Editörler : cihan27
27 Haziran 2008 08:48   


Devlet Memurları Yolluk Hesaplaması
Sürekli Görev Harcırahının Hesaplanması (Naklen Tayin Harcırahı Hesaplaması)

Harcıraha ilişkin temel konular 6245 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. 6245 sayılı Kanuna göre çeşitli durumlarda harcırah ödemesi yapılmaktadır. Sitemizde daha önce geçici görev ve günü birlik harcırahlara ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Bugün ise sürekli görev harcırahına ilişkin bilgiler verilecektir. 6245 sayılı Kanuna göre, yurt içindeki veya dışındaki sürekli bir göreve yeniden (istifa sonrası dönüş) veya naklen atananlar ile yabancı ülkelerdeki görev yeri değiştirilen veya yabancı ülkelerden yurt içindeki diğer bir sürekli göreve atanan memur ve hizmetlilere sürekli görev harcırahı verilmektedir. Sürekli görev harcırahı yeni görev yerlerine kadar ödenen, yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafından oluşur. Örneğin; bir öğretmenin Ankara'dan Diyarbakır'a tayininin çıkması nedeniyle ödenen harcırah sürekli görev harcırahıdır. Bu çerçevedeki ayrıntılı dosya için tıklayın.

15 Mayıs 2003 23:38

Sürekli Görev Harcırahının Hesaplanması (Naklen Tayin Harcırahı Hesaplaması)

Harcıraha ilişkin temel konular 6245 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. 6245 sayılı Kanuna göre çeşitli durumlarda harcırah ödemesi yapılmaktadır. Sitemizde daha önce geçici görev ve günü birlik harcırahlara ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Bugün ise sürekli görev harcırahına ilişkin bilgiler verilecektir. 6245 sayılı Kanuna göre, yurt içindeki veya dışındaki sürekli bir göreve yeniden (istifa sonrası dönüş) veya naklen atananlar ile yabancı ülkelerdeki görev yeri değiştirilen veya yabancı ülkelerden yurt içindeki diğer bir sürekli göreve atanan memur ve hizmetlilere sürekli görev harcırahı verilmektedir. Sürekli görev harcırahı yeni görev yerlerine kadar ödenen, yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafından oluşur. Örneğin; bir öğretmenin Ankara'dan Diyarbakır'a tayininin çıkması nedeniyle ödenen harcırah sürekli görev harcırahıdır. Bu çerçevedeki ayrıntılı dosya için tıklayın.

Konuya geçmeden önce, bir husus önemli olduğu için bir kez daha vurgulanacaktır. Aşağıda yer verilen açıklamalar sadece sürekli görev harcırahına ilişkindir. Sürekli görev harcırahının ne olduğu ise manşet bilgisinde belirtilmiştir. Bir kez daha belirtirsek;

a-) Yurt içindeki veya dışındaki sürekli bir göreve yeniden veya naklen atananlar

b-) Yabancı ülkelerdeki görev yeri değiştirilen veya yabancı ülkelerden yurt içindeki diğer bir sürekli göreve atananlar,

sürekli görev harcırahı alırlar. Dolaysıyla geçici görev veya günü birlik harcıraha ilişkin konular bu dosyanın konusu değildir.

Diğer taraftan konu iki bölümde açıklanacaktır. İlk bölümde, sürekli görev harcırahının unsurları ve hesaplama yöntemi, ikinci bölümde ise 2003 Yılı Mali Bütçe Kanununun sürekli görev harcırahına ilişkin bölümleri çerçevesinde hak arama yolu açıklanacaktır.

A- BİRİNCİ BÖLÜM

Sürekli görev harcırahı 3 unsurdan oluşur;

1- Yol masrafı,

2- Yevmiye,

4- Yer değiştirme

1- Yol masrafı; 6245 sayılı Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat (adet haline gelmiş) olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat (adet haline gelmiş) olan bu yolda hem muayyen (belirli), hem gayrimuayyen (belirli olmayan) tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen (belirli) tarifeli taşıt esas alınır.

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

2- Yevmiye masrafı; Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. Yevmiye miktarı her yıl Bütçe Kanununun H cetvelinde gösterilir. (Sitemizin harcırah kategorisine bakınız)

Aile masrafı; Yukarıda 1 ve 2 nolu sırada verilen Yol masrafı ile yevmiye toplamına aile masrafı da denilmektedir. Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

4-Yer değiştirme masrafı; Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır.

--------------------------------------------------------------------------------

2003 Yılı Mali Bütçe Kanununa Göre Tespit Edilen Gündelikler (H ? CETVELİ )

Memur ve Hizmetlilerden;

1- Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar için 16.000.000

2- Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar için 14.000.000

3- Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar için 13.000.000

4- Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için 11.000.000

5- Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için 10.000.000 liradır.

--------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yer verilen açıklamaları bir örnekle somut hale getirmek getirelim;

Ankara'da görev yapan evli bir çocuk sahibi bir Vergi Denetmeninin sürekli görevle Konyaya tayin edilmesi halinde alacağı harcırah miktarı

Vergi Denetmenine İlişkin Veriler:

Memurun;

1- Unvanı: Vergi Denetmeni

2- Ek göstergesi: 800 (Ek göstergeler, 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı Ek Gösterge cetvelinde belirtilmiştir.)

3- Gündeliği: 10.000.000 (H cetvelinde belirtilmektedir.)

4- Gideceği yer Ankara ? Konya: 400 km

5- Otobüs ücreti: 18.000.000

6- Aile fertleri: 2 kişi

7- Derecesi: 6

1- Yol Masrafı

a) Kendisi için: 18.000.000 x 1= 18.000.000

b) Eş ve Çocuk için: 18.000.000 x 2 = 36.000.000

c) Taksi ücreti = 20.000.000

Toplam: 74.000.000 TL

2- Yevmiye Masrafı

a) Kendisi için: 10.000.000 x 1 = 10.000.000

b) Eş ve çocuk için: 10.000.000 x 2 = 20.000.000

Toplam: 30.000.000 TL

(Aile masrafı: Yevmiye + yol masrafı

= 30.000.000 + 74.000.000

= 104.000.000)

4- Yer Değiştirme Masrafı

a) Kendisi için: 10.000.000 x 20 = 200.000.000 (Yurtiçi gündeliğin yirmi katı)

b) Aile fertleri için: 10.000.000 x 20 = 200.000.000 (Yurtiçi gündeliğin yirmi katı) (iki kişi)

c) Her kilometre başına 10.000.000 x 400 x % 5 = 200.000.000 (yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,)

Toplam: 600.000.000

Toplam Sürekli Görev Harcırahı Tutarı: Yol masrafı+ Yevmiye+ Yer Değiştirme Masrafı

=74.000.000+30.000.000+600.000.000

= 704.000.000

Örnekten de görüleceği üzere sürekli görev harcırahının en önemli unsurunu Yer Değiştirme Masrafıdır. Diğer unsurlar toplam harcırahın %14'ünü oluşturmaktadır. Yer Değiştirme masrafının tespitinde ise kadro derecesi, ek gösterge ve gidilen yolun kilometre miktarı önemli unsurladandur.

Bu örnek çerçevesinde sürekli görevle tayin edilenler kendi durumları çerçevesinde sürekli görev harcırahlarını hesap edebilirler.

--------------------------------------------------------------------------------

B- İKİNCİ BÖLÜM

Diğer taraftan, 2003 yılı Bütçe Kanununun (f) bendinde; ?10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince anılan Kanun kapsamı dışında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, istihdam edilme şekline bakılmaksızın; ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine bu nedenlerle harcırah ödenmez, bu amaçla başka bir adla ödeme yapılamaz.

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personelden, kendilerinin yazılı talebi üzerine 1.4.2003 tarihinden itibaren bu kurum ve kuruluşlar arasında veya bunların başka yerlerdeki birimleri arasında naklen ataması yapılanlar ile başka yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlere, 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunda veya özel mevzuatlarında bu atama veya görevlendirmeler için öngörülen harcırah ödenmez, bu amaçla başka bir adla dahi olsa herhangi bir ödeme yapılamaz. 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2, 3 ve 4 üncü bentleri kapsamında 1.4.2003 tarihinden itibaren görevlerinden ayrılacaklar ile anılan Kanunun 11 inci maddesine göre aynı tarihten itibaren harcıraha hak kazanacak olanlara ve özel hükümler gereğince söz konusu Kanun kapsamı dışında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynı durumlarda bulunan personeline, bu nedenlere bağlı olarak ilgili mevzuatında öngörülen harcırah ödenmez; bunlardan, ilgili mevzuatında yer değiştirmeleri halinde harcırah verilmesi öngörülmüş olanlara, yer değiştirme koşulu aranmaksızın ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın 500 milyon lira tutarında ödeme yapılır.

10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun ile diğer mevzuatın bu bende aykırı hükümleri uygulanmaz.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre sürekli olarak görevlendirilenlerden harcırah almayacaklarına dair yazılı olarak talepte bulunanlara harcırah ödenmez. Ancak, öyle durumlar var ki memur yazılı talepte bulunmak zorunda kalabilir. Aksi takdirde kurum tayin işlemini yapmıyor olabilir. Bu durumda ilgililerin yazılı talepte bulunduktan sonra Bütçe Kanununun bu hükmünün Anayasaya aykırı olması nedeniyle İdare Mahkemesine dava açmaları ve bu hükmün itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine götürülmesini istemeleri gerekmektedir.

27 Haziran 2008 08:51

esmercocuk
Genel Müdür

2008 yevmiyeleri aşağıdadır

1/4 (5800-8000) 26.50

1/4 (3000-5800) 24.00

6 1/4 (3000'den Aşağı) 21.50

5./15 ???.. 20.50

04 Temmuz 2008 20:34

fatma03
Aday Memur

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDEN DİYARBAKIR COCUK HASTANESİNE TAYİNİM OLDU,LİSANS MEZUNU HEMŞİREYİM EVLİYİM.1196 YTL YOL HARCIRAHI VERDİLER.BANA COK AZ GELDİ Bİ PROBLEM OLABİLİR Mİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVİNİRİM

04 Temmuz 2008 23:39

esmercocuk
Genel Müdür

derecenizi, yol parasını,km, ve kaç bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri

ve tayininizin eş druumumu yoksa normal mi olduğnuu yazarsanız yardımcı olurum

04 Temmuz 2008 23:55

esmercocuk
Genel Müdür
05 Temmuz 2008 11:02

fatma03
Aday Memur

8/2 derecem

yol parası 75 ytl

yaklasık 1350 km

bakmakla yükmlüğü olduğum kimse yok

eş durumundan tayinim oldu

şimdiden teşekkür ederim

05 Temmuz 2008 15:16

esmercocuk
Genel Müdür

Eş durumunudan tayin olduuğunuz için harcırahınız düşüyor harcırahınızı doğru vermişler iyi günler

11 Eylül 2008 12:25

kahraman07
Aday Memur

derece 6-1 602 km 47 ytl eşim sigortalı ne kadar alabilirim

12 Eylül 2008 10:28

dilek43
Aday Memur

SELAM KURUM İÇİ ATAMALARLA MALATYADAN KÜTAHYAYA TAYINIM ÇIKTI MALATYA ÜTAHYA ARASI YOLLUĞUMU ALDIM FAKAT KÜTAHYADAKINI AŞLAMADIM KUTAHYANIN BIR İLÇESİNE DEVLET HASTANSINE TAYINIM CIKTI MÜDÜRLÜKTEN BANA HASTANEDEN ALACAĞIMI SÖYLEDİLER HASTANEDIKILERDE DEVLET ÖDENEK GÖNDERMİYOR ARTIK NE ZAMAN GELIRSEALIRSIN DIYORLAR EŞİM ÇALIŞMITOR 3 COCUGUM VAR MERKEZE 100 KM UZAKLIKTA NE KADAR ALABILIRIM TESEKKURLER

12 Eylül 2008 15:35

wolfram23
Aday Memur

selam şimdiden teşekkurler

gih memuurluktan teknik hizmetler mühendisliğe tayinim çıktı

evliyim çocuğum yok eşim çalışmıyor

8 / 1 yim

550 km mesafe

yol parası kişi başı 50 ytl

12 Eylül 2008 16:19

esmercocuk
Genel Müdür

1319,75 tahakkuk eder binde 6 damga vergisi kesililir 8 ytl falan

18 Eylül 2008 18:48

çpl'li
Aday Memur

ilçeden il merkezine anadolu lisesine atandım. Yolluk alabilecek miyim? Alacaksam ne kadar alırım? 64 km evli 1 çocuk eşim çalışmıyor

19 Eylül 2008 11:45

çpl'li
Aday Memur

cevap?

21 Eylül 2008 19:21

candy77
Aday Memur

mrb lar.ben tsk dan kurumlar arası geçiş yoluyla sağlık bakanlığına geçeceğim.gideceğim yer 1200km uzaklıkta.bu durumda yol harcırahı alabilecekmiyim?kurumlararası geçişte harcırah alınabiliyormu?alınabiliyorsa tsk danmı yoksa sağlık bakanlığındanmı alacağım.yardımınız için teşekkürler

23 Eylül 2008 09:50

esmercocuk
Genel Müdür

Daimi vazife harcırahının mebdei:

Madde 9 ? Daimi vazife harcırahı:

a) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;

İtibaren verilir.

23 Eylül 2008 18:28

candy77
Aday Memur

cevabınız için teşekkür ederim. anladığım kadarıyla alabiliyorum.ama hangi kurumdan alacağım.

24 Eylül 2008 08:46

esmercocuk
Genel Müdür

Açıkca yazıyor eski memuriyet mahallinden diye. Onun için görevden ayrılmadan yoluğunuzu hesaplatıp ayrılın derim. Çünkü gittiğiniz yer ödemeede zorluk çıkartır.

29 Eylül 2008 01:08

akaibo
Aday Memur

2004 yılında 4924 sayılı yasaya bağlı olarak sağlık bakanlığına sözleşmeli personel statüsünde,emekli sandığına bağlı 657 haklarına sahip olarak yerleştim.2008 yılında üniversite hastanesine yeniden atamam olduğundan bakanlıktaki görevimden istifa ettim.ilk atamalarda yolluk verilmiyor.anayasa mahkemesi de olayı haklı bularak yolluk davasını ret edrken gerekçeli kararında :daha önce kamu hizmeti görmediğinden,aylık almadığından ,tedavi vs.gerekcelerle ilk atamalarda yolluk ret ediyor.daha önce kamu hizmeti gördüğümden yolluk almak için üniversite yönetimine resmi dilekce ile başvurumda ret geldi. almama münkün mü?

09 Ekim 2008 14:32

passanger
Aday Memur

Ailesini goturmeyen memurun harcirahi alinirsa nasil alinir veya alinmazsa niye alinmaz.tesekkurler

09 Ekim 2008 15:01

esmercocuk
Genel Müdür

EVİNİ GÖTÜRMEYENE HARCIRAH VERİLMEZ

6245 sayılı Harcırah Kanunu vicdani bir kanun olup, kişilerin beyanı esas alınmaktadır. Bu durum, bazı durumlarda suistimal edilebilmektedir. Hatırlanacağı üzere, emekli olacak bir çok memur veya harcırah kanunu kapsamında olan personel emekliliğinde ikamet edeceği yeri halen çalıştığı yerden çok uzak bir mahal olarak göstermekte ve daha yüksek harcırah alma çabasına gitmekteydi. Hatta hiçbir zaman gitmemesine rağmen beyanda bulunarak harcırah almaktaydı. Bunun önüne geçebilmek için 375 sayılı KHK da bir düzenleme yapılmıştı. Devamı için başlığa tıklayınız.

14 Şubat 2008 00:10

6245 sayılı Kanunun Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren halleri düzenleyen 10?uncu maddesinde ?Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;? hükmü yer almaktadır.

Ancak, bazı memurlar, hiçbir şekilde evlerini taşımadığı halde sürekli görev yolluklarının bütün unsurlarını talep etmektedirler. 24 Temmuz 2006 tarihli ve "Hangi Nakillerde Harcıraha Hak Kazanılır?" başlıklı haberimizde bu konuyu ele almış ve memurun ikamet mahallini hiç değiştirmemesi halinde harcırah talep edemeyeceğini belirtmiştik.

Dün ise Danıştay'ın konuya dair bir kararı tarafımıza ulaşmıştı. T. Halk Bankası Muğla Orman Bölge Müdürülüğünde görev yapan bir şef önce T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü emrinde şef olarak görevlendirilir, daha sonra ise yeniden Muğla'ya atanır. Bu uygulamada iki işlem olduğu için davacı tarafından harcırah talep edilir. İdare mahkemesi, davacının yer değiştirip değiştirmediğine bakmaksızın idarenin işlemini iptal eder. İdare bu kararı Danıştay temyiz eder. Danıştay, idare mahkemesi kararını, olayda yer değişikliği yapılmadığı için, iptal etmiştir.

Danıştay'ın kararı için tıklayınız.

Naklen atanmasına rağmen evini götürmeyen memura harcırah verilmeyeceğine dair Danıştay kararı

13 Şubat 2008 15:15

Danıştay 2.Dairesi

Esas No : 2004/6912,

Karar No : 2007/1670

Özeti : 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 5. maddesinde, harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarını ihtiva ettiğinin belirlenmesi karşısında; kadrosu Muğla'dan Ankara'ya alınmakla birlikte, Ankara'ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının atanmasının, daha sonradan ikametgahının bulunduğu yere yapılmasından dolayı, kendisine harcırah verilmeyeceği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Orman Genel Müdürlüğü

Vekili : Av.... - Av.... - Av....

Karşı Taraf

İsteğin Özeti : Muğla İdare Mahkemesi'nin 26.12.2003 günlü, E:2003/218, K:2003/1285 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Nafi Alantar

Düşüncesi : 6245 sayılı Yasanın 5. maddesinde yer alan tanıma göre, harcırahın ancak gerçekten yapılmış olan kimi harcamaların karşılığı olarak veriliyor olması karşısında, ikametgahı değişmemiş olan davacıya harcırah verilemeyeceğinden aksi yöndeki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Celalettin Yüksel

Düşüncesi: T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü emrinde şef olarak görev yapmakta iken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletmesine şef olarak atanan davacının sürekli görev yolluğu ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın kabulü yolundaki idare mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 5. maddesinde, "harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği, ilgilinin bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına müstahak olabileceği," 10. maddenin 1. fıkrasında da "Yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunan memur ve hizmetlilere yeni vazife mahalline kadar harcirah verileceği" hükmü yer almıştır.

Bu hükümlerden naklen veya değişme suretiyle başka bir yere tayin edilen memurlara, tayinleri sırasında bulundukları yerden atandıkları yere kadar görevin mahiyetine göre harcırah verileceği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; T. Halk Bankası Muğla Şubesinde şef olarak görev yapan davacının 4046 sayılı Yasa uyarınca hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile Genel Müdürlük kadrosuna "banka şube şefi" olarak atamasının yapıldığı, daha sonra aynı Yasa uyarınca Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletme Müdürlüğü emrine şef olarak atandığı, davacının Genel müdürlük emrine atandığına ilişkin yazıyı 10.6.2002 günü tebellüğ ederek "yeni görevine başladığını" bildiren Muğla-İkamet adresli dilekçeyi imzaladığı, davacı Genel Müdürlük emrine atanmakla birlikte gerek davacı, gerekse davalı tarafından, davacının T.Halk Bankası Genel Müdürlüğünün bulunduğu Ankara ilinde hangi birimde görev yaptığına dair bir bilgi ve belge sunulamadığı, bu durumun davacının idari olarak Genel müdürlük kadrosuna ataması yapılmış olmakla birlikte, Muğla ilindeki ikametgahında yeni görev beklediğini gösterdiği, sonuç olarak Ankara?ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının ikametgahının bulunduğu, Muğla İl Merkezindeki Orman Bakanlığı kuruluşuna yapılan ataması sebebiyle, Harcırah Kanununun yukarıya alınan 5. maddesindeki unsurlardan hiç birine hak kazanmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan sebeplerle, davalı idare temyiz isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü emrinde şef olarak görev yapmakta iken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletmesi'ne şef olarak atanan davacının, sürekli görev yolluğunun ödenmesi amacıyla yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 06.01.2003 günlü, 104 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Muğla İdare Mahkemesi'nin 26.12.2003 günlü, E:2003/218, K:2003/1285 sayılı kararıyla; bakılan davada, davacının T. Halk Bankası Muğla Şubesi'nde, şef olarak görev yapmakta iken, Genel Müdürlük emrine naklen atandığı, bu atamaya ilişkin 16.05.2002 günlü, 67 sayılı işlemi, 30.05.2002 gününde tebellüğ ederek, görevine 10.06.2002 gününde başladığı, sonrasında ise, T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü İşe Alma ve Kariyer Planlama Daire Başkanlığı'nın 05.11.2002 günlü işlemi ile ... Orman İşletme Müdürlüğü'ne şef olarak atandığı görülmekte olup, davacının Muğla Halk Bankası Şubesi'nde şef olarak görev yapmakta iken, önce Halk Bankası Genel Müdürlük emrine atanması, sonra buradan da şimdiki görev yaptığı ... Orman İşletme Müdürlüğü'ne atamasının yapılmış olması sebebiyle yaratılan fiili ve hukuki durum karşısında, davalı idarenin, davacının aslında Muğla'dan hiç ayrılmadığı ve yolluk almayı hak etmediği yönündeki savunması kabul edilebilir olarak gözükmediği ve öte yandan yukarda belirtilen söz konusu bu durum değerlendirilmeksizin ve araştırılmaksızın tesis edildiği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare vekili, 22.11.2002 cuma günü tebliğ edilen atama emri üzerine 25.11.2002 pazartesi günü işe başladığı hususu dikkate alındığında, davacının Ankara İli'ne hiç gitmediğini, bu nedenle harcırah almaya hak kazanamadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 5. maddesinde, harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği, ilgilinin bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına müstahak olabileceği; 10. maddesinin 1. fıkrasında da, "Yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunan memur ve hizmetlilere yeni vazife mahalline kadar harcırah verileceği" hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlerden naklen veya değişme suretiyle başka bir yere tayin edilen memurlara, tayinleri sırasında bulundukları yerden atandıkları yere kadar görevin mahiyetine göre harcırah verileceği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; T. Halk Bankası Muğla Şubesinde şef olarak görev yapan davacının, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne istihdam fazlası personel olarak aktarıldığı, daha sonra da aynı Kanun uyarınca Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşetme Müdürlüğü emrine şef olarak atandığı, davacının Genel müdürlük emrine atandığına ilişkin yazıyı 10.06.2002 günü tebellüğ ederek "yeni görevine başladığını" bildiren ve ... adresli dilekçeyi imzaladığı, davacı Genel Müdürlük emrine atanmakla birlikte gerek kendisi, gerekse davalı tarafından, davacının Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Ankara ili'nde hangi birimde görev yaptığına dair bir bilgi ve belge sunulamadığı, bu durumun davacının idari olarak Genel Müdürlük kadrosuna ataması yapılmış olmakla birlikte, Ankara'da hiç görev yapmadığını ve ikamet adresinin hiç değişmediğini gösterdiği, sonuç olarak Ankara'ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının ikametgahının bulunduğu yere yapılan ataması sebebiyle, Harcırah Kanunu'nun yukarıya alınan 5. maddesindeki unsurlardan hiç birine hak kazanmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında ise, hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Muğla İdare Mahkemesi'nce verilen 26.12.2003 günlü, E.-2003/218, K:2003/1285 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 16,40.-YTL yürütmeyi durdurma harcının isteği halinde davalı idareye iadesine, 12.04.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Gerek sitemize gelen sorular gerekse de bu kararlarda yer alan detaylar bazı memurların, kendisi atandığı yere gitmesine rağmen ailesini ve evini taşımadığı halde sürekli görev harcırahını alma girişiminde bulunduğu anlaşılmaktdır. Bu tür talepler mevzuata göre yanlış olup, kamu personeli ziyaretçilerimizin daha sonra yasal faizi ile birlikte geri ödememek durumunda kalmamak için, bu hususa dikkat etmelerini öneriyoruz.

10 Ekim 2008 10:54

hem_memur
Memur

arkadaşlar bi konuda yardımınıza ihtiyacım var.ben yaklaşık 20 gün önce ilçeden il'e atamam oldu ve yollğumu aldım.Şu an başka bir ilçeye atamam söz konusu ben tekrar yolluk alabilirmiyim veya alamazmıyım dayanağı ile beraber yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar...

Toplam 301 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;