Editörler : asaygincihan27
07 Haziran 2009 12:43   


İlköğretimde müzik dersinden sınav yapmak zorunlu mu?

Ben bu 4. sınıf okutuyorum.Müzik dersinden yazılı sınav yapmak zorunlu mu?İlk dönem yapmıştım ama bu dönem yapmadım.Sadece ders içi performans ve performans görevi notu yeterli olur mu?Teşekkürler

07 Haziran 2009 19:58

wisher
Şube Müdürü

Lütfen cevap yazın öğretmenlerim...

07 Haziran 2009 20:32

akarcalı
Müsteşar

-SINAV SAYISI-

Yönetmelikle, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda bir yarıyılda bir dersten yapılacak yazılı sınav sayısı, 2'den az olmamak üzere, ders yılı başında zümre öğretmenleri tarafından tespit edilir. 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda sınav yapılmaz hükmü ise şöyle değiştirildi:

1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenir.

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

-YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR-

Yönetmeliğin yazılı ve uygulamalı sınavlar başlıklı maddesinde de değişiklik yapıldı.

Değişiklikle, derslerin özelliğine göre; klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esas olacak.

Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanacak ve sınav kağıtları ile birlikte saklanacak. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilecek. Sınav soruları, imkanlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılacak.

-ORTAK SINAV-

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenecek. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilecek.

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenecek. Seçmeli yabancı dil dersi dışındaki seçmeli derslerle rehberlik/sosyal etkinlikler ve ilgili öğretim programında belirtilmeyen seçmeli dersler notla değerlendirilmeyecek.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak ve notla değerlendirilmeyecek. Ancak, dönem notunun hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dahil edilecek. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilecek.

Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorunda olacak.

-SINAV SONUÇLARI-

Öğretmenler; sınavların yapıldığı, proje ve performans görevlerinin ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde sonuçlarını öğrencilere bildirecek.

Ölçme ve değerlendirme araçları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılacak ve inceleme sonrasında geri alınarak bir öğretim yılı saklanacak. Projeler, öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla sınıfın veya okulun bir yerinde sergilenecek.

Yönetmelikle, yarıyıl notu başlığı Bir dersin dönem puanı ve notu olarak değiştirildi.

Daha önceki uygulamalarda, bir dersin yarıyıl notu, o yarıyıla ait yazılı ve uygulamalı sınavlarla, sözlü, ödev veya projelere verilen notların aritmetik ortalaması sayılıyordu. Ancak, bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrencilere yarıyıl notunun bir not fazlası öğretmen tarafından takdir edilebiliyordu.

Değişiklikle, bir dersin dönem puanı; 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje, ders içi başarılarını belirlemeye yönelik çalışmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması,4, 5, 6, 7 ve 8'nci sınıflarda, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenecek.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecek. Dönem puanının nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilecek. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilecek. Dönem puanında bir değişiklik yapılmayacak.

Dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlayacak. Bu dosyalar, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin başarısına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılacak.

Birinci ve ikinci döneme ait not cetvelleri, dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimine verilecek.

-KARNE-

Yönetmelikle, öğrencilere, her dönem sonunda verilen karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilecek.

Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine, Kasım ve Nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilecek.

Bir dersin daha önce yıl sonu notu belirlenirken, değişiklikle bir dersin hem yıl sonu puanı ve hem yıl sonu notu saptanacak. Yıl sonu notu birinci ve ikinci dönem notlarının, yıl sonu puanı birinci ve ikinci dönemi puanlarının aritmetik ortalaması olacak.

-DERS YILI SONUNDA BAŞARI-

4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşit sayılacak. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan o dersin ağırlıklı puanı olacak. Dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not ise o dersin ağırlıklı notu sayılacak.

Yıl sonu başarı puanı, dersin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puan olacak. Bu puanlar; öğrenci karnesi, sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defterine işlenecek. Yıl sonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınacak.

Yaptırım gerektiren davranışların sıralandığı maddede de değişiklik yapılan yönetmeliğe göre, daha önce okul değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar arasında sayılan alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek hükmü, Başkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek olarak değiştirildi.

Öğrencilere yaptırım uygularken 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri de dikkate alınacak.

Değişiklikle, daha önceki yönetmelikte yer alan yarıyıl ibareleri dönem, öğrencilere verilen ödev ibaresi görev, öğretmen durumu belgesinde yer alan Resim-İş ibaresi Görsel Sanatlar, Fen Bilgisi ibaresi Fen ve Teknoloji, İş Eğitimi ibaresi Teknoloji ve Tasarım olarak değiştirildi.

2007-2008 Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100'lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1.00 eklenecek ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılacak. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecek.

07 Haziran 2009 20:35

akarcalı
Müsteşar

Madde 36

Resim-İş, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki İş Eğitimi ve seçmeli derslerin sınav sayıları, her yarıyılda üçten az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekil, sayı ve süresi öğretim yılı başında zümre öğretmenler kurulunca belirlenir.

***

Saygılar.

08 Haziran 2009 02:47

uye1330781
Genel Müdür

yazılı sınav zorunluluğu müzik beden eğitimi ve resim dersinde yoktur. Yapıp yapmayacağınıza sene başında ve ikinci dönem başında karar verip bu karar doğrultusunda zümre hazırlanır.saygılar.

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;