Editörler : Cüneyt Barışoglu
12 Ekim 2008 15:10   


kendisi memur eşi ssklı olan bir memurun eş durumdan tayini nasıl olur

arkadaslar memur olan erkek ve ssklı olan da bayan nasıl bi durumda erkek bayanın yanına gidebilir bilgilendirirseniz çok sevinirm.

13 Ekim 2008 11:42

' ÇOTANAK '
Başbakan Müsteşarı

memurlardan birisi sözleşmeli statüsünde mi çalışıyor?

Bildiğim kadarıyla sözleşmeli çalışan kişi gitmiyor, karşı taraf sözleşmeli çalışan kişinin yanına geliyor :)

onun dışında iki tarafta normal memursa, dilekçe ile çalıştığı kuruma başvuru yapabiliyor, lakin tayinini isteyen zabıt katibi ise adli hiyerarşiyi takip etmesi gerekiyor:)

13 Ekim 2008 22:33

emr_66
Şef

hersey iyi hosta neye güldün anlamadım

19 Ekim 2008 23:58

' ÇOTANAK '
Başbakan Müsteşarı

alışkanlık dostum gülmek amaçlı yazmadım. Zaten gülünecek bir konu da değil, tamamen alışkanlık.

Özür.

20 Ekim 2008 10:52

adaletli-66
Aday Memur

adalet bakanlığında çalışan bir memur SSK ile çalışan eşiyle ilgili eş tayini isteyemez. Eğer eşi de memur statüsünde çalışıyorsa eş tayini isteyelir. Adalet bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde açıkça yazıyor.

20 Ekim 2008 16:18

' ÇOTANAK '
Başbakan Müsteşarı

SKK çalışanının tabii olduğu kanun farklı. Haklısınız.

20 Ekim 2008 20:30

emr_66
Şef

adaletli yozgatlımısın?

30 Ekim 2008 21:55

emr_66
Şef

güncelllllllll

31 Ekim 2008 08:09

emir_bera
Memur

adaletli-66 nın yazdıklarına katılmıyorum, daha geçen sene bayan katip bir arkadaş sigortalı çalışan eşinin yanına eş durumundan gitti, yalnız sigortalı çalışanın çalıştığı yerde en az 8 ay hizmet şartı aranıyor

Birde toprağım adamın varsa hemen olur, yasada haklı olsanda olmuyor bu işler, ben eş durumundan 1 yıl sonra tayin yaptırabildim ama en son komisyonla papaz oldum da oldu taylinimde

02 Kasım 2008 10:18

emr_66
Şef

bayan her durumda erkeğin yanına gidiyo zaten ama erkek bayanın yanına gidemiyo sanırım

03 Kasım 2008 13:04

niğdeciyim
Aday Memur

ben adalet bakanlığında kabiteyim, eşim sigortalı olarak çalışıyor,ben bu görev yerimde 2 yılı doldurmadım, 3 ay var , eş durum tayinim nasıl olabilir bilgi olan varsa yardımcı olsun rica ediyorum, burada 2 yılı doldurmak gerekiyor mu,eşimde orada 5 yıldır çalışıyor, yardım etmek isteyen arkadaşlara teşekkür ederim.

03 Kasım 2008 23:11

emr_66
Şef

normal tayin için becayiş için eş durumu içinde ikiyıl görev şartı var ama eş durumunun özel durumu olabilir bence daha ii arastır niğdeci

20 Mart 2009 22:32

emr_66
Şef

güncellllllllllll

21 Mart 2009 19:03

sinangoc
Şef

ÜÇÜNCÜ KISIM : Naklen Atama

Naklen Atama Esasları

Madde 22 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/12.mad)

Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların unvan ve sınıf değişikliği olmaksızın naklen atanabilmeleri için;

a) Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

b) Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması,

gerekir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak;

a) Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması,

b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

şartları da aranır.

Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin naklen atamaları her yılın Mayıs ayında toplu olarak yapılır. Ancak gerek görülmesi durumunda bu personelin ataması her zaman yapılabilir.

Merkez Kadrolarındaki Personelin Ataması

Madde 23 - Bakanlık ve Adli Tıp Kurumu merkez kadrolarında görev yapmakta olan personel, durumlarına uygun taşra kadrolarına talepleri veya kadro ve ihtiyaç durumuna göre atanabilirler.

Mazerete Dayalı Naklen Atamalar

Madde 24 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleri ile 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.

(Ek fıkra : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/13.mad) Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması ve talepleri durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler.

Sağlık Durumu Nedeniyle Atama

Madde 25 - Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere naklen atanabilirler.

Bu suretle atananlar, iki yılda bir mazeretlerinin devam ettiğini aynı şekilde alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirirler.

Eş Durumu Nedeniyle Atama

Madde 26 - Eş durumu mazeretine dayanarak memurun naklen atama isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde bulunması gerekir.

Eşi başka kurumda çalışanların nakil isteğinin kabul edilebilmesi, eşinin çalıştığı meslek ve kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır.

Eş durumu nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, öğrenim durumu, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, eş durumu nedeniyle yeniden atanamazlar.

Öğrenim Durumu Nedeniyle Atama

Madde 27 - Çocukları, eşi veya kendisi yüksek öğretim kurumlarında okuyanlar ile bulunduğu yerde çocukları, eşi veya kendisinin öğrenim düzeyine uygun ilk veya orta öğretim kurumu bulunmayanlar, kadro durumunun elverişli olması şartıyla öğretim kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına atanabilirler.

Yukarıdaki fıkraya göre atananlar, öğretim kurumları ile ilişkilerinin devam ettiğini her öğretim yılı başında öğretim kurumlarından sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar. Bunların öğrenimlerini tamamlamaları veya öğretim kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi halinde önceki görev yerine veya başka bir yere ataması yapılabilir.

Can Güvenliği Nedeniyle Atama

Madde 28 - Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesi hayati yönden ciddi tehlike oluşturanların, başka bir yere atamaları yapılabilir.

Can güvenliği nedeniyle naklen atama taleplerine, bu yönetmelikte belirtilen atamalara ilişkin belgeler ile görev yaptığı yerde çalışmasının hayati yönden ciddi tehlike oluşturduğuna dair;

Cezaevi personeli için cezaevi müdürü, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet başsavcısının gerekçeli yazıları,

Ataması adalet komisyonlarınca teklif edilen adliye personeli için adalet komisyonu, diğerleri için ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanı veya okul müdürünün gerekçeli yazısı,

Ayrıca, zabıta araştırması sonucu ve varsa bu konudaki adli ve idari soruşturmalar ile diğer bilgi ve belgeler eklenir.

Gerektiğinde bu konuda ilgili birim tarafından araştırma yaptırılabilir.

Hizmet Gereği Atama

Madde 29 - Adli veya idari soruşturma ya da sicil raporları sonuçları veya denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanlar veya tutum ve davranışları nedeniyle o yerde kalmaları, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı veya Adli Tıp Kurumu Başkanınca uygun görülmeyip gerekçeli olarak atanmaları teklif edilenler, bu yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilirler.

Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler komisyonlarca komisyon merkez veya mülhakatlarına atanabilecekleri gibi komisyonların teklifi üzerine Bakanlık onayı ile başka yerlere de atanabilirler.

Bakanlık ve Adli Tıp Kurumu merkez kadrolarında görev yapan personel birinci fıkrada belirtilen nedenlerle durumlarına uygun taşra kadrolarına atanabilirler.

Yüksek mahkemelerde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel, ilgili yüksek mahkemenin teklifi üzerine iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun taşra teşkilatı kadrolarına Bakanlıkça atanabilirler.

Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar,

a) Atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapması,

b) Atandığı yerdeki son üç yıla ait sicil raporları ile denetim elemanlarınca düzenlenen gizli raporlarının iyi olması,

c) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

d) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davasının bulunmaması,

e) Atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması

şartıyla kendi isteği ile naklen atanma talebinde bulunabilirler. Ancak askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.

Hizmet gereği olarak atananlardan; aynı komisyon içinde bir yere atananlar önceki görev yerine, komisyon dışı bir yere atananlar önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına, atamaları komisyonlarca teklif edilenler dışında kalanlar önceki görev yerinin il ve ilçelerine on yıl dolmadan atanamazlar.

21 Mart 2009 19:09

sinangoc
Şef

her ne kadar 22. maddede memurun tayın ısteyebılmesı ıcın 2 yıl gorev sartı varsa da 24. madde de "Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleri ile 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler." denılmektedır dolayısı ıle 24. madde 22. madde de kı 2 yıl görev sartının mazeret tayınlerı ıcın aranmayacagını belırtmıstır

25 Mart 2009 19:38

emr_66
Şef

güncelllllllll

Toplam 15 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?