Pirimi Belgeleri
41 MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğine göre, bir okuldaki kitap sayısı en az kaç olursa o kuruma bir kütüphane memuru atanabilir?
A)2000 B)3000 C)4000 D)5000
42 Hangisi MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesine göre, 10 yıl saklanması gereken bilgilerden değildir?
A)Film(Pozitif kopya)
B)Özlük haklarına ilişkin belgeler
C)İdari dava dosyaları
D)Konut tahsisi dosyası
43 MEB' de 10 yılı aşkın süreyle görev yapmış olan bir memur son üç yıllık iznini hiç kullanmamışsa üç yılın sonunda en fazla ne kadar yıllık izin kullanabilir?
A)30 B)60 C)90 D)60+30
44 MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesine göre, hangisi süresiz saklanması gereken belgedir?
A)Diploma Defteri
B)Öğrenci Künye Defteri
C)Tasdikname Defteri
D)Hepsi
45 MEB Desimal Dosya sistemine göre resmi yazışmalarda törenlere ilişkin yazılar hangi dosya koduyla yazılmalıdır.
A)030 B)040 C)050 D)510
46 MEB Desimal Dosya sistemine göre resmi yazışmalarda Personele ilişkin yazılar hangi dosya koduyla yazılmalıdır.
A)200 B)300 C)400 D)700
47 Resmi yazı ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)?İlgi? makam bölümünün iki aralık altına, yazı alanının soluna, küçük harflerle yazılır.
B)?İlgi?de yer alan bilgiler bir satırı geçemez.
C)?İlgi? tarih sırasına göre yazılır.
D)İlgide ?tarih ve sayılı? ibaresi kullanılır.
48 T.C AKSARAY VALİLİĞİ Yavuz Sultan Selim Pansiyonlu İlköğretim Okulu Müdürlüğü Yukarıdaki başlıkta hatalı olan nedir?
A)Okul ismi küçük harflerle yazılmış
B)İkinci satır büyük harflerle yazılmış
C)Başlık üç satır olması gerekirken dört satır yazılmış.
D)Herhangi bir yanlış yazım yok.
49 Resmi yazışmalarda hangi boyutlardaki kağıtlar kullanılabilir?
A)A4 B)A5 C)A4 ve A5 D)A4 ve A3
50 Resmi yazı ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Alt makama yazılan yazılar ?rica ederim?
B)Üst ve alt makamlara yazılan yazılar ?arz ve rica ederim?
C)Denk kurumlara yazılan yazılar?arz ederim?
D)Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar ?arz ve rica ederim?
51 Resmi ?ONAY? yazılarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İlgili birimin teklifi olmalıdır. B)Yazının sonunda, yazı ortalanarak büyük harflerle ?ONAY? kelimesi yazılır. C)Onay tarihi mutlaka olmalıdır. D)Onaylayanın adı-soyadı-unvanı olmalıdır.
52 Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla kaç görevli tarafından paraf edilir ?
A)2 B)3 C)4 D)5
53 Resmi yazılarda paraf ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Paraf mecburiyeti yoktur. B)Tarih, el yazısı ile yazılarak paraflanmalıdır C)Paraflayanın, büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılmalıdır. D)Paraf kurumda kalacak yazı için gereklidir.Gönderilen yazı paraflanmaz.
54 I.Gizli II.Çok Gizli III.Özel IV.Çok Özel V.Hizmete Özel Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri resmi yazılardaki gizlilik derecelerini belirtir?
A)Yalnız I B)Yalnız I ve II C)Yalnız I-II-III ve V D)Hepsi
55 Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara yazılan yazıya ne isim verilir?
A)Tekit yazısı B)Uyarı yazısı C)Hatırlatma yazısı D)İkaz yazısı
56 Resmi yazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İvedilik derecesi sol üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. B)Gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde yer alır. C)Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına , kırmızı renkle belirtilir. D)Çok Gizli yazılar çift zarf ile gönderilir.
57 "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde ne yapmamalıdır ?
A)İç zarfı açmadan yetkili amirine sunmalı
. B)Dış zarfın içinden çıkan evrak senedini, iç zarf ile birlikte amirine sunmalı.
C)Evrak senedini evrağı gönderen makama imzalayarak iade etmeli.Zarfı amirine sunmalı.
D)İç zarfı, hiçbir zaman açmamalı.
58 Okullarda öğrencilerin öğrenmesi amacıyla labaratuarlara konulan bilgisayarlar hangi demirbaşa kaydedilmelidir?
A)A demirbaş defterine B)B demirbaş defterine C)C demirbaş defterine D)Demirbaşa kaydedilmez.
59 3628 Sayılı Kanuna göre ek Mal bİldirimi ne kadar süre içerisinde verilmesi gerekir?
A)10 B)20 C)30 D40 gün
60 Emekli Sandığı Kanununa göre ikramiye bağanmasına esas alınacak en fazla süre aşağıdakilerden hangisidir?
A)25 B)30 C)35 D)40 yıl
61 Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece Danıştay ve İdare Mahkemelerine dava açma süresi ne kadardır?
A)30 B)40 C)50 D)60 gün
62 3071 Sayılı kanuna göre Kuruma başvuru yapan bir vatandaşın dileçeye cevap verilesindeki en fazla süre ne kadardır?
A)10 B)15 C)20 D)30 gün
63 Bilgi edinme kanununa göre itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A)10 B) 15 C)20 D)25gün
64 Devlet Memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyetleri boyunca bir kez ve bir defada kullanılmak üzere ne kadar süre ile aylıksız izin verilir?
A)1ay B)3ay C)6ay D)12ay
65 En yüksek olumsuz sicil notu kaçtır?
A)39 B)49 C)59 D)69
66 Aşağıdaki cezalardan hangileri 5 yıl sonra sicilden silinebilir?
A)Uyarma ? Kınama B)Uyarma-Kınama-Maaş Kesimi C)Kınama-Maaş Kesimi D)Hiçbiri sicilden silinemez
67 Aşağıdaki disiplin cezalarında hangisinde yargı yoluna gidilmez
A)Uyarma- kınama
B)Kınama-maaş kesimi
C)Maaş kesimi-Kademe İlerlemesinin Durdurulması
D)Yalnız Maaş kesimi cezası
68 Devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir?
A)Yüksek Disiplin Kurulu B)İl Disiplin Kurulu C)Bakan D)Başbakan
69 Tebligata rağmen mal bildiriminde bulunmayana ne yapılır?
A)Hapse atılır B)Memuriyetine son verilir C)Disiplin cezası verilir D)Son bir kez daha uyarılır.
70 Faks ile gönderilen yazıların kaç gün içinde teyidinin yapılması gerekir?
A)3 B)5 C)7 D)10 gün
71 Hangisi A-Demirbaş Eşya kapsamında olmayan ayniyatlardandır?
A)Öğretmen Masası B)Telefon makinesı C)Bayrak D)Ansiklopediler
72 Cumhurbaşkanı TBMM?nce kabul edilen kanunları kaç içinde yayınlamak durumundadır?
A)15 B)20 C)20 D)45 gün
73 Mahalli idare seçimleri kaç yılda bir yapılmaktadır?
A)3 B) 4 C) 5 D)7 yılda
74 Hangisi Devlet Memurları için konan yasaklardan değildir?
A)Sendika Kurma B)Çıkar sağlama C)Hediye Alma D)Hiçbiri
75 Hangisi Devlet Memurları için konan yasaklardan değildir?
A)İkamet Hakkı B)İzin Hakkı C)Dava Hakkı D)Güvenlik Hakkı
76 Hangisi Kademe İlerlememesi Cezası vermeye yetkilidir?
A)Okul Müdürü B)Milli Eğ.Müd C)Vali D)Kaymakam
77 Hangisi Devlet Memurlarının ödevlerinden biri değildir?
A)Mal bildiriminde bulunma B)İş başında bulunma C)Dava Hakkı D)Tarafsızlık
78 Hangisi Milli Eğ.Bak. merkez teşkilatlarından birisi değildir?
A)Talim Terbiye Kurulu B)İl Milli Eğitim Müdürlüğü C)Ortaöğretim Gen.Müd. C)Hizmetiçi Eğitim Gen.Müd.
79 Hangisi Milli Eğ.Bak. Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanundur?
A)4357 B)1739 C)222 D)3797
80 Aşağıdakilerden hangisi bütün ilgililere gönderilir?
A)Genelge B)Yönerge C)Yönetmelik D)Kanun
81 Hangisi memurun sosyal haklar ve yardımlarındandır?
A)Tedavi Yardımı B)Aile Yardımı C)Doğum Yardımı D)Hepsi
82 Derece ve kademe yükselmesinde onay makamı hangisidir?
A)Vali B)Okul Müdürü C)Genel Müd. D)Bakan
83 Hangisinin memuru görevden uzaklaştırma yetkisi yoktur?
A)Kaymakam B)Vali C)İl Milli Eğitim Müdürü D)Hiçbiri
84 Hangisi memurların özlük işlerinden sayılmaz?
A)Sicil Raporları B)Sağlık Raporları C)İzin Belgeleri D)Yıl sonu Raporları
85 Memur aylıklarındaki katsayı hangi kanunla belirlenir?
A)Milli Eğ.Temel Kanunu B)Harcırah Kanunu C)Bütçe Kanunu D)Kamu İhale Kanunu
86 Memur, hak ettiği ilk 30 günlük iznini kaçıncı yılında kullanabilir?
A)9.Yılda B)10.Yılda C)11.Yılda D)12.Yılda
87 Bakanlığımızda en yüksek devlet memuru kimdir?
A)Daire Başkanı B)Genel Müdür C)Müsteşar D)Bakan
88 Bir memur ilk etapta kime karşı sorumludur?
A)Müsteşara B)Valiye C)Bakana D)Bir üst amirine
89 657 ?ye göre aylık kesme cezası alan birisinden hangi oranlarda maaş kesintisi yapılır?
A)1/8-1/3 B)1/30-1/5 C)1/30-1/8 D)Hepsi doğru
90 Hangisi 657?ye göre verilen cezalardan birisi değildir? A)Uyarma B)Derece İndirilmesi C)Maaş kesimi D)Kınama
91 Hangisi 657 sayılı kanuna tabi memur değildir?
A)Üniversite öğretim kadrosu B)Adliye Memurları C)Belediye Memurları D)Maliye Memurları
92 Hangisi, giyecek yardımı ödemelerinde tahakkuk evrakına eklenecek belgelerden değildir?
A)Onay belgesi B)Bordro C)Ödeme miktarını gösterir makam onayı D)Personel Bildirimi
93 Memurlar tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde, ödeme evrakına hangi belge eklenmez.
A)Hasta sevk kağıdı B)İlaç kupürlü(Barkotlu) reçete C)Fatura D)Onay belgesi
94 hastanelere yapılacak sağlık ödemelerinde hangisi ödeme evrakına bağlanmaz?
A)Hasta sevk kağıdı B)Fatura C)Onay Belgesi D)Yapılan tahlil, tetkik vb belgeler
95 İhale suretiyle yapılan demirbaş alımlarında, hangi belge ödeme evrakına bağlanır?
A)Onay belgesi B)Taahhüt Dosyası C)Ayniyat Makbuzu D)Hepsi
96 Devlet Malzeme Ofisinden yapılan alımlarda hangi belge ödeme evrakına bağlanmaz?
A)Teklif Mektubu B)Ayniyat Makbuzu C)Onay belgesi D)Fatura
97 Elektrik, Su, Havagazı, Telefon giderleri için yapılan ödemelerde ödeme evrakına hangi belgelerin bağlanması gerekir?
A)Sadece Fatura Yeterli B)Fatura ve Onay Belgesi C)Fatura ve Teklif Mektubu D)Fatura ve Ayniyat Makbuzu
98 Aylık maaş ödemelerinde hangi belge tahakkuk evrakına bağlanmaz?
A)Personel Bildirimi
B)Varsa terfi onayları
C)Sendika kesinti listesi
D)Öğretmenevi aidat kesinti listesi.
99 Aşağıdakilerden hangisi İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu üyesi değildir?
A)İl Milli Eğitim Müdürü B)İlçe Milli Eğitim Müdürü C)İl Hukuk İşleri Müdürü D)İlköğretim Teftiş Kurulu Başkanı
100 Hangisi Devlet Memurları Kanununda sayılan hizmet sınıflarından birisi değildir?
A)Kamu Hizmeleri Sınıfı
B)Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
C)Din Hizmetleri Sınıfı
D)Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

30 Haziran 2005 10:11

aerdem42
Aday Memur

eline sağlık yabanlarda emeği ğeçenlerden ama ya bazı soruları çzemedim cevablarsanız çoook memnun olurum şimdiden teşekkürler

04 Temmuz 2005 15:58

aerdem42
Aday Memur
Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?