Editörler : Cüneyt Barışoglu
05 Ağustos 2008 09:02   


Kapalı
Gümrük Müşavirliği Hakkında Herşey

Tüm başlıkları burada birleştiriyorum, çok fazla tanınmasa da mesleği merak edenler için seviyeli bir birikim sağlayabiliriz..

05 Ağustos 2008 09:17

sirtcantam
Kapalı

http://www.gumruk.gov.tr/sinav.aspx

T.C

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI?NDAN

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

I-GENEL BİLGİLER

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları 05 Ekim 2008 tarihinde Ankara?da yapılacaktır.

Gümrük Müşavirleri vekaletnameleri olmak kaydıyla eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımına tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edip sonuçlandırabilirler.

Gümrük Müşavir yardımcıları da Gümrük Müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takibinde bulunabilirler.

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının devlet memuriyeti ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Gümrük Müşavirliği sınavı ön eleme ve mesleki yeterlilik sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

II-SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A-SINAVLARA KATILMA ŞARTLARI

Gümrük Müşavirliği sınavına katılma şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) Hukuk fakültesi, Fakülte ve yüksekokulların iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,

g) Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesine sahip olmak

h) Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak gümrük müşavir yardımcısı izin belgesine sahip olarak üç yıl (1080 gün prim ödenmiş olmalıdır.) çalışmış olmak. (Gümrük idaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar için Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak üç yıl çalışma koşulu aranmaz.)

ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavirliği sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,

i) Yukarıda belirtilen şartlara 02.01.2008 tarihi itibariyle haiz olmak.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına katılma şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) i) Hukuk fakültesi, Fakülte ve yüksekokulların iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,

ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak yada ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,

g) Staj amacıyla Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak üç yıl (1080 gün prim ödenmiş olmalıdır.) çalışmış olmak. (Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlar için üç yıl staj yapma zorunluluğu aranmaz.)

ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,

i) Yukarıda belirtilen şartlara 02.01.2008 tarihi itibariyle haiz olmak.

B-SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Gümrük Müşavirliği Ön eleme Sınav Konuları:

a) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği

b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

c) Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular,

d) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili karar ve tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri

e) Dış ticaret rejimi

f) Ticaret ve ödeme anlaşmaları.

g)Uluslararası anlaşmaların gümrüğe ilişkin hükümleri

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınav Konuları:

a) Genel Yetenek ve Genel Kültür, (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Vatandaşlık Bilgisi ve ilgili seçmeli sorular)

b) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği,

c) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavında, soruların % 40?ı Türkçe, Matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 60?ı ise diğer konulara ilişkin sorulardan oluşur.

Sınav Tarihi ve Yeri

Gümrük Müşavirliği ön eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı 05 Ekim 2008 tarihinde saat 10:00?da, Ankara?da yapılacaktır.

Adayların sınava girecekleri okullar 26 Eylül 2008 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınavın başlamasından 30 dakika önce sınav giriş salonlarında bulunmaları, fotoğraflı sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu, çağrı cihazı, hesap makinesi bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav evraklarını yanlarında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav başarı notu ve mesleki yeterlilik sınavı:

Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar Gümrük Müşavirliği mesleki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar gümrük müşavir yardımcısı olmaya hak kazanırlar.

Sınav sonuçları 31 Ekim 2008 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.gumruk.gov.tr web adresinde ilan edilecektir.

Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavında başarılı olanlar sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, Gümrük Müsteşarlığınca tayin edilecek yerde ve zamanda mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.

Mesleki Yeterlilik sınavında ön eleme sınav konuları ile birlikte Türk gümrük tarife cetveli, tarife politikaları ve bunlarla ilgili mevzuat hakkında uygulamalı sorular sorulur.

Mesleki Yeterlilik sınavı, 50 soru üzerinden test yöntemiyle yapılır. Sınavda başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak gerekir.

Sınavda başarılı olamayanların başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Sınavlara girdiği halde başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz:

Gümrük Müşavirliği ön eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınav soruları ve cevap anahtarı 07 Ekim 2008 tarihinde www.gumruk.gov.tr web adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınav sorularına ve cevap anahtarına itirazlarını 10 Ekim 2008 mesai bitimine kadar, sınav sonuçlarına itirazlarını ise 10 Kasım 2008 mesai bitimine kadar EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin TC.Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki 5495218-5001 nolu hesabına 10 ?YTL itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına dilekçe ile yapılır. Banka dekontu, TC Kimlik numarası, adı soyadı , adres ve imza bilgileri eksik olan itiraz dilekçeleri ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 15 gün içinde cevaplandırılarak adaylara bildirilir.

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçlarına itirazlar ise, sonuçların adaylara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Gümrük Müsteşarlığına yapılır.

Sınav kurulu en geç 15 gün içinde itiraz sonucunu adaylara yazı ile bildirir.

III-SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

A-Başvuru Şekli, adaylarca yapılacak işlemler:

Sınav başvuruları 01 Eylül 2008 Pazartesi günü başlayacak, 19 Eylül 2008 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

Sınav Uygulama Duyurusu 25 Ağustos 2008 tarihinde www.meb.gov.tr web adresinde yayınlanacaktır.

1- Sınava girecek adaylar 50 ?YTL (Elli YTL KDV dahil) sınav masrafını, EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin TC.Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesinin, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birine ?Kurumsal Tahsilat Programı? aracılığıyla 01.09.2008-19.09.2008 tarihleri arasında yatıracaklardır. Sınav ücretinin yatırılması adayın sınav başvurusunun kabul edildiğini göstermez. Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.

2- Sınav ücretinin yatırılmasından sonra adaylar başvurularını 01.09.2008-19.09.2008 tarihleri arasında www.meb.gov.tr web adresinden yapacaklardır.

3- Başvuru çıktısı alındıktan sonra adaylar alınacak çıktı ve başvuru evrakları ile birlikte şahsen başvuru kabul yerlerine müracaat ederek sınav başvuru dosyalarını teslim edeceklerdir.

4- Adaylar 26.09.2008 tarihinde sınava giriş adres, salon bilgilerini www.meb.gov.tr web adresinden öğrenebileceklerdir. Bu bilgilerin de yer aldığı fotoğraflı sınava giriş belgesi çıktısı web adresinden alınarak başvuru kabul yerlerine şahsen başvurularak fotoğraf yapıştırılıp onaylattırılacaktır.

Adayların sınav için gerekli belgelerle aşağıda yazılı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmekte olup, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B-Başvuru Kabul Yerleri

- Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

- İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

- İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

- Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

- Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

C-Sınav başvurularında istenilen belgeler:

Gümrük Müşavirliği Ön eleme sınavı için:

1- www.meb.gov.tr adresinden temin edilecek sınav başvuru çıktısı,

2- www.gumruk.gov.tr adresinden temin edilecek sınav başvuru formu ,

3- www.gumruk.gov.tr adresinden temin edilecek 1 nolu form ,

4- Nüfus Cüzdanı Sureti,

5- Öğrenim belgesi fotokopisi, (noter tasdikli)

6- Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil özeti, (Yeni tarihli)

7- Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi fotokopisi,

8- 4 adet renkli ve yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğraf,

9- Sınav masrafı 50 ?YTL?nin (Elli YTL KDV dahil) yatırıldığına ilişkin banka dekontu

10- Gümrük idaresinde en az on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenler için üç yıl gümrük müşavir yardımcısı olarak çalışma koşulu aranmamaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyen adayların Gümrük Müsteşarlığından alacakları onaylı hizmet cetveli,

11- Kapaklı telli naylon dosya,

12- Adayların 3 yıl Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak çalıştıklarına ilişkin sigorta hizmet dökümü, Hizmet dökümünde yer alan iş yeri numarasının gümrük müşavirliği firmasına ait olduğunu gösterir belge veya bordro.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı için:

1- www.meb.gov.tr adresinden temin edilecek sınav başvuru çıktısı,

2- www.gumruk.gov.tr adresinden temin edilecek sınav başvuru formu,

3- www.gumruk.gov.tr adresinden temin edilecek 2 nolu form ,

4- Nüfus Cüzdanı Sureti,

5- Öğrenim belgesi fotokopisi, (noter tasdikli)

6- Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil özeti, (Yeni tarihli)

7- 4 adet renkli ve yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğraf,

8- Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlar için üç yıl staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyen adayların Gümrükler Genel Müdürlüğünden alacakları onaylı hizmet cetveli,

9- Sınav masrafı 50 ?YTL?nin (Elli YTL KDV dahil) yatırıldığına ilişkin banka dekontu

10- Kapaklı telli naylon dosya,

11-Adayların yüksek öğrenim sonrası 3 yıl stajyer olarak Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak çalıştıklarına ilişkin sigorta hizmet dökümü, Hizmet dökümünde yer alan iş yeri numarasının gümrük müşavirliği firmasına ait olduğunu gösterir belge veya bordro.

Eksik evrakla yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

Sınav başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır, haklarında Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi düzenlenmiş ise bu belgeleri iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

İlgililere duyurulur.

İrtibat Telefon Numaraları: 0 312 306 84 68-67

05 Ağustos 2008 09:23

sirtcantam
Kapalı

T.C.

BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Dosya No :GÜM.06.00.52.1646-A-2008

Konu :Sınavlar hakkında

APS 16.07.2008*17758

Müsteşarlık Makamının 11.06.2008 tarihli 2008/76 sayılı Onayı ile Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarının Milli Eğitim Bakanlığınca 05 Ekim 2008 tarihinde Ankara?da yapılması uygun bulunmuş olup sınav duyurusu ekte gönderilmiştir.

Söz konusu sınav başvuru kabulleri 01-19 Eylül 2008 (19 Eylül 2008 mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılacaktır.

Buna göre; başvuru kabullerinde uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması için aşağıda belirtilenlere göre işlem yapılması gerekmektedir.

1. Gümrük Müşavirliği/Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına ilişkin ilişikte gönderilen duyuru (EK 1) ilan panolarına asılmak suretiyle ilgililere duyurulacak ve ilanda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

2. Duyuru metninde sınava girecek adaylarda aranacak şartlar ve istenilen belgeler belirtilmiş olup gümrük müşavirliği sınavına gireceklerin gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip olması zorunludur.

3. Sınav başvurusunda bulunabilmek için 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca 2000, 2001, 2002, 2005 ve 2006 yıllarında yapılan Gümrük Müşavirliği/Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarından en fazla iki tanesine girmiş olunması gerekmektedir. Adayların söz konusu şartları taşıyıp taşımadıkları 2000/35 sayılı Genelge hükümleri uyarınca tespit edilecektir.

4. Gümrük müşavirliği sınavlarına girecek gümrük müşavir yardımcılarının 3 yıl gümrük müşavirinin yanında, gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına gireceklerin ise gümrük müşavirinin yanında 3 yıl stajyer olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Gümrük Müşavirliği sınavı için gereken gümrük müşavirinin yanında 3 yıl (1080 gün) gümrük müşavir yardımcılığı yapma koşulu da 02.01.2008 tarihi itibarıyla hesaplanacak ve sigortalı olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır. Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı için gerekli olan ve 02.01.2008 tarihi itibarıyla hesaplanacak 3 yıllık (1080 gün) staj süresi hesabında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227. maddesinde belirtilen okullardan mezun olduktan sonra gümrük müşavirinin yanında sigortalı olarak yapılan staj süresi esas alınacaktır.

5. Adaylar sigorta hizmet döküm çizelgesi ekine döküm çizelgesinde yer alan iş yeri numarasının gümrük müşavirliği firmasına ait olduğunu gösterir belge veya sigorta bordrosu ekleyeceklerdir.

6. Adaylar, Kanunun 227. maddesinde belirtilen okullarla müfredatı uyumlu dört yıllık Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret ve İş İdaresi bölümü mezunu olmaları ve diğer şartları taşımaları halinde sınavlara başvuruda bulunabileceklerdir.

7. Başvuruda bulunan adayların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227/1-d maddesinde belirtilen suçlardan mahkumiyetlerinin bulunup bulunmadığı adli sicil özetlerinden titizlikle incelenecektir.

8. Sınav başvuruları, adaylarca sınav ücreti yatırılmasına müteakip 01.09.2008-19.09.2008 tarihleri arasında www.meb.gov.tr web adresinden yapılacak ve adaylarca başvuru çıktısı alınacaktır.

1/2

T.C.

BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Dosya No :GÜM.06.00.52.1646-A-2006

Konu :Sınavlar hakkında

9. Gümrük Müşavirliği Ön Eleme/Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı başvuru formları ile Form 1 ve Form 2?nin www.gumruk.gov.tr adresinden temini mümkün bulunmaktadır. Sınava başvuran adaylarca bilgisayar kaydına uygun olarak eksiksiz dolduracakları formlar, Dernek ve Başmüdürlük yetkilisince onaylanacaktır. Adaylarca istenilen formlar ve belge asılları bir dosya halinde başvuru merkezlerine sunulacaktır. Başvuruya kabul eden memurun başvuru formunda belirtilen kısma tarih ve imza atması zorunludur.

10. Sınav başvurularının değerlendirilmesi, başvuru şartlarını taşımayan adayların belirlenmesi amacıyla Başmüdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak ve ilgili Gümrük Müşavirleri Derneğinden bir Yönetim Kurulu üyesi ile Gümrük İşlemleri Şube Müdürünün katılımıyla oluşturulacak Komisyon gerekli değerlendirmeleri yaparak adayların başvurularını karara bağlayacaktır.

11. Sınav başvuruları kabul edilen adaylar 26.09.2008 tarihinde www.meb.gov.tr web adresinden alacakları Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi çıktısı ile şahsen başvuracaklar ve belge üzerine fotoğraf yapıştırılarak fotoğraflı kısım Başmüdürlük mührü ile onaylanmasına müteakip adaya imza karşılığı verilecektir.

12. Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına başvuruları kabul edilen adayların listesi (Adı soyadı, Aday No, TC Kimlik No) ile sınav başvuru dosyaları 07.10.2008 mesai bitimine kadar Müsteşarlığımıza gönderilecektir.

Sınav başvurularına ilişkin tereddüt olması halinde, tereddüt konusu husus Müsteşarlığımıza ( 0312 306 84 15 nolu faks) intikal ettirilecek ve alınacak cevaba göre işlem yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Umman HAMİDOĞULLARI

Gümrükler Genel Müdür V.

Müsteşar a.

EKLER :

EK 1-Duyuru örn.

EK 2-Başvuru Formu örn.(Güm.Müş.sınavı)

EK 3-Başvuru Formu örn. (Güm.Müş.Yrd.sınavı)

EK 3- Form 1(Güm.Müş.sınavı)

EK 4- Form 2 (Güm.Müş.Yrd.sınavı)

D A Ğ I T I M :

- Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

- Gümrük Müşavirleri Derneklerine

2/2

Hükümet Caddesi 06100-ULUS/ANKARA Ayrıntılı Bilgi için Zeki BAHAR

05 Ağustos 2008 19:13

n.pınar
Kapalı

giremez

06 Ağustos 2008 00:32

Deniz Melike
Şef

arkadaşlar 3 yıl stajdan sonra girilecek bi meslekse gayet donanımlı bir meslek olması lazım.Tek takıldığım nokta herkes gümrük mişavirinin yanında 3 yıl staj yapablr mi? iş ilanlarından eleman arama motorlarından bu staj işi ayarlanabilir mi?

çok kademeli bi meslek sanırım..

bilgi verirseniz sewinirim.

25 Eylül 2008 08:58

sirtcantam
Kapalı

5 Ekim´deki sınava girecek herkese başarılar.. Ve iyi bayramlar..

10 Eylül 2009 01:06

mhtpck
Aday Memur

ya ben bu staj olayını anlamadım? stajdan sonra mı sınava gireceğiz . yoksa sınavu gectikten sonra mı?

08 Haziran 2010 23:06

likus
Şef

evet arkadaşlar bu konuda yeni düzenlemeler veya bu mesleğin geleceği hakkında bilgisi olan varmı?Yorumlarınızı bekliyorum

09 Haziran 2010 23:22

likus
Şef

kimse bişey bilmiyomu arkadaşlar bu konu hakkında

11 Haziran 2010 20:43

likus
Şef

demekki bilmiyor

13 Haziran 2010 01:26

likus
Şef

gncl

14 Haziran 2010 08:43

sozzy
Aday Memur

likus: Şu an da gümrük müşavirliği ile ilgili hiç bir yeni mevzuat bulunmamakta likus .

mesleğin geleceği konusuna gelirsek şu an bazı büyük firmalar gümrük işlemlerini kendileri yaptıkları için sektör biraz zorlanmakta daha önceden ihraç ürünlerin gümrük işlemlerini gümrük müşavirleri yaparken şu an şirketler kendileri bu işlemleri yapmakta olduğu için sektörde bütyük bir sorun teşkil etmekte.

staj olayına gelecek olursak . işe başlamadan önce bir yeterlilik sınavı var bu sınavı kazandıktan sonra staja başlıyabiliyorsunuz . daha sonra 3 sene gümrük müşavirinin yanında sigortalı çalıştıktan sonra gümrük müşavirliği yardımcılığı sınavına girebilirsiniz . bu sınavı kazandığınız takdirde bir 3 sene daha çalıştıktan sonra gümrük müşavirliği sınavına girmeye hak kazanabiliyorsunuz .

benim işim bu sektörle çok yakından ilgili olduğu için dilim dönüğünce cevap verdim. kafanıza takılan bir soru olursa yardımcı olabilirim . saygılarımla

15 Haziran 2010 00:18

yasmin_ank
Aday Memur

sozzy bende bişey öğrenmek istiyorum belki bilginiz vardır, müşavirlik için bu yıl sınav açılcakmı acaba yada bu konuda duyum alan biri varsa yazarsa sevinirim teşekkürler

15 Haziran 2010 10:03

aeakkus
Yasaklı

Arkadaşlar bildiklerimi sizlere aktarayım.

Gümrük müşaviri olabilmek için lisans mezunu ya da iki yıllık dış ticaret veya ithalat-ihracat bölümlerini bitirmek gerekiyor.Daha sonra bir gümrük müşavirinin yanında 3 yıl çalışmanız (staj yapmanız) gerekiyor.Bu 3 yıldan sonra Gümrük müşaviri yardımcı karnesi B karneyi alabilmek için sınava gireceksiniz.Tabi her zaman sınav açılmıyor.Bazen iki yıl üst üste açarlar bazen beş senede bir açarlar.Staj süreniz bitse bile sınavı beklemek zorundasınız.B karneyi aldıktan sonra yine 3yıl çalışıp A karne sınavına hak kazanıyorsunuz.Yine sınav tarihini beklemek zorundasınız.Devletin keyifine kalmış,kimi zaman üst üste sınav açarlar kimi zaman üç beş senede bir açarlar.B karne sınavı oldukça kolaydır.Ama A karne sınavı çalışmak çaba sarf etmek ister.Yani işin heryönünü çok iyi bilmek gerekir.B karne sahibi olasıya kadar sürünürsünüz.Resmen patrona kölelik yaparsınız.Gece gündüz hiç durmadan yardırırsınız.Çalışma saatleri çok esnektir.Hergün mesai kalma ihtimali vardır.Mesai parası genelde hiçbir firma vermez.Aldığınız maaş günümüz şartlarında 800 TL yi geçmez.B karne aldıktan sonra bir nebze rahatlarsınız.Güzel bir firmada çalışıyorsanız masa başında takılırsınız.Sabah 08:30 akşam 18:00 çalışırsınız.A karne sahibi olduktan sonra iyicene rahatlarsınız.Kafayı çalıştırırsanız patron olursunuz yok kafayı çalıştırmazsanız köleliğe devam edersiniz.Bu işi yapacaksanız Arkas ve MSC gibi büyük firmalarda yaparsanız rahat edersiniz ve çalışmanızın karşılığını alırsınız.Ama piyasadaki sıradan gümrükçülerde bu işi yapacaksanız Allah sabır versin.Sabırlı,dirençli,ağzı laf yapan,girişken ve alttan almayı bilen kişiler bu mesleği yapabilirler.Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar..

16 Haziran 2010 20:19

likus
Şef

arkas ve msc gibi firmalarda gümrük müşavirlik stajı başlatılabiliyormu biliyormusun

17 Haziran 2010 19:10

kpssengeli
Memur

arkadaşlar ben muhasebe işletme ve dış ticaret bölümlerinden mezunum smmm sınavına gircem bu gümrük müş. sınavınada girebilirmiyim.

20 Haziran 2010 11:23

likus
Şef

gncl

05 Eylül 2010 03:27

londoneye16
Aday Memur

gumruk musaviri olmak isteyen arkadaslar var hala sanirim. kesinlikle tavsiye etmem. uc yilimi heba ettim. bir yardimci karnesi icin. sinav acilmasini bekliyoruz hala. sakin bu yola girmeyin bile.

05 Eylül 2010 03:32

londoneye16
Aday Memur

dediklerine aynen katiliyorum aeakkus. 3 yildan fazla gumruklerde vakit kaybetmis b ve hala yardimci karne sinavini bekleyen biri olarak.

29 Ekim 2016 11:20

hezgin
Aday Memur

Staj süresi 1 seneye düşürülmüş sanırım. https://www.elemanuzman.com/gumruk-musaviri-nasil-olunur/ Burada o şekilde lanse edilmiş. Doğru mudur bu?

Toplam 19 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;