Editörler : Mehmet Balci
22 Mart 2009 14:59   


çok dolgun maaşla iş imkanı (makine mühendisleri için)

selamlar makine mühendisleri

size ciddi anlamda bir fırsat olabiliecek bir haberim var.

bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederim. ilgili olanlar aşağıda yazılanları dikkatle okuyup daha fazla bilgi için iletişime geçebilirler. saygılar.

Kapsam

Gemilerde görev yapmak üzere mühendis yetiştiren eğitim kurumları dışında, makine mühendisliği lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olan ?Makine Mühendisleri'ne müfredatı STCW (Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) sözleşmesinin öngördüğü çerçevede T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından belirlenerek Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından kabul edilmiş A-III/1 tamamlama eğitimi ve açık deniz stajı olanağının sağlanmasıdır.

Amaç

Dünya denizcik sektöründe zabit açığı her geçen gün büyümektedir.

Türkiye'de de, yetişmiş gemiadamı açığı dünya denizciliğine paralel olarak büyürken; nicelik olarak ?Makine Zabiti? açığının, ?Güverte Zabiti? açığına oranla daha fazla olduğu gözlenmektedir. Bunun sebebi, uzakyol makine zabiti yetiştiren eğitim kurumlarının, uzakyol güverte zabiti yetiştiren eğitim kurumlarına oranla daha az sayıda oluşudur.

Türkiye'de uzakyol makine zabiti açığı artarken, denizcilik okulları dışındaki makine mühendisliği fakültelerinden mezun makine mühendisleri arasında işsizlik oranı da artmaktadır.

Basit bir ifade ile; bir tarafta işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalan ?Makine Mühendisleri?, diğer tarafta ise yeterli makine zabiti olmadığı için limanlardan hareket edemeyecek duruma gelen ?Gemilerimiz?...

Bu projenin temel amacı; yukarıda sözü edilen çelişkinin giderilmesidir. Denizcilik eğitimi almayan makine mühendisleri arasından denizciliğe ilgi duyan gençlerimize, tamamlama eğitimi ve açıkdeniz stajı olanağı sağlayarak onları denizcilik sektörüne hazırlamaktır. Arkas deniz Ticaret Filosu olarak bu girişim ile makine zabitanı açığına çözüm üretirken, makine mühendislerindeki işsizliğin azalmasına katkıda bulunmak aynı zamanda kendi gemilerimizde görev almak üzere ?Denizci Makine Mühendis? leri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öncülüğü Arkas Deniz Ticaret Filosu tarafından yapılan bu dönüşüm projesi sayesinde; öncelikle ?Türk Denizcilik Sektörü? nde makine zabitanı açığı kapanacak, daha sonra da makine zabitanı ihracı ile dünya denizciliğine katkı sağlanarak sosyal fayda yaratılmış olacaktır.

Açıklamalar

a) Denizci olmayan mühendislerde durum:

Türkiye'de bugün itibarı ile makina mühendisliği eğitimi veren bölüm ve fakültelerin sayısı 48, bu bölüm ve fakültelerde eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık 21.000 dir.

22-23 Eylül 2007 tarihlerinde ?TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu Sonuç Bildirgesi? ne göre, ülke genelinde mühendislerin %20 si işsiz ya da meslek dışı işlerde çalışmakta, çalışanların ise %75 i yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır.

TMMOB genelinde, yeni mezun mühendislerin %32,5 u mezuniyetlerinden sonra 1 yıl içerisinde, %22,4 ü ise mezuniyetlerinden sonra 2 yıl içerisinde iş bulamamakta olup kronik işsizlik oranı %18,5 tur.

Deneyimli mühendislerde ise bu oran; ilk 10 meslek yılından sonra artmakta, iş değiştiren bir mühendis daha düşük ücrete razı olmaktadır. 25-45 yaş arası mühendislerde işsizlik oranı %20,6 dır. 45-60 yaş arasında ise bu oran %30,5 a çıkmakta olup meslek dışı alanlarda çalışanların toplama oranı %19,8 dir.

b) Türk Denizcilik sektöründe durum:

Türkiye'de 3.000 grt üstü gemi sayısı 07/2006 tarihi itibarı ile 343 iken bu sayı 07/2007 tarihinde %18,4 artarak 406'ya ulaşmıştır. 07/2006 tarihinde makine zabitanı sayısı 1.181 iken 07/2007 tarihinde %3,3 artarak 1.220 ye ulaşmış olup son 1 yıldaki açık %15,1 olarak tespit edilmiştir.

c) Dünya Denizcilik sektöründe durum:

Dünya denizciliğinde ise; 1995 yılında 404.000 zabitan görev yaparken ihtiyaç duyulan zabitan sayısı 426.000 dir. 2005 yılında ise aktif çalışan zabitan sayısı 466.000 iken talep edilen zabitan sayısı 476.000 olarak belirlenmiştir. Sektörün %1 büyüme ile daraldığı 1995-2005 yılları arasında bile zabitan açığı %2 lerde seyrederken, genişlemenin yaşandığı 2005-2015 yılları arasında %1,5 dahi büyüme olması durumunda zabitan açığının %10,3 olacağı hesaplanmaktadır.

Bu verilerin yanısıra; sektördeki canlılığın umulanın üzerinde seyretmesi neticesinde zabitan açığının 2015 yılında 100.000 lere dayanacağı ifade edilmektedir.

Makine Mühendisleri İçin Denizcilik Kariyeri :

aa) Tamamlama Eğitimi:

Türk Gemiadamları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere uygun olarak tamamlama eğitimi, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından eğitim vermek üzere yetkilendirilen Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeciliği Yönetimi Yüksek Okulu ve/veya İTÜ Denizcilik Fakültesi tarafından verilecektir.

bb) Eğitim Süreci

- Eğitimin müfredatı Müsteşarlık ve ilgili eğitim kurumu tarafından hazırlanmıştır.

- Eğitim süresi müfredatın düzenlenmesine göre 14-16 hafta olup, başarılı olanlar 6 aylık açıkdeniz stajına katılacaklardır.

- Stajlarını tamamlayanlar, Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından sınava kabul edilecek ve bu sınavda başarılı olanlar ?Uzakyol Vardiya Mühendisi? yeterliliğini almaya hak kazanacaklar ve gemilerde görev almaya hazır hale geleceklerdir.

cc) Kazanımlar

Denizde çalışmaya hak kazanan makine mühendislerinin görev yapacakları seviyelerdeki başlangıç ücretleri aşağıdaki seviyelerdeki gibidir;

1) İlk seviye ?Makine Zabitliği? dir ve mevcut durum itibarı ile aylık gelirleri 3.000 Usd ve üstü,

2) İki yıl deniz hizmetinden sonra alınacak ilk terfi ?2.Mühendis? lik aşaması olup bu kadroda aylık gelir 4.800 v e üstü,

3) İkinci Mühendis olduktan sonra 2 yıllık deniz hizmeti ile gemi üzerindeki denizcilik kariyerinin son aşamasına gelinmektedir. ?Başmühendis? lik kadrosu için gelir 6.250 ve üstü seviyelerindedir.

5) Bir meslek için altı yıl gibi kısa bir sürede gelinen son seviyeden sonra mühendislerin önünde çok sayıda seçenekler çıkmaktadır. Bunlar; gemide çalışmaya devam etmek, gemi işletmelerini yönetim kadrolarında yer almak, tersaneler de dahil enerji sektörü, büyük otellerin teknik müdürlükleri gibi alanlardır. Başmühendis olan bir kişi hangi alanı seçerse seçsin, denizde alacağı tecrübenin kariyerinde her zaman fark yaratacağını görecektir.

cc) Sorumluluklar

Makine fakültesinden mezun olmuş ve kariyerine denizci mühendis olarak devam etmeye karar veren adaylar arasından seçilecek kişilerin; eğitim, konaklama ve iaşe masrafları Arkas Denizcilik tarafından karşılanacak olup açık deniz stajları süresince stajyer maaşı ödenecektir. Yapılacak tüm masraflara karşılık adaylardan tamamlama eğitimi, açıkdeniz stajı ve GASM sınavında başarılı olması beklenecektir. Sağlık dışında bu sınavlarda başarılı olamayanlar için yapılacak sözleşmenin ilgili maddesi uygulanacaktır.

dd) Zorunlu Hizmet

Makine Zabiti olmaya hak kazanan adaylar, Arkas Deniz Ticaret Filosu gemilerinde, görev alınan kadroda tüm özlük hakları diğer çalışanlar ile aynı olmak üzere 4 yıl zorunlu hizmet yapacaklardır. Eğitim süresince yapılan harcamalar, mecburi hizmet sırasında maaşlardan 200 Usd'lik miktarlar halinde geri alınacaktır. Zorunlu hizmetini tamamlayanlar arzu ettikleri takdirde işletmemizdeki kariyerlerine devam edebileceklerdir. Zorunlu hizmet süresini tamamlamadan ayrılanlar için yapılacak sözleşmenin ilgili maddesi uygulanacaktır.

?Uzakyol Vardiya Mühendisi? yeterliği için tamamlama eğitiminin detayları

Dayanak : Gemiadamları yönetmeliğinin 9. maddesinin B/F alt bendi

?Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların gemi inşaatı ile gemi makineleri mühendisliği veya makine mühendisliği veyahut gemi inşaatı ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinin lisans programından mezun olmak ve Eğitim ve Sınav Yönergesinin 54 üncü maddesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce başarısını sağlamak, İdare tarafından uzakyol vardiya makinistliği/mühendisliği eğitimi için yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşunda sözleşmenin öngördüğü A-III/1 eğitiminde öngörülen derslerden öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini başarı ile tamamlamak ve liman seferi dışında çalışan 750 kW'den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay süreli deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile bitirmek, ve idarenin öngördüğü ?Uzakyol Vardiya Mühendisi? sınavında başarılı olmak

(Değişik Madde 12.01.2007 tarih ve 805 sayılı B.M.O.)

Madde 54. İngilizce hazırlık sınıfından muaf olma ve sınıf geçme esasları ile bazı yeterliklerden bir üst yeterliklere yükselmek için Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu olan İngilizce eğitimi yeterlik koşulları aşağıda belirtilmiştir;

İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet ve başarılı olmak için;

1. KPDS sınavından en az 50 puan almak.

2. TOFEL(eski-ITP) sınavından en az 470 puan almak.

3. TOFEL(yeni-CBT) sınavından en az 150 puan almak.

4. IELTS sınavlarının bileşenlerinin her birinden ayrı ayrı en az 5,5 puan almak.

5. Üniversitelerde uygulanmakta olan İngilizce hazırlık eğitiminde, üniversitenin kendi mevzuatında yer alan muafiyet ve başarılı olma esaslarına göre başarılı olmak.

6. Üniversiteler dışındaki özel eğitim ve öğretim kurumlarında uygulanan ve üniversitelerin yabancı dil birimlerince müfredat ve program içi değerlendirme ölçütleri bakımından kendi programlarına denkliği onaylanmış olan bir İngilizce hazırlık programını tamamlamak ve idarenin öngördüğü altı sömestr süreli A-II/1 veya A-III/1 müfredatını içeren uzakyol vardiya zabitliği/uzakyol vardiya makinistliği eğitimine başlamadan önce, Gemiadamları Sınavları Merkezi tarafından yapılacak Genel İngilizce sınavından en az 60 puan almak.

24 Ağustos 2009 11:43

oguz1982
Aday Memur

basvuru için ne yapmalıyız ?adres verebilir misin ?

15 Ağustos 2010 00:10

glasmagic
Memur

güzel olmuş böyle...

09 Mayıs 2013 20:05

breaking bad
Aday Memur

nasıl ve ne zaman başvuru yapabiliriz?

Toplam 3 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?