Editörler : smtvs
18 Mart 2009 13:16   


TKDK-Yeni Sınav İlanı (18.03.2009)

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

SEÇME SINAVI İLANI

(Denetçi ve Uzman Personeli İçin)

I ? AÇIKTAN ATAMALARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre açıktan atama şeklinde;

A- Kurumun Merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

BÖLÜM KONTENJAN UNVAN

Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 1 Uzman

Ziraat Mühendisliği 2 Uzman

Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendislikleri arasından 3 Uzman

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Maden, Kimya, Metalürji, Metalürji ve Malzeme, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeoloji, Çevre, Orman Mühendislikleri arasından 1 Uzman

İstatistik Bölümü 1 Uzman

Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri arasından 2 Uzman

Mütercim-Tercümanlık Mezunu 3 Mütercim

Toplam 10 uzman ve 3 mütercim,

B- Kurumun Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat İllerindeki mevcut taşra teşkilatı olan İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

BÖLÜM KONTENJAN UNVAN

Ziraat Fakültesi 21 Uzman

Gıda Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji Bölümleri arasından 35 Uzman

Su Ürünleri Mühendisliği 14 Uzman

Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve/veya Endüstri Mühendisliği Bölümleri arasından 9 Uzman

Veterinerlik Fakültesi 35 Uzman

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

7 Uzman

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Maden, Kimya, Metalürji, Metalürji ve Malzeme, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeoloji, Çevre, Orman Mühendislikleri arasından 14 Uzman

Halka İlişkiler ve Tanıtım ve/veya Sosyoloji Bölümleri mezunları arasından 20 Uzman

Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve/veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri mezunları arasından 58 Uzman

toplam 213 uzman;

II ? KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

Aynı Yönetmeliğin 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;

A-Kurumun Merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere,

BÖLÜM KONTENJAN UNVAN

Ziraat Fakültesi 4 Denetçi

Gıda Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji Bölümleri arasından 1 Denetçi

Veterinerlik Fakültesi 2 Denetçi

Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve/veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri mezunları arasından 5 Denetçi

BÖLÜM KONTENJAN UNVAN

Ziraat Fakültesi 19 Uzman

Gıda Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji Bölümleri arasından 5 Uzman

Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendislikleri arasından 2 Uzman

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Maden, Kimya, Metalürji, Metalürji ve Malzeme, Jeodezi, Jeoloji, Orman ile Çevre Mühendislikleri ve Fotogrametri Bölümü arasından 4 Uzman

Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 1 Uzman

Veterinerlik Fakültesi 3 Uzman

İstatistik Bölümü 1 Uzman

Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri arasından 11 Uzman

Hukuk Fakültesi 2 Uzman

toplam 12 denetçi ve 48 uzman,

B) Kurumun Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat İllerindeki mevcut taşra teşkilatı olan İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere,

BÖLÜM KONTENJAN UNVAN

Ziraat Fakültesi 77 Uzman

Gıda Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji Bölümleri arasından 18 Uzman

Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 10 Uzman

Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendislikleri arasından 3 Uzman

Veterinerlik Fakültesi 28 Uzman

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1 Uzman

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Maden, Kimya, Metalürji, Metalürji ve Malzeme, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeoloji, Çevre, Orman Mühendislikleri arasından 10 Uzman

Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri arasından 37 Uzman

toplam 184 uzman,

Pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.

III- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR :

A) GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

( Kurumumuzdan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek için ayrılan personel, ?personel yönetmeliğimizin? 25. Maddesi ile düzenlenen 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri gereğince iş akitleri kendiliğinden fesih olur )

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Uzman personel için görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak, denetçi personel için ise, denetim görevini yurdun herhangi bir yerinde yapmasına mani olabilecek vücut hastalığı veya sakatlığı bulunmamak, (Sadece kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olup sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenecektir),

Şartlarını taşıması gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;

Uzman ve Mütercim pozisyonları için, 2008 yılında ÖSYM?ce yapılan 2008-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı ?KPSSP3? puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

Ayrıca Mütercim pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinden en az 90 puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/1 hükümlerine göre atanacak adaylar için geçerli olmak üzere;

1- Denetçi adayları için istihdam edileceği alanla ilgili en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmaları,

2- Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmaları,

Gerekmektedir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuruda bulunacak adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinden temin ederek imzalayacakları ?İş Başvuru Formu? ve aşağıda sayılan belgeleri eksiksiz olarak, elden (Şahsen veya bir yakını tarafından) Kurumun (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kampüsü Eskişehir Yolu 10. km. Lodumlu /ANKARA) adresine, en geç 6 Nisan 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Postada ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

V-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tüm adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinden temin ederek ve çalışmayı tercih edecekleri tüm illeri öncelik sırası ile belirterek (İl tercihi Kurumun merkez teşkilatında yer alan pozisyonlara atanmak isteyen adaylar hariç olmak üzere yapılacaktır. Adayın başvuru formunda bir ili tercih etmiş olması, o ilde görev yapmayı taahhüt ettiği anlamını taşımaktadır. İl koordinatörlüklerine istihdamı planlanandan fazla ya da eksik tercih olması halinde kurum adayın başvuruda bulunmadığı il koordinatörlüğüne adayı atama konusunda serbesttir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.) dolduracakları imzalı ?İş Başvuru Formu? ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi sureti (Fotokopi ise aslının ibrazı zorunludur),

b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),

d) Denetçi pozisyonu için, daha önceden veya halen görev yapmakta oldukları kurum ve kuruluşlarda (kamu veya özel sektör) çalıştıkları süreler (başlangıç/bitiş tarihleri) ile bulundukları pozisyon, birim, faaliyet alanı gibi detaylı bilgileri içeren iş tecrübelerini gösterir hizmet belgesi, ayrıca evvelce özel sektörde çalışanların işyerlerinden alacakları hizmet belgesi,

e) Adli Sicil kaydı belgesi, (Sadece açıktan atanacaklar için)

f) Özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.

g) KPSS Sonuç Belgesi (Sadece açıktan atanacak adaylar için gereklidir)

h) Askerlik Durumu ile İlgili Belge

i) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Sadece Mütercim Pozisyonuna başvuracak adaylardan istenecektir.)

VI-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınav tarihi ve yeri ile birlikte Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

SINAV, KURUMCA İLAN EDİLECEK YER, TARİH VE SAATTE YAPILACAKTIR.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kampüsü Eskişehir Yolu 10. km. Lodumlu /ANKARA adresinden sınav tarihinden en geç 1 gün önce şahsen almak zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar.

Personel Yönetmeliği?nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, Kurum, duyurulan boş pozisyonların azami 3 (Üç) katına kadar adayı yarışma sınavına çağıracaktır. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde 3 (Üç) kat sınırını geçse dahi puanları eşit olan adaylar yarışma sınavına alınır. Ancak, söz konusu açıktan atama ile doldurulması öngörülen pozisyonlara meslek grupları itibariyle yeterli başvuru gelmemesi durumunda, Kurum, açıkta kalan pozisyonların bu sınav ilanı dâhilinde yapılacak başvurular esas alınmak kaydıyla ilanda yer alan diğer mezuniyet bölümlerine ilişkin kontenjan veya kamu geçiş kontenjanı olarak kullanılabilmesi yönünde tercihini kullanma hakkına sahiptir.

Personel Yönetmeliği?nin 7/1 maddesi uyarınca Kamu kontenjanından atanacak adaylarda ise, ilanda belirtilen her meslek grubu için, geçerli başvurusu olan adaylar yazılı yarışma sınavına alınır. Ancak Kurum, kamudan geçiş ile doldurulması öngörülen pozisyonlara meslek grupları itibariyle yeterli başvuru gelmemesi durumunda, açıkta kalan pozisyonların bu sınav ilanı dâhilinde yapılacak başvurular esas alınmak kaydıyla ilanda yer alan diğer mezuniyet bölümlerine ilişkin kontenjan veya açıktan atama kontenjanı olarak kullanılabilmesi yönünde tercihini kullanma hakkına sahiptir.

VII- SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Seçme sınavı yazılı olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan yazılı sınavın konuları ve sınav konuları içindeki oranları aşağıda belirtilmiştir.

Uzmanlar için (Açıktan ya da Kamudan);

- Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye Coğrafyası, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomik Konular) - % 15

- T.C. Anayasası, Avrupa Birliği Mevzuatı (AB-Türkiye İlişkileri, Ortak Tarım Politikası, Katılım Müzakereleri, Mali İşbirliği, Kurumsal Yapılar, Katılım Öncesi Yardım Aracı) - % 50

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun - % 20

- Kamu Personel Mevzuatı, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, - % 15

Denetçiler için;

- Avrupa Birliği (AB-Türkiye İlişkileri, Ortak Tarım Politikası, Katılım Müzakereleri, Mali İşbirliği, Kurumsal Yapılar, Katılım Öncesi Yardım Aracı), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) - % 30

- Hukuk - % 10

1-Anayasa Hukuku,

2-İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku),

3- Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

4-Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

5-Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),

6-Medeni Hukuk (Miras ve Aile Hukuku hariç),

7-İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun),

- Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi) - % 10

- Ulusal ve uluslararası iç denetim standartları ve iç denetim mevzuatı - % 50

Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yarışma sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

Personel Yönetmeliği?nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSS Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. KPSS puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Personel Yönetmeliği?nin 7/1 maddesi uyarınca Kamu kontenjanından atanacak adaylarda ise, noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği? esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.

18 Mart 2009 13:21

ümitli24
Yasaklı

ya ardaşlar ilandan bişe anlamadım ben uzmanlık içn heralde dil şartı aranmıyor uzmanlık için hangi konulardan sorumluyuz

18 Mart 2009 13:22

undisputed
Memur

Uzmanların yaptığı işler ve maaşları hakkında bilgisi olan var mı?

18 Mart 2009 13:36

ümitli24
Yasaklı

sınav tarihi belli deyil galiba daha dimi yalnışı anladım

18 Mart 2009 13:41

arijin
Memur

Evet sınav tarihi belirtilmemiş enteresan bir ilan önceki başlıklara biraz baktım ama pek faydası olmadı. Ayrıca sınav konuları çok ilginç mühendisler o konuları nasıl yapıcak bilmiyorum. Ama ilanın iyisi kötüsü olmaz:). Yağdır Mevlam...

18 Mart 2009 13:53

edenal
Memur

ARKADAŞLAR MERHABALAR , elimden geldigince bildigim bilgileri sizlerle paylaşayım, eskiden ilanlarda çalışma şartı ve kpds isteniyodu ama artık iki şartta yok, yanlız 2010 yılı içinde kpds den 70 i gecemezseniz sözleşmeniz fesh oluyor bunu kesinlikle unutmayın az önce kurumu arayıp teyit ettirdim bu bilgiyi sizlerde sorabilirsiniz. bide bu arada ösym başkanının acıklaması var, 2010 mayıstan itibaren kpds toefl gibi olacak bunuda unutmayın. 2. husus olarak maaş içinde sıfırdan başlayan bir uzman ikramiyeler dahil 2200 civarında, en az 3 yıl çalışmıs bir kişide 2700 civarında işe başlar, 3.husus olarakta burada işçi statüsünde çalışırsınız, kurum istedigi anda sözleşmenizi fesh edebilme hakkına sahip 657 gibi degil. başka yardımım olacaksa söyleyin yazarım

18 Mart 2009 13:58

kimeneki
Aday Memur

edenal 2010 yılında kpds den 70 alma zorunluluğu uzmanlar içinde geçerlim yoksa sadece denetçilerimi arkadaşımda başvuru yapacak ama ingizlicesi çok iyi değil bilgi verirsen sevinirim

18 Mart 2009 14:02

ibrahimira
Aday Memur

edanal arkadaşım benim sana bir sorum olucak askerlik konusunda askerliğini ertelemiş biri olarak soruyorum. kurumu kazandıktan bir süre sonra askere gidersek sözleşmemizi fesh mi edicekler? Aynı şekilde Kamudan gecersem ve askerliği yapıyorum diye sözleşmem fesh olursa tekrar kendi kurumuma dönebilirmiyim?

18 Mart 2009 14:04

edenal
Memur

kimeneki hem denetçi hem uzman için gecerli tabi merkez için kpds 70 taşra için kpds 60...eğer dili iyi değilse ve 2010 sonuna kadarda (bide kpds toefl gibi olcak http://www.memurlar.net/haber/134714/) yeterli puanı alacak kadar kendini iyi görmüyorsa denemesin. ama bir temeli varsa, bence denesin.

18 Mart 2009 14:05

arijin
Memur

edenal,

Verdiğin bilgiler için teşekkürler. Peki sınav hakkında bilgin var mı zorluk derecesi, çalışabilecek kaynaklar gibi sormamın nedeni ben mühendisim ve uzman pozisyonuna başvuracam fakat sınav konularının büyük çoğunluğu hakkında hiç bir fikrim yok sınava kadar çalışacam, sanırım 1 aylık bir zamanım var.

18 Mart 2009 14:05

kimeneki
Aday Memur

edenal bilgi için teşekkür ederim

18 Mart 2009 14:08

edenal
Memur

rica ederim kimeneki, sınav nasıl olur nasıl yaparlar bir bilgim yok, zaten kurum ilk kez sınav yapcak. ama bence o kadar kastırmazlar, zaten 1'e 3 oranında cagıracaklar, yani 3 kişilik kadro için 9 kişi yarışacak,

18 Mart 2009 14:12

ibrahimira
Aday Memur

edenal arkadasım üstte sorduğum askerlikle ilgili soru hakkında bir bilgin var mı?

18 Mart 2009 14:20

lastmohikan80
Şube Müdürü

bir kurumun ihtiyacı 1 ayda nası değişir...

1. mühendslik sayıları yüzde 60-70 azalmısş (ziraat hariç)

2. İNGİLİZCE? nası olur AB ye gircek bir kurum nası ingilzice istemez şaşılır şeyyyy

3. iller bile belli diil

sen seç sadce diyorlr olmazsa başaka ile de olur ne güzel

18 Mart 2009 14:23

edenal
Memur

ibrahimiara;

eğer kurumlar arası gecişle gecersen istifan halinde eski kurumuna dönebilirsin, ama acıktan atamayla gelirsen malesef boşta kalırsın. askerlik hususu içinde 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri gereğince iş akiti kendiliğinden fesih olur.

18 Mart 2009 14:25

lastmohikan80
Şube Müdürü

ya şimdi insanlar nerden bilsin İNGİLZCE isteniyor kanunuda

herkese basvuru yapcak...

2010a kadar alırım zaten der gecer

başında bu iş hatalı

18 Mart 2009 14:28

piqou
Şube Müdürü

çok acayip bir ilan olmuş

18 Mart 2009 14:29

edenal
Memur

başvuran cok olurmu bilmem ama kpds olayını bilmeden başvuranlara üzülürüm. ama bence kurum yetkilileri söylerler başvuranlara

18 Mart 2009 14:32

lastmohikan80
Şube Müdürü

edenal

kimse sölemez

zannetmemm

olan ingilzicesi olan ve sıralamaya giremeyecek olanalra oluyor

18 Mart 2009 14:35

edenal
Memur

nasip bu işler

18 Mart 2009 14:46

ankaradan06memo
Daire Başkanı

kamudan naklen atanacakların durumu ne olacak burda 657 ye devam mı yoksa 399 mu... 399 ise niye kurumdan muvafakat isteniyor?

Toplam 12931 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;