Editörler : oto-danisman-expert
25 Mayıs 2009 21:08   


Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanak İşlemi Hukuka Aykırı mı ?

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanak İşlemi Sizce Hukuka Aykırı mı ?

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge 28.12.2007 Tarih, 2007/27 Sayılı (03.07.2008 Sayı:2008/20 Değişik)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

1. Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşırlarsa bu genelgenin ekinde yer alan ?Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı?nı (Tutanak) yine ekte yer alan açıklamalara göre doldurur ve imzalarlar.

2. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

3. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.

4. Tutanak formları kopyalanabilir nitelikte ve en az 2 nüsha olacak şekilde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince Kara Araçları Sorumluluk ile Kara Araçları sigorta branşlarında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinden toplanan talebe göre bastırılır. Basım maliyetleri talep edilen miktara göre talep sahibi şirketler tarafından karşılanır.

5. Bu şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

6. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir.

7. Hak sahipleri karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları Tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

8. Başvurulan sigorta şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar Tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi?ne (TRAMER) iletir.

9. TRAMER, Tutanağı ve varsa fotoğrafları başvuru konusu trafik kazası ile ilgili Trafik Sigortası şirketleri ile Kasko Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç takip eden iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletir.

10. Sigorta şirketleri Tutanak ve varsa fotoğrafların TRAMER tarafından gönderilmesini müteakip 3 iş günü içinde bu Genelge ekinde yer alan kaza krokilerini de dikkate alarak Tutanak çerçevesinde %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesini yapar. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER?e iletir. Sigorta şirketlerinin, değerlendirme sonuçlarına elektronik ortamda gerçek zamanlı ulaşabilmelerini teminen gerekli alt yapı TRAMER tarafından oluşturulur.

11. Sigorta şirketlerince yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi sorumluluk değerlendirmesi yukarıdaki hükümlere uygun olarak TRAMER?e göndermesine rağmen diğer şirketler süresi içinde göndermemişlerse değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esastır.

12. TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirir.

13. TRAMER tarafından 9 uncu maddeye göre yapılan gönderimi izleyen 3 iş gününde yapılan şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespiti halinde, Tutanak ve varsa fotoğraflar bu Genelgenin 17 nci maddesine göre TRAMER bünyesinde oluşturulan ilgili Tutanak Değerlendirme Komisyonuna (Komisyon) TRAMER?ce sunulur. Komisyon, Tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilir.

14. İlgili sigorta şirketi yukarıdaki maddeler kapsamında kendisine sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içinde tazminatı ödeyecektir. Kara Taşıtları Kasko Sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.

15. TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı kurar.

16. Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik zabıtası tarafından düzenlenecektir.

a. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,

b. Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

c. Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

d. Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,

e. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,

f. Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

g. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,

h. Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

17. Bu Genelge kapsamında trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak üzere Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Birlik) Yönetim Kurulu Kararı ile TRAMER bünyesinde yeterli sayıda Komisyon kurulur. Her Komisyon biri başkan olmak üzere 3 üyeden oluşur. Komisyonların Başkan ve üyeleri, yetkili olacakları bölgeler Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon üyelerinin ücret ve sair mali hakları, TRAMER tarafından karşılanır. Komisyon çoğunlukla karar verir. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Oylamada eşitlik olması halinde Komisyon başkanının oy kullandığı oran karara esas alınır. Komisyon gelen işleri en çok 3 iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadır.

18. Tutanak, tutanağın doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve örnek tutanaklar poliçe ile beraber sigorta şirketlerince işletenlere ücretsiz olarak verilir.

19. Birlik ve TRAMER internet sitelerinde Tutanak ve doldurulmuş örnek tutanaklar yayınlanır.

20. Bu Genelge kapsamında ilgili kurumlarca gerekli altyapı 01.04.2008 tarihinde sistemin yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

21. Bu Genelge 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

ALINTI

KAYNAK:

http://www.traport.com.tr/ymh_kaza_tespit_tn_28_12_2007_s_2007_27.php

27 Mayıs 2009 00:21

teknik_err
Daire Başkanı

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Sayı: 2008/ 46 28 MART 2008

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, karayollarında meydana gelen trafik kazalarına müdahale ile trafik polisi ve jandarma görevlendirilmiştir. Ancak 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, yalnız maddi hasar meydana gelen kazalarda kazaya dahil olan kişilere görevliler yerine kendilerinin tutanak düzenlemelerine ve kaza yerinden ayrılmalarına imkân tanımıştır. Nitekim Karayolları Trafik Yönetmeliği bu kapsamda taraflarca düzenlenen tutanağın, görevlilerce düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmünde olduğunu ifade etmektedir.

Mevzuatımız 25 yıldan bu yana yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların anlaşmasına olanak tanımış olmakla birlikte uygulamada söz konusu kazalarda da görevliler beklenmekte, bu durum anlaşma olanağı bulunan kazalar sebebiyle trafiğin sıkışmasına ve gereksiz yere zaman ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Müsteşarlığımızca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile yapılan ortak çalışmalar, 28.12.2007 tarih ve 2007/27 sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Hazine Müsteşarlığı Genelgesi ile sonuçlanmıştır.

Genelge 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Uygulamanın Kapsamı

Taraflarca tespit edilecek trafik kazaları sadece maddi hasarla sonuçlanan kazalardır. Genelge ile bu hususa açıklık getirilmiş olup, aşağıda yer alan 8 durumda tutanak eskiden olduğu gibi trafik polisi veya jandarma tarafından düzenlenecektir.

Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,

Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,

Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelmiş ise,

Trafik Kazasında sadece 3?üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,

Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

Aynı şekilde tarafların kazayı tutanak düzenleyerek tespit konusunda anlaşmamaları halinde eskiden olduğu gibi görevliler tutanak tanzim etmeye devam edecektir.

Anlaşmanın Konusu

Trafik kazasının tespiti için kazaya karışan kişilerin kazanın her detayında özellikle kusur dağılımı konusunda anlaşmaları gerekli değildir. Önemli olan, tarafların aralarında dolduracakları tutanak ile kazanın tespiti konusunda anlaşmaları ve kazayı olduğu şekliyle tutanağa aktarmalarıdır.

Formlar ve Formların Temin Edilebileceği Yerler

Tutanak formları, doldurulmuş örnek formlar ve açıklamaları içeren bilgiler ile beraber sigorta acentelerinden temin edilebileceği gibi, 1 Nisan 2008 tarihinden sonra düzenlenecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçelerinin yanında sigorta şirketleri ve acenteler tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Söz konusu belgelerin www.sigortacilik.gov.tr, www.tsrsb.org.tr, www.egm.gov.tr, www.tramer.org.tr, www.tsof.org.tr adreslerinden çıktı alınarak veya bu çıktıların çoğaltılarak kullanılması da mümkündür.

Formların Düzenlenmesinden Sonra Yapılması Gerekenler

Kazaya karışan kişilerden herhangi biri karşı tarafın Trafik Sigortası poliçesini düzenleyen şirkete veya dilerse kendi aracı için kasko poliçesi düzenleyen şirkete tutanak ve varsa araçlar kaza yerinden kaldırılmadan çekilen fotoğraflarla başvuracaktır. Fotoğraf çekimi zorunlu değildir, ancak kazanın doğru yorumlanması için tavsiye edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ALINTI

http://www.treasury.gov.tr/irj/portal/anonymous/DuyuruArsiv

27 Mayıs 2009 00:23

teknik_err
Daire Başkanı

AKSigorta

Uygulama Esasları

1

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI UYGULAMASI

Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında trafik zabıtasının beklenmesinin trafiğin akışını olumsuz yönde etkilemesi ve kazaya karışanların uzun süre beklemelerine neden olması sebebi ile Trafik Kanun?una uygun olarak kişiler aralarında Trafik Kazası Tespit Tutanağı düzenlenebilecektir. Uygulama 01.04.2008 tarihi itibariye devreye girecektir.

Kazaya karışan araç sahipleri zarar tazmini için sigorta şirketlerine Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile başvuracak ve değerlendirme bu evrak üzerinden yapılacaktır. Sigorta şirketlerinde trafik kazasında tarafların kusur dağılımı ödeme tutarını, rücuyu ve hasarsızlık durumunu etkilediğinden, sigortalı kişilerin mağdur olmaması için zabtın kurallara uygun doldurulması gerekmektedir.

Aşağıdaki hallerde ?Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı?nın geçerliliği bulunmamaktadır.

Kazaya karışan sürücülerden herhangi birinin sürücü belgesinin olmaması veya geçersiz sürücü belgesi olması durumunda

Sürücüde yaş küçüklüğü veya akıl sağlığı şüphesi var ise

Sürücüde alkol şüphesi bulunması halinde

Taraflardan birinin resmi araç olması

Kamuya ait araç veya malzemeye(bariyer, levha, trafik ışıkları... vb) zarar gelmiş ise

Sadece 3. Kişilere ait taşınır veya taşınmazlara(bahçe duvarı, bina? vb) zarar gelmiş ise

Taraflardan en az birinin trafik sigortası yok ise

Kaza sonucu ölüm veya yaralanma gerçekleşmiş ise

Belirtilen hallerde ?Maddi Hasarlı [color=blue]Trafik Kazası Tespit Tutanağı? tutulmuş olsa bile geçersiz olacak ve sigorta şirketlerince evrak red edilecektir. Bu nedenle, yukarıdaki hallerden en az biri hakkında tespit ya da şüphe varsa mutlaka trafik zabıtası çağrılmalıdır. [/color]

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı?nın doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Kazaya karışan araç sürücülerinin anlaşması kazanın oluş şekli üzerinedir. Kusur oranlarını belirleme yetkisi sigorta şirketlerine aittir ve sürücüler attıkları imza ile sigorta şirketlerinin belirleyeceği kusur oranlarını kabul etmiş sayılırlar.

Kazaya karışan tüm araç sürücülerinin ıslak imzası evrak üzerinde olmalıdır. Evrak fotokopi ile çoğaltılacak ise, fotokopi çekildikten sonra imzalar atılmalıdır.

Tutanak doldurmak için aranan şart kazaya dahil olmaktır. Kazaya karışan araç sürücülerinin mutabakat yaparak anlaşması için ruhsat sahibi olmaları şart değildir.

Tüm araçların trafik poliçe numarası ve düzenleyen sigorta şirketi evrak üzerinde yazılmalıdır.

Yazılmadığı durumda taraflara ait trafik sigortası poliçesi bulunamaz ise evrak geçersiz hale gelecektir.

Uygulama Esasları

2

Kusur oranı sigorta şirketlerinde belirleneceğinde kazanın oluş şekli açık olarak yazılmalı ve kroki ile belirtilmelidir.

Kusur durumunun net olarak tespiti ve herhangi bir mağduriyete sebep olunmaması için mümkün olduğu hallerde araçların kaza anında duruş ve hasar durumları fotoğraflanmalıdır.

Araçların hasarlı bölgeleri tutanakta ilgili alanlara işaretlenmelidir.

Maddi hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı?nda yer alan alanlar okunaklı olarak doldurulmalıdır.

Araç sürücüleri Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağına sahip değilse, herhangi bir belge üzerine kaza tarihi, yeri, sürücü bilgileri, araç bilgileri ve trafik poliçelerine ait bilgileri yazıp kaza krokisi ve görüşlerini yazarak imzalayabilirler. Bu belge de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Sigorta şirketi için, zabtın Tramer sistemine girilmesi için gerekli olan bir iş günlük süre, evrakın sigorta şirketinin yetkilendirdiği kişilere ulaşması ile başlar.

Kayıtların hızla yapılabilmesi ve işlemlere başlanabilmesi için tarafların karşılıklı ehliyet ve ruhsat fotokopilerini alması oldukça önemlidir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağına bağlı olarak kusur oranları ilgili sigorta şirketlerince belirlenecektir. Kusur oranı belirleme süreci aşağıdaki şekilde işleyecektir. Kusur oranları %0 , %50 ya da %100 şeklinde belirlenecek, ara değerler kullanılmayacaktır. Kusur oranlarının belirlenmesi ve takibi TRAMER sistemi üzerinden yürütülecektir.

A ? Zabtın Sisteme Girilmesi

Sigortalı/Mağdur tarafından Maddi hasarlı Trafik kazası Tespit Tutanağı sigorta şirketine iletildiğinde, sigorta şirketince TRAMER sistemine giriş yapılarak hasar bilgileri kaydedilecektir. Giriş sırasında girişi yapan şirket tarafından tüm araçların trafik ve kasko poliçeleri seçilecek ve buna bağlı ilgili şirketlere bilgilendirme yapılacaktır. ?Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı? sigorta şirketine ulaştıktan sonraki iş günü sonuna kadar TRAMER sistemine girilmek zorundadır.

B- Kusur Oranlarının Belirlenmesi

?Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı? TRAMER sistemine girildikten sonra 3 günlük değerlendirme süresi başlamaktadır. Bu süre içinde taraf olan tüm sigorta şirketleri TRAMER sistemi üzerinden kaydı alınan hasarı, zabıt ve fotoğrafları da görüntüleyerek değerlendirecek ve kendi görüşü olan kusur durumunu sisteme girecektir.

Taraf olan tüm sigorta şirketleri hasar ile ilgili kusur oranı konusunda mutabık kalarak sisteme girişi tamamladığında kusur oranı belirleme süreci sona erecektir. Eğer taraflar 3 günlük süre tamamlanmadan mutabakata varır ise, karar için bu sürenin dolması beklenmeyecektir.

?Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı? girişi yapan şirket aynı zamanda tek taraf ise (bütün poliçeler kendinde ise) veya tüm kusurun kendinde olduğunu kabul etmiş ise bu durumda diğer sigorta şirketlerinden onay beklenmeyecek, kusur oranı giriş yapan şirketin girdiği şekilde kabul edilecektir.

Uygulama Esasları

3

Taraf olan sigorta şirketlerinden birisi 3 günün sonunda hiçbir giriş yapmamış ise girilen kusur oranlarını kabul ettiği varsayılacaktır.

C ? Mutabakat Sağlanamaması Durumu

?Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı? girişini takip eden 3 günün sonunda, taraf şirketler mutabakat sağlayamaz ise, hasar kaydı Birlik nezdinde oluşturulan Tutanak Değerlendirme Komisyonu?na aktarılacaktır. Komisyon karar süreci için 3 güne sahiptir ve verilen karar taraf olan tüm sigorta şirketlerini bağlayıcıdır.

Ç ? Bilgi Revizyon Durumu

?Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı? kusur belirleme süreci içinde belge ya da bilgilerde değişiklik yapılması gerekir ise değişiklik giriş kaydını oluşturan şirket tarafından yapılabilecektir.

AKSİGORTA UYGULAMA ESASLARI

I. Evrakların Şirkete Teslimi

Hasar ihbarı yapıldıktan sonra evraklar şirket merkezine iletilmek üzere ekspere, servise veya Aksigorta Bölge Müdürlüğüne verilmelidir. TRAMER bilgi ve evrak girişi Aksigorta Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü nezdinde oluşturulan hasar destek ekipleri tarafından yapılacağından, gerekli süreler zabıt ve gerekli diğer evrakların Aksigorta Bölge Müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe ulaşması ile başlamaktadır. Gerekli evraklar eksperler aracılığı ile de Aksigorta?ya ulaştırılabilecektir.

II. Yetkili Kişiler ve Kusur Belirleme Sürecinin Başlaması

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı?nın TRAMER?e girişi için yetkili kişiler Aksigorta Hasar Destek yetkilileridir. Bu nedenle zabtın sisteme girişi için verilen en fazla bir iş günlük süre, evrakların Aksigorta Genel Müdürlüğüne veya Aksigorta Bölge Müdürlüklerine gelmesi ile başlayacaktır. Kusur durumu belirleme süreci olan 3 günlük süre, evraklar TRAMER?e girildiği andan itibaren başlamaktadır.

III. Kusur Durumu Belirleme

Kusur durumu gerekli evraklar Aksigorta?ya ulaştığında yetkili Aksigorta hasar uzmanları tarafından belirlenecektir. Kasko hasarlarında kusur durumu ödeme miktarını değiştirmediğinden herhangi bir geri bildirim yapılmayacak, hasar dosya süreci olağan şekli ile hızla sonuçlandırılacaktır. Trafik hasarlarında kusur durumuna bağlı yapılacak işlemler ile ilgili eksper ve servisler bilgilendirilecektir. Kusur durumu ile ilgili bilgilendirme dosyanın ödeneceği anlamına gelmemektedir. Hasar dosyası tüm evraklar geldikten sonra sigortacılık esaslarına göre değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Uygulama Esasları

4

IV. Dosyanın Sonuçlandırılması

Kasko hasarları için kusur durumu sigortalı açısından sadece hasarsızlığı etkilemektedir. Bu nedenle kasko hasarlarında kusur durumu belirleme süreci hasar dosya sürecini etkilemeyecektir. Trafik hasarlarında mağdura yapılacak ödeme toplam hasar tutarının sigortalı kusur oranı kadardır. Yani sigortalı %50 kusurlu ise, mağdur kişiye kendi hasar toplamının %50?si ödenmekte, bu tutar da teminat üst değerleri ile sınırlandırılmaktadır. Bu nedenlerle sigortalı kusur durumu %0 olarak görülür ise, hasar dosyası kusur durumu belirleme süreci aşamasında bekletilmek zorundadır. Sigorta şirketleri, trafik hasarlarında kusur durumu belirlendikten ve gerekli evraklar tamamlandıktan sonraki 8 iş günü içinde hasar dosyasını sonuçlandırmak zorundadır.

>> Kusur Durumu Belirleme Krokilerini görüntülemek için lütfen tıklayınız.

>> Zabıt Örneğini görüntülemek için lütfen tıklayınız.

KAYNAK

http://www.aksigorta.com.tr

ALINTI

http://www.aksigorta.com.tr/MaddiHasarliTrafikKazasiTespitTutanagiUygulamasiHk.pdf

27 Mayıs 2009 00:26

teknik_err
Daire Başkanı

MEVZUAT

ANAYASA-KANUN-TÜZÜK-YÖNETMELİK-GENELGE

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge 28.12.2007 Tarih, 2007/27 Sayılı (03.07.2008 Sayı:2008/20 Değişik)

http://www.traport.com.tr/ymh_kaza_tespit_tn_28_12_2007_s_2007_27.php

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr.html/20611.html

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)?tan: SİGORTA BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

http://www.tramer.org.tr/doc/9_agustos_2008_tarih_ve_26962_sayili_resmi_gazetede_yayinlanan_degisiklik.pdf

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

http://www.traffic.bilkent.edu.tr/rules/karayollari_kanun.doc

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

http://www.tarsim.org.tr/file/Document.pdf

T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

( Sayı: 2008/ 46, 28 MART 2008)

http://www.treasury.gov.tr/irj/portal/anonymous/DuyuruArsiv

27 Mayıs 2009 00:28

teknik_err
Daire Başkanı

Trafikte hapis cezası verilmesini gerektiren durumlar Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinde şöyle yer alıyor:

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

http://www.traffic.bilkent.edu.tr/rules/karayollari_kanun.doc

Madde 48 - Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır.

(Değişik fıkra: 08/01/2003 - 4785 S.K./3. md.) Uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla, trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılır.

Tespit usulleri ve muayene şartları, Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun olarak hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur.

(Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/20 md; Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Toplu taşım araçlarında sigara içilemez. Sigara içenler hakkında 4207 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun hükümleri uygulanır.

(Değişik fıkra: 08/01/2003 - 4785 S.K./3. md.) Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında 265 300 000 lira para cezası uygulanır. İkinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır ve haklarında 332 600 000 lira para cezası uygulanır ve bu sürücüler Sağlık Bakanlığınca, esas ve usulleri Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir. Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte 532 600 000 lira hafif para cezası uygulanır. Ayrıca, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinin yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

(Değişik fıkra: 08/01/2003 - 4785 S.K./3. md.) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananlara, eylemi başka bir suç oluştursa bile ayrıca, altı ay hafif hapis cezası ile birlikte 532 600 000 lira hafif para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.

MADDE 81- Trafik kazalarına karışanlar;

a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza mahallinde trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak,

b) Kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek,

c) Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmek ve göstermek,

d) Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak,

e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada araç, eşya veya yüklere zarar veren sürücüler, zarar verdikleri araç, eşya veya mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmak, ilgilileri bulamadıkları takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, ilgili zabıtaya en kısa zamanda bilgi vermek,

Zorundadırlar.

Yalnız maddi hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gelmesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler.

(Değişik: 25.05.1997-4262/4 md.) Anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya birinci fıkranın (b) bendi hükümlerine uymayan sürücüler 34.800.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

(Değişik: 25.05.1997-4262/4 md.) Bu maddenin diğer hükümlerine uymayanlar 17.100.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge 28.12.2007 Tarih, 2007/27 Sayılı (03.07.2008 Sayı:2008/20 Değişik)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

1. Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşırlarsa bu genelgenin ekinde yer alan ?Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı?nı (Tutanak) yine ekte yer alan açıklamalara göre doldurur ve imzalarlar.

2. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

....................

5. Bu şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

........................

......................

16. Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik zabıtası tarafından düzenlenecektir.

a. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,

b. Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

c. Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

d. Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,

e. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,

f. Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

g. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,

h. Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

..............................

20. Bu Genelge kapsamında ilgili kurumlarca gerekli altyapı 01.04.2008 tarihinde sistemin yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

21. Bu Genelge 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

KAYNAK:

http://www.traport.com.tr/ymh_kaza_tespit_tn_28_12_2007_s_2007_27.php

27 Mayıs 2009 00:30

teknik_err
Daire Başkanı

1-Dikkat edilirse karayolları trafik kanunu 48.maddesi Anayasaya uygun bir düzenlemedir. Oysa yine aynı Kanunun 81.maddesi bu yetkiyi maddi hasarlı kazalarda taraf iradelerine devretmekte olup Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir.

2-Karayolları Trafik Kanunu?na aykırı bir şekilde içki alıp araba kullanan birisinin maddi hasarlı trafik kazasına karışıp genelgeye istinaden diğer kişi ile anlaşıp ceza almaktan kurtulabilmesi mümkündür. Genelge bu yönüyle hukuka aykırıdır.Kazaya karışan tarafların alkolli olması, anlaşma halinde bazı cezai yaptırımların uygulanmaması kanuna ve hukuka aykırı tutumlardır. Alkolli araç kullanan sürücülerin Kanunen affı yoktur.Ehliyetlerine el konulmasına kadar kanunda cezalar mevcuttur. Alkolli araç kullanan bir sürücünün, diğer bir sürücü tarafından affı, diğer büyük kazalara sebebiyeti beraberinde getirecektir.

3-Bu genelge alkol ve uyuşturucu maddeler yönünden hukuka aykırı olduğu gibi, ''ayırt etme gücünü ortadan kaldırabilecek diğer durumlar yönünden de hukuka aykırıdır.Alkol,uyuşturucu eroin vb. maddeler kullanan kişilerin bu halde trafiğe çıkmaları hukuka aykırıyken ve kaza sonrasında polis tutanağında ortaya çıkabilecek bu gibi durumlarda, aksine genelgeye dayanılarak yalnız maddi hasarlı kazalarda kusursuz taraflara kusurlu tarafı muayene etme gibi bir sorumluluk yüklenemez.

4-ANAYASA-KANUN-TÜZÜK-YÖNETMELİK-GENELGE aralarında hiyerarşik bakımdan güç farkı olan düzenlemelerdir.Üst normun değiştirilmesi,ona aykırı düzenleme yapılması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.Genelge ile Anayasaya aykırı düzenleme getirilmiş yapılan işlemde hukuka aykırılık söz konusudur. Bu nedenle 1.Nisan.2008 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu GENELGE' nin ve Genelge dayanak alınarak tesis edilmiş İşlemlerin Danıştay da İptali gerekir.

Toplam 5 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?