Editörler : smtvs
18 Kasım 2005 18:52   


TÜİK UZMAN YARDIMCILIĞI

Başbakanlık TÜRKİYE İstatistik KURUMU BAŞKANLIĞI

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere merkez teşkilatına 44, Bölge müdürlüklerine 200 adet olmak üzere toplam 244 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı kadrosu için Giriş Sınavı yapılacaktır.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Merkez için :

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2004 ve 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP7,KPSSP27,KPSSP33,KPSSP34,KPSSP47,KPSSP58,KPSSP92 ve KPSSP114 puan türünden 80 ve üzerinde, KPSSP Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) testinden 60 ve üzerinde (35 doğru cevabı olmak) puan almak (her iki puan türünün aynı form üzerinde yer alması) kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak 44 adet Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),

Bölge Müdürlükleri için :

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2004 ve 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP7,KPSSP27,KPSSP33,KPSSP34,KPSSP47,KPSSP58,KPSSP92 ve KPSSP114 puan türünden 70 ve üzerinde, KPSSP Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) testinden 50 ve üzerinde (30 doğru cevabı olmak) puan almak (her iki puan türünün aynı form üzerinde yer alması) kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak 200 adet Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),

Merkez ve Bölge Müdürlükleri için aranan genel şartlar :

1- KPSSP7, KPSSP27, KPSSP33, KPSSP34, KPSSP47, KPSSP58, KPSSP92 ve KPSSP114 puan türlerinden

Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İstatistik,Matematik,Fizik,Sosyoloji ve Psikoloji bölümleri ile İktisat,İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler,Siyasal Bilgiler,Mühendislik,İletişim ve Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

3- Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1970 tarihli ve daha sonraki doğumlular.)

4- Bu sınava üç defadan fazla katılmamış olmak,

5- Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya erteletmiş veya yedek

sınıfa geçirilmiş olmak.

6- Türkiye?nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

7- Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 21/11/2005 tarihinden itibaren 02/12/2005 günü mesai bitimi (Saat 18:00?e) kadar Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı) Merkez Binası Necatibey Cad. no:114 Bakanlıklar/ ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Belgeleri :

a) http://www.die.gov.tr veya (http://www.tuik.gov.tr) adresinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak Sınav Müracaat Formu,

b) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS Sonuç Belgesi.

3- SÖZLÜ SINAVA GİRİŞ

Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 05/12/2005 tarihinden itibaren http://www.die.gov.tr veya (http://www.tuik.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri en geç 06-12/12/2005 tarihleri arasında Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edecekler ve kendilerine Sınava Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü Sınava Giriş İçin Gerekli Belgeler :

1- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

2- Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

3- Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

4- Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah Belgesi.

4- SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, genel kültür,genel yetenek,yabancı dil (İngilizce,Fransızca,Almanca) ve adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili konular,Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun faaliyet alanı ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.

5- SINAV YERİ VE TARİHİ

21-30/12/2005 tarihlerinde sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve mülakat tarihleri 16/12/2005 günü http://www.die.gov.tr veya (http://www.tuik.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. İlan edilecek yer ve zamanda giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

6- MERKEZ VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN ALINACAK UZMAN YARDIMCISI SAYILARI

MERKEZ SINIFI

ADEDİ

ANKARA (MERKEZ) GİH

44

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SINIFI

ADEDİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SINIFI

ADEDİ

ADANA

GİH

10

KARS

GİH

1

ANKARA

GİH

10

KASTAMONU

GİH

9

ANTALYA

GİH

10

KAYSERİ

GİH

6

BALIKESİR

GİH

10

KOCAELİ

GİH

8

BURSA

GİH

10

KONYA

GİH

10

DENİZLİ

GİH

10

MALATYA

GİH

4

DİYARBAKIR

GİH

4

MANİSA

GİH

10

EDİRNE

GİH

6

NEVŞEHİR

GİH

10

ERZURUM

GİH

6

SAMSUN

GİH

8

GAZİANTEP

GİH

3

SİİRT

GİH

2

HATAY

GİH

5

TRABZON

GİH

6

İSTANBUL

GİH

20

VAN

GİH

2

İZMİR

GİH

12

ZONGULDAK

GİH

8

TOPLAM

160

84

GENEL TOPLAM

244

7- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyon üyelerinin her birinden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Ayrıca en fazla belirtilen kadro sayısı kadar puan sırasına göre yedek aday belirlemeye Sınav Komisyonu yetkilidir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi http://www.die.gov.tr veya (http://www.tuik.gov.tr) adresinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınava katılan tüm adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavda başarılı olup Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılanların, diğer kurumların

sınavlarını kazanmaları halinde naklen geçiş için muvafakat verilmez.

Kamuoyuna duyurulur.

Sınav Müracaat Formunu indirmek için basınız.

18 Kasım 2005 19:06

hypocrisy
Aday Memur

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

UZMAN YARDIMCILIĞI BİLGİ NOTU

? Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını kazananlar TÜİK Uzman Yardımcısı olarak atanırlar.

? TÜİK Uzman Yardımcılığı 5429 sayılı kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36.maddesi ?Ortak Hükümler? bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları, Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcılarının yer aldığı grupta yerini alan kariyer Uzman Yardımcılığıdır.

? TÜİK Uzman Yardımcısı kadrosuna atananlar;

a) 3 yıl fiilen çalışmak (adaylıkta geçen süre dahil),

b) Bu sürede olumlu sicil almak kaydıyla,

c) Kurumun görev alanına giren konularda tez hazırlamak,

d) Hazırlanan tezin, tez jürisi tarafından kabul edilmesi halinde açılacak yeterlilik sınavına girme hakkı kazanır.

? Yeterlilik sınavlarında başarılı olan TÜİK Uzman Yardımcıları, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden sınava katılarak (C) düzeyinde belge alması halinde TÜİK Uzmanlığına atanır.

? TÜİK Uzman Yardımcılığında geçirilen süre (askerlik veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç) beş yılı aşamaz.

? Tezi kabul edilmeyenler, yeterlilik sınavlarında başarı gösteremeyenler veya dil belgesini en geç 5 yıl içinde alamayanlar durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

? Yeni göreve başlayan TÜİK Uzman Yardımcısının sözleşmeli maaşı yaklaşık olarak 2.000 YTL. dir.

18 Kasım 2005 19:18

horozbina
Daire Başkanı

arkadaşlar ilandaki puan türlerinden (kpss7, kps27 vs....) hepsindende 70 puanı aşma şartmı? yoksa bu puan türlerinden birinden 70 puanı geçmek yeterlimi? ayrıca sıralama hangi puan türüne göre yapılacak? bu konularda bilgisi olan biri beni aydınlatırsa sevinirim. teşekkürler...

18 Kasım 2005 19:52

deep_silence
Şef

merhaba arkadaşlar bu sınava daha once girmiş olan arkadaşlar var mı acaba nasıl bir kurum? ayrıca bir sürü puan türü var burda benim en yüksek puan 47:85,6 acaba sıra gelirmi ne dersiniz?

bilgisi olan arkadaşlar şimdiden teşekürler....

18 Kasım 2005 21:35

life is life
Aday Memur

benim bir akrabam bu kuruluşda idi ama görevi bıraktı başka bir KİT kuruluşuna gecti. ordaki maaş (2000ytl) net maaş diil brüt maaş ..net maaşları yaklaşık 1600ytl civarında...ama boşda gezmektense yine iyidir. başarılar

18 Kasım 2005 22:05

gençsosyolog
Kapalı

TÜİK te çalışan arkadaşlar ilandan anlaşıldığına göre durumunuz düzelmiş gözüküyor hayırlı olsun...çalışma koşullarından devamlı şikayet ediliyor genel olarak forumda bu konudaki görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim

18 Kasım 2005 23:55

coolbamm
Aday Memur

Arkadaşlar ben bu ilandan birşey anlamadım.Bütün puan türlerinden mi 70 mi geçmek gerekiyor.Yoksa bir puantürü mü?Sıralamayı hangi puan türüne göre yapıcaklar o zmn?

Bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.

19 Kasım 2005 00:39

turacy
Memur

Bakıyorum da maaş 2000 YTL olunca TÜİK in popularitesi tavan yapmış....

Oysaki kanun tasarısının her aşamasında bilgi notu yazarken en fazla 100 kişi okuyodu ve bir tek gencsosyolog nickli arkadaş cevap yazıyordu :D

Daha önce (D.İ.E) iken iki defa sınavına girmiş biri olarak şunu söyleyebilirim...

Bir yada iki tane genel yetenek sorusu sorarlar bazen hiç sormazlar, Alanla ilgili soru zor olabilir kolay olabilir ya da hiç olmayabilir (hepsini yaşadım), tabii ki bunlar geçen senenin koşullarıydı yani asıl amaç 537 YTL maaş almaya razı herhangi bir kurumun sınavını kazandığında muvaffakat başvurusu yapmayacak ve ilk fırsatta istifa etmeyecek adayları belirlemek esastı...

Ama durum değişti 2000 YTL demek puanların 88-89dan kapanması ve gerçekten zorlayıcı mülakat soruları anlamına gelebilir...

Maaşı görüp bir anda istatistikçi kesilenlere (sözüm meclisten dışarı) bıyık altından gülmekle beraber HERKESE BAŞARILAR DİLERİM !!!

19 Kasım 2005 00:42

turacy
Memur

Unutmadan puan türleriyle ilgili bilgi notu:

En yüksek hangi alanda puanınız varsa o puan alınacak ve sıralama yapılacak 244*4=976 aday sözlü sınava çağırılabilir

19 Kasım 2005 01:16

karlsruhe
Aday Memur

DİE'den istifa eden birisi olarak şunu söyleyeyim, bu TÜİK kanunu elbette önemlidir, ama maaşlar bizim zamanımızda 537 milyon idi, kanunla değişeceği beklentisindeydik, şimdi özellikle 2000 ytl diye yazmışlar, ama TÜİK kanunu ilk veto edildiğinde veto gerekçelerinden 2 tanesinin birisi 45. madde idi yani maaşlarla ilgili madde, cumhurbaşkanı meclisten ikinci defa geçen kanunu mecburen onayladı ama 45. madde ve diğer maddenin (yanılmıyorsam 56. madde idi) iptali için Anayasa Mahkemesine gidecek, dediğine göre bu maddeler anayasaya aykırı, eğer ki Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını haklı bulursa maaşlar tekrardan 570 ytl civarına gelecek. (umarım bu olmaz çünkü orada torpilli sınıfına ayrılmayıp sözleşme alamadan yıllarca düşük maaşlarla çalışanlar var en azından onların durumlarının düzelmesini istiyorum) Bunu gözönünde bulundurun lütfen, en azından bilginiz olsun, Diğer önemli konu ise oraya uzman yardımcısı olarak değil anketör olarak gireceksiniz yapacağınız iş sadece ama sadece köy kent demeden gezip anket yapmak olacak en azından bölgelere girenler için bu böyle olacak, ne kadar iş tatmini bulursunuz buda bir muamma. Dilerim herkesin gönlünce olur ve en iyisi olur. Bilgisi olanlar paylaşsın denilmiş, kendime bir vazife addettim o yüzden yazdım başarılar, saygılar..

19 Kasım 2005 05:23

gençsosyolog
Kapalı

Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar gerçekten daha önceden bişeyler yazar da cevap geldi mi gelmedi mi diye defalarca kontrol ederdik şimdi ortalık hareketlendi şu puan türü meselesi ilginç olmuş kpssp7 sadece genel kült,genel yet ve dili kapsıyor yani geçen senelerde olduğu gibi iktisat,işletme,muhasebe,çeko,istatistik yapmaya gerek yok,2-3 ay iktisat çalışmış biri olarak çabalarımın boşa gittiğini görüyorum sosyoloji mezunu olduğumu da gözönüne alırsak sadece Tüik için iktisat çalıştım ve şimdi en yüksek kpssp7 den 85 küsür puanım var yani diğerleri işime yaramıyor ve başvurabilecek branşları da artırıp mühendislikleri de listeye koymuşlar yani sonuç olarak mülakata çağrılmama riskim bile var ...ne demişler burası Türkiye

19 Kasım 2005 08:21

DerinDevlet_
Aday Memur

Hürriyetten alıntı...

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2 kanunu onayladı. Cumhurbaşkanı Sezer'in onayladığı ?Türkiye İstatistik Kanunu?nun iki maddesinin iptali ve yürürlülüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5429 sayılı ?Türkiye İstatistik Kanunu? ile 5431 sayılı ?Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun? yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Cumhurbaşkanı Sezer, TBMM'de 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen 5394 sayılı ?Türkiye İstatistik Kanunu?nu, 45. ve 56. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için 22 Temmuz 2005 tarihinde TBMM'ye geri göndermişti.

TBMM'de 10 Kasım 2005 tarihinde yeniden görüşülen 5429 sayılı ?Türkiye İstatistik Kanunu?nu aynen kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, 5429 sayılı ?Türkiye İstatistik Kanunu?nu onaylayan Cumhurbaşkanı Sezer'in söz konusu kanunun 45. ve 56. maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açacağını duyurdu.

Herkese hayırlı olsun ne diyelim...

19 Kasım 2005 20:39

antalya07
Aday Memur

Yani şimdi biz en yüksek puanımız hangisiyse onu mu gözönüne alacağız?Ve puanı 80i geçenler aynı anda hem merkez hem de taşra için mi başvurmuş olacak??

19 Kasım 2005 20:52

deep_silence
Şef

biraz saçma bi puanlama bence birsürü puan türü var hangisini girme şansı baya azalıyor.sizin puan tahminleriniz nedir acaba kpss belgesini istiyrolar başvuru için bu sadece fotokopi olması yeterli mi yoksa ayrıca noter onaylı mı yapacağız? ilgilenen arkadaşlara teşekürler....

19 Kasım 2005 21:40

gençsosyolog
Kapalı

aslını ve bir fotokopisini götürünce onlar kendileri onaylıyorlar puanlama gerçekten garip olmuş daha önceden almadıkları mühendislere de çağrıda bulunmuşlar... gel kim olursan ol yine de gel... der gibi mühendisler kpssp7 den dolayı epey avantajlı konuma geçiyor diğer... puan kaçta kalır belli olmaz ama bence 976 kişi başvurmayabilir bile sonuçta kadroların çoğu taşra ve insanlarda genel olarak taşra fobisi var.. bekleyip göreceğiz artık ama puanınız düşükse bile umudunuzu kaybetmeyip başvurun bence... geçen sene aralıktaki ikinci alımda 29 kişi almışlardı puan 75 te kalmıştı (maaş 570 idi o zamanlar tabi)

19 Kasım 2005 22:09

Şura-ıDevlet
Aday Memur

Maaşın yüksek olması kurumun cazibesini arttırsa da DerinDevlet nickli arkadaşın belirttiği konunun yabana atılmaması yerinde olur.Eğer ilgili ( maaşla ) maddeler iptal edilirse durumun ne olacağı da belirsiz. Puan konusuna gelince puanlama gerçekten garip olmuş, ama kpss-7 de öğretmen adaylarının da puanlamaya dahil olduğunu unutmamak gerekir.Bence 80 in hatta 85 in altına zor iner...Daha önceki yıllarda bu sınava giren arkadaşların yorumlarını bekliyoruz...Herkese kolay gele...

19 Kasım 2005 22:14

dalhack
Memur

beyler şimdi ben bu ilandan pek bişey anlamadım. bence en yüksek puan kaçsa onu kabul etmemeleri lazım. yani öyle olsa yazarlardı herhalde. bunlar galiba hepsinden 80 i geç diyolar. bide merkez diyo ve bölge diyo her ikisinide ayrı ayrı mı başvuracaz yada sadece birinimi seçecez nasıl ilan bu ya.. 2000 ytl veriyolar ama ilan yazacak adam alsınlar önce bi tane :)

19 Kasım 2005 23:42

gençsosyolog
Kapalı

müracaat formunun 2. sayfasına bakarsanız orada sizden 5 adet tercih yapmanız isteniyor puan meselesinde de turacy nın dediği gibi herhangi birinden geçmek yeterli olması lazım zannedersem talebi artırmak için böyle bir yola gitmişler çünkü daha önceden almadıkları mühendis, iletişimci, fizikçi gibi branşlardan da eleman alıyorlar ve bu kişiler takdir edersiniz ki iktisat ve buna bağlı diğer derslerden pek bişey yapamıyorlar neyse pazartesi herşey açığa kavuşur bekleyip göreceğiz...

20 Kasım 2005 00:04

ahmetvemert
Aday Memur

"""Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2004 ----ve----- 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP7,KPSSP27,KPSSP33,KPSSP34,KPSSP47,KPSSP58,KPSSP92 -----ve----- KPSSP114 puan türünden 80 ve üzerinde, KPSSP Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) testinden 60 ve üzerinde (35 doğru cevabı olmak) puan almak (her iki puan türünün aynı form üzerinde yer alması) kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak 44 adet Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),"""

Yukarıda ki iki "ve" yede dikkat edilecek olursa hem geçen senden hemde bu seneden bu ouanları sağlamak lazım. yok böyle birşey....

hakkikaten önce bi doğru dürüst ilan verecek birini bulsunlar...

20 Kasım 2005 00:07

qpar
Memur

ya burda her bölümün kendine ait bir kontenjanı var mıdır yoksa genel olarak puan önceliğine dayanarak mı sınava çağrılmaktadır?? örneğin hiç sosyoloji mezunu giremeyebilir sınava ikincisi doğruysa...

20 Kasım 2005 00:35

gençsosyolog
Kapalı

her bölümün ayrı kontenjanı yok genel bir sıralama yapılıyor başvuranlar arasından puana göre sosyoloji mezunları için en avantajlısı kpssp7 puanınız düşükse bile başvurun bence çünkü sizin önünüzdekilerin bir kısmı öğretmen,zaten başka kurumda çalışan ve Tüik e başvurmayacak tayfa, ve de daha kariyerli kurumları hedefleyenler, ve de ben taşraya gitmem diyen kentli modern arkadaşlardan oluşuyor o yüzden sıralamanın total olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve başvurun...

Toplam 484 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;