Editörler : Mehmet Balci
31 Ağustos 2005 10:19   


kapsam dışı daimi işçi

abi tpao , tedaş gibi kurumlara alınan mühendisler kendi istekleri dışında işten çıkarılabilirlermi yani

bi amirinin keyfi bi kararıyla falan böyle bi durum olabilirmi?

01 Eylül 2005 09:17

e_skaya
Aday Memur

millet bu konuda fikri olan yokmu yahuuu keyfi bi kararın kurbanı olabilirlermi yaniiii

ne bileyim siyasi bi ihtiras falan

suçsuz yere yani

02 Eylül 2005 15:57

Emin TURAN
Aday Memur

TEDAŞ İÇİN GEÇERLİ OLAN AŞAĞIDAKİ GİBİDİR KARDEŞ..

BİLGİLERİNİZE...

SAYGILARIMLA

SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN DAİMİ VE GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA ESASLARI

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1 - AMAÇ

Bu esaslar 4857 sayılı İş Kanununa tabi sendika üyesi olmayan personelin; tayin, nakil, görevde yükselme, pozisyon, çalışma esasları, sosyal, idari, mali ve diğer özlük hakları ile disiplin yönünden tabi olacakları hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 2 -KAPSAM VE DAYANAK

4857 sayılı kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik hükümleri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez-taşra teşkilatları, Bağlı Ortaklıkların merkez ? taşra teşkilatları ve Anonim Şirketler ile bu şirketlere bağlı Müesseselerde iş mevzuatına tabi olarak sendika üyesi olmayan ve belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan personeli kapsar.

MADDE 3 - TANIMLAR

Bu Esaslarda yer alan:

A- Şirket : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü, Bağlı ortaklıkları ve Anonim Şirketleri,

B- Personel: Şirketlerde İş mevzuatına tabi olarak görev yapan ve sendika üyesi olmayan, belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışanları,

ifade eder.

II. BÖLÜM

iŞE ALMA

MADDE 4- İŞE ALMADA GENEL ŞARTLAR

Sendika üyesi olmaksızın bir göreve açıktan atanacaklarda, İş Mevzuatına Göre İlk Defa İse Alınacaklara ilişkin Esaslar' da belirtilen şartlar aranır,

MADDE 5 - ATAMA YETKİSİ

A- Sendika üyesi olmayan personelin açıktan atanması Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Karan ile yapılır.

MADDE 6 - DENEME SÜRESİ

İlk defa göreve alınan personel iki aylık deneme süresine tabi tutulur. Bu süreler içinde taraflar iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler. Ancak, personelin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır.

MADDE 7- YENİDEN İŞE ALINMA

Askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan ve belirsiz süreli İş sözleşmesine dayalı çalışan personelden, bu ödevin sona ermesinden itibaren en geç 2 ay içinde işe girmek için başvuranlar;

A- Eski pozisyonu boş ise bu pozisyona,

B- Eski pozisyonu boş değil ise eski pozisyonuna uygun münhal bulunan başka bir yerde başka bir pozisyona öncelikle alınır.

Belirli süreli İş sözleşmesine dayalı çalışan personelin ise boş pozisyon olması halinde ataması yapılır.

Askerden dönmek suretiyle işe başlayanların başlayış ücreti, atandığı pozisyonun ayrılış tarihindeki kıdem dilimi dikkate alınarak belirlenir.

III. BÖLÜM

ÇALIŞMA ŞARTLARI

MADDE 8 - ÇALIŞMA ŞARTLARI

A- Haftalık çalışma süresi 5 gün 45 saattir. Pazar günleri personele bir iş yaptırmaksızın ücretleri hafta tatili ücret olarak ödenir. Çalışma saatleri işveren veya vekillerince tespit edilerek işyerinde ilan olunur. Cumartesi günü akdi tatil günüdür. Bu personelin günlük normal çalışma süresi 9 saattir.,

B- Vardiyalı veya nöbet esasına göre çalışılan işyerlerinde haftalık çalışma süresi 6 gün 45 saattir.

C- İşe başlama ve sona erme saatleri ile ara dinlenmesi, işyerleri ve Ünitelerin Özellikleri, mevsim icapları hususiyetleri, mahalli şart ve gelenekleri göz önünde bulundurularak işveren tarafından tespit edilir.

D- İşin gerektirdiği hallerde personel 2 veya 3 vardiya halinde çalıştırılabilir. Bir personel üst üste 2 hafta gece vardiyasında çalıştırılamaz. Vardiya değişiminde personel, sürekli olarak en az 8 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Vardiya cetvelleri her ay liste halinde iş yerinde ilan olunur.

E- Vardiyalar halinde personel çalıştırılarak yürütülen işlerde, personele haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere nöbetleşme yoluyla hafta tatili verilmesi zorunludur.

F- Nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin (A) ve (B) bentlerinde ön görüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde işveren tarafından çalışma düzeni oluşturulur.

IV.BÖLÜM

EĞİTİM

MADDE 9- HİZMET İÇİ EĞİTİM

Hizmet içi eğitim, şirket personelinin işleriyle ilgili teorik ve pratik bilgi-becerilerinin arttırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi ve iş doyumunun artırılması için yapılan ve bu suretle hizmette verimlilik, ekonomi ve etkenlik sağlayan çalışmalardır.

MADDE 10- EĞİTİM PLANI

Şirketin hedeflerini gerçekleştirmek üzere hizmet içi eğitiminden beklenen amaçlar ve bu amaçlara ulaşabilmek için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir. Eğitim politikası doğrultusunda oluşturulacak Eğitim planları ; personelin eğitim ihtiyacı ve eğitim imkanları karşılaştırılarak ilgili diğer birimlerinde de görüşleri alınmak suretiyle eğitimle ilgili birim tarafından hazırlanır.

V. BÖLÜM

GÖREV VEYA GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 11-GÖREVDE YÜKSELME

Görevde yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından bulunduğu görev unvanından bir üst unvana yükselmesini ifade eder. Görevde yükselme aynı görev yerinde olabileceği gibi başka görev yerine atanarak da yapılabilir.

MADDE 12- GÖREVDE YÜKSELMEDE GENEL ŞARTLAR

A- Personelin görevinde yükselebilmesi için ;

(1) Üst görev yerine ait kullanılabilir pozisyonun bulunması,

(2) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,

(3) Şirket bünyesinde en az 2 yıl çalışmış olması,

(4) Yapılacak olan görevde yükselme sınavında başarılı olması,

gerekir.

B- Personelin tahsili itibariyle aynı hizmet kategorisinde atanması şarttır.

MADDE 13- GÖREV UNVANLARINA ATANABİLME ŞARTLARI

Görev unvanlarına atamaları yapılacak personelde 12. maddede yer alan genel şartların yanında aranacak özel şartlar pozisyonlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

A- Müdür ve İşletme Müdürü olarak atanacak personelin ;

(1) 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olması,

(2) 10 yıl hizmetinin olması,

(3) Müdür Yardımcılığı olan birimlerde; Müdür Yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olması,

(4) Müdür Yardımcılığı olmayan birimlerde Başmühendis, Teknik Şef veya Şef pozisyonunda en az 4 yıl görev yapmış olması,

B- Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanacak personelin ;

(1) 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olması,

(2) Teknik Şef, Baş Mühendis veya Şef olarak, 2 yıl görev yapmaları kaydıyla en az 6 yıllık hizmetlerinin olması,

C- Şef Pozisyonuna atanacak personelin ;

(1) En az 2 yıllık Yüksek Okul mezunu olması,

(2) 4 yıllık Yüksek Öğrenim görenlerin en az 5 yıllık hizmetlerinin olması,

(3) 2 ve 3 yıllık Yüksek Okul mezunlarının en az 7 yıllık hizmetlerinin olması,

D- Teknik Şef Pozisyonuna atanacak personelin ;

(1) Mühendis, Mimar, Matematikçi, Fizikçi, İstatikçi ve Tekniker (4 yıllık Yüksek Öğrenime haiz olanlar) olarak görev yapanların en az 4 yıllık hizmetinin olması,

(2) Genel Müdürlük ve Bağlı Ortaklıkların taşra teşkilatları ile Anonim Şirketlere bağlı Müesseselere atanmaları kaydıyla, Tekniker (2, 3 yıllık Yüksek Okul mezunu) olarak görev yapan personelin en az 7 yıllık hizmetinin olması,

E- Başmühendis Pozisyonuna atanacak Mühendis pozisyonundaki personelin en az 4 yıllık hizmetinin olması,

F- Baş Kontrolör pozisyonuna atanacak personelin Kontrolör pozisyonunda en az 3 yıl görev yapmış olması,

G- Başteknisyen pozisyonuna atanacak personelin Teknisyen pozisyonunda en az 6 yıl görev yapmış olması

gerekir.

MADDE 14- GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Sınavlar en az 20 gün önceden ilan edilerek duyurulur.

Üst göreve yükselme sınavları 1 Başkan ve 4 üyeden oluşacak sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyon üyelerinin imtihan konusunda ehil olmaları gerekir.

Sınavlar ehliyetinin en iyi şekilde ölçülmesini sağlamak üzere ve sınava gireceklerin üst görevler için zorunlu asgari çalışma standartlarına haiz olup olmadıklarını tespit edecek şekilde yazılı olarak yapılır.

Sınavlarda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

Başarılı olanların puan sıralamasına göre atamaları yapılır.

MADDE 15- HİZMETİN GEREĞİ ATAMA

Hizmet gereği atamalar şu hallerde yapılır :

a) Hizmet gereklerince öngörülen personelin temini, görev bölgelerinde ihtiyaç duyuma veya şirketteki yapısal değişiklik ve gelişmelerin meydana getirdiği açıkların karşılanması,

b) Haklarında yürütülen disiplin ve cezai soruşturma neticesinde görev yerinin ve görev ünvanıyla birlikte görev yerinin değiştirilmesi şeklindeki tekliflerin yetkili makamlarca karara bağlanması hali,

c) İş gücü ihtiyacında meydana gelen değişmelerin karşılanması veya eleman temininde güçlük çekilen yerlerde hizmetin yürütülmesinde personelin bilgi ve tecrübesinden yararlanılması,

d) Yeni işe alınan personelin Şirket içinde çeşitli görevlerde denendikten sonra kabiliyetlerine uygun olan işe verilmesi,

e) Yeni kurulan birimlerin faaliyete geçirilmesi veya mevcut birimlerin lağvedilmesi,

f) Görevle bağdaşmayan fiil ve hareketleri bulunan veya o görevde kalması sakıncalı görülen personelin atamaya yetkili Amir tarafından durumuna uygun başka bir görevde çalıştırılması,

MADDE 16 - GÖREV VEYA GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

A- Personel gerektiği takdirde, aynı işyeri içinde unvanı veya niteliği veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya işyerlerinde muvafakat aranmaksızın geçici olarak atamaya yetkili merci tarafından görevlendirilebilir.

B- Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile personelin belediye sınırları (Büyükşehir Belediyesi bulunan yerlerde Büyükşehir Belediye sınırları) içindeki bir başka işyerine muvafakati aranmaksızın atamaya yetkili amir tarafından nakledilmeleri mümkündür.

C- Personelin iş gereği şehirlerarası veya il sınırları içinde Belediye sınırları (Büyükşehir Belediye bulunan yerlerde Büyükşehir Belediye sınırları) dışındaki işyerlerine nakle ihtiyaç duyulduğu taktirde işin özelliğine göre belli bir personelin nakli, gerekmiyorsa bu nakil öncelikle isteklilerden başlamak şartıyla yapılır. Nakle istekli olanların sayısının yeterli olmaması halinde, hangi işyerinde personel nakli yapılacaksa bu işyerinde o pozisyona çalışan aynı nitelikteki personel arasından yapılır.

D- Belediye hudutları dışındaki işyerlerine nakledilen personelin rıza göstermemeleri halinde İş Kanununun 24 üncü maddesinin II/f fıkrasına göre iş sözleşmesini feshetmiş sayılarak bu Yönetmeliğin ilgili maddesine göre kendilerine kıdem tazminatları ödenerek ilişkileri kesilir.

E- İl dışı nakillerde personele 5 iş günü ücretli yol izni verilir. İl içindeki (Belediye sınırları, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediye sınırları dışındaki) nakillerde 2 iş günü, ücretli yol izni verilir.

F- Geçici süre ile görevlendirmelerde personelin rızası aranmaz, iş sözleşmeleri değiştirilmez ve bu süre 6 ayı geçemez. Ancak, bu durumda işin ve personelin niteliğine göre dönüşüm esası göz önünde tutulur.

İl içindeki (Belediye sınırları, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediye sınırları içindeki) geçici görevlendirmelerde ve nakillerde personel aynı gün il dışındaki geçici görevlendirmelerde ise yol bitimini müteakip iş gününde göreve başlamak zorundadır.

G- Haklarında yürütülen soruşturma neticesinde personelin görev yerleri veya görev unvanları Disiplin Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. Bu işlem ceza mahiyetinde olmayıp çalışılan yerde oluşabilecek olumsuz durumu önlemeye yönelik idari bir tedbirdir.

Zorunlu ve acil durumlarda personelin geçici olarak görev yeri değiştirilebilir. Ancak, soruşturma sonucu böyle bir idari tedbire gerek duyulmaz ise personel görev yerine iade edilir.

MADDE 17- GÖREVLENDİRME

Şirkette çalıştırılan personelin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması sebepleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde veya açık olup da sürekli bir personel atanamayan pozisyonlara atamaya yetkili makamın onayı ile vekil personel görevlendirilebilir.

Vekil, asil görevlinin yetki ve sorumluluklarına aynen sahiptir. Bir görevin personel eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Bulundukları yerden başka yerdeki bir göreve vekalet suretiyle görevlendirilenlere asıl görevlerinin karşılığı ücretin dışında, sadece belirlenen esaslar dahilinde harcırah ödenir.

MADDE 18- GÖREV VE GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİNDE BAŞLAMA SÜRESİ

Bulundukları yerlerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden iş gününde,

Başka yerlerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, İl içindeki (Belediye sınırları, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediye sınırları dışındaki) nakillerde 2 iş günü içinde, o yere hareket ederek görevlerine başlamak zorundadırlar.

Bu süreler;

A- İzinlerin ve raporların kullanılması sırasında başka bir göreve atanan personel için iznin veya raporun bitimi,

B- Devir ve teslim zorunluluğunda olan personel için devir işleminin sona ermesi,

Tarihinden başlar.

MADDE 19- İMZA YETKİSİ VE KULLANILMASI

Personele, ihtiyaç duyulması halinde; yetkilerini aşmamak ve merci tecavüzünde bulunmamak kaydıyla, atamaya yetkili makamın onayı ile bulunduğu görevde kullanılmak üzere imza yetkisi verilir.

Bu imza yetkisi iki dereceli olarak tespit edilmiştir:

A- Birinci derece imza yetkisi,

B- İkinci derece imza yetkisi,

VI.BÖLÜM

HAK VE SORUMLULUKLAR

MADDE 20 ? GÖREV ANLAYIŞI VE SORUMLULUK

Personel çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine verir. Personel, kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından, yönetimi kendisine ait olan birimle ilgili işlerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinden, bu yolda meydana gelecek aksaklık ve zararlar ile yaptığı işlerin sonucundan bizzat sorumlu olduğu gibi mahiyetindeki kimseler tarafından yapılan işlerden de müştereken sorumludur.

MADDE 21- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULMASI

Personel görevini tam ve zamanında yapmak; çalışma alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik, talimatname, sirküler, karar ve emirleri bilmek ve bunlara uymakla yükümlü ve tersine davranışlardan sorumludur.

MADDE 22- İŞ SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER

Personel iş sahipleriyle ilişkilerinde, dürüstlük ve ağır başlılıktan ayrılmaksızın sürat, kolaylık ve nezaketle görevini yerine getirmekle ve iş sahiplerine eşit işlem yapmakla yükümlüdür.

Personel doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul edemez veya iş sahiplerinden borç para isteyemez.

MADDE 23 DEVİR VE TESLİM

Görevi sona eren personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç ve gereçleri, amirleri tarafından tespit edilen ve kendisine yazılı olarak bildirilen süre içinde devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

MADDE 24 SIR SAKLAMA

Personel, Şirketçe açıklanması gereken veya açıklandığında Şirketin maddi ve manevi zararı söz konusu olan sırlarını açıklayamaz. Bu yükümlülük Şirketten ayrılması halinde de devam eder.

MADDE 25-İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Personel, Şirketin zararına neden olan herhangi bir yolsuzluğu, görevi gereği öğrendiği takdirde, durumu derhal amirlerine veya ilgili üst Makamlara haber vermek zorundadır.

Asılsız ihbar yapanlar hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

MADDE 26-EMRİ YERİNE GETİRME VE KANUNSUZ EMİR

Personel, amiri tarafından verilen emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Verilen emri kanunlara aykırı gören personel yerine getirmez ve aykırı emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emri yazı ile yenilerse, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir hiç bir surette yerine getirilmez. Yerine getiren personel sorumluiuktan kurtulamaz.

Personel, amirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde, yanlış takdirle suç sayar ve emri yürütmezse; amir gecikmenin zarar getirebileceği hallerde hizmetin diğer bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya bizzat kendisi yapar. Emri yanlış takdirle suç sayarak yürütmeyen personel hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

MADDE 27-ZARARLARIN TAZMİNİ

İşyerinde personel tarafından yapıldığı iddia edilen hasar ve zararları tespit için Ünite Amirinin onayı ile üç kişiden müteşekkil bir Hasar ve Zarar Tespit Kurulu teşekkül ettirilir.

Bu kurulda görev alanlar olayın özelliğine göre olay yerinde veya işyerinde hasar ve zararı tespit eder.

Hasar ve zarar tutanağında;

Olayın mahiyeti ve oluş şekli,

Vaki hasar ve zararın işçinin veya işverenin kasıt, kusur veya ihmalinden mi yoksa makine alet ve müteharrik kuvvetin bir arızasından mı ileri geldiği,

Zararın meydana gelmesinde birden fazla sahsın ilgili olması halinde, bunlardan kusurlu olanlara ne oranda kusur yüklendiği,

Bu hasar ve zararın miktarı, bu miktarın personel tarafından ödenmesi gereken kısmı belirtilir.

Tutanağa ilgilinin ve tanıkların ifadesi ve varsa mevcut belgeler de eklenir. Tutanakla ekleri Ünite amirlerine verilir

Hasar ve zarar karşılığının ödenmesi için ilgiliye veya ilgililere bu tutanak yazılı olarak tebliğ edilir. Şirketin İş Kanunundaki hakkı saklı kalmak kaydıyla Hasar bedeli 10 yevmiyeyi geçmiş ise tebligatın yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren Şirket, personelin istihkakından taksitlerle keser. Ancak taksit miktarı 7 günlük ücret tutarından fazla olamaz.

Hasar ve zarar miktarı personelin 10 gündeliğinin altında ise zarar karşılığı personelin müteakip aydaki ücretinden defaten kesilir.

MADDE 28-YAYIN, DEMEÇ VE KONFERANSLAR

Personelin; Şirketin faaliyet konuları ile ilgili hususlarda kitap yayınlanması, dergi ve gazetelere yazı yazması, demeç veya konferans vermesi Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır. Yazmış olduğu herhangi bir kitap veya yazıda Şirketteki unvanını kullanması içinde Genel Müdürlüğün izni şarttır.

VII.BÖLÜM

İZİNLER

MADDE 29-İZİNLER

Personelin kullanabileceği izin türleri şunlardır :

A- Yıllık Ücretli İzin

B- Ücretli Mazaret İzni

C- Hastalık İzni

D- Ücretsiz İzin

izin vermeye yetkili amirler Genel Müdürlükçe belirlenir.

MADDE 30-YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Şirkette geçen hizmeti;

A- 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara yılda 20 iş günü,

B- 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara yılda 24 iş günü,

C- 15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 28 iş günü,

Ücretli izin kullandırılır.

Toplu izin uygulamasına dair mevzuat hükümleri saklıdır.

Ücretlerini çalıştıktan sonra alanlara ücretler izne çıkmadan önce peşin olarak ödenir.

Yıllık ücretli izin süresinin hesaplanmasında Cumartesi günü iş günü sayılır.

Yıllık ücretli izinden vazgeçilmez.

Olağanüstü hallerde, doğal afet durumunda veya işyerinde hizmetine acil ihtiyaç bulunması halinde izin vermeye yetkili amir tarafından göreve çağrılan personel göreve dönmek zorundadır. Bu şekilde izinden çağrılan personele Harcırah Yönetmeliği hükümlerine göre yol parası ödenir.

MADDE 31? ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ

Personelin evlenmeleri halinde 5 Iş günü,

Ana, baba, eş, cocuk ve kardeslerinin ölümlerinde 5 iş günü,

Esi, doğum yapan personele bu durumlarını önceden sözlü olarak bildirmeleri ve daha sonra yazılı olarak belgelendirmeleri halinde 3 iş günü,

Yangın, su baskını ve zelzele gibi tabi afetlere maruz kalmaları halinde 5 iş günü,

Kayınvalide ve kayınpederin ölümü halinde mazeret izninden düşülmek kaydıyla 3 iş günü,

Ücretli izin verilir.

Personel, bu izinleri ancak yukarıda tespit edilen durumların doğmasından itibaren 3 iş günü, içinde talep etmeleri durumunda kullanırlar.

Ancak, personel düğün yaptığı taktirde evlenme izni yazılı talebi üzerine düğün tarihinden itibaren kullandırılır.

İzin vermeye yetkili amir bu durumlarda tevsik edici belge isteyebilir.

Personelin eş, çocuk ve bakmakla mükellef olduğu ana ve babasının SSK tabiplerince veya resmi sağlık mercilerince kendi ikamet ettiği mahalden başka bir mahaldeki hastaneye sevk edilmesi halinde hastasına refakat etmesi ve refakati belgelendirmesi halinde 3 gün ücretli izin verilir.

Bu olayların vukuu anında personelin senelik izinli olması halinde bu izinler senelik izne ilave edilir.

Kadın personel doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık süre içinde izinli sayılırlar. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu taktirde doktorun onayı ile kadın personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda çalışılan süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Emzikli kadın personele bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri içim günde 1,5 saat emzirme izni verilir.

Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınması veya geçici olarak işinden ayrılması halinde, silah altında kaldığı sürece ücretli izin verilir.

İş Kanununda yer alan diğer ücretli mazeret izinleri ile ilgili hükümler saklıdır.

MADDE 32-HASTALIK İZNİ VE ÜCRETİ

Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan personelin (Sosyal Güvenlik Yönünden Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar) Sosyal Sigortalar Kanununun 37 nci maddesi uyarınca kurum tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyen ilk 2 günlük ücretlerinin tamamı bir takvim yılında 5 defayı geçmemek kaydıyla Şirket tarafından ödenir.

İlk iki günlük ücret ödenmesi haricinde raporlu olduğu süre için her hangi bir ücret ödenmeyecektir.

Ancak, bu fıkraya göre ödeme yapılabilmesi için personelin hastalığın başladığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde 120 gün fiilen çalışmış olması gerekir.

MADDE 33-ÜCRETSİZ İZİN

A- İzin vermeye yetkili amirlerce personele yıllık ücretli izninin dışında yevmiyesi ödenmemek üzere 45 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu izin bir defada kullanılabileceği gibi senede 5 defayı geçmemek üzere bölümler halinde de kullanılabilir.

B- İş Kanununda yer alan diğer ücretsiz izinler ile ilgili hükümler saklıdır.

MADDE 34-İZİNDE ADRES BİLDİRME

İzine ayrılan personel iznini geçireceği yerdeki açık adresini, varsa sabit ve mobil telefonunu izin isteme dilekçesinde belirtmek, izin adresinde meydana gelen değişiklikleri ise Amirine bildirmek zorundadır.

VIII. BÖLÜM

ÖDÜLLENDİRME

MADDE 35- ÖDÜLLENDİRME

A- TAKDİRNAME

Görevin zamanında ve noksansız olarak yerine getirilmesinin aslı vazife olduğunu gözeterek, görevinde gayret gösteren ve çalışmalarıyla üstün başarı sağlayan personele Genel Müdür tarafından, teklif üzerine veya doğrudan takdirname verilebilir. Takdirname verilmesi işlemine ait belge veya yazı, personelin özlük dosyasında muhafaza edilir ve ilgili yerlere işlenir.

B- ÖDÜL

Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya karlılığı artıran veya Şirket faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede gayret gösteren personele Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca çıplak ücretinin 30 günlüğüne kadar ödül verilebilir. Ödül verilmesi işlemine ait belge veya yazı, personelin özlük dosyasında muhafaza edilir ve ilgili yerlere işlenir.

Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, şirketin yılbaşındaki personel mevcudunun yüzde birinden fazla olamaz.

IX.BÖLÜM

DİSİPLİN

MADDE 36- DİSİPLİN CEZALARI

Kusurlu hareketleri görülen ve disiplini ihlal eden personel hakkında, işverenin 4857 sayılı iş Kanununun 25/II nci maddesindeki hakları saklı) kalmak kaydıyla bu Yönetmelikteki usul ve esaslar dahilinde kusurunun niteliğine ve ağırlık derecesine göre yönetmelikte belirtilen cezalardan biri verilir.

Disiplin Cezalan;

A- İHTAR : Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

B- YEVMİYE KESİMİ : Personelin brüt bir aylık çıplak ücretinden 1-6 günlük tutarında kesinti yapılmasıdır. Yapılacak kesinti için cezanın onaylandığı tarihi takip eden ayın ücreti esas alınır. Kesinti miktarı 2 günlük ücreti tutarından fazla olduğu takdirde 2 günü aşan kısım takip eden ayın ücretinden kesilir.

C- İŞTEN ÇIKARMA; Personelin, bir daha Şirkette göreve alınmamak üzere iş Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre işten çıkarılmasıdır.

MADDE 37- İHTAR

İhtar cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görevle ilgili olarak belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek ve düzensiz davranmak,

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

c) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek ve ilgisiz kalmak,

d) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

e) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve emirlerde açık olarak gösterilen konularda işi uzatacak ve israfa sebep olacak şekilde yazışma ve görüşmelerde bulunmak,

f) İş sahipleri ve görev nedeniyle gelenlerden başka kimselerle iş başında görüşmeyi alışkanlık haline getirmek ve iş arkadaşlarını gereksiz yere işten alıkoymak,

g) Amir ve diğer yetkililerce sorulan konuları sebepsiz olarak zamanında cevaplandırmamak,

h) Belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

i) Onur ve ciddiyete uymayan harekette bulunmak,

j) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

MADDE 38- YEVMİYE KESİMİ

A- 1 günlük Yevmiye kesimi cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde şirketçe belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

b) Mevzuata uygun olarak verilen emirlere itiraz etmek,

c) Atama veya geçici görev emirlerini geçerli bir sebep olmaksızın tebliğ etmemek veya ettirmemek,

d) Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ceza tertip edilen haller dışında; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelere göre verilmesi gereken görevle ilgili bilgi ve belgeleri yetkili kişi ve mercilere süresinde vermemek, para eşya veya belgeleri göstermekten kaçınmak,

e) Şirkete ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerde kullanmak, kullandırmak, kaybetmek veya kaybolacak şekilde açıkta bırakmak,

f) Görev sırasında amire, hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle sataşmak,

h) Hizmet dışında, şirket personeli sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikteki davranışlarda bulunmak,

i) Şirkete olan borçlarını ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

j) görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak veya bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek, yapmak,

k) Şirketin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

l) Çalışma yerinde görev dışı işlerle meşgul olmak,

m) Görev başında uyumayı alışkanlık haline getirmek,

n) Hastalık bahanesiyle vazifeden kaçmak,

B- 2-3 günlük yevmiye kesimi cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Şirketçe belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) İzinsiz ve özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek,

c) Şirkete ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak veya kullandırmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

e) Görev sırasında amirlerine sözle saygısızlık etmek,

f) Yükümlü bulunduğu halde devir ve teslim işini tamamlamadan görevden ayrılmak,

g) Görevle ilgili belge, araç ve gereçleri o görevin sona ermesine ve Şirketçe yazıyla istenmesine rağmen geri vermemek,

h) Hizmet içinde görevinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte veya genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak,

ı) Maiyetindeki personelin denetimine gereken dikkati göstermeyerek usulsüz işlem veya yolsuzluk yapılmasına neden olmak veya personelin disiplin suçu işlediğini bildiği halde disiplin soruşturması açmamak veya açtırmamak veya açılmasına engel olmak,

i) Hatası sebebi ile işi ve işyerini önemli derecede zarara uğratmak,

j) Teftiş ve soruşturma yapanların sorularına cevap vermekten kaçınmak,

k) Toplu müracaat veya şikayette bulunmak,

l) Şirket dışındaki kimseler aracılığı ile usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

m) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak,

n) Usulsüz elektrik kullanmak veya usulsüz elektrik kullanımına göz yummak.

C- 4-6 günlük yevmiye kesimi cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır

a) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, doğrudan veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa bile çıkar sağlamak amacıyla hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden borç para istemek ve almak,

b) İzinsiz veya özürsüz olarak kesintisiz 2 gün göreve gelmemek,

c) Mevzuata uygun olarak verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

d) Nöbetçi iken haklı bir neden olmadığı halde geçici dahi olsa nöbet yerinden ayrılmak,

e) İhmal veya dikkatsizlik neticesinde kazaya meydan vermek,

f) Açıklaması yasaklanan bilgileri açıklamak,

g) Gerçeğe aykırı rapor, belge sair evrak düzenlemek, düzenlettirmek ve bu gibi fiil ve hallere göz yummak, maiyetindeki personelin gizli sicil raporlarını objektif ve iyi niyet kurallarına aykırı düzenlemek,

h) birden fazla kişi ile toplu olarak görevi terk etmek veya çekilme fiiline katılmak,

ı) Kasten Şirketin itibarını ve onurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak,

i) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek veya iş arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak,

j) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

k) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

l) Ticaret yapmak veya diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

m) Amirlerine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

n) Görev başında veya işyerinde alkollü içki içmek, kumar oynamak, oynatmak veya göreve sarhoş olarak gelmek,

MADDE 39- İŞTEN ÇIKARMA

İşten çıkarma cezasının uygulanmasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Şirketin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yetkisini, görev ve nüfusunu şahsi menfaat veya garaz mukabili kötüye kullanmak,

c) Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmak veya yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapmamak veya Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmamak veya yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapmak için kendisine veya başkasına her ne suretle olursa olsun menfaat sağlamak,

d) Para tediyesine esas olacak evrak, beyanname ve sair her türlü belgeyi kasten gerçeğe aykırı olarak tanzim ve tevdii etmek veya bu şekilde hazırlanmış evrakı gerçeğe aykırı olduğunu bilerek kabul ve tasdik etmek ve işleme koymak,

e) Şirket mallarını veya görevi icabı kendine veya denetimine bırakılmış nakit, eşya, malzeme ve para hükmündeki sair her türlü kıymeti kendisine veya başkasına menfaat sağlamak amacıyla satmak, kiraya vermek, işletmek, hususi işlerde kullanmak veya kullandırmak veya çalmak veya zimmetine geçirmek,

f) Kaçak elektrik kullanmak veya kaçak elektrik kullanımına göz yummak,

g) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla Şirkete ait belgeleri bilerek yok etmek veya değişiklikler yapmak veya yaptırma,

ı) Şirketin para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı ve bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterlerin üzerinde kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bilerek tahrifat yapmak veya yanıltıcı şekilde bilerek tanzim etmek, ettirmek,

i) Şirkete veya başkasına zarar vermek, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi veya verileri veya diğer herhangi bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip etmek veya değiştirmek veya silmek veya sistemin işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlemesini sağlamak,

j) Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutan bir sisteme; sahte belgeler oluşturmak için başka verileri veya diğer unsurları yerleştirmek veya var olan verileri ve diğer unsurları tahrif etmek, tahrif edilmiş olanları bilerek kullanmak,

k) Alım, satım, arttırma ve eksiltme işlerine hile karıştırarak Şirketi zarara sokmak veya bu gibi işlerde Şirketten çok karşı tarafı koruduğu sabit olmak,

l) Kasıtlı olarak veya ağır ihmalleriyle Şirketi zarara uğratmak; riske maruz bırakmak veya bu tür fiil ve hallere göz yummak,

m) Yapılmayan iş ve hizmetin yapılmış gibi gösterilmesi suretiyle Şirketin zarara girmesine veya iş sahiplerine kasten fazla ve haksız ödeme yapılmasına sebebiyet vermek,

n) Şirket personeli sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

o) Amirine, müfettişlere, muhakkiklere, kontrolörlere veya maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

ö) Yetkili kılınmadığı halde iç ve dış güvenlik ile ilgili veya Şirket yararı bakımından gizli kalması gerekli bilgi ve belgeleri açıklamak,

p) İş araçlarını ve tesislerini kasten tahrip etmek veya tahribe teşvik etmek, sabotaj ve buna benzer eylem ve davranışlarda bulunmak,

r) Kaçakçılık yapmak veya kaçak veya kanunen yasak eşyayı bilerek Şirket araçlarıyla nakletmek,

s) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

ş) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Şirketin herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

t) Yurt dışında Devletin ve Şirketin itibarını düşürecek veya görev ve haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

ü) 25.07.1951 tarih, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

v) Görevini yapamayacak derecede işyerine sarhoş olarak gelmeyi alışkanlık haline getirmek.

MADDE 40- FİİLİN KARŞILIĞINDA CEZA BULUNMAMASI HALİ

Kusurlu ve suç sayılan bir fiil ve halin bu Yönetmelikte sayılan disiplin cezası verilmesi gerektiren durumlara uymaması bu fiil veya halin cezasız kalmasını gerektirmez.

Bu durumda bu kusurlu fiil ve haller ağırlık itibariyle Yönetmelikte sayılmış kusurlu fiil ve hallerden hangisine en yakın veya benzeri olarak görülürse o fiil ve hal için tespit edilen ceza uygulanır.

MADDE 41- DİSİPLİN CEZALARININ AĞIRLAŞTIRILMASI VE HAFİFLEŞTİRİLMESİ

a) Cezaların Ağırlaştırılması :

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilinden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

b) Cezalarının Hafifleştirilmesi :

Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış personel için verilecek cezalarda 1 derece hafif olanı uygulanabilir.

MADDE 42- CEZA VERİLECEĞİ SIRADA AYRILMA

Cezayı gerektiren bir fiilden sonra herhangi bir sebeple şirketten ayrılmak disiplin kovuşturmasını veya cezanın verilmesinin engellemez.

MADDE 43- CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ

Bir personel hakkında, aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasının başlamış olması disiplin kovuşturmasını önlemez ve geciktirmez.

Personelin hüküm giymesi veya hakkında beraat, men?i muhakeme yahut takipsizlik kararı verilmesi, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

MADDE 44- DİSİPLİN KURULLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ

a) Merkez Disiplin Kurulu,

Merkez Disiplin Kurulu; Personel Dairesi Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek bir Başmüfettiş, Hukuk Müşavirliğince görevlendirilecek Hukuk Müşaviri ile Personel Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek ilgili birim Müdüründen oluşur.

Merkez Disiplin Kurulu; Merkez Teşkilatında çalışan Kapsam dışı personelin her türlü disiplin işlemleri ile Merkez ve Taşra Teşkilatında Bakanlık veya Teşekkül Müfettişlerince yürütülen soruşturma sonucunda haklarında görevden çıkarma cezası önerilen tüm personele ait soruşturma raporlarındaki (Müessese personeline ait soruşturma raporları dahil) disiplin kovuşturmalarını ve Müessese Müdürü Müessese Müdür Yardımcısı ile Müesseselerde görev yapan Şube Müdürlerinin tüm disiplin işlemlerini görüşerek karara bağlamakla görevlidir.

b) Müessese Disiplin Kurulu,

Müessese Disiplin Kurulu, Müessese Müdürünün görevlendireceği, Müessese Müdür Yardımcılarından birinin Başkanlığında, Müessese Personel (İdari) Müdürü ile Müessese Müdürünün uygun göreceği (varsa birisi Hukuk Müşaviri veya Avukat olmak kaydıyla) iki üyenin katılması ile oluşur.

Disiplin işlemleri Merkez Disiplin Kurulunun görevi dışında kalan Müessese personelinin her türlü disiplin kovuşturmasını görüşerek karara bağlamakla görevlidir.

MADDE 45- BİRLİKTE İŞLENEN FİİLLER

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller birden fazla personel tarafından işlenmiş ise, konu bunlardan en yüksek seviyedeki personelin bağlı bulunduğu Disiplin Kurunda görüşülür.

MADDE 46- DİSİPLİN KURUL TOPLANTILARINA KATILAMAYACAK OLANLAR

Disiplin Kurullarının Başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına veya disiplin soruşturmasını yaptıkları, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri veya atanmasına yetkili oldukları personele ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar. Bu sebeplerle toplantıya katılamayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde nazara alınamaz.

MADDE 47- KURUL ÜYELERİNİN BULUNMAMA HALİ

Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin bulunmadıkları zamanlarda toplantılara bunların yerine vekilleri katılır.

MADDE 48- DİSİPLİN KURULLARININ TOPLANMASI

Disiplin Kurulları kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak, acele ve gerekli hallerde ise Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

Toplantı gündemleri Kurul Başkanı tarafından saptanır. Kurulların raportörlük işleri, personel işlerini yürütmekle görevli birimce yürütülür.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluk kabul edilir.

Kurullar çoğunlukla da toplanabilirler.

MADDE 49- DİSİPLİN KURULLARININ YETKİLERİ

Disiplin Kurulları, soruşturma dosya ve belgelerini en iyi en adil şekilde değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla;

a) Gerekli gördükleri takdirde ilgilinin sicil dosyası ile her çeşit belgelerini incelemeye,

b) İlgili yerlerden bilgi almaya,

c) Doğrudan doğruya veya niyabet yoluyla tanık ve bilirkişi dinlemeye,

d) Hakkında soruşturma yapılan personelin savunmasını almaya,

e) Diğer inceleme ve araştırmaları yapmaya

yetkilidirler.

MADDE 50- DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNDE SÜRE VE USUL

Şirketin herhangi bir işyerinde disiplinsizlik olayı vuku bulduğuna muttali olan ilk iş amiri keyfiyeti öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulunduğu amir kanalıyla ilgili müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. İlgili müdürlükte kendisine bildirilen disiplin olayı hakkında bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde disiplin kovuşturması açmakla yükümlüdür. Aksi halde cezalandırma hakkı ortadan kalkar.

Disiplin Kurullarında ise konunun Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere havale edildiği tarihten itibaren ilgili Disiplin Kurulu konuyu en geç 3 ay içinde görüşüp karara bağlamak zorundadır.

Personelin görev, izin, istirahat ve benzeri sebepler ile görev yerinde bulunmaması; hakkında disiplin kovuşturması açılmasına ve personelin savunmasının alınmasına engel teşkil etmez.

MADDE 51- SAVUNMA HAKKI

Savunması alınmadan personel hakkında disiplin cezası verilemez.

Savunma istemine ilişkin yazıda ilgiliye yapılan tüm isnatlar açıkça belirtilir.

Personel, soruşturmayı yapanın disiplin cezası vermeye yetkili amirin veya disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere vereceği süre içinde veya belirtilen tarihte yazılı olarak savunmasını yapar.

Bu süreler içinde savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Savunma süresi tebliği tarihini izleyen günden itibaren başlar.

Hakkında görevden çıkarma cezası istenen personel soruşturma dosya ve evrakını inceleyebilir, tanık dinletebilir. Disiplin Kurullarında sözlü veya yazılı olarak kendisini savunabilir.

MADDE 52- ZARARIN TAZMİNİ VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller neticesi bir zarara yol açan personele, disiplin cezası yanında sebep olduğu zarar da tazmin ettirilir.

MADDE 53- DİSİPLİN KURULU KARARLARININ ONAYLANMASI

Disiplin Kurullarının kararları istişari niteliktedir. Bu kararlar aşağıda gösterilen organ, merci veya amirin onayı ile hüküm ifade eder.

Merkez disiplin kurulu kararları Genel Müdür tarafından,

Müessese Disiplin Kurulu kararları ise Müessese Müdürü tarafından onaylanır.

MADDE 54- BİLDİRİM

Disiplin cezaları onay tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak ilgiliye bildirilir.

MADDE 55- İTİRAZ VE İTİRAZ SÜRESİ İLE YAPILACAK İŞLER

Disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebilir.

İtiraz mercileri; Kurullar tarafından önerilen cezalarda cezayı onaylayan makam veya organdır.

İtiraz mercileri; itirazı kendileri inceleyebileceği gibi cezayı veren veya öneren kuruldan dosya ve belgelerin bir kez daha incelenmesini isteyebilirler. Bu inceleme sonucunda, merci cezayı aynen kabul edebilir, cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. İtiraz mercileri inceleme ve karar verme işini itirazın kendilerine intikalinden itibaren en geç 30 gün içerisinde bitirmek durumundadırlar.

MADDE 56- UYGULAMA VE SİCİLE İŞLEME

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Yevmiye kesimi cezası, veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Cezaya yapılan itiraz uygulamayı durdurmaz.

Kesinleşen cezalar personelin sicil dosyasına işlenir.

MADDE 57- CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ

İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası almış olan personel İhtar ve Yevmiye kesimi cezalarının uygulanmasından 2 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan disiplin cezasının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Yukarıda yazılı süreler içinde personelin davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse ceza, Disiplin amirleri tarafından verilmiş olsa dahi ilgili Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Müdür veya Müessese Müdürünün onayı ile cezanın sicil dosyasından silinmesine karar verilir. Bu karar sicil dosyasına işlenir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü yeniden düzenlenir.

Bu takdirde kusurlu davranışlarıyla zarara yol açan personelin ödemiş olduğu tazminat geri verilmez.

MADDE 58- GÖZETİM ALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET HALiNDE FESlH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

A- Göz altına alınan personel bunu belgeledikleri taktirde yasal göz altı süresince ücretsiz izinli addedilir.

Personel herhangi bir suçla doğrudan doğruya veya göz altına alındıktan sonra tutuklandığı ve toplam süre 45 günü aştığı taktirde iiş sözleşmesi münfesih sayılır. 45 güne kadar süren tutukluluk hallerinde, bu süreler kadar personel ücretsiz izinli kabul edilir.

B- Tutukluluğun;

a) Kovuşturmaya yer olmadığı,

b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

c) Beraat kararı verilmesi,

d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması nedenlerinden biri ile,

120 gün içinde son bulması ve personelin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin haklan ile işe alınır. 120 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer var ise işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan personelin, eski kıdem hakları saklıdır,

C- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 120 gün içinde tahliye edilenler bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal pozisyon bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması

halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar.

Bilahare hüküm giymeleri halinde iş sözleşmeleri münfesih sayılır.

D- Adli suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden ;

a) 6 ay ve daha az ceza alan,

b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilenler bir hafta içinde başvurması ve İşyerinde durumuna uygun münhal pozisyon bulunması ve hizmetine İhtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

X. BÖLÜM

GÖREVDEN ÇEKİLME

MADDE 59- GÖREVDEN ÇEKİLME

Şirketteki görevinden ayrılmak isteyen personel, istifa talebini ayrılmak istediği tarihten en az kendi ihbar müddeti kadar önce Ünitesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ancak, atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek kaydıyla ihbar müddeti beklenilmesine gerek bulunmamaktadır.

İstifası kabul edilenler uhdelerinde bulunan demirbaş, ayniyat, para, kıymetli evrak veya benzeri diğer kıymetler ile Şirkete ait vesikaları yada yapmakta oldukları işleri, Amirlerince gösterilecek kimselere, böyle biri gösterilmemişse bizzat Amirlerine, usulüne uygun olarak devir ve teslim etmek zorundadırlar. Gerekli devir ve teslimi yapmadan ayrılanlar doğacak zararlardan sorumludurlar. İstifalarını, ayrılmak istedikleri tarihten en az ihbar müddeti kadar önce yazılı olarak bildirmeyenler mazeretsiz işi terk eden personelden, ihbar tazminatı Şirketçe tahsil olunur.

XI.BÖLÜM

ÖZLÜK DOSYASI

MADDE 60- ÖZLÜK DOSYASI

Personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada şu yazı ve belgeler bulundurulur:

A- Personelin işe alınması sırasında istenilen belgeler

B- Atama, yükselme, yer değiştirme, izin, ödül, ceza, vekalet, kurs, seminer ve benzeri konularla ilgili olurlar ve bunlarla ilgili yazışma ve belgeler.

C- iş sözleşmeleri.

D- Adres bildirim formu.

E- Hizmet belgesi

F- İşe giriş bildirgesi

MADDE 61- SİCİL NUMARASI VE KİMLİK KARTI

Personele, bir Şirket sicil numarası ve kimlik kartı verilir Personelle ilgili yazışmalarda sicil numarası da belirtilir. Sicil dosyaları bu numaraya göre sıraya konur. Şirket ile ilişiği sona eren personel, kimlik kartını iade etmek zorundadır.

XII. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 62- ÜCRET ÖDEMESİ

Ücret ve diğer ödemelerin tespiti ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personelin ücretleri belirlenirken, hizmetlerin taşıdığı önem ve pozisyon unvanları ile pozisyon unvanlarının gerektirdiği öğrenim durumu dikkate alınmış ve sosyal yardımlar (birleştirilmiş sosyal yardım, yemek, koruyucu gıda, yol ücreti, temizlik, giyecek yardımı ve İş Kanunun yıllık Fazla Çalışma süresi karşılığı fazla mesai ücreti) aylık ücretin içerisinde değerlendirilmiştir. Aylık ücretleri dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

A- Personel ücretlerinin müteakip ayın on dördüncü gününde ödenmesi esastır. Ancak, bunun mümkün olmadığı hal ve yerlerde en geç on yedinci günü mesai saati bitimine kadar ödenir.

Ayın on yedinci günü tatil veya bayram gününe rastlar ise ücretler tatilden önceki iş gününde ödenir,

B- Şirket her ödemede personele, İş Kanunu esasları dahilinde ücret hesap pusulası veya şeritleri vermeye mecburdur. Bu ücret hesap pusulaları personele tahakkuk ettirilen her çeşit ücret ve kesintileri ayrı ayrı gösterecek şekilde ve okunaklı olacaktır. Ücret hesap pusulalarındaki yanlışlıklar aynı ay içinde düzeltilip gereği yapılır.

C- Günlük ücretin hesaplanması, aylık çıplak ücretin 30' a, saat ücretinin tespiti ise günlük çıplak ücretin 7,5?a bölünmesi suretiyle yapılır.

D- Sendika üyesi olmayan personele verilecek zam oranı ve dönemleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

E- Sendika üyesi olmayan personele pozisyonları itibariyle uygulanacak olan ücret tablosu ;

AKTAŞ A.Ş., ÇUKUROVA A.Ş., KEPEZ A.Ş. den intikal eden personel ile kayıp kaçak hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 20.11.2004 tarihinden önce alınan personel için EK TABLO I

20.14.2004 tarihinden sonra istihdam edilen sendika üyesi olmayan personel ücret tablosu (20-24/11/2004 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu göreve başlatılan personel) EK TABLO II

MADDE 63- GÖREV VE GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİNDE ÜCRET TESBİTİ

Bu Yönetmelik hükümlerine göre, görev ve/veya görev yeri değiştirilen personelin ücretleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

Personelin yeni görevi İle bulunduğu görevin ücreti aynı ise almakta olduğu ücretle nakledilir.

Görevi değişen veya kapsam içi statüden bu yönetmelik kapsamındaki bir görev veya unvana atanan personelin ücretinin atandığı görev veya unvanın ücretinden fazla olması halinde, söz konusu personelin almakta olduğu ücretle ataması yapılır.

Bu personelin ücret zammı, yeni görevinin veya unvanının ücreti üzerinden hesaplanır. Bu şekilde yeni belirlenen ücret ile eski ücreti eşitleninceye kadar, eski ücreti üzerinden Ödeme yapılmaya devam edilir.

Görevlendirme veya vekalet yoluyla esas kadrosunun dışında başka bir pozisyonda çalışan personele esas kadrosunun ücreti ödenir.

MADDE 64- FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÖDENECEK ÜCRET

Hafta tatili günü ücretleri : Personelin hafta tatili ücreti İş Kanununun 46. Maddesi hükmü doğrultusunda bir iş karşılığı olmaksızın tam olarak ödenir.

Ulusal bayram ve genel tatil günü ücretleri; Personelin bu günlere ait ücretleri bir iş karşılığı olmaksızın tam olarak ödenir.

Şirket, personeli, işgününün normal çalışma süresi dışında veya hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işin icabına göre çalıştırabilir. Personelin bu şekilde çalıştırılması halinde ücreti, yıllık 270 saati aşan kısmı için İş Kanununda belirlenen esaslar dahilinde ayrıca ödenir. (Yıllık 270 saatin altında kalan fazla mesai çalışmaları için herhangi bir ücret ödenmez.) Aşan kısmı için İş Kanunu hükümlerine göre uygulama yapılır.

MADDE 65- İŞ KIYAFETİ VE KORUYUCU TEÇHİZAT

Bu konuda Şirketçe İşçi Sağlığı İş Güvenliği yönetmeliği hükümleri doğrultusunda çıkarılmış mevzuata uygun olarak ilgili personele koruyucu teçhizat verilir.

MADDE 66- DOĞUM, ÖLÜM VE HASTALIK YARDIMI

A- DOĞUM YARDIMI

Personelin doğan her çocuğu için, durumu belgelendirmek kaydıyla 1000 X Memur Maaş Katsayısı Doğum Yardımı yapılır. Karı koca her ikisinin de aynı şirkette çalışması halında ödeme eşlerden biri için yapılır.

Personelin eşi aynı veya başka bir işyerinde herhangi bir şekilde daha yüksek miktarda doğum yardımına müstehak ise personele doğum yardımı ödenmez.

B- ÖLÜM YARDIMI

Personelin ölümü halinde mirasçılarına bir maaş tutarında Ölüm Yardımı yapılır.

C- HASTALIK YARDIMI

506 sayılı SSK uyarınca yetkili hastanece hastalık izni verilen işçi bu sürece izinli sayılır. SSK ca ödenmeyen ilk iki günlük ücreti şirketce ödenir. Ancak bu şekilde yapılın ödemeler yılda 20 günü geçemez. İlk iki gün haricindeki raporlu süreler için şirketimizce herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 67-TAŞIMA

Personel; Servis olan yerlerde servisten yararlandırılır, servis olmayan yerlerde ücret olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 68- HARCIRAH

Personelin; yurt içinde veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi halinde ödenecek gündelik ve yol giderleri İle buna ilişkin usul ve esaslar hakkında, Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 69 - İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

Personele her yıl 6772 sayılı Kanunda belirtilen miktarda ve zamanlarda ilave tediye yapılır. İkramiye ödenmesinde 6772 sayılı İlave Tediye Kanununun öngördüğü usul ve esaslara uyulur.

İkramiyeler, işçilerin yıl içerisindeki çalışma süreleri ile orantılı olarak ödenir.

MADDE 70- ÖLEN PERSONELİN CENAZESİNİN NAKLİ

Ölen personelin cenazesinin başka yere nakli istenildiği takdirde Şirket nakil için imkanlar dahilinde vasıta verir.

MADDE 71- YÜRÜRLÜK

Bu esaslar Yönetim Kurulunun onay tarihini takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

EK TABLO 1

20/11/2004 DEN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYAN SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN PERSONEL ÜCRET TABLOSU

AKTAŞ A.Ş., ÇUKUROVA A.Ş., KEPEZ T.A.Ş.?DEN İNTİKAL EDEN PERSONEL İLE KAYIP- KAÇAK HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL

EK TABLO 2

20.11.2004 TARİHİNDEN SONRA İSTİHDAM EDİLEN SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN

PERSONEL ÜCRET TABLOSU

(20-24/11/2004 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUCU GÖREVE BAŞLATILAN PERSONEL)

NOT: Yukarıda belirtilen unvanlarda çalışan personelin; sendika üyesi olması ve taraf sendikayla yapılacak mutabakat sonucunda yürürlükteki İ.T.İ.S.?in Klafikasyon Cetveline göre alacağı unvan ve İşdeğer Derecesi karşılığı ilk işe giriş yevmiyesi üzerinden TL/Gün ücret uygulaması yapılır.

TEDAŞ

SENDİKA ÜYESİ

OLMAYAN

DAİMİ VE GEÇİCİ

İŞÇİLERİN

ÇALIŞMA ESASLARI

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Kot markası olarak en beğendiğiniz marka hangisi?