Editörler : Cüneyt Barışoglu
08 Haziran 2008 18:00   


Kapalı
Padişah Şiirleri...

Osman Gazi

Gönül kerestesiyle bir Yenişehir ve Pazar yap,

Zulmeyleme rençberlere her ne istersen var yap.

Eski Yenişehri bari, İnegöl?e dek hep varı,

Kırup geçirüp kenarı Bursa?yı yık da tekrar yap.

Kurt olup gir sürüye, arslan ol bakma geriye

Çar edüp haydi çeriye, dil geçidini hisar yap.

Osman - Ertuğrul oğlusun, Oğuz - Kayıhan neslisin

Hakkın bir kemter kulusun, İslambol?u aç gülzar yap.

08 Haziran 2008 18:03

Afşın
Kapalı

Murat Hüdavendigar

Ab-ı ruy-i Habib-i Ekrem için,

Kerbelada revan olan dem için,

Şeb-i firkatte ağlayan göz için,

Reh-i aşkında sürünen yüz için,

Ehl-i derdin dil-i hazani için,

Cana tesir eden enini için,

Eyle Ya Rabbi lutfunu hemrah,

Hıfzını eylr bize püşt-ü penah,

Ehl-i İslam'a ol muin-i nasir,

Dest-i a'dayı bizden eyle kasir,

Bakma Ya Rab bizim günahımıza,

Nazar et can-ü dilden ahımıza,

Etme Ya RAb mücahidini telef,

Tir-i a'daya kılma bizi hedef,

Çeşmimiz sakla gerd-i marakeden,

Cünd-i İslam'ı cümle mehlekeden,

Bunca yıl sa'ü içtihadımızı,

Gazavat içre yahşi adımızı,

Etme Ya Rabbi kahrın ile tebah,

Yüzümü halk içinde etme siyah,

Rah-ı din içre ben feda olayım,

Siper-i asker-i Hüda olayım,

Din yolunda beni ŞEHİD eyle,

Ahirette beni sait eyle,

Mülk-i İslam'ı payimal etme,

Menzil-i fırka-i dalal etme,

Keremin çoktur ehl-i İslam'a

Dilerim ki erişe itmama...

?Peygamberin yüzünün suyu, Kerbela?da akan kan, ayrılık gecesinden ağlayan göz, aşkının yolunda sürünen yüz, dertlilerin hazin gönlü ve canlara tesir eden yakarışları için! Lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazani bizden eksik etme Yarabbi!

Yarab! İslam ehline yardımcı ol, düşmanın elini bizden uzak tut! Günahımıza değil, candan ve gönülden gelen ahımıza bak!

Mücahidlerini telef ve bizi düşman oklarına hedef ettirme.

Vücutlarımızı mezardan sakla, İslam?ı tehlikelerden uzak tut. Bunca senedir ettiğimiz duaları ve din uğruna yaptığımız savaşları boşa çıkarma, adımı kahrın ile perişan, yüzümü halkın içinde siyah etme! İslam topraklarını ayaklar altında çiğnetme, utanç içindeki insanların yaşadığı bir yer haline getirme.

Yarabbi, bilirim ki İslam ehline lütufların çoktur, bu lütuflarını bu savaşta da göster. Din yolunda şehit olunacaksa beni et de ahirette mutlu bir yere ulaşayım.....

Cennetmekan Sultan Murat Han Kosova savaşından önce söylemiştir.

08 Haziran 2008 18:07

Afşın
Kapalı

Sultan II. Murad Han

Gerçi-kim haddim değüldür bûseni kılmak dilek

Ârif olan çün bilür ânı ne lâzım söylemek

08 Haziran 2008 18:09

Afşın
Kapalı

Fatih Sultan Mehmed

İmtisâl-i cihâd-ı Fillâh olupdur niyyetüm

Dîn-i İslâm?ın mücerred gayretidür gayretüm.

Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullah ile

Ehl-i küfr-i serteser kahreylemekdür niyyetüm.

Enbiyâ vü evliyâya istinâdüm var benüm

Lütf-i Hakdandur hemân ümmîd-i fethü-nusretüm.

Nefsü mal ile n?ola kılsam cihânda ictihâd?

Hamdülillah var gazâya sad hezârân rağbetüm.

Ey Muhammed, mu?cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile (sallallahü aleyhi ve sellem)

Umaram gâlib ola a?dâ-yı dîne devletüm.

08 Haziran 2008 20:45

erarslan38
Kapalı

"bum nevbet mizened fer tarem-i Afrasyab

perdedar-i mikoned der kasr-ı kayzer ankebud".

afrasyab'ın balkonunda baykuş nevbet çalıyor,yani bando görevini yerine getiriyor.Kayzer'in kasrında örümcek perdedarlık (protokol şefliği) yapıyor.FATİH S.MEHMED HAN

"Zıll-ı Yezdan (Hakkın gölgesi)Han Muarad-ı cihan

Şah-ı sahibkıran u kutb-ı zaman

(Hükümdarların şahı,zamanın kutbu)

Fatih-i mülket-i taht-ı Tebriz

(memleketler fatihi,tebriz tahtının sahibi)

Malik-i mülk-i Şirvan u Revan "

(şirvan ve revan'ın sahibi)şeklinde başlayan otuz mısralık kitabede 1587'de Sultan 3. Murad Han trafından Zülüflü Baltacılar Koguşunun tamir ettirildiğinden bahsedilmektedir.İLBER ORTAYLI;OSAMANLI SARAYINAD HAYAT;s:63 vd.

SULTAN 3. AHMED'in bizzat kendisinin yazdıgı;

"Eşhedü en lailahe illallah

yapdım bu makamı limerzatillah

okundukça tefasir ü ehadis

şefaattir ümidim ya Resulallah" s:92

.......3.Selim han'ın tugrası ve şu kıta işlenmiştir.

"Görmemiş mir'att-ı hülyasında İskender dahi

kıl nazar suret-nümadir benzemez kar-ı kadim

himmet-i şahanesiyle kıldı bu kasrı bina

Rub'-ı meskunun şeh-i dad-averi Sultan Selim". s:177

....Sıtan 1.Ahmed tarafından yazılan;

"N'ola tacım gibi başımda götürsem daim

kadem-i resmini ol Hazret-i Şah-ı Resülün

Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir

Ahmeda durma yüzün sür kademine o ğülün".s:184

11 Haziran 2008 17:13

Afşın
Kapalı

Gözlerimden aktı deryalar gibi, yaşım benim

Dostlar çok nesne gördü onmadık başım benim.

Geçmek için seyl-i eşkimden hayalim askeri

Bir direkli iki gözlü köprüdür kaşım benim.

Her gece altun benekli asmaniler giyip

İşbu çarh-ı pire-zen olmuştur oynaşım benim.

Ben geda gurbet diyarında kalırdım yalınız

Mihnet ü derd ü bela olmasa yoldaşım benim

Yavuz Sultan Selim

11 Haziran 2008 17:17

Afşın
Kapalı

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Saltanat didükleri ancak cihan gavgasıdır

Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi

Ko bu ıyş u işreti çün kim fenadur akıbet

Yâr-ı baki ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sagışmca ömrüne hadd ü aded

Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir saat gibi

Ger huzur itmek dilersen ey Muhibbî fârig ol

Olmaya vahdet cihanda kûşe-i uzlet gibi

Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

12 Haziran 2008 09:12

mustaffa
Genel Müdür

Uyan Ey Gözlerim

Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan

Uyan Uykusu Çok Gözlerim Uyan

Azrail?in Kastı Canadır İnan

Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan

Uyan Uykusu Çok Gözlerim Uyan

Seherde Uyanırlar Cümle Kuşlar

Dil'ü Dillerince Tesbihe Başlar

Tevhid Eyler Dağlar, Taşlar, Ağaçlar

Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan

Uyan Uykusu Çok Gözlerim Uyan

Semavatın Kapuların Açarlar

Müminlere Rahmet Suyun Saçarlar

Seherde Kalkana Hülle Biçerler

Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan

Uyan Uykusu Çok Gözlerim Uyan

Bu Dünya Fanidir Sakın Aldanma

Mağrur Olup Tac-U Tahta Dayanma

Yedi İklim Benim Deyu Güvenme

Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan

Uyan Uykusu Çok Gözlerim Uyan

Benim, Murad Kulun, Suçumu Affet

Suçum Bağışlayub Günahım Ref?et

Resul?un Sancağı Dibinde Haşret

Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan

Uyan Uykusu Çok Gözlerim Uyan

III.Murad HAN

03 Şubat 2009 20:05

**GÖKÇEN**
Kapalı

yavuz sultan selimin Kendisine hakaret içeren şiirler gönderen Safevi hükümdarı Şah İsmail'e yazdığı şiir.Bu şiir soldan sağa ve yukarıdan aşağıya okunduğunda aynı dizeleri verir.Dünyada benzeri yoktur.

Sanma şâhım / herkesi sen / sadıkâne / yâr olur

Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur

Sadıkâne / belki ol / âlem de / serdâr olur

Yâr olur / ağyâr olur / serdâr olur / dildâr olur.

Sanma şâhım,herkesi sen sadıkâne yâr olur.

Herkesi sen, dostun mu sandın, belki ol ağyâr olur.

Sadıkâne, belki ol âlemde bir didâr olur.

Yâr olur, ağyâr olur, didâr olur, serdâr olur.

Yavuz Sultan Selim

03 Şubat 2009 20:10

**GÖKÇEN**
Kapalı

"Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn etti felek

Giryemi kildi hûn eksimi füzûn etti felek

Sîrler pençe-i kahrimdan olurken lerzân

Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek "

yavuz sultan selimhan

04 Şubat 2009 17:06

@ilya@
Kapalı

yavuz sultan selim han çok güçlü bir hafızaya sahip olduğu duyduğunu bir seferde ezberleyebildiği rivayet edilir..

"yavuz sultan selim han zamanında bir şâir yeni yazdığı şiirini pek beğenmiş ve sultana okumak dilemiş. tabii o zamanlar gerçek sanatkâra çok kıymet verildiği için kısa zamanda huzura kabul edilmiş. selim han'ın yanında hasan can ve diğer vezirler de varmış. şâir zât heyecandan sesi titreyerek şiirini okumuş bitirmiş sonra da pâdişaha bakmış. yavuz selim han hiç tereddüt etmeden :

- "ama ben bu şiiri biliyorum." deyince adamcağız şaşırmış;

- "nasıl olur efendim bu şiiri ben yazdım ve ilk defâ burada okuyorum."

pâdişah

- "istersen bir de ben okuyayım" demiş

- "siz bilirsiniz."

selim han gerçekten teklemeksizin adamın az evvel okuduğu şiirin aynısını okumuş.

"nasıl oluyor anlayamıyorum efendim. ama bu şiiri gerçekten ben yazdım"

diye kendini savunmaya çalışmış. pâdişah'ın duyduğunu bir seferde ezberlediğini söylemişler. böylece şâir de rahatlamış."

04 Şubat 2009 17:12

@ilya@
Kapalı

Kanunî de yazdığı bir murabba ile "isyankâr şehzâde"ye cevap verir. Her iki şiir de lirizm ve samimiyet bakımından birbirinden güzeldir. Kanunî'nin âdeta bir şiir imtihanına tâbi tutulduğu hissiyle, oğlunun şiirine aynı vezin ve üslup içerisinde cevap vermesi dikkat çekicidir:

Ey dem-â-dem mazhar-ı tuğyân u isyânım oğul

Takmayan boynuna hergiz tavk-ı fermânım oğul

Ben kıyar mıydım sana ey Bâyezîd Hân'ım oğul

Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a'zam hakkiçün

Nûh u İbrâhim ü Mûsâ İbni Meryem hakkiçün

Hâtem-âsâr-ı nübüvvet Fahr-i Âlem hakkiçün

Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

Âdem adın etmeyen Mecnûna sahrâlar durak

Kurb-i ta'atden kaçanlar dâ'imâ düşer ırak

Ta'n değildir der isen Vâ hasretâ dârü'l-firâk

Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

Neş'et-i Hakdır nübüvvet râm olan olur kerîm

Lâ-tekul üf kavlini inkâr eden kalır yetîm

Tâ'ate isyâna alîmdür Hudâvend-i Kerîm

Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

Rahm ü şefkat zîb-i îmân olduğun bilmez misin?

Ya dem-i ma'sûmu dökmeden hazer kılmaz mısın?

Abd-i âzâd ile Hak dergâhına varmaz mısın

Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

Hak reâyâ-yı mutî'e râ'î etmişdir beni

İsterim mağlûb edem agnâma zîb-i düşmeni

Hâşe lillâh öldürürsem bî-günâh nâgâh seni

Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

Tutalım iki elin başdan başa kanda ola

Çünki istiğfâr edersin biz de afv etsek n'ola

Bâyezîdim suçunu bağışlarım gelsen yola

Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

(Ak, 1987 : 6-7)

04 Şubat 2009 17:21

**GÖKÇEN**
Kapalı

ilya bacı çok güsel şiir:)

04 Şubat 2009 17:29

Afşın
Kapalı

Şehzade Mustafanın Babasına Cevabı...

Ey seraser aleme sultan Süleymanum baba,

Tende canum canımın içinde cananum baba,

Bayezidina kıyar mısın benüm canum baba?

Bi-günahım, hak bilür, devletlü sultanum baba.

------------

Enbiya-ı ser-defter, ya?ni ki Adem hakkiyçün,

Hem dahi Musa ile İsa vü Meryem hakkiyçün,

Kainatun serveri, ol ruh-i a?zam hakkiyçün,

Bi günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba.

---------------

Sanki Mecnunam, bana dağlar başı oldu durak,

Ayrılub bi?l-cümle mal ü mülkden düşdüm ırak

Dökerüm gözyaşunu ?Va-hasreta dadü?l-fırak?

Bi-günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba

-------------------

Kim sana arzeyleye halim eya Şah-ı Kerim?

Anadan, kardaşlarumdan ayrılub kaldum yetim,

Yok benüm bir zerre isyanum, sana Hakdur ?allim,

Bî-günahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba,

-----------------------

Bir nice masumum olduğun şehâ bilmez misin,

Anlarun kanuna girmekden hazer kılmaz mısın?

Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın?

Bî- Günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba

------------------------

Hak teala kim cihanun Şahı itmüşdür seni,

Öldürüp ben kulunu, güldürme şahım düşmeni,

Gözlerüm nuru oğllarumdan ayırma beni,

Bî-günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba.

--------------------

Tutalum, iki elüm başdan başa kanda ola,

Bu meseldür söylenür kim, ?Kul günah itse n?ola

Bâyezidün suçunu bağışla, kıyma bu kula,

Bî-günahım, Hak bilür, devletlü sultanum baba

04 Şubat 2009 17:31

Afşın
Kapalı

Özür dilerim Şehzade Beyazıdın Babasına cevabı

04 Şubat 2009 17:33

**GÖKÇEN**
Kapalı

sultan 3 .mustafa:)

Yıkılupdur bu cihan sanmaki bizde düzele

Devlet-i çerh-i deni verdi kamu müptezele

Şimdi ebvab-ı saadetle gezen hep hezele

İşimiz kaldı heman merhamet-i Lem Yezel'e."

04 Şubat 2009 17:35

**GÖKÇEN**
Kapalı

sorun değil afşin anlaşıldı:))

karışık padişahardan şiirler:)dikkat:))))))))))

Biz bülbül-i muhrik-demi gülzâr-ı firâkız

Âteş kesilür geçse sabâ gülşenimizden. Sultan II. Selim (Sarı Selim)

Ey Muhibbî, âşık oldur, derd-i yârı hoş göre

Dertten kurtulmasın kim, derdine dermân arar. Kânûnî Sultan Süleyman

Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân

Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek. Yavuz Sultan Selim

Milletimde ihtilâf ü tefrika endîşesi

Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni

İttihâdken savlet-i a?dâyı def?e çâremiz,

İttihâd etmezse millet dağ-dâr eyler beni. Yavuz Sultan Selim

Külahın sat da harceyle, müdâhin olma bir ferde.

Cihanda kelle sağolsun, külâh eksik değil merde. Necîb (Sultan III. Ahmed)

Ekmiyen biçmedi bu mezrada velhâsıl

Kime lâzımsa ekmek, ona lâzım ekmek! Necîb (Sultan III. Ahmed)

Cevr-i dilber, ta?n-ı düşmen, sûz-i firkat, za?f-ı dil

Dürlü dürlü derd için halketmiş Allah?ım beni. Fatih Sultan Mehmed

Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur

Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur

Sâdıkâne / belki ol / âlemde bir / serdâr olur

Yâr olur / ağyâr olur / serdâr olur/ dildâr olur. Yavuz Sultan Selim

Bozulubdur bu cihan sanma ki bizde düzele

Devlet-i çerh dönüverdi kamû mübtezele

Şimdi ebvâb-ı saâdetde gezer hazele

İşimiz kaldı hemân merhamet-i Lemyezel?e. Sultan III. Mustafa

Bizimle saltanat lafın edermiş ol Karamânî

Hüdâ fırsat verir ise kara yere koram ânı. Fatih Sultan Mehmed

Nâsiyemde kâtib-i kudret ne yazdı bilmedüm

Âh kim bu gülşen-i âlemde hergîz gülmedüm. Şehzâde Mustafa (1553)

Niyyetim hidmet idi saltanât u devletime

Çalışur hâsid-i bedhâh, aceb nekbetime? II. Osman

Sen pister-i gülde yatasun şevk ile handân

Ben kül döşenem külhân-ı mihnette sebeb ne? Cem Sultan (Ağabeyi II. Bayezid?e)

Çün rûz-ı ezel kısmet olunmuş bize devlet

Takdîre rızâ vermeyesün böyle sebeb ne?

Hâccü?l-Haremeynüm diyüben da?vi kılursun

Bu saltanât-ı dünyevîye bunca taleb ne? II. Bayezid (Kardeşi Cem Sultan?a)

Yürü var ey Bayezid sen süregör devrânını

Saltanat bâkî kalır derlerse ol yalandır. Cem Sultan

Geçme nâmerd köprüsünden ko aparsun su seni

Yatma tilki gölgesinde, ko yesün aslan seni. Yavuz Sultan Selim (Ridâniye Seferi'nde)

09 Şubat 2009 10:37

**GÖKÇEN**
Kapalı

Sanma şahım /herkesi sen / sadıkane / yar olur

Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyar olur

Sadıkane / belki ol / alemde bir / dildar olur

Yar olur / ağyar olur / dildar olur / serdar olur "

Yavuz Multan Melim Han'a ait bir beyit. Yizelerin ilk kelimeleri yukarıdan aşağıya okunduğunda aynı dizeyi verir.Bu tarzda yazılan ilk beyit olduğu söylenmektedir. Divan edebiyatında bu özelliğe vezni aher denir.

Yavuz Sultan Selim Han bu beyiti Şah İsmail'e yazmıştır. Hikayesi şöyledir:

Yavuz şiire, edebiyata ve satranç oynamaya meraklı biridir. Aynı şekilde Şah İsmail'de de bu özellikler vardır. Sarayında ünlü şairleri barındırır ve çok iyi satranç oynar. Bunu bilen Yavuz Şahın şahın bu özelliğinden yararlanmak ister. Tebdili kıyafetle (gezgin bir abdal kılığında) şahın ülkesine gider. Hanlarda , Kervansaraylarda satranç oynayarak önüne geleni yener. Haber şaha ulaşır. Şah der ki çağırın birde benimle oynasın. Yavuz Şah'ı da yener. Şah sinirlenir ve Yavuz'a der ki: " sen edep nedir bilmez misin? Hiç şahlar mat edilir mi?" Elinin tersiyle Yavuza bir tokat atar. Şahın kızdığını anlayan Yavuz onu yücelten şiirler okumaya başlar. İşte şahın huzurundan ayrılırkende bu şiiri okur. Ancak Şah İsmail hala onun Yavuz Sultan Selim olduğunu anlamamıştır.

Yavuz yediği tokatın acısını unutmaz. Birkaç sene sonra Çaldıran'da Şah İsmail'i yener ve ona bir mektup gönderir. Mektupta o günkü tokadın acısını aldığını söyler ve ilave eder: " atacaksan tokadı böyle atacaksın. "

Aslında Yavuz bütün olanları şiirinde Şaha anlatmış ancak Şah anlamamıştır. Herkesin dost olmayacağını bir gün böyle kişilerin karşısına serdar olarakta çıkabileceğini söylemiştir. Güven üzerine yazılan son derece güzel bir beyit.

08 Temmuz 2009 00:36

**GÖKÇEN**
Kapalı

lecnüg:)

08 Temmuz 2009 03:57

hurrrremsultan
Kapalı

ŞİRLER BLE PENÇE-İ KAHRIMDAN EDERKEN LERZAN

BENİ BİR GÖZLERİ AHUYA ZEBUN ETTİ FELEK

YAVUZ SULTAN SELİM

08 Temmuz 2009 17:50

çengelli iğne
Şef

elinize sağlık çok güzel:))

Toplam 20 mesaj
 
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?