Editörler : muhtesem32
22 Mayıs 2009 08:11   


atarax ilacı hakkında bilgisi olan varmı?

doktor stres için verdi bana

22 Mayıs 2009 08:18

m@li.
Daire Başkanı

Panik atak ya da anksiyete sorunu olanlara en çok verilen ilaçlardan biri Atarax'dır.

Atarax tek başına tedavi edici bir ilaç olmayıp, sadece semp­to­ma­tik tedavi yapmaktadır.

- Atarax Prospektüs Bilgileri -

Endikasyonları:

Psi­ko­nö­roz­la­ra bağ­lı ank­si­ye­te ve ger­gin­liğin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de ve ank­si­ye­te­nin or­ta­ya çık­tığı or­ga­nik has­ta­lık­lar­da yar­dım­cı te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır.

Kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve kon­takt der­ma­toz­lar gi­bi al­ler­jik du­rum­la­ra bağ­lı pru­rit­ler ve his­ta­min­le olu­şan pru­rit­le­rin te­da­vi­sin­de ya­rar­lı­dır. Se­da­tifola­rak pre­me­di­kas­yon­da ve­ya ge­nel anes­te­zi­den son­ra kul­la­nılır. Ay­rı­ca, akut al­kol ke­sil­me­sin­de­ki aji­tas­yo­nun te­da­vi­sin­de, opi­um­lar­la anal­je­zi doz­la­rı­nı azalt­­mak için, ta­şıt tut­ma­la­rı­nı kont­rol için,deği­şik ne­den­li (örn. pos­to­pe­ra­tif) bu­lan­tı ve kus­ma­la­rı kont­roliçin kul­la­nı­la­bi­lir.

Hid­rok­si­zin ba­zı tip kalp has­ta­lık­la­rıy­la be­ra­ber gö­rü­len ank­si­ye­te ve en­di­şe­yi kal­dır­ma özel­liğiy­le bu has­ta­lar­da ya­rar­lı olur.

Kontrendikasyonları:

Hid­rok­si­zi­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da vein­ter­mit­tant akut por­fi­ri­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyarılar:

Kon­vül­si­yon po­tan­si­ye­li yük­sek has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Po­tan­si­yel an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri ne­de­niy­ledar açı­lı glo­kom, üri­ner re­tan­si­yon ris­ki olan pros­tat hi­pert­ro­fi­le­ri,pa­ra­li­tik ile­us ve myas­te­nia gra­vi­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Mo­tor­lu ta­şıt ve dik­kat ge­rek­ti­ren araç kul­la­nan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Re­nalfonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sü­te ge­çip geç­me­diği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan Etkileri:

Yan et­ki­ler ge­nel­lik­le na­dir gö­rü­lüp, en sık olan­la­rı uyu­şuk­luk ve ağız ku­ru­luğu­dur.

Bu­lan­tı, kus­ma, ter­le­me, hi­po­tan­si­yon, ser­sem­lik his­si, hi­per­sen­si­ti­vi­te ve baş ağ­rı­sı na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

An­ti­ko­li­ner­jiket­ki­le­ri­ne bağ­lı ola­rak yaş­lı­lar­da üri­ner re­tan­si­yon, kons­ti­pas­yon,ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rı ve men­tal kon­füz­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileşim:

Nar­ko­tik ve nar­ko­tik ol­ma­yan anal­je­zik­ler, bar­bi­tü­rat­lar, tran­ki­li­zan ve hip­no­tik­ler gi­bi SSS dep­re­san­la­rı ve­ya al­kol ile bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da hid­rok­si­zi­nin po­tan­si­ya­li­ze edi­ci et­ki­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı ve bi­rey­seldoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır.

MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve­ya an­ti­ko­li­ner­jik et­kin­liği bi­li­nen ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Hid­rok­si­zin, fe­ni­to­inin an­ti­kon­vül­san et­ki­nl­i­ği­ni ve ad­re­na­li­ninpre­sör et­ki­si­ni azal­tır.

Doz Önerisi:

Ank­si­ye­te bo­zuk­luk­la­rı­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­sive yay­gın ank­si­ye­te bo­zuk­luğun­da: Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da: 50-100 mg/gün top­lam doz üçe bö­lü­ne­rek alı­nır.

Şid­det­li ol­gu­lar­da 300 mg/gün?e ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re de 15-25 mg?dir.

Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak 50-100 mg?ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

1-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de 5-15mg?dir.

Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak 50 mg?ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve­ya kon­takt der­ma­toz­lar­da:

Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da: Yat­ma­dan ön­ce 25 mg ile baş­la­nır. De­va­mın­da gün­de 3-4 ke­re 25 mg?ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de 15-25 mg?dir.

Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak 50-100 mg?ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

1-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, baş­lan­gıç do­zu bir ke­re­de 5-15 mg?dir.

Ge­rek­tiğin­de gün­lük top­lam doz bö­lün­müş ola­rak 50 mg?ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Ge­nel anes­te­zi­den ön­ce ve son­ra se­da­tif ola­rak:

Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da 50-100 mg, 1-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 1 mg/kg alı­nır.

Bu yazılar bilgi amaçlıdır. Her türlü ilaç Doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Atarax için sozluk.sourtimes.org adresinde yapılan yorumlar

- dozaji normal tutuldugunda hafiften uyku vermekten başka birşey yapmayan ilaç.

- 2 gün üst üste akşam yatmadan önce ve sabah kalkınca alındığında insanı sersem sineğe çeviren, bir yerlere tutunmadan ayakta durmayı bile zorlaştıran, sürekli yatak ve uyku hayalleri kurduran fazla sakinleştirici ilaç.

- panik atak rahatsızlığı olanlara paso yazılan reçete.

22 Mayıs 2009 08:23

nehir_86
Şef

teşekkür ederim mali ya dün aldım ilacı daha içmeden içime bir sıkıntı girdi nefes almamıyo gibi oldum derin nefesler aldım biraz sakileştim ilacı içtikten sonra da uykum geldi rahatladım sanki

22 Mayıs 2009 08:27

m@li.
Daire Başkanı

Geçmiş olsun.Herkes kendisinin doktorudur aslında.İlaçlar araçtır sadece.

22 Mayıs 2009 08:28

""""
Kapalı

ilaç kullanılmalı mali iyi bilgileri varmiş ama kullanılmadan faydasını görmezsin

22 Mayıs 2009 08:33

nehir_86
Şef

teşekkür ederim artık kendime faydalı olamıyorum çok tuhaf bişey ya sanki soluk alamıyo gibiydim hala var ama ilaç biraz rahatlattı bir kez içtim daha fazla içince umarım daha ii gelir düzenli kullanıcam başka ilaçlarla etkileşimi varmı?

22 Mayıs 2009 08:34

ceyyydacccık
Kapalı

nehirrrr:(((

22 Mayıs 2009 08:36

nehir_86
Şef

ne oldu ceyda?

22 Mayıs 2009 08:39

""""
Kapalı

prospektüste yazılı etkileşimler

sen soruyorsun biz ciddi ciddi cevap veriyoruz

hangi ilaçları kastettin onu da de baride

22 Mayıs 2009 08:40

nehir_86
Şef

vastarel avelox bide ferro sanol duadenol.demir eksikliğide varda

22 Mayıs 2009 08:42

""""
Kapalı

etken maddelerini yasan

doktor veya pharmacolog değilim

sadece yardımcı olmak babından

etken maddesiz bişi diyemem

22 Mayıs 2009 08:46

ceyyydacccık
Kapalı

biliorum o nefes alamayışları...allah yardımcın olsun..elinden geldiğince ilaçsız atlatmaya çalış

22 Mayıs 2009 08:46

nehir_86
Şef

ya doktor dördünü bir verdiğine göre bişey olmaz bence uzman doktor sonuçta ben hayatımda öyle pek ilaç almadığım için vücut alışkın deil ondan korktum

22 Mayıs 2009 08:47

""""
Kapalı

şimdi sen yine stresse girersin bunları düşünmekten

22 Mayıs 2009 08:47

2.birbir
Yasaklı

stres ilaçlarını doktor verse de fazla kullanmayın

hafıza zayıflığına yol açıyor

ünv.de bu ilaçlara başlayan bir arkadaşımız beş yıl sonra bu yüzden mesleğini kaybetti

22 Mayıs 2009 08:49

nehir_86
Şef

saol ceyda ilk kez başıma geliyo çok korkuyorum solunum depresyonumuki sendedemi olmuştu?

22 Mayıs 2009 08:52

nehir_86
Şef

yokya kullanırım hepsini bişey olmaz.2.birbir ben ilk kez kullanıcam rahatlatıyomuş

22 Mayıs 2009 08:53

ceyyydacccık
Kapalı

panik atak var bende..2 sene önce başladı ve halada var..en ufak bişeye üzüldüğümde düşündüğümde oluyo...

aşırı duygusal olmaktan ve herşeyi önemsemekten kaynaklanıo..

nefes alamıosun yemek yiyemiosun..10 kilo vermiştim ben:(

22 Mayıs 2009 08:54

2.birbir
Yasaklı

:((

umarım faydası olur,kib

22 Mayıs 2009 08:56

nehir_86
Şef

evet ceyda aynı şeyler var ben dahiliye uzmanıyla görüştüm bana ataraxı o verdi bende çok takarım herşeyi ve çok duygusalım ne yapcam yaa=(((

22 Mayıs 2009 08:59

ceyyydacccık
Kapalı

herkes düşünme üzülme takma dio ama bunu yaşamadan anlamaz kimse..yapımız böyle bizim duyarsız ya da umursamaz değiliz..

mantık insanı değiliz...

dahiliye ile olmaz nehir..eğer şikayetlerin böyleyse ve seni çok rahatsız ediosa anti depresan başlaman lazım..psikiyatra gitmelisin:(

Toplam 78 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?