Editörler : Cüneyt Barışoglu
19 Eylül 2008 22:57   


Kapalı
:: Gümrük Müşavir Yardımcılığı :: (bilginiz olsun)

Gümrük Müşavir Yard. hk. Sıkça Sorulan Sorular:

Gümrük Müşaviri Yardımcısı Görevleri nelerdir ?

Gümrük Müşaviri Yardımcısı olmak için aranan şartlar nelerdir ?

Gümrük Müşavir Yardımcı Sınav müracaatı için hangi okullardan mezun olmam ve gümrük müşaviri yanında kaç yıl staj yapmam gerekiyor?

Açılan Gümrük Müşavir Yardımcı Sınavlarına en fazla kaç kere girilebilirim ?

Açılan Gümrük Müşavir Yardımcı Sınavlarına en fazla üç kez girilebildiğini öğrendim. Bir gümrük müşaviri yanında üç yıl Stajımı da tamamladım. Ancak kendimi sınavlar için yeteri kadar hazır hissetmiyorum. Gümrük müsteşarlığı tarafından daha sonra açılacak sınavlara istediğim üç sınava girebilir miyim ?

Gümrük Müşavir Yardımcı sınavlarını kim tarafından ve ne zaman yapılmaktadır?

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları hangi konulardan oluşmaktadır ? Sınav sonuç değerlendirilmesi kaç puan üzerinden yapılır? En az kaç puan alınması gerekir?

Gümrük Müşavir yardımcılarına verilecek belgeler, tutulacak sicil kayıtları ve mesleki faaliyette ne zaman bulunabilir?

Gümrük müşavir yardımcılarına verilecek disiplin cezaları nelerdir ?

Gümrük Müşavir Yardımcılığı belgemi kaybettim yapılması gereken işlemler nelerdir?

---

Gümrük Müşaviri Yardımcısı Görevleri nelerdir ?

Gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takip edebilir. Mal sahipleri veya 696 ncı maddede belirtilen kişiler tarafından imzalanan beyannameler ile bu beyannameler kapsamı eşya ve söz konusu eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli olan belgeler gümrük müşavir yardımcıları tarafından da verilebilir. Bu kişiler gümrüklerde tek başlarına iş takibinde bulunamaz, fatura düzenleyemez.Gümrük müşavir yardımcıları, beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ancak, mal sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz. Vekaletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir, eşyanın incelenmesine yönelik her türlü işlemlerde hazır bulunabilir. Gümrük müşavir yardımcılarının fiil veya hareketlerinden doğacak mali sorumluluk gümrük müşavirlerine aittir. (BAK. Gümrük Yönetmeliği 695 madde)

Gümrük Müşaviri Yardımcısı olmak için aranan şartlar nelerdir ?

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları nedeniyle hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) 1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlardan en az lisans seviyesinde mezun olmak,

2) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra 1 inci alt bentte belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,

g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında üç yıl çalışmış olmak,

h) Yapılan sınavda başarılı olmak.

Gümrük idaresinde en az 15 yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlardan bu maddedeki koşulları taşıyanlar, staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı sınavına girebilirler. (Bak: Gümrük Kanunu 227 Madde 1 nci fıkra ve Gümrük Yönetmeliği 703 madde)

Gümrük Müşavir Yardımcı Sınav müracaatı için hangi okullardan mezun olmam ve gümrük müşaviri yanında kaç yıl staj yapmam gerekiyor?

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından enaz lisans seviyesinde mezun olmanız (Bak:Gümrük Kanunu 227 nci madde 1 nci Fıkra (f) bendi (i) alt bendi), diğer öğretim kurumlarından, lisans seviyesinde mezun olduktan sonra yukarıda sayılan bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almak, yada ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak (Bak: Gümrük Kanunu 227 nci madde 1 nci fıkra (f) bendi (ii) alt bendi ), üç yıl gümrük müşaviri yanında sigortalı olarak staj yapmak (Bak: Gümrük Kanunu 227 nci madde 1 nci fıkra (g) bendi) ve bu şartları sınavın açıldığı yıl başında sağlanmış olanlar (Bak: Gümrük Kanunu Geçici Madde. 6/1-b ve Gümrük Yönetmeliği 706 madde), o yıl açılan gümrük müşavir yardımcılığı sınavına müracaat edebilirler.

Açılan Gümrük Müşavir Yardımcı Sınavlarına en fazla kaç kere girilebilirim ?

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına en fazla üç kez girilebilir. Bu sınavlara üç kez girip de kazanamamış olanlar daha sonra açılacak olan sınavlara giremez. (Bak: Gümrük Kanunu Geçici 6 ncı madde ( c ) fıkrası ve Gümrük Yönetmeliği 706 madde)

Açılan Gümrük Müşavir Yardımcı Sınavlarına en fazla üç kez girilebildiğini öğrendim. Bir gümrük müşaviri yanında üç yıl Stajımı da tamamladım. Ancak kendimi sınavlar için yeteri kadar hazır hissetmiyorum. Gümrük müsteşarlığı tarafından daha sonra açılacak sınavlara istediğim üç sınava girebilir miyim ?

Evet. Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları için gümrük kanunu 227 maddesinde yazılı şartları sağlamanız durumunda istediğiniz üç sınava girebilirsiniz.

Gümrük Müşavir Yardımcı sınavlarını kim tarafından ve ne zaman yapılmaktadır?

Sınav açılması işlemleri gümrük müsteşarlığınca yürütülür. Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları Gümrük Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yılda bir kez yapılmaktadır. Sınavların zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay evvelinden ilan edilir. (Bak: Gümrük kanunu geçici madde 6 ve GY. 706 Madde)

2006 yılı için sınav tarihi ile ilgili olarak henüz derneğimize bilgi ulaşmamıştır. Ulaştığında sitemizde sınavlarla ilgili duyuru yapılacaktır.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları hangi konulardan oluşmaktadır ? Sınav sonuç değerlendirilmesi kaç puan üzerinden yapılır? En az kaç puan alınması gerekir?

Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavı, soruların % 40?ı Türkçe, matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 60?ı ise Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 4926 Kaçakçılıkla mücadele kanunu ile ilgili konuları içeren sorulardan oluşur. (Bak: Gümrük Yönetmeliği 708 madde)

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sınavı yapan kuruluş tarafından 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu değerlendirme sonucunda gümrük müşavir yardımcılığı sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. (BAK. Gümrük Yönetmeliği 709 Madde)

Gümrük Müşavir yardımcılarına verilecek belgeler, tutulacak sicil kayıtları ve mesleki faaliyette ne zaman bulunabilir?

Sınavda başarı gösteren gümrük müşavir yardımcıları Müsteşarlıkça talep edilen belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müşavirleri Derneğine başvurur. Bu belgelerin Dernek tarafından Müsteşarlığa teslimini müteakip altmış gün içinde Müsteşarlık tarafından fotoğraflı İzin Belgesi düzenlenir. Bu kişiler ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir. Fotoğraflı izin belgeleri talep halinde Müsteşarlık denetim elemanlarına ve görevli gümrük amir ve memurlarına gösterilir. Müşavirlerin çalışma yeri olan başmüdürlük ve müdürlükçe gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları için fotoğraflı bir sicil kütüğü tutulur. (BAK. Gümrük Yönetmeliği 714 Madde)

Gümrük müşavir yardımcılarına verilecek disiplin cezaları nelerdir ?

Gümrük müşavir yardımcılığı mesleğinin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, gümrük müşavirliği hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıda tanımlanan disiplin cezaları verilir.

a) Uyarma: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma: Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.

d) Meslekten çıkarma: Meslek mensubunun izin belgesinin geri alınarak, bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir. (BAK. Gümrük Yönetmeliği 715 Madde)

Gümrük Müşavir Yardımcılığı belgemi kaybettim yapılması gereken işlemler nelerdir?

Gümrük müşavir yardımcıları, izin belgelerini kaybetmeleri halinde, buna ilişkin olarak kayıp ilanını içeren gazete ve gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan başmüdürlüğe dilekçe ile bildirirler. Yeniden İzin Belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemler Gümrük Müşavirleri Dernekleri aracılığıyla yürütülür. (BAK. Gümrük Yönetmeliği 701 Madde)

İGMD tarafından istenen Belgeler

1) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

2) 1 Adet İkametgah İlmühaberi, ( 6 ayı geçmemiş ve Gümrük Müşavir-Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yapılacak ile ait olacak)

3) Şahsi Vergi Numarasını içerir belge fotokopisi

4) Vergi Dairesine; Gümrük Müşavirleri Yrd.için 510-YTL yatırıldığına dair harç makbuzu aslı

5) 1 Adet Nüfus Cüzdan Sureti Örneği ( Noter veya Muhtar Onaylı)

6) 1 Adet Sabıkasızlık Belgesi ( 6 ayı geçmemiş olacak, sabıka olması halinde mahkeme kararlarının bir fotokopisi konulacaktır)

7) 1 Adet Kayıp İlanına ilişkin Gazete Aslı ( Tam Takım Olacak )

8) Form tıklayınız ( İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinden alınabilir)

9) 1 Adet Noter Tasdikli Diploma Fotokopisi

Başvuru BİZZAT Belge sahibi tarafından yapılaması gerekmektedir.

20 Eylül 2008 13:21

Felsefeci Çocuk
Kapalı

GÜMRÜK İŞLEMLERİ MÜŞAVİRLERLE HIZLANDIRILACAK (01.08.2008)

Gümrük memurlarının yüklerini hafifleterek, gümrükteki işlemleri müşavirler aracılığıyla hızlandırmayı hedefleyen uygulamaya 6 Ekimde başlanacağı bildirildi.

Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Asım Usanmaz, bir program için geldiği Mersin'de, gelişen teknolojiye bağlı olarak tüm kurum ve kuruluşlarda işlemlerin hızlandırılmaya çalışıldığını, ancak gümrüklerde personelin azlığından dolayı istenilen hızın yakalanamadığını söyledi.

Bu amaçla uzun zamandan beri proje geliştirerek çözüm yolu aradıklarını anlatan Usanmaz, antrepolarda da denetim görevini yapan memurların yükünü hafifleterek, hız kazanmaya gittiklerini belirtti.

Yeni hazırlanan ve 6 Ekim itibariyle uygulamasına başlanacak sistemle gümrükteki işlemlerin ciddi oranda hızlanacağını ifade eden Usanmaz, ?Gümrüklerimizde 8 bin 900 civarında gümrük memuru çalışıyor ve bunlar bir yandan evrak hazırlamakla bir yandan da antrepolardaki denetimlerle ilgileniyordu. Bu nedenle işlemler hem yavaşlıyor hem de zaman zaman istenmeyen aksaklıklara neden olabiliyordu? dedi.

Sistem aracılığıyla antrepolardaki denetim sorumluluğun belirlenen gümrük müşavirlerine devredileceğini vurgulayan Usanmaz, şöyle konuştu:

?Uygulamayla antrepolarda kontrol görevini memurun yerine, sorumlu gümrük müşavirleri yapacak. Uygulamanın hayata geçmesine sayılı günler kala müdürlüğümüze sorumlu gümrük müşaviri olmak için çok sayıda başvuru var ve bunlardan bazıları kabul edildi. Antrepolardaki giriş ve çıkışlardaki tüm sorumluluğu müşavirlere yükleyen sistemde, devlet olarak 'Biz size güveniyoruz' mantığını vererek güven ve sorumluluk bilincinde işlemler sürecek.?

?DENETİM ESKİSİNE ORANLA DAHA DA ARTACAK?

Uygulamanın Türkiye'de bir ilk niteliği taşıdığının altını çizen Usanmaz, ?Denetimleri gümrük memurları yaparken, devlet istediği zaman denetim yapabiliyordu. Yeni sistemde de sorumluluk müşavirlere verilmiş olsa bile istenmeyen durumlara karşı devlet denetim mekanizmasını her an uygulamaya devam ettirecek. Denetim eskisine oranla daha da artacak? diye konuştu.

Usanmaz, sistemin iş dünyasını daha rahatlatacağına işaret ederek, ?İşverenler hem zaman kaybı yaşıyordu, hem de buna bağlı maddi kayıplar yaşıyordu. Artık, işi hızlı biten iş adamları, girdi maliyetlerinin azalması ile mutlu olacak? dedi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Gümrüklerde teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Usanmaz, söz konusu sistemde de teknolojiye ağırlık verildiğini bildirdi.

Uygulamayla birlikte elektronik ortamda sözleşme ve raporlama işlemlerinin de el değmeden hazırlanacağını ifade eden Usanmaz, ?Bir çok konuda bilgisayarın kullanılacağı sistem, öte yandan da kaçakçılıkla mücadele için daha etkin bir şekilde mücadeleyi sağlayacak? diye konuştu.

http://www.memurlar.net/haber/116379/

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?