Editörler : Cüneyt Barışoglu
21 Ağustos 2008 08:05   


Yasaklı
peygamberimiz sav 'e salatü selam getirelim.

Her fırsatta, Peygamber Efendimiz?e (aleyhissalatü vesselam) salât ü selam getirmemiz O?na karşı vefamızın gereğidir.

Bu, O?nu hem tebrik ettiğimizin, hem de O?nun şefaatini umduğumuzun ifadesidir. Kur?ân-ı Kerim?de şöyle buyurulur: Allah ve O?nun melekleri Peygamber?e hep salât ederler. Ey mü?minler, siz de O?na salât (ve dua) ediniz ve samimiyetle selam veriniz.? (el-Ahzab, 33/56).

Bu âyeti kerimeyle, Peygamberimize salât ve selamlarımızla hürmetlerimizi sunmak farzdır; her Müslüman için yerine getirilmesi gerekli bir görevdir. Her Müslüman hiç olmazsa en kısa şekilde, ?Allâhümme salli alâ Muhammed? ?Allâhım Muhammed?i rahmetinle tebrik et ve mübarek kıl? diye salât getirir.

Namazlarda oturduğumuz zaman ?ettahiyyâtü? duasından sonra okuduğumuz ?Allahumma Salli, Bârik...? duâları da, Hz. Peygamber?e salât getirmeyi ifâde eder. Hz. Peygamber?e salât getirmenin fazileti hakkında Resûlüllah şöyle buyurmuştur: Kim bana bir salât getirirse, Allah ona on salât (mağfiret) eder? (Tâc, Vı 145).

Hz. Peygamber?in ismi her işitildiğinde veya anıldığında salat getirilip getirilemeyeceği hususunda bazı alimler; bir yerde, Hz. Peygamber?in adı ne kadar anılırsa anılsın bir defa salât edilmesi yeterlidir derken, alimlerin çoğunluğu ise, Hz. Peygamber?in adı her anıldığında salât getirilmesi gereklidir demiştir.

Salâvata karşı hassas olmalıyız

Resûlü Ekrem Efendimiz de, ?Yanında benim adım anılıp da bana salât getirmeyen kişinin burnu sürtünsün, hakarete uğrasın? buyurmuştur (Tâc, V, 145). Yine, imam Kurtubî hazretleri Ahzap Suresi 56?ncı ayetin tefsirinde ?Rivayet olunduğuna göre? diyerek şöyle bir hadis zikretmektedir: Ashab-ı Kiram, Resûlullah?a (sas): ?Ya Resulallah! Ahzab Süresi?nin, ?Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber?e salât eder...? ifadeleri ile başlayan âyetinin manasını açıklar mısınız? diye sormuşlar. Hz. Peygamber (sas) buyurdu ki: ?Bu sorduğunuz ilm-i meknûndur (Yani insanlara açıklanmamış bilgilerdendir). Eğer bu konuda bana sormasaydınız, onu size açıklamazdım. Allah benim için iki melek vazifelendirdi. Bir müminin yanında anıldığımda bana salat getirirse bu iki melek (ona), ?Âllah seni bağışlasın? diye dua ederler. Allah?ın (diğer) melekleri bu iki meleğin duasını pekiştirerek ?amîn? derler, Allah da (bu duayı kabul eder)?. Bir müminin yanında anıldığımda bana salat getirmezse bu iki melek ?Âllah seni bağışlamasın? diyerek beddua ederler. (Diğer) melekler de bu iki meleğin beddualarına ?âmîn? derler. Allah da bu bedduayı kabul eder. (Kurtubî, el-Câmi? Li Ahkâmil-Kur?an, XIV, 233).

Salât, üç kısma ayrılır

Salât, Allah?ın salâtı, meleklerin salâtı ve müminlerin salâtı olmak üzere üç kısma ayrılır:

Allah?ın Peygamberi?ne salat etmesi: O?na rahmeti ve O?ndan hoşnut olması, O?na yardım etmesi, tebliğ ettiği İslâm dinini yayarak O?nun şanını artırması, O?nun işlerini bereketli kılması, ismini yüceltmesi, O?na ahiret mükafatlarını vermesi ve getirilen salatı kabul etmesi anlamına gelir.

Meleklerin salatı şu anlama gelir: Melekler Hz. Peygamber?i çok severler; O?na en yüce makamları vermesi, dininin ve şeriatının gelişmesi ve O?nu yüksek derecelere ulaştırması için Allah?a dua ederler, istiğfar ederler; O?na salat getirenlere Allah?ın rahmetini dilerler.

Müminlerin salatı: O?na saygı ve tazimde bulunmaları, O?nunla ilgili duada bulunmalarıdır. Allah?tan, tebliğ ettiği dinin güçlenmesini, şanını artırmasını dilemek ve cennetteki Makam-ı Mahmud?u ve ümmetine şefaat etme hakkını ona vermesini istemektir.

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALA ELİHİ MUHAMMED

21 Ağustos 2008 08:07

Hakk-a Sarıl
Yasaklı

Allah Resûlü?ne bir sahabi; ?bütün salavatımı senin için kılıyorum? deyince, ?Bu senin hem dünya, hem de ahiret ile ilgili işlerin için kâfidir? buyurmuştur.

Allah Resulüne salavat getirmek, en bereketli, en faziletli, saadeti dareyn için en faydalı ibadetlerden biridir. Hakkıyla yapılırsa sevabı da çok büyüktür. Amelleri tathir eder, hataları örter, manevi dereceleri yükseltir.

İmam-ı Sehâvî, ?el-Kavlu?l-bedî? fi?s-salât ale?l-Habîbi?ş-Şefî? adlı eserinde salavat getirmenin fayda ve sevaplarını şu şekilde sıralamıştır:

1- Hataları örter, günahların bağışlanmasına vesile olur.

2- Amelleri arındırır.

3- Makam ve dereceleri yükseltir.

4- Söyleyen kimse için istiğfar eder.

5- Uhud dağı kadar veya ölçülerin en büyüğüyle sevap verilir.

6- Endişe ve korkulardan kurtarır.

7- Efendimizin şefaatini ve şahitliğini ve Allah?ın rıza ve rahmetini celbeder, gazabından emin kılar.

8- Arşın gölgesine girmeyi sağlar.

9- Havz, Sırat vb. yardımcı olur.

10- Eli dar olanlar için sadaka yerine geçer.

11- Meclisleri süsler.

12- İtibarı artırır.

13- Allah ve Allah Resulüne yakınlaşmayı sağlar.

14- O bir nurdur.

15- Kalpleri nifak ve kirden arındır.

16- Muhabbeti artırır.

17- Sahibi hakkında gıybet edilmesini önler.

18- Allah Resulünün rüyada görülmesine vesile olur.

Daha uzunca sayılmış.

1-Salat konusunda Allaha, Meleklere muvafakat edilmiş olur.

2-Duaların kabülüne vesile olur.

3-Şefaata vesile olur.

4-Allahın salatına vesile olur.

5-İnsanın unuttuğunu hatırlamasına vesile olur.

6-Cimriliği önler.

7-Meclisleri süsler.

8-Konuşmalarda hitamı misk olur.

9-İnsanın nurunu artırır, ahirette aydınlığa vesile olur.

10-Sıkıntıların kalkmasına, devamlı bereketin yağmasına vesile olur.

11-Hidayete vesile olur.

12-Peygamberimize olan haklarımızın ödenmesine yardımcı olur.

13-Bir duadır. Allahın Halili ve Habibine bir medihtir

21 Ağustos 2008 08:15

Hakk-a Sarıl
Yasaklı

Hz. Peygamber buyuruyor: "Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları, bana en çok salâvât getirenleridir" (Tirmizi, Vitir, 21); "Yanında ben anıldığım halde bana salavat getirmeyenin yüzü yere sürülsün, hakarete uğrasın" (Tirmizi, Deavât, 100; Müsned, II, 254); Kim bana bir salavat getirirse Allah Teâlâ bu yüzden o kimseye on misli mağfiret eder" (Müslim, Salat, 70); En cimri (bahîl) olan yanında anıldığım halde bana salat-u selam getirmeyendir" (Tirmizî, Deavât, 100; Müsned I, 201); "Günlerinizin en faziletlisi Cum'a günüdür. O günde bana çok salavat getirin; zira sizin salat ve selamlarınız (melekler vasıtasıyla) bana arzolunur". Âshab-ı Kiram sordu: "Ya Rasulallah! Getirdiğimiz salavat size nasıl arz olunur; halbuki siz çürümüş bulunacaksınız?". Rasûl-i Ekrem (s.a.s) Efendimiz: "Allah Teâlâ Peygamberlerin cesetlerini yer yüzüne haram kılmıştır" cevabını verdi (Ebu Davud, Salat, 201; Vitr, 26; Nesâî, Cum'a, 5; İbn Mace, İkame, 79, Cenâiz, 65; Darimî, Salat, 306; Müsned, IV, 8);

"Şüphesiz ki, benim üzerime salavat getiren kimsenin selamını almak için Allah bana ruhumu iade eder" (Ebu Davud, Menâsik, 96).

İbn Ebî Leylâ şöyle demiştir: Ka'b b. Ucre ile bir defasında karşılaştım, bana şöyle dedi: Sana Peygamber (s.a.s)'den işittiğim bir hediye vereyim mi? Peygamber (s.a.s) bizim yanımıza çıktı. Biz O'na:

- Ya Rasulallah! Bizler Sana nasıl selam okuyacağımızı öğrendik. Fakat Sana nasıl salat okuyacağız? Dedik. Rasûlüllah (s.a.s) bize:

Âllahümme sallî alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin. Kema salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahime inneke Hamîdun Mecîdun.

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahime inneke Hamidun Mecîdun ".

(Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in âli üzerine, İbrahim'in âli üzerine salât ettiğin gibi salât et süphe yokki sen hamidsin mecidsin.

----------------------------------------------------

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALA ELİ MUHAMMMED.

21 Ağustos 2008 09:08

Hakk-a Sarıl
Yasaklı

allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala ali muhammed

21 Ağustos 2008 09:21

mecruhgül
Şef

Hz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selem buyurdular ki;

Birgün bana Cenab-ı Hakk?ın dört büyük meleği geldi.Bunlar Cebrail,Mikail,İsrafilve Azrail Aleyhisselam idiler.

Cebrail(a.s) bana dedi ki;

Ya Resulallah;Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa salavat ederse ,Yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar sıratı kuşlar gibi geçiririm.

Mikail(a.s) de dedi ki;

Ben o kula senin Kevser havuzundan kana kana içiririm.

İsrafil(a.s) dedi ki;

Ya Resulallah;o kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikçe başımı secdeden kaldırmam.

Azrail(a.s);

Ya Nebiyallah;sana günde on defa salavat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim dediler.

Bunun üzerine Hz.Peygamber efendimiz Sallalau Aleyhi ve Selem ;

Bu ne büyük lütuf ya Rabbi;

Bu ne büyük ihsan Allahım; buyurdular.

Allahümme salli ala seyyidina muhammed ve ali ala seyyidina muhammed

21 Ağustos 2008 09:22

SEMENA
Aday Memur

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

ALLAH cc razı olsun ki...

22 Ağustos 2008 10:36

hissiyat
Şef

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

01 Eylül 2008 09:44

Hakk-a Sarıl
Yasaklı

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALA ELİHİ MUHAMMED

01 Eylül 2008 09:53

Zamanyolcusu
Genel Müdür

Allahümme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed.

01 Eylül 2008 09:55

Zamanyolcusu
Genel Müdür

Pardon :)) Tashih; "Elihi"...

01 Eylül 2008 09:56

*reyyan
Kapalı

Allahümme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed

01 Eylül 2008 11:00

zehra elaa
Daire Başkanı

Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyin ümmiyin ve ala alihi ve sahbihi vesselim..

01 Eylül 2008 21:21

asdemırcan
Memur

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALA ELİHİ MUHAMMED

"

demek yeterlimi

02 Eylül 2008 02:41

azalarak azalan
Daire Başkanı

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

02 Eylül 2008 16:01

dilara2000
Kapalı

Allahümme salli alaseyyidina muhammed.

03 Eylül 2008 15:42

ASKOM_112
Kapalı

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALA ELİHİ MUHAMMED

08 Eylül 2008 08:32

Hakk-a Sarıl
Yasaklı

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

08 Eylül 2008 08:34

ebed
Kapalı

elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın aleyke ya Resülalah

08 Eylül 2008 08:39

Hakk-a Sarıl
Yasaklı

Allahümme salli ala seyyidina muhammediv ve ala ali seyyidina muhammed bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran kesira...

08 Eylül 2008 08:41

"Rüzgar Misali"
Kapalı

Allahumme salli ala seyyidine MUHAMMED.

08 Eylül 2008 10:19

Hakk-a Sarıl
Yasaklı

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

Toplam 46 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?