Editörler : Cüneyt Barışoglusmtvs
12 Eylül 2008 16:00   


Anayasa-2

Bugünde hazırlamış olduğum anayasanın ikinci bölümünü sizlerle paylaşıyorum herkese başarılar....

1982 ANAYASASI

a) Sert bir anayasadır

b) Askeri darbe ile oluşturulmuştur

c) Halkın oylarıyla kabul edilmiştir

d) Cumhur başkanına ilk kez kanunları geri gönderme yada halk oyuna sunma yetkisi verildi

e) Anayasada değiştirilemeyecek hükümler arttırılırken anayasanın ilk 3 hükmü değiştirilmesi bile teklif edilemez hükmü getirildi

Not: 1982 Anayasasında yapılan değişiklikler: 1995, 2001,2004,2006,2007 de ki tarihlerde yapıldı

1995 te yapılan değişiklikler.

YAPILAN İLK DEĞİŞİKLİKLER(1995)

a) seçme ve siyasi partiye üye olma yaşı 18 oldu

b) milletvekili sayısı 550 ye çıkartıldı

c)sendikaların siyaset yapma yasağı kaldırıldı

2004 te yapılan değişiklikler

2004 DEĞİŞİKLİKLERİ

a) DGM ler kaldırıldı

b) Ölüm cezası kaldırıldı

NOT: En son 21 Temmuz 2007 de halk oylaması ile 1982 anayasası en son halini aldı

EN SON HALİ İLE 1982 ANAYASASI (2008)

1) seçilebilme yani milletvekili olma yaşı 30 dan 25 e indirilldi. Seçme yaşı 18 olarak devam etti (oy kullanma)

2) Yerel seçimler yani belediye ve muhtarlık seçimleri 5 yılda yapılırken Genel seçimler yani milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılması kararlaştırıldı. toplam millet vekili 550 tanedir

3) 7 yılda bir yapılan ve TBMM sini seçtiği cumhur başkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılması kararlaştırıldı ve halk tarafından seçilmesi uygun bulundu.Bir kişi en fazla iki kez cumhur başkanı olabilecektir yani 5+5 sitemi

4) TBMM sindeki yapılan toplantılar için 367 milletvekili olma şartı 187 milletvekiline indirildi.Yani 187 milletvekili ile tüm toplantılar yapılacaktır (Üye tam sayısının 3 te biri yani 1/3 ü oranı)

5) Kılık kıyafet düzenlemesi yapılarak herkes üniversitelere girebilecekti.ancak red edilerek bu hüküm kaldırıldı

6) Emeklilik yaşı kademeli olarak arttırılarak 65 yaşına çıkartıldı.

ANAYASAMIZ

Sorular genelde anayasanın ilk üç maddesi yani değiştirilmesi bile teklif edilemez hükmündeki maddeleri ve yasama yürütme yargıdan çıkmaktadır

Madde 1) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir

Madde 2) Tr. Cumhuriyeti insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı ,başlangıçta belirtilen ilkelere dayalı demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devlettir.

Madde 3) Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür ve dili Türkçe, bayrağı ay yıldızlı al bayrak, milli marşı istiklal marşı, başkenti Ankara?dır

NOT: Yukarıdaki ilk üç madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez (Madde 4)

MADDE 2 DEKİ CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ

a) Atatürk milliyetçiliğine bağlı

c) sosyal devlet

d) hukuk devleti

e) demokratik devlet

f) insan haklarına saygılı bir devlettir

Atatürk milliyetçiliği: Irkçılığı reddeden, sınıf ayrımı yapmayan, akılcı , çağdaş , ileriye dönük ,demokratik , barışçıl ve birleştiricidir.

Laik devlet: din işlerinin devlet işlerinden ayrılması ve bireyin dinin inanç ve düşüncelerinden dolayı kınanmaması ve herkesin özgürce dinini yaşayabilmesi laik devletin unsurudur

Sosyal devlet: özgürlüklerin olduğu, vergi adaletinin olduğu, sosyal hakların tanındığı, insan haysiyet ve şerefine saygı duyulduğu , adaletin ve barışın sağlandığı devlettir

CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI

1) YASAMA ORGANI

1) Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir.

2) Yasama organı anayasaya aykırı olmamak şartı ile istediği kadar kanun çıkartabilir.

3) Yasama organı sadece TBMM ye aittir bir başkasına asla devredilemez.

4) TBMM de halkın seçtiği milletvekilleri vardır toplam millet vekili sayısı 550 dir

Kimler Milletvekili Olabilir?

a) T.C vatandaşı olmak d) kısıtlı olmamak g) yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis yatmamak

b) 25 yaşını doldurmuş olmak e) askerlik hizmetini yapmış olmak h) kamu hizmetinden yasaklı olmamak

c) en az ilk okul mezunu olmak f) ağır hapis cezası almamış olmakKimler

Kimler Milletvekili Olamaz?

a) Silahlı kuvvet mensupları (emekli olmamış astsubay,orgeneral,yarbay vb.)

b) Hakim,savcı ,yargı menzupları

c) YÖK eleman ve üyeleri (rektör vb.)

d) Kamuda memur olanlar

e) İşçi niteliği taşımayan görevliler (Yani işçi olanlar milletvekili olabilir)

f) Terör eylemlerine katılanlar

g) Toplam 1 yada daha fazla hapis yatanlar

NOT: Bunlardan ilk 5 maddede yer alanlar bulundukları görevden istifa ederler yada emekliye ayrılırlarsa o zaman milletvekili olabilirler.

Kimlerin Milletvekilliği Düşer?

Milletvekili olanlar dokunulmazdır. İşledikleri suçlardan ötürü yargılanamazlar ancak tekrar milletvekili seçilemediğinde yada dokunulmazlılığı kalktığında yargılanabilirler Milletvekilliği şu hallerde düşer:

a) Milletvekilliğinden İstifa ederek.

b) Kesin mahkeme kararı ile

c) Yine kesin mahkeme kararı ile kısıtlı olma durumunda

d) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan görev veya hizmeti sürdürme

e) Özürsüz veya izinsiz 1 ay içinde 5 birleşip yani 5 oturumu katılmamak

f) Partisinin temelli kapatılmasına sebep olanlar

NOT: Eğer milletvekili Cumhur başkanı seçilirse yine milletvekilliği düşmüş olur

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM)

a) Her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır

b) Bir yasama yılı (1 yıl) boyunca en fazla 3 ay tatil yaparlar

c) TBMM çalışmalarına en fazla 15 gün süre ile ara verebilir

d) En son değişiklikle toplantı yapabilmeleri için 184 milletvekili olması gerekir

e) TBMM de yapılan oylar açık olarak gizli olarak yada işaretli olarak oy kullanılır

NOT: TBMM eğer tatilde ise olağan üstü durumlarda (savaş, barış vb.) Meclisi doğrudan çağırma yetkisi Cumhurbaşkanı yada TBMM başkanına aittir.

TBMM nin GÖREV VE YETKİLERİ

1) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak

2) Bakanlar kurulu ve bakanları denetlemek

3) Bakanlar kuruluna belli konularda Kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi vermek

4) Bütçe ve Kesin hesap kanunu tasarılarını görüşmek

5) Savaş ve Barış ilanına karar vermek

6) Para basılmasına karar vermek

7) Milletler arası antlaşmaları onaylamak

8) Meclis iç tüzüğünü hazırlamak

9) Genel yada özel af ilanı vermek

10 Sayıştay üyelerini seçer

11) RTÜK başkanını ve üyelerini seçer

NOT: Orman suçları için genel yada özel af ilanı çıkarılamaz

NOT: Genel kurulda görüşülen kanunlar Cumhur başkanına gönderilir Cumhur başkanı da Bu kanunları uygun görmesi halinde 15 gün içinde resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe girer. Ancak cumhur başkanı 15 gün içersinde incelediğinde bu kanunları uygun bulmazsa tekrar meclise gönderir. Yani veto eder yada kabul eder sonra anayasa mahkemesine iptal davası açar.Geri görüşülmek üzere gönderilen kanun TBMM de aynen geçerse Cumhurbaşkanı bu sefer imzalamak zorundadır

NOT: Bütçe kanununu Cumhurbaşkanı kesin imzalamak zorundadır veto edemez.

NOT: TBMM de halkın seçtiği milletvekilleri vardır bunlar muhalefet yada hükümet olarak gruplaşırlar.

HÜKÜMETİ DENETLEME YOLLARI

a) Soru

b) Genel Görüşme

c) Gen Soru

d) Meclis Araştırması

e) Meclis Soruşturması

NOT: Bunlardan Meclis soruşturması ve gen soru ile başbakan yada bakanlardan herhangi biri düşürülebilir.Eğer başbakan düşerse o zaman hükümet resmen istifa etmiş olur

NOT: 2008 itibari ile cumhuriyetimizi 60. Hükümet yönetmektedir.Başbakan Recep Tayyip Erdoğandır

12 Eylül 2008 17:11

examless
Şube Müdürü

teşekkürler

bir sorum olacaktı anayasa mahkemesenin siyasi parti kapatması için kaçta kaçının oyu gerekiyo

12 Eylül 2008 17:19

elk.tek.veysel
Memur

kalbine ,eline ,emeğine sağlık

12 Eylül 2008 17:22

susuzvadi
Şef

Anayasa değişikliklerine itiraz bu mahkemeye başvurularak iptal davası açılır. anayasa değişikliklerinin iptal ve partilerin tamamen kapatılması için en az 7 üye (2/3 oran) tarafından kabul edilmesi lazımdır.İptal davasının gerekçesi yazılmadan açıklanamaz ve geriye dönülemez.

16 Eylül 2008 11:37

examless
Şube Müdürü

siyasi parti kapatması için 3/5 oy çoğunluğu mu gerekli ??

18 Eylül 2008 23:26

Obiwan
Yasaklı

2) Yerel seçimler yani belediye ve muhtarlık seçimleri 5 yılda yapılır denmiş bu doğrumu 4 yıldabir yapılmıyormu??

19 Eylül 2008 10:07

Obiwan
Yasaklı

cevap verebilcek yokmu yerel secimler kaç yılda bir yapılır yukarıda arkadaş 5 demiş doğrumu

19 Eylül 2008 11:29

V_lkan
Aday Memur

evet yerel seçimler 5 yılda bir...

19 Eylül 2008 11:59

seremr
Genel Müdür

. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerce ileri sürülmesinde, Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. (An. Md. 152)

19 Eylül 2008 12:20

tosbagacık
Şef

cevap verebilcek yokmu yerel secimler kaç yılda bir yapılır yukarıda arkadaş 5 demiş doğrumu

evet 5 yılda bir yapılır en son 2004 de yapıldı 4 yılda bir yapılan genel secimler

19 Eylül 2008 23:49

Obiwan
Yasaklı

girdiğim deneme sınavında yerel secimler 4 yılda yapılır cevabı doğru çıkmıştı. vikipedidede 4 yılda yapılır yazıyor

21 Eylül 2008 00:49

ferhat09
Memur

genel seçimler 4 yılda

yerel seçimler 5 yılda bir yapılır...

03 Eylül 2009 20:32

rambooo
Aday Memur

güncel

06 Ekim 2009 21:43

duygusallar
Memur

Para basılmasına eskiden tbmm karar veriyordu. Şimdi merkez bankası bu kararı veriyor: (

07 Ekim 2009 21:29

börtecin
Daire Başkanı

susuzvadi sagol..

Toplam 14 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?